Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 65 poolthäälega (2 vastuhäält) vastu valitsuse algatatud piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolliga ühinemise seaduse (778 SE). Protokolliga ühinemine aitab vähendada inimtegevuse tagajärjel tekkinud raskmetallide heitkoguseid, mis levivad üle riigipiiride ning avaldavad märkimisväärset kahjulikku mõju inimese tervisele või keskkonnale.

Riigikogu katkestas valitsuse algatatud abieluvararegistri seaduse, kinnistusraamatuseaduse, kohtutäituri seaduse, laeva asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE) teise lugemise. Eelnõu eesmärk on kõrvaldada seadustest uue tsiviilkohtumenetluse ja täitemenetluse seadustiku jõustumisel tekkida võivad vastuolud ja tagada seaduste terminoloogiline ja õiguslik ühtsus. Lisaks luuakse võimalus erinevate kohtulike registrite ristkasutamiseks ja notaritele antakse õigus kinnitada dokumendi õigsust elektrooniliselt. Ka ühtlustatakse ja täpsustatakse vabade õiguselukutsete üle järelevalve teostamise korda. Nii jääb kohtutäiturite tegevuse üle riikliku järelevalve teostamine sarnaselt notarite järelevalvega ainult justiitsministeeriumi pädevusse.

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu esimese lugemise:

Valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE) näeb ette Eesti Teadusinfosüsteemi asutamise, mille eesmärk on koondada kogu senine riigi teadus- ja arendustegevusega seotud informatsioon ühtseks tervikuks. See annab võimaluse inim-, finants-, teaduspotentsiaalide ja töökeskkonna ressursside paremaks kasutamiseks ning strateegiliste ja operatiivsete otsuste tegemiseks. Seni ei ole sellist ühtset andmekogu loodud.

Valitsuse algatatud teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (796 SE). Konventsiooni eesmärk on edendada konventsiooniosaliste jagatud vastutust, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ohtlike kemikaalide võimaliku kahjuliku mõju eest, tõhustada ohtlike kemikaalide keskkonnaohutut kasutamist, hõlbustada nimetatud kemikaalide kohta käiva teabe vahetust ning kehtestada nende kemikaalide impordi ja ekspordi suhtes riigisisene otsustamismenetlus ning edastada asjakohased otsused konventsiooniosalistele.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Vabariigi Presidendi ametihüvede seaduse, tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE) eesmärk on parandada ametis oleva ja ametist lahkunud presidendi ning nende perekonnaliikmete sotsiaalseid garantiisid ning kõrvaldada seaduse kohaldamisel ilmnenud probleemid. Eelnõu näeb presidendi abikaasale ette esindustasu, mille suurus on 30% presidendi ametipalgast. Samuti oleks presidendi abikaasal õigus saada oma käsutusse sekretär ja kasutada riigi kulul ametiautot.

Infotunnis vastas rahandusminister Aivar Sõerd küsimustele riigi rahanduse, erastamisväätpaberite kasutamise, Eesti Raudtee ja omavalitsuste ülesannete kohta. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastas küsimusele koolitoidu rahastamise kohta. Sotsiaalminister Jaak Aab vastas küsimusele palgaleppe täitmise kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside