Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ees andis ametivande regionaalminister Siim-Valmar Kiisler.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud riigivapi seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE) teise lugemise. Eelnõu näeb ette, et juhul, kui riigivappi kasutatakse kujundus- ja turvaelemendina isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel väljaantavatel dokumentidel, võib turvakaalutlustest ning kujundus- ja turvaelemendi eripärast lähtuvalt riigivapi etalonkujutist stiliseerida. Kehtiv seadus seda ei võimalda.

Riigikogu lõpetas kuue eelnõu esimese lugemise:

Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE), mis annab raamatukogudele teatud perioodi möödudes õiguse koju laenutada helikandjaid, ilma õiguste omajatelt luba küsimata. Kehtiva õiguse järgi peavad raamatukogud küsima laenutamiseks luba heliteose esitajatelt ja fonogrammitootjalt. Samuti võimaldatakse eelnõuga raamatukogudel, arhiividel ja muuseumidel õiguste omajatelt luba küsimata ja tasu maksmata laenutada heli- ja audiovisuaalseid teoseid kohalkasutuseks. Lisaks täpsustatakse eelnõuga autorile pärimise teel üle läinud autoriõiguse teostamisest saadud tasu kasutamise sätteid ja tühistatakse kultuuriministeeriumi juures tegutseva autoriõiguse komisjoni kohustus esitada kaks korda aastas Vabariigi Valitsusele ülevaade autoriõigusealasest olukorrast Eestis.

Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE), millega muudetakse tööjõu sissetoomist puudutavaid sätteid. Muuhulgas tõstab eelnõu sisserände piirarvu 0,05%-lt 0,1%-ni Eesti alalisest elanikkonnast, mis hinnanguliselt võimaldab aastas sisse tuua kuni 1300 spetsialisti. Eelnõuga seatakse tööandjale kohustus tasuda väljastpoolt Eestit värvatud töötajale palka, mille suurus on vähemalt võrdne Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,24 korrutisega. Algataja hinnangul piirab see odava tööjõu sissetoomist ja tagab olukorra, et tööandaja on huvitatud ennekõike kõrgema kvalifikatsiooniga töötajate palkamisest. Lisaks lühendab eelnõu tööturuameti otsimisperioodi kahelt kuult kolmele nädalale ja näeb ette viisataotlejalt või viibimisaja pikendamise taotlejalt sõrmejälgede võtmise, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vastavast määrusest.

Valitsuse algatatud kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse ja kohtute    seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE), millega soovitakse seni maakohtute juures asunud kriminaalhooldusosakonnad üle viia vanglasüsteemi, muutes kriminaalhooldusosakonnad vanglate osakondadeks.

Valitsuse algatatud riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE), mille eesmärk on takistada ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja kantud laevade tegevust, keelates ebaseadusliku kalapüügiga tegelevate kalalaevade sadamasse sisenemise, prahtimise, oma lipu alla võtmise ja nende abistamise.

Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE), mille eesmärk on viia Eesti äriühingute tulumaksuga maksustamise kord täielikult kooskõlla Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute vastava direktiiviga, säilitades seejuures Eestis alates 2000. aastast kasutusel olnud tulumaksusüsteemi iseloomulikema joone – maksustamise edasilükkamise äriühingu kasumi ettevõtluses kasutamise korral.

Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), millega kehtestatakse maksuvabastus eraisikute reinvesteeritud investeeringutulule.

Infotunnis vastas sotsiaalminister Maret Maripuu Marika Tuusi esitatud küsimusele töölepinguseaduse eelnõu kohta. Minister Urve Palo vastas Vilja Savisaare esitatud küsimusele lõimumiskava ja Mai Treiali esitatud küsimusele välistööjõu kohta. Kultuuriminister Laine Jänes vastas Maret Merisaare esitatud küsimusele Vene Draamateatri majandustegevuse ja Kalev Kallo esitatud küsimusele tähtsamate kultuuriobjektide rahastamise kohta.

Istungi stenogramm on siin:

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside