Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{
mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;”Times New Roman”;}

Riigikogu võttis vastu kolm seadust

69 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus (365 SE), mis kehtestab turuolukorrast sõltuva paindliku piirmäära füüsiliste isikute tarbimislaenude intressidele (nn SMS-laenudele). Nimetatust suurem tarbijakrediidilepingu intressimäär või krediidi kulukuse määr on vastuolus heade kommetega. Seaduse kohaselt eeldatakse tarbijakrediidilepingute puhul, et pooltele tulenevate vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt tasakaalust väljas muu hulgas, kui tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda. Nimetatud krediidi kulukuse määra igakuise avaldamise korraldab Eesti Pank oma veebilehel. Seadus jõustub käesoleva aasta 1. mail. 

71 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus (380 SE), mis võimaldab omandada maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maad, millele maad kasutaval isikul on tekkinud õiguspärane ootus. Seadus kehtestab maa omandamise regulatsiooni tagamaks põllumajandusmaa sihtotstarbeline kasutamine.  

62 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus (403 SE). Konventsiooni eesmärk on tugevdada konventsiooniosaliste jõupingutusi, et nii riigisiseste meetmetega kui ka rahvusvahelise koostöö kaudu ennetada terrorismi ja selle negatiivset mõju inimõigustele, esmajoones õigusele elada. 

Riigikogu lõpetas seitsme eelnõu teise lugemise: 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE & 417 SE), mis vähendab Riigikogu liikme kuluhüvitisi ja kaotab Riigikogu liikme abi institutsiooni. Eelnõu kohaselt hüvitatakse Riigikogu liikmele kuludokumentide alusel tööga seotud kulutused kuni 10%  Riigikogu liikme ametipalgast senise 30% asemel. Nimetatud piirang kehtib kuni Riigikogu XI koosseisu volituste lõppemiseni. Algatajate hinnangul väheneksid sellega Riigikogu eelarve kulutused arvestuslikult kuni 10 miljoni krooni võrra aastas. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 26. veebruaril. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. 

Kultuurikomisjoni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE), mille kohaselt kehtestab kooli pidaja ise kooli vastuvõtu tingimused ja korra, sealhulgas teadmiste, oskuste ja vilumuste hindamise korra gümnaasiumi (10.–12. klass) vastuvõtmisel. Täpsemad volitused sellekohase korra kehtestamiseks sätestatakse haridus- ja teadusministri määrusega. Eelnõu algatamise ajendiks on Riigikohtu 19. jaanuari 2009. aasta otsus, mille kohaselt ei luba kehtiv seadus gümnaasiumi vastuvõtmisel kooli pidajal kehtestada lisaks põhikooli lõpetamise tulemustele muid gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi. Eelnõu lõpphääletus on homsel istungil. 

Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (373 SE); 

Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE);            

Valitsuse algatatud perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE);           

Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE);           

Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE).  

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise:           

Valitsuse algatatud sadamaseaduse eelnõu (393 SE). Võrreldes kehtiva seadusega on täpsustatud sadamale akvatooriumi määramist, keskkonnakaitse nõudeid sadamateenuse osutamisele, lasti käitlemist ja vastutust reguleerivaid sätteid. Täpsustatud on kasutatavaid mõisteid ja sadamate registreerimist sadamaregistris, mis aitab korrastada arvestuse pidamist sadamate üle ning võimaldab riigiasutustel efektiivsemalt teostada oma seadustest tulenevaid ülesandeid. Uute kohustustena lisanduvad turvalisuse nõuded sadamateenuse osutamisele. Sadama pidaja jaoks väheneb sadamaregistri regulatsiooniga oluliselt senine sadama registrisse kandmisele eelnev bürokraatlik asjaajamine. Elektrooniline sadamaregister võimaldab erinevatel ametkondadel saada operatiivselt ja täpselt informatsiooni sadamate ning nende suhtes teostatud riikliku järelevalve kohta. Väikesadamate olukorra lihtsustamiseks ja konkurentsivõime parandamiseks on eelnõus toodud väikesadama mõiste, mis võimaldab vastavas eriseaduses või selle alusel antavas rakendusaktis kehtestada väikesadamatele võrreldes muude sadamatega lihtsustatud nõudeid. Seaduse vastuvõtmine tagab asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide nõuete täitmise. Majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas märkis, et komisjonis toimunud arutluste käigus pöörati erilist tähelepanu sadamaehitiste ehitamiseks ehitusloa ja ehitise kasutuselevõtmiseks kasutusloa väljastamisele võetavatele riigilõivudele. Koos asjaomaste instantsidega jõuti kokkuleppele, et nimetatud riigilõivud peavad olema kooskõlas ehituslubade väljastamise eest võetavate analoogsete riigilõivudega. Tasu ei võeta ehitistelt, mis on väiksem kui 60 m². 

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (425 SE);           

Valitsuse algatatud notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE);           

Valitsuse algatatud kaubamärgiõiguse Singapuri lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (409 SE);           

Eelnõu lükati tagasi:
 

Majanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud liiklusseaduse §-de 4 ja 10 muutmise seaduse eelnõu (398 SE). Hääletus: 30 poolt, 5 vastu.           

Infotunnis vastas rahandusminister Ivari Padar Toomas Vareki esitatud küsimusele sotsiaalvaldkonna finantsolukorra kohta. Põllumajandusminister Helir Valdor Seeder vastas Jaanus Marrandi esitatud küsimusele piimanduse kohta. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Aleksei Lotmani esitatud küsimusele looduslike ehitusmaterjalide kasutamise arengukava koostamise kohta. 

Istungi stenogramm on internetis siin: 

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside