Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 76 poolthäälega vastu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (5 SE). Seadusmuudatused tulenevad vajadusest nimetatud seadusi kaasajastada ja kõrvaldada ilmnenud probleemid. Kaasajastamine seisneb eelkõige seaduste kooskõlla viimises 2007. aasta detsembris jõustunud Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni uue redaktsiooniga ehk Euroopa patendikonventsiooniga 2000. Samuti on muudatused tingitud kasuliku mudeli ehk uue tööstuslikult kasutatava leiutise registreerimise taotluste arvestatavast kasvust viimastel aastatel. Teise olulise täiendusena on Eestis tööstusomandi õiguskaitse valdkonna jaoks uue litsentsi liigi nn „avaliku lihtlitsentsi“ (ingl k. licence of right) käibele võtmine. Nimetatud litsentsiliigi põhimõte seisneb selles, et kasuliku mudeli omanik, kes ei soovi ise oma leiutist kasutada või ei ole selleks vahendite puudusel või muul põhjusel võimeline, võib teatava litsentsitasu eest lubada kasutada leiutist igaühel, kes seda soovib. Seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

56 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud otsus “Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” (91 OE). Riigi majandusaasta aruande esitamise eesmärk on võimaldada Riigikogu poolse kontrollifunktsiooni teostamist valitsuse suhtes, anda valitsusele võimalus selgitada tegevust aruandeaastal ning esitada Riigikogule vajalik informatsioon uute eelarveliste otsuste tegemiseks. Majandusaasta koondaruande koosneb järgmistest osadest:
1) tegevusaruanne;
2) raamatupidamise aastaaruanne;
2.1) riigi konsolideeritud ja konsolideerimata raamatupidamise aastaaruanne;
2.2) täiendav informatsioon kohalike omavalitsuste kohta;
2.3) täiendav informatsioon avaliku sektori ja valitsussektori kohta.
Koondaruande juurde kuulub Riigikontrolli kontrolliaruanne.
Otsuse vastu hääletas 1 ja erapooletuks jäi 2 Riigikogu liiget.
 
62 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) põhikirja ja konventsiooni 2010. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seadus (60 SE). ITU põhikirja ja konventsiooni muutmise aktide ratifitseerimise eesmärk on jõustada Eesti Vabariigi ITU põhikirja ja konventsiooni muudatused, mis kirjutati alla 2010. aasta 22. oktoobril. Muudatused puudutavad ITU rahalisi vahendeid ning liikmemaksu. Aktis sisalduvad muudatused jõustuvad tervikuna ja ühtse aktina 1. jaanuaril 2012 liikmesriikide suhtes, kes on sel ajal ITU põhikirja ja konventsiooni osalised.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Jersey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (111 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on ratifitseerida Eesti Vabariigi ja Jersey vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping ning luua võimalused selle kohaldamiseks. Lepingule kirjutasid alla Eesti välisminister Urmas Paet ja Jersey rahandusminister Philip Ozouf 21. detsembril 2010 Londonis. Leping reguleerib maksustamisõiguse jagamist lepingupoolte vahel, sätestab diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise kohustuse. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise 18. septembril 2006 Singapuris allakirjutatud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine. Eesti ja Singapuri vaheline leping jõustus 27. detsembril 2007. Lepingu juurde kuulub koos lepinguga jõustunud protokoll, milles täpsustatakse lepingu teatud sätteid. Uue protokolli sõlmise vajadus tulenes vajadusest laiendada lepingus sätestatud teabevahetuse ulatust.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud 2011. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on teha muudatusi põhiseaduslike institutsioonide, riigikantselei ja ministeeriumide eelarvetes. Suuremad muudatused toimuvad tervishoiu ja sotsiaalse kaitse kuludes. Tervishoiu valdkonna kulud kasvavad 836 468 eurot ehk 0,1%. Sealhulgas 509 840 eurot on mõeldud täiendavate HIV/AIDS ja tuberkuloosi ravimite soetamiseks ja 250 000 eurot on planeeritud väikesaarte ja äärealade kiirabile 10 elustamisseadme soetamiseks. Vaba aja, kultuuri- ja religiooni tegevusteks planeeritakse täiendavalt 89 326 eurot, millega kasvavad valdkonna kulud 0,05%. Vahendid kasutatakse Eesti Loodusmuuseumis oleva keskkonnahariduse keskuse arendamiseks ja Eesti Põllumajandusmuuseumi ekspositsiooni hoone renoveerimiseks. Avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks eraldatud vahendid kasvavad 58 514 eurot ehk 0,02%. Vahendid nähakse ette päästesõidukite remondi- ja ülalpidamiskulude katteks ja kütusehinna tõusu leevendamiseks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on lükata aasta võrra edasi eeldatav riigi kõrgemate ametiisikute palgatõus ja pikendada hetkel kehtivat Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse kehtivust aasta võrra. Eesti Keskerakonna fraktsiooni tegi ettepaneku nimetatud eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, mis ei leidnud Riigikogu toetust. Ettepaneku vastu hääletas 50 ja poolt 30 Riigikogu liiget, erapooletuks jäi 1. Seega suunati eelnõu teisele lugemisele.
 
Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (88 SE) esimene lugemine. Eelnõuga täpsustatakse hasartmänguseaduse erinevaid sätteid, mis puudutavad peamiselt hasartmängude korraldamise tehnilisi nõudeid. Täiendatud on aruandluse korda ja järelevalve ning korraldajate vahelisi suhteid puudutavaid norme, mille eesmärgiks on tõhustada hasartmängude korraldamise üle teostatavat kontrolli, muuta seda efektiivsemaks ja vähendada halduskoormust, kus võimalik. Eelnõu rakendussätetes muudetakse majandustegevuse registri seadust, reklaamiseadust, meediateenuste seadust ning saneerimisseadust ja väärteomenetluse seadustikku. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on tollikontrolli tõhustamine, vabatsooni loomise täpsem reguleerimine ning konfiskeeritud kultuuriväärtuse üleandmise lihtsustamine. Luuakse õiguslik alus tolli automaatkontrolliseadme kasutamiseks ning reguleeritakse läbivalgustusseadmete kasutamist kauba läbivaatusel. Maksu- ja Tolliamet on võtnud välispiiril kasutusele maantee- ja raudteetranspordivahendite ning merekonteinerite registreerimisnumbrite ja tunnusmärkide automaatse tuvastamise süsteemi. Fotosalvestusseade teeb piiripunkti läbiva sõiduki registreerimismärgist pildi. Süsteem tuvastab sõiduki numbrimärgi ning teavitab sõidukist, mis on riskianalüüsi alusel valitud nn kõrgendatud riskiga sõidukiks. Käesolevaks ajaks on fotosalvestusseadmed paigaldatud Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktidesse tollikontrolli tsooni, kus Maksu- ja Tolliametil on pädevus kasutada tollikontrolliks tehnilisi vahendeid. Eelnõuga laiendatakse ka konfiskeeritud kauba vastuvõtjate ringi ning muudetakse seadust selliselt, et Maksu- ja Tolliamet võiks kultuuriväärtuse üle anda kultuuriministri määratud asutusele. Praegu saavad vastuvõtjaks olla ainult muuseumid, millel teatud juhtudel ei pruugi olla kultuuriväärtuste säilimiseks vajalikke tingimusi. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside