Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu seaduse ja otsuse:

70 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus (979 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulu- ja varamakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Eesti on juba sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingu Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi, Islandi, Tšehhi, Kanada, Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Madalmaade, Itaalia, Prantsusmaa, Iirimaa, Ameerika Ühendriikide, Moldova, Hiina, Kasahstani, Belgia, Austria, Armeenia, Malta, Horvaatia, Šveitsi, Ungari, Portugali, Türgi, Hispaania, Rumeeniaga, Slovakkiaga ja Sloveeniaga.  

72 poolthäälega (1 vastu) võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006–2015 heakskiitmine” (948 OE). Dokument määratleb Eesti kõrghariduse arengusuunad järgmiseks 10 aastaks. Riigikogus heakskiidetud arengusuundadest juhinduvad oma edasises tegevuses valitsus, ministeeriumid, kõrgharidust pakkuvad õppeasutused ja üliõpilasorganisatsioonid. Strateegia väljatöötamisel on lähtutud Eesti ja maailma kõrgharidust kujundavatest faktoritest.

Riigikogu lõpetas seitsme eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE);

valitsuse algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja riigisaladuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (996 SE);

valitsuse ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (946 SE ja 861 SE);

valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE);

valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE). Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek teine lugemine katkestada ei leidnud toetamist. Hääletus: 26 poolt, 45 vastu;

valitsuse algatatud tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (992 SE). Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni ettepanek teine lugemine katkestada ei leidnud toetust. Hääletus: 21 poolt, 44 vastu;

valitsuse algatatud Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (951 SE).

Riigikogu lõpetas üheksa eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (939 SE);

valitsuse algatatud Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (1009 SE);

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Lätis” eelnõu (1006 OE);

valitsuse algatatud Euroopa Ülikool–Instituudi asutamise konventsiooni muutmise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (998 SE);

valitsuse algatatud riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1004 SE);

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti riikliku turismiarengukava 2007–2013 kinnitamine” eelnõu (976 OE);

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (988 OE);

valitsuse algatatud perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse eelnõu (999 SE);

valitsuse algatatud riigilõivuseaduse eelnõu (1011 SE).

Riigikogu kuulas ära ka riigikontrolör Mihkel Oviiri ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2005. aastal.

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele Eesti Raudtee, riigivaradega tehtavate tehingute, liiklusohutuse ja teedeehituse kohta. Kultuuriminister Raivo Palmaru vastas küsimustele kultuuripärandi kaitse ja kultuuriobjektidega seotud parteistamise kohta.

Istung lõppes kell 21.35.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside