Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu neli seadust ja otsuse:
 
83 poolthäälega võeti vastu õiguskomisjoni algatatud sihtasutuste seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seadus (839 SE), mis loob sihtasutusele ja mittetulundusühingule samalaadsed regulatsioonid audiitorkontrolli kohustuse osas. Sihtasutused, mille tulud on väikesed, saavad seaduse kohaselt suunata saadud rahalised vahendid oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Siiani kulus osa nimetatud vahendeid kohustusliku audiitorkontrolli tellimiseks.
 
87 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus (834 SE), mis harmoneerib Eesti õiguse Euroopa Parlamendi ja nõukogu finantsjärelevalve alase koostöö tõhustamise direktiiviga. Selle eesmärk on suurendada finantsstabiilsust tervikuna kogu Euroopa Liidus. Parandatakse suure riskikontsentratsiooni nagu krediidiasutuste poolt väljaantud suurte laenude positsioonide juhtimist. Samuti muudetakse krediidiasutuste kapitali nõudeid omakapitalile ja kehtestatakse võlakohustuste tunnustega väärtpaberitele kindlad nõuded. Täiustatakse ka likviidsusriski juhtimise nõudeid.
                       
88 poolthäälega võeti vastu keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (866 SE), mis keelustab polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate seadmete kasutamise alates 1. jaanuarist 2011. Nimetatud PCB-sid sisaldavate seadmete valdajad peavad seadmed kasutuselt kõrvaldama hiljemalt 31. detsembriks 2010.  Muudatused tulenevad Euroopa Liidu Nõukogu direktiivist.
                       
65 poolthäälega (4 vastu, 3 erapooletut) võeti vastu majanduskomisjoni algatatud hasartmänguseaduse § 111 muutmise seadus (857 SE), mis lükkab aasta võrra edasi  alates 1. jaanuarist 2011 jõustuma pidanud elektroonilise arvestus- ja kontrollisüsteemi rakendamise. Hasartmängu korraldajad pole selleks nende kinnitusel valmis, kuna on hõivatud eurole üleminekuga seotud ümberkorraldustega.
                       
82 poolthäälega võeti vastu rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsus „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2010. aasta tegevuse kontrollimiseks“ (869 OE), millega nimetati riigikontrolli 2010. aasta tegevust kontrollima KPMG Baltics AS-i audiitor Indrek Alliksaar.
 
Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti rahvastiku tervis“ arutelul tegid ettekanded
Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu, sotsiaalminister Hanno Pevkur ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Eesti esinduse juht Jarno Habicht.
Reinsalu märkis, et sotsiaalkomisjon on arutanud selle aasta jooksul läbivalt oma avalikel istungitel Eesti rahvastiku tervise olukorda. Komisjon pidas vajalikuks parlamendisaali tuua Eesti rahva tervise küsimuse, lähtudes sellest, et tervishoiusüsteemi ja tervishoiu kättesaadavuse probleeme on vaja arutada eraldi riiklikult tähtsa küsimusena.
 
Reinsalu tõi nendes aruteludes esile kerkinud asjatundjate ettepanekud. Leiti, et vaja on uut rahvatervise seadust. Rahvatervise seaduses peaksid olema ka konkreetsed kohustused avaliku võimu asutustele, sealhulgas kohalikele omavalitsustele rahvatervise ja terviseedenduse alal. Oluline on terviseennetuse arendamine ja kõige olulisem selles rõhu panemine lastetervise programmidele. Reinsalu sõnul on vaja terviseedendajate seisukohalt konkreetset ja selgete piirangute poole liikuvat alkoholipoliitikat, mis on valitsuse poolt vastu võetud. Tema hinnangul on tähtis toetada ja tähtsustada terviseedenduslikku võrgustikku ning tagada olemasolevate struktuuride jätkusuutlikkus. Reinsalu märkis, et konkreetne ettepanek oli luua osalusdemokraatial põhinev, riigiülene nõustav kogu erinevate ühiskonnas esindatust vajavate rühmade esindajatest, et tagada rahvastiku tervise arengukavas seatud eesmärkide elluviimine.
 
Pevkur tõi välja riigi tervisepoliitika prioriteedid: vältida enneaegset suremust; vähendada tervisekäitumisest ja ümbritsevast keskkonnast tingitud riske tervisele; tagada jätkusuutlikud, kvaliteetsed ja hästi ligipääsetavad tervishoiuteenused juba tekkinud terviseprobleemide raviks. Pevkur rõhutas, et mida tervemad on inimesed, seda paremini toimib majandus.
 
Habicht esitas nägemuse rahvastiku tervise parandamiseks. Selle kohaselt on vaja kujundada toetavat keskkonda, mis soodustaks meie kõigi tervislikke valikuid. Sihipäraselt on vaja ka tegeleda tervishoius ebavõrdsuse vähendamisega. Probleemide lahendamisel tagaks edu nii riigi kui ka erasektori viljakas koostöö. Selle sisuks peaks olema koordineeritud inimkeskne lähenemine esmatasandi arstiabi, eriarstiabi ja rahvatervise kindlustamise koostöö kaudu. Kõige selle nimel on vaja tagada ka kogu tervisesüsteemi rahastamise jätkusuutlikkus.
 
Läbirääkimistel võtsid sõna Liisa-Ly Pakosta, Maret Merisaar, Maret Maripuu, Jaak Aab, Heljo Pikhof, Mai Treial, Nikolai Põdramägi ja Toomas Trapido.
 
Istung lõppes kell 13.03.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside