Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

32 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 9. lisa heakskiitmise seadus (269 SE). Nimetatud konventsiooni lisa eesmärk on hõlbustada rahvusvahelist kaubandust. 9. lisa sisaldab peamiselt kohustusi, mille eesmärk on vähendada viivitusi raudteepiiripunktides. See hõlmab miinimumnõuete kehtestamist piiriäärsetele (ümberlaadimis)jaamadele, riikidevahelist koostööd nendes jaamades, kontrolli üleviimist piirilt lähte- või sihtjaamadesse, kontrollimiseks kuluva aja vähendamist, paberdokumentatsiooni vähendamist ja CIM/SMGS-saatelehe kasutamist tollidokumendina.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 “Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (276 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on riigisiseselt määrata valitsusasutused, kes täidavad kodanikualgatuse määrusest tulenevaid kohustusi, ning ühtlasi määrata selleks otstarbeks ka menetluslikud alused. Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõike 4 alusel on ELi õigusesse lisandunud kodanikualgatuse institutsioon. 16. veebruaril 2011 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta. See võimaldab kodanikel otse pöörduda Euroopa Komisjoni poole taotlusega, milles komisjoni kutsutakse üles esitama liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks, ja annab neile samasuguse õiguse, nagu on Euroopa Parlamendil ja nõukogul Euroopa Liidu toimimise lepingu vastavate artiklite alusel. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (275 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on kõrvaldada investeerimisfondide ebavõrdne kohtlemine, mille on tõstatanud Euroopa Komisjon ühe rikkumismenetluse raames, mille käigus selgus, et Euroopa majanduspiirkonna riikides moodustatud lepinguliste investeerimisfondide ja sarnaste Eesti fondide kinnisvaratulu maksustatakse erinevalt. Muudatused seisnevad maksustamistingimuste ühtlustamises. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud planeerimisseaduse, kinnisasja sundvõõrandamise seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE) teine lugemine. Kavandatavate muudatuste eesmärk on tõhustada ja kiirendada mitut kohalikku omavalitsust läbiva taristu (joonehitise) maakonnaplaneeringute menetlemist. Eelnõu vabastab kohalikud omavalitsused planeerimisseaduses sätestatud hoonestatud kinnisasja võõrandamise kohustusest ning näeb ette, et võõrandamise vajaduse ilmnemisel sõlmitakse kokkulepe kas võlaõigusseadusest lähtudes või kohaldatakse kinnisasja sundvõõrandamise seadust. See aitab vältida olukordi, kus kohalikud omavalitsused keelduvad eelnimetatud planeeringuid kooskõlastamast ning joonehitise asukohta ka oma üldplaneeringusse kandmast, kuna see võib kaasa tuua olukorra, kus kohalik omavalitsus peab põhjendamatult võõrandama kinnisasja, mille võõrandamise kohustus peaks olema     planeeringuga kavandatava joonehitise ehitamisest huvitatud isikul. Valitsus on võtnud eesmärgiks kiirendada suurte taristuprojektide puhul maakasutuse lubade menetlemist, samuti on valitsuse üheks eesmärgiks õigussüsteemi toimivuse parandamine. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 47 ja vastu 30 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.

Majanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Rainer Vakra, Lembit Kaljuvee, Inara Luigase, Deniss Boroditši ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 48 ja vastu 32 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 43 ja vastu 26 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.

Majanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 39, vastu 15 ja erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige. Eelnõu langes menetlusest välja.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside