Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas viie eelnõu esimese lugemise:

 

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ””Transpordi arengukava 2006–2013” raudteevaldkonna muutmine” eelnõu (163 OE) näeb ette kiita heaks “Transpordi arengukava 2006–2013” raudteevaldkonna muudatused. Täiendatud versioon lisab olukorra, kus AS Eesti Raudtee omandisuhe on muutunud. Lisatud on ka viide Eesti Raudtee äriplaanis sisalduvale ümberstruktureerimiskavale. Kava eeldab, et 2009. aasta alguses jagatakse ettevõte kolmeks iseseisvaks äriühinguks – AS Eesti Raudtee ning kaks tütarettevõtet. Üks neist hakkab tegelema infrastruktuuri majandamise ja teine kaubavedudega. Täiendatud on olukorra kirjeldust transiiti puudutavates lõikudes, sest arengukava ettevalmistamisel olid Venemaaga seotud ida-lääne suunalised transiidimahud kasvutrendis. 2007. aastal aga vähenesid oluliselt need mahud. Arengukavas on transiidimahu prognoosid korrigeeritud.

Valitsuse algatatud maaparandusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõus (189 SE) on täpsemalt sätestatud maaparandusühistute puudutav regulatsioon. Täpsustatud on ka maaparandussüsteemide määramise aluseid ja maaparandussüsteemide registrisse kantavaid andmeid. Üldsuse paremaks teavitamiseks maaparandussüsteemidest, millest valdav osa paikneb varjatult maa all, on planeerimisseaduse muutmisega sätestatud maakonna ja valla üldplaneeringutes maaparandussüsteemide kajastamise kohustus.

Valitsuse algatatud liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE) eesmärk on korrastada liiklusalaste süütegude regulatsiooni, tõhustada sanktsioonisüsteemi ja muuta efektiivsemaks liiklusalaste süütegude menetlemine. Eelnõuga täiendatakse karistusseadustikku uue väärteo eest kohaldatava põhikaristusega, milleks on juhtimisõiguse äravõtmine, mida praegu määratakse lisakaristusena. Eelnõu näeb ette võimaluse konfiskeerida ka liisingauto kasutaja varaline õigus, kui süüteo toimepanemise vahendiks oli ese, mida kasutati kasutuslepingu alusel. Praegu saab konfiskeerid vaid süüteo toimepanijale endale kuuluvat sõiduvahendit.

Valitsuse algatatud riigipiiri seaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (185 SE) põhieesmärk on täiendada kriminaalmenetluse seadustikus rahvusvahelise kriminaalmenetluse alase koostöö osa. Eelnõuga rakendatakse Euroopa Liidu Nõukogu raamotsusega ette nähtud meetmed, et tagada ühes liikmesriigis tehtud vara arestimise või tõendi hoiulevõtmisega seotud menetlustotsuste operatiivne ja vastastikuse tunnustamise põhimõttele tuginev täitmine teises liikmesriigis. Samuti täpsustatakse kriminaalmenetluse regulatsiooni seoses Schengeni viisaruumiga ühinemisega. Eelnõuga muudetakse piiriülese jälgimise regulatsiooni, laiendatakse piirivalveameti uurimispädevust ning loetakse tähtsaks isiklikuks dokumendiks ka välisriigi kodaniku pass. 

Valitsuse algatatud äriseadustiku ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 ”Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta” rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE) eesmärk on Eesti õigusesse üle võtta kapitalinõuete direktiivi muutmise direktiiv. Selle direktiiviga lihtsustatakse ja ajakohastatakse kapitalinõuete direktiivi, et aidata kaasa äritegevuse tõhususe ja konkurentsivõime suurendamisele, ilma et väheneks aktsionäride ja võlausaldajate kaitse.

Infotunnis vastas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi küsimustele ressursimaksu, merereostuse ja reostajate tuvastamise, metsanduspoliitika ja Läänemeres võõrliikide leviku kohta! Rahandusminister Ivari Padar vastas küsimustele maksupoliitika, reservide ja eelarve kohta. Kaitseminister Jaak Aaviksoo vastas küsimustele välismissioonide, kinnipeetute olukorra ja kaitseväe arengu kohta.

Istungi stenogramm on siin:

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside