Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu opositsioonierakondade 37 saadikut esitasid nõude umbusalduse avaldamiseks peaminister Andrus Ansipile. Umbusavalduse esitajad heitsid peaministrile ette suutmatust juhtida valitsuse tegevust keerulises majandusolukorras. Umbusaldusavaldus ei leidnud Riigikogu enamuse toetust. Hääletus: 35 poolt, 53 vastu.
 
Riigikogu võttis vastu seaduse ja otsuse:
 
72 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja kalapüügiseaduse muutmise seadus (441 SE), mis täpsustab jäätmete ladestamise saastetasu, maavarade kaevandamisõiguse tasu ja kalapüügiõiguse tasu arvestamist ja maksmist reguleerivaid sätteid.
           
75 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Euroopa Nõukogu Arengupanga ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx vahelisele laenule riigigarantii andmise kohta“ (469 OE), millega antakse Euroopa Nõukogu Arengupangale taotleva laenu osas riigigarantii summas 34 500 000 eurot. Laen on ette nähtud korterelamute renoveerimise projekti rahastamiseks.
 
Riigikogu lõpetas viie eelnõu teise lugemise:
 
Valitsuse algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE) reguleerib täpsemalt perekonnaseaduse eelnõuga (55 SE) seotud toiminguid. Eelnõu näeb ette, et abiellujad valivad oma abieluvara suhte abiellumisavalduse allakirjutamisel, märkides oma avalduses, kas nad soovivad, et nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse perekonnaseadusest tulenevat varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või lahusvara regulatsiooni. Seejuures on perekonnaseisuametnik kohustatud abielluda soovijatele nende tahteavaldust vastu võttes selgitama erinevate varasuhete iseloomu ja õiguslikke tagajärgi. Selgitamise vajaduse tõttu on eelnõust eemaldatud võimalus esitada abiellumisavaldus ühiselt elektrooniliselt digitaalallkirjadega kinnitatuna.
           
Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (476 SE) peatatakse kohustusliku kogumispensioni maksed alates 1. juunist 2009 enamikel inimestel kuni 2010. aasta lõpuni täies mahus. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 29 poolt, 51 vastu, 1 erapooletu. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
           
Valitsuse algatatud planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE) täpsustab seaduse sõnastust välistamaks erinevaid tõlgendamisvõimalusi ja tagamaks inimeste senisest parem kaasamine planeerimisprotsessi Eelnõu kohaselt kaasab kohalik omavalitsus puudutatud isiku detailplaneeringu koostamisse ja teatab sellest talle esimesel võimalusel. Puudutatud isikuteks on muuhulgas planeeringuala naabruses olevate kinnisasjade omanikud. Eelnõuga kehtestatakse detailplaneeringule rangemad menetlusreeglid juhtudel, kui planeeritaval alal on tegemist oluliste avalike huvide ja väärtustega.
           
Valitsuse algatatud riigivaraseaduse §-de 27 ja 34 muutmise seaduse eelnõu (329 SE) eesmärk on võimaldada kohalikul omavalitsusel inimeste valda või linna elamaasumise soodustamiseks omandada elamumaad turuhinnast soodsamalt.
           
Valitsuse algatatud konsulaarseaduse eelnõuga (378 SE) uuendatakse konsulaarametniku koolituse ülesehitust ja sisu, täpsustatakse aukonsuli volitusi ja tegevust käsitlevaid sätteid.
 
Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE). Paragrahvide 121 ja 122 muutmisega kaasneb ettevõtjale võimalus maksta lõivusid iga-aastaselt, st väiksemate summade kaupa, mitte korraga kogu summat.
           
Valitsuse algatatud riigivaraseaduse eelnõu (437 SE). Efektiivsuse tagamiseks ning otsuste langetamiseks on oluline, et info riigile kuuluva vara ja sellega teostatud tehingute kohta oleks kättesaadav, ülevaatlik ja süstematiseeritud. Eelnõu kohaselt jääb peamiseks järelevalve teostajaks riigivara valitsemise ja kasutamise üle rahandusministeerium. Samuti on rahandusministeeriumi kohus teha ettepanekuid valitsusele riigi kinnisvarapoliitika kujundamiseks.
 
Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse, lennundusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (456 SE) likvideeritakse Eesti õiguses olev lünk õhusõidukitele registerpandi seadmisel. Seadusel peaks olema positiivne mõju krediidi andmisele, sest õiguslikult tugev ja paikapidav tagatiste süsteem on vajalik krediidituru toimimiseks.
           
Valitsuse algatatud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (466 SE) peamiseks eesmärgiks on võtta Eesti õigusesse aktsionäri õiguste direktiiv. See direktiiv kohaldub reguleeritud turul olevatele äriühingutele. Direktiivi eesmärgiks on lihtsustada aktsionäridel hääleõiguse kasutamist, eemaldada tõkked, mis takistavad hääleõiguse tõhusat teostamist.
 
Infotunnis vastas rahandusminister Ivari Padar Toomas Vareki esitatud küsimusele eelarve ja Villu Reiljani esitatud küsimusele riigivara müügi kohta. Siseminister Jüri Pihl vastas Vladimir Velmani esitatud küsimusele avaliku dispuudi võimalustest Eestis. Justiitsminister Rein Lang vastas Evelyn Sepa esitatud küsimusele avaliku sektori reformi kohta.
 
Istung lõppes kell 18.40.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus

 

 
Tagasiside