Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatused tulenevad eesmärgist korrastada ja uuendada Kaitseväe struktuuri ning täpsustada ülesandeid ja alluvust. Peamine muudatus puudutab Kaitseväe erioperatsioonide üksuse loomist eraldi Kaitseväe struktuuriüksusena Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses. Hetkel on erioperatsioonide grupp Luurepataljoni koosseisus. Antud muudatus on vajalik eelkõige operatiivplaneerimisest tulenevatest põhjustest. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Riigikogu otsustas 38 poolthäälega toetada õiguskantsleri ettepanekut viia ravimiseaduse § 421 lõiked 1-3 kooskõlla põhiseadusega. Õiguskantsler Indrek Tederi selgituse kohaselt rikuvad ravimiseaduse § 421 lõigetes 1-3 kehtestatud üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangud põhiseaduse §-s 31 sätestatud ettevõtlusvabadust koostoimes põhiseaduse § 12 lõikes 1 sätestatud üldise võrdsuspõhiõigusega ehk nimetatud lõigetes on sätestatud asutamispiirangud uute apteekide rajamisel ja olemasolevate apteekide laienemisel või asukoha muutmisel. Õiguskantsleri väitel oli sätete kehtestamise hetkeks apteegiteenuse turul kujunenud olukord, kus linnades oli apteekide vahel tihe konkurents, kuid maapiirkondades apteekide arv järjest vähenes ning teenus polnud kõigile inimestele geograafiliselt kättesaadav. Sellises olukorras otsustas seadusandja piirata uute apteekide asutamist, mille otseseks tagajärjeks on valdavalt apteegiteenuse osutamise turgude lukkuminek uutele tulijatele. Apteegiteenuse turu lukustamine toob õiguskantsleri arvates vältimatult kaasa ettevõtjate ebavõrdse kohtlemise ka ravimite hulgimüügi alal, mõjutades seega konkurentsi mitte ainult apteegiteenuse osutamisel, vaid ravimimüügil laiemalt. Konkurentsiameti ja Riigikontrolli analüüsidele tuginedes on selgunud, et olukorras, kus apteegiteenuse järele on nii ehk nii kindel nõudlus, puuduvad n-ö turuluku kasutamiseks objektiivsed ja mõjuvad põhjused. Apteegiteenuse turuluku kaotamine avardaks ravimimüügiga tegelevate ettevõtjate võimalusi turgu haarata ja laiendada, mis aitaks muuta kujunenud olukorda, kus ravimimüügi jae- ja hulgimüügiturge kontrollivad suures osas kaks suurt ettevõtjat. Õiguskantsleri ettepaneku vastu hääletas 20 Riigikogu liiget, erapooletuks jäi 1. Riigikogu sotsiaalkomisjonil tuleb algatada eelnõu ravimiseaduse § 421 lõigete 1-3 kooskõlla viimiseks põhiseadusega.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside