Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu toetas oma tänasel istungil õiguskantsleri ettepanekut nr 3 kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega. Õiguskantsler Indrek Tederi sõnul on kohaliku omavalitsuse volikogu valimisseaduse sätted, mis näevad ette Tallinna valimisringkondade moodustamise linnaosade kaupa ning mandaatide erijaotuse valimisringkondade vahel, vastuolus põhiseadusest tuleneva valimiste ühetaolisuse ning proportsionaalsuse põhimõttega. Ettepaneku poolt hääletas 66 ja vastu 4 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Sellest tulenevalt tegi Riigikogu juhatus põhiseaduskomisjonile ettepaneku algatada eelnõu nimetatud seaduse kooskõlla viimiseks põhiseadusega.

Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud äriseadustiku ja karistusseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE) teine lugemine. Seadusmuudatustega luuakse regulatsioon, mis peaks takistama pahatahtlikel isikutel dokumentide võltsimise abil määrata osaühingu osanike või juhatuse teadmata ühingu juhatuse ja nõukogu liikmeteks võõraid isikuid. Selleks muudetakse osanike koosoleku protokollile, hääletusprotokollile või osanike otsusele kohalduvaid vorminõudeid rangemaks, kui osanike otsus on aluseks juhatuse liikme valimisele. Teise suure muudatusena nähakse karistusseadustikus ette, et kohus võib kohaldada isiku suhtes lisakaristusena ettevõtluskeeldu ehk keelata tal teatud ajavahemikul olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija, prokurist ning muul viisil osaleda juriidilise isiku juhtimises. Ettevõtluskeeld kõrvaldab teatud tähtajaks ettevõtlusest isikud, kes ei osale ettevõtluses ausalt, ning aitab seeläbi kaasa Eesti majanduskeskkonna usaldusväärsuse tagamisele. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (322 SE) teine lugemine. Eelnõu kohaselt täiendatakse karistusseadustiku üldosa kahe sättega: esimene näeb ette kuriteole kihutamise katse, kuriteo toimepanemise ettepanekuga nõustumise ja kuriteo täideviimise kokkuleppe karistatavuse ning teine säte annab võimaluse vastutusest vabaneda, loobudes kihutamiskatsest, kokkuleppest või nõusolekust. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud advokatuuriseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on parandada riigi õigusabi kvaliteeti ja paremini tagada vähekindlustatud isikutele advokaadi kättesaadavus. Eelnõuga lõpetatakse õigusabi korraldus, kus uurija ja prokurör saavad endale valida menetluses sobiva vastaspoole, mis algataja hinnangul ei ole demokraatlikule õigusriigile kohane. Kehtestatakse järelevalvemehhanismid advokatuuri tegevuse üle ning järelevalve teostamise õigus antakse justiitsministrile. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli valitsuse algatatud keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (367 SE) esimene lugemine. Arutelu jätkatakse kolmapäeval, kell 14 algaval istungil.
 
 
Eesti Keskerakonna fraktsioon võttis algatajana menetlusest tagasi hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE).
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside