Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE) esimene lugemine. Eelnõuga tehtavad reformid puudutavad üliõpilaste õigusi riigieelarvest rahastatava kõrghariduse omandamisel ja kõrghariduse tasemeõppe rahastamist riigieelarvest. Senise „riikliku koolitustellimuse“ asemel võetakse kasutusele mõiste „tegevustoetus“. Eelnõu kohaselt eraldatakse kõrgkoolidele edaspidi kõrgharidustaseme õppe läbiviimiseks riigieelarvest tegevustoetust, mis ei ole enam üldjuhul seotud konkreetsete õppekohtade ja lõpetajate arvuga. Õppeasutus otsustab oma profiilist, talle pandud ülesannetest ja olemasolevast koolitusvõimsusest lähtudes, millistes valdkondades kui palju õppekohti luuakse. Samuti sätestatakse, et õppekulude hüvitamise seadusest tulenevaks aluseks ei ole enam täis- või osakoormusega õppimine, vaid vähemalt 30 EAP mahus õppekava täitmine semestris. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku nimetatud eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata; ettepaneku vastu hääletas 49 ja poolt 15 Riigikogu liiget. Seega ei leidnud tagasilükkamise ettepanek toetust ja eelnõu suunati teisele lugemisele.

Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (104 SE) teine lugemine. Eelnõuga tagatakse direktiivi 2009/31/EÜ ülevõtmine Eesti õigusesse ning luuakse Eestis maapõues säilitatava süsinikdioksiidi kogumise ja transpordi võimalus. Süsinikdioksiidi kogumise ja maapõues säilitamise näol on tegu üleminekutehnoloogiaga, mis seisneb tööstuse (peamiselt elektrijaamade, kuid ka terasetööstuse ja muude käitiste) heidetest gaasilise süsinikdioksiidi eraldamises, selle kokku kogumises, veeldamises, transportimises rõhu all säilitamiskohta ning sobivasse kindlatele tingimustele vastavasse maa-alusesse geoloogilisse formatsiooni (kihtkonda) juhtimises püsiva säilitamise eesmärgil. Eestis telliti selleks vajalikud uurimistööd TTÜ Geoloogia Instituudi teaduritelt. Nimetatud teadusuuringu põhjal peetakse Eestis direktiivi 2009/31/EÜ mõttes süsinikdioksiidi säilitamise tingimusi maapõues ebasoodsaks. Eelnõu kohaselt sellist kohustust otseselt ei seata. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) esimene lugemine. Seadus reguleerib prokuröride töötasu. Muudatused on tingitud vajadusest hoida prokuröride palgad proportsioonis kohtunike ja teiste kõrgemate riigiametnike palkadega, et tagada eri võimuharude vahelise tasakaal. Eelnõu algatati eesmärgiga lahutada antud teema nn kobareelnõust (100 SE). Eelnõuga sätestatakse, et prokuröride töötasu määramisel juhindutakse kohtunike ametipalkade määramise põhimõtetest, kusjuures riigi peaprokuröri kuupalgamäär ei tohi olla kõrgem kui kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud palgamäära, lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi ning koefitsiendi 0,85 korrutis. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud käibemaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (134 SE) esimene lugemine. Eelnõu algatamine lähtus soovist säilitada käibemaksutagastusega müügil (tax free) ajutiselt (1.01.2010-31.12.2011) kehtiv vähendatud käibemaksutagastuse piirmäär. Piirmäära vähendamise ettepaneku on teinud Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit ning Eesti Turismifirmade Liit. Ettepanekut toetab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle hinnangul on 2010. a jaanuaris kaheks aastaks 38,5 euroni vähendatud tax free piirmäär avaldanud positiivset mõju turismisektorile. Eelnõu kohaselt muudetakse piirmäär võrreldavaks naaberriikides kehtivaga ja kehtestatakse tax free müügi piirmääraks 38 eurot. Muudatus avaldab soodsat mõju turismi kasvule, mis omakorda suurendab eelarvelisi laekumisi. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 49 ja vastu 38 Riigikogu liiget. Seega langes eelnõu menetlusest välja.
 
Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (97 SE) esimene lugemine.  Eelnõu arutelu jätkub kolmapäeval, 23. novembril kell 14 algaval istungil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside