Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu seaduse ja otsuse: 

61 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (436 SE), millega rakendatakse Euroopa Liidu kosmeetikamäärus. Sellega kindlustatakse inimeste tervise kaitse ja toimiv siseturg. 

Seadus täpsustab järelvalvet teostava pädeva asutuse ülesanded ja järelevalve korraldamise reeglid. Eestis on selleks asutuseks Terviseamet. 

Seadus sätestab ka vastutuse nõuete rikkumise eest kosmeetikatoodete valmistamisel ja nende käitlemisel. Muudatused on suunatud eelkõige järelevalvet teostavatele institutsioonidele, kosmeetikatoodete valmistajatele ja importijatele, aga ka kosmeetikatoodete tarbijatele. 

46 poolthäälega (36 vastu) kiideti heaks Riigikogu majanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsus “Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamine” (510 OE), millega nimetati nõukogu liikmeks Riigikogu liige Reet Roos. Ta asendab nõukogus Riigikogust lahkunud Mart Laari. Arengufondi nõukokku kuulub ka majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas

Riigikontrolör Alar Karis andis ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2012. aastal. Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus. 

Karis märkis, et Eesti ees seisvad demograafilised ja muud probleemid sunnivad riigi arengut terviklikult planeerima ning oma võimalusi kriitiliselt hindama. „Selleks tuleb võtta aega, vaadata iseendale ausalt näkku ja vastata küsimusele, milliseid kohustusi pikemas perspektiivis Eesti riik suudab kanda,“ ütles Karis. „Oluline on, et me ei venitaks võimalike valikute ja otsuste tegemisega ajani, mil meil pole võimalik isevoolu kulgevaid protsesse mõjutada,“ märkis Karis. Ta analüüsis põhjalikult riigi sotsiaal-majanduslikku olukorda. 

Läbirääkimistel sõna võtnud Margus Hanson ja Mihhail Stalnuhhin tõid välja oma fraktsioonide seisukohad ettekandes toodud probleemide kohta.           

Riigikogu lõpetas eelnõu teise lugemise: 

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE) teise lugemise. Eelnõu pikendab ametniku perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse kehtivuse aega. Täpsustatakse maavalitsuse ja siseministeeriumi pädevust perekonnaseisuametniku eksami ja sellele eelneva koolituse läbiviimisel. Samuti luuakse õiguslikud alused perekonnaseisuandmete väljastamiseks. Lihtsustatakse haldusmenetluse reegleid välismaalasest surnu isikut tõendava dokumendi edastamisel välisriigi saatkonnale. Eelnõu vähendab paberdokumentide hulka abielu sõlmimisel, asendab abielu sõlmimise protokolli abielukande eeltäidetud väljatrükiga. Lihtsustatakse abieluvõime kindlakstegemise menetluse reegleid ning luuakse õiguslik alus soo muutmise andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. 

Riigikogu lõpetas kümne eelnõu esimese lugemise: 

Riigikogu liikme Tõnis Paltsu algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE), millega nähakse ette keelata teatud suurusest alates tuulegeneraatorite paigaldamine Saaremaal, Hiiumaal, Vormsil, Muhumaal. Algataja põhjenduste kohaselt on Lääne-Eesti saartel kõige tähtsamaks jätkusuutlikuks majandusharuks turism, suvekodude teenindamise ja ehitamisega seotud tegevused, mille arengut mõjutab otseselt suurte tuulegeneraatorite paigaldamine. 

Valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (509 SE) tuleneb EL direktiivist. See sätestab miinimumnõuded, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus. Direktiiviga tagatakse liikmesriikide ühiste kriteeriumide kohaldamine nende isikute tuvastamiseks, kellel on tõestatud vajadus rahvusvahelise kaitse järele. Samuti tagatakse, et kõnealustele isikutele on kõigis liikmesriikides kättesaadavad minimaalsed hüved. Muudatused aitavad piirata rahvusvahelise kaitse taotlejate edasiliikumist ühest liikmesriigist teise, kui liikumise põhjuseks on üksnes õigusliku raamistiku erinevuse ärakasutamine.     

Valitsuse algatatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (504 SE) lükatakse edasi seadustiku üldosa jõustumise tähtaeg. Sellest tulenevalt tehakse muudatused sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse kuuluvasse tervishoiuteenuste korraldamise seadusesse ja siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvasse turvaseadusesse.           

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (480 SE) tunnistatakse kehtetuks seaduse sätted, mille alusel asutati õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara register, mis on oma otstarbe ammendanud Suletava registri ülesanded antakse üle rahandusministeeriumile. Kehtestatakse erinorm maavanema järelevalvemenetluse teostamise tähtajale. Üldnormist pikem menetlustähtaeg on hädavajalik arvestades omandireformiga seotud toimingute eripära. Rakendussättega täiendatakse erastamisest laekuva raha kasutamise seadust, mis suurendab raha laekumist valitsuse omandireformi reservfondi. 

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (476 OE). Koondaruanne koosneb tegevusaruandest, riigi konsolideeritud ja konsolideerimata raamatupidamise aastaaruandest, täiendavast informatsioonist kohalike omavalitsuste kohta, täiendavast informatsioonist avaliku sektori ja valitsussektori kohta. Koondaruande juurde kuulub ka Riigikontrolli vastav aruanne.           

Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõuga (475 SE) tagatakse kindlustusandjate juhtimissüsteemi tõhus toimimine. Täiendatakse ja täpsustatakse juhtimissüsteemile esitatavaid nõudeid, sealhulgas kindlustusandjate riskijuhtimis- ja sisekontrolli süsteemi ning kindlustustegevusega seotud tegevuste edasiandmise regulatsiooni. Täpsemalt reguleeritakse kindlustusandja kõrvaltegevusega seotud reegleid, samuti tõstetakse kindlustusmaaklerite vastutuskindlustuslepingu kindlustussummasid. 

Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (507 SE) ühtlustatakse kohtumenetlusest ja prokuratuuri lahenditest tulenevate riigi rahaliste nõuete haldamisega seotud reegleid.  Eelnõuga viiakse arvestuse pidamine maksukohustuslaste registrisse nende tekkivate nõuete üle, mis tulenevad Riigi Tugiteenuste Keskuse hallatavatest kohtumenetlustest, samuti Riigikohtu ja prokuratuuri lahenditest. Viidatud asutused saavad andmekogu volitatud töötleja õigused. Sellega antakse neile juurdepääsu õigus maksusaladusele. Need asutused jäävad nõuete haldajaks ja sissenõudjaks, st edastavad tähtajaks tasumata nõude kohtutäiturile. Nimetatud nõuete sissenõudmist ei anta Maksu- ja Tolliameti pädevusse. 

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (506 SE) ühtlustatakse elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse maksustamise koha määratlemise reeglid Euroopa Liidus, mis hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2015. Samuti sätestatakse elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikord. Lisaks sellele viiakse Euroopa Liidu nõuetega kooskõlla postipakiga väljastpoolt Euroopa Liitu saadetava kohvi ja tee impordi maksuvabastuse piirmäärad.           

Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE) näeb ette õiguslike aluste loomise ja põhinõuete kehtestamise Eesti majandusliku ja rahandusliku pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks. Eelnõu sätestab eelarvevaldkonnale esitatavad nõuded ja kohustused ning määrab eelarvestamise mõisted ja põhimõtted. Uuendatakse valdkonnas kasutatavad mõisted, mis ühtlustatakse raamatupidamises kasutusel olevate mõistetega. Eelnõu võtab siseriiklikusse õigusesse üle Euroopa Liidu vastava direktiivi liikmesriikide eelarveraamistiku miinimumnõuete kohta, mille ülevõtmise tähtaeg liikmesriikidele on 31. detsember 2013. Eelnõu fikseerib Eesti õiguses majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingus sätestatud valitsussektori eelarve tasakaalu reegli ja automaatse korrigeerimismehhanismi. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 19 poolt, 45 vastu. 

Valitsuse algatatud 2013. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (514 SE). Vastavalt riigieelarve seadusele võib valitsus riigieelarve muutmiseks kulude kogumahtu muutmata algatada mitte hiljem kui kaks kuud enne eelarveaasta lõppu riigieelarve seaduse muutmise eelnõu. Arvestades, et riigieelarve on koostatud eelneva aasta sügisel, siis kohandatakse eelarve ümber tulenevalt muutunud olukorrast, et saavutada riigiasutuste poolt seatud eesmärgid. 

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi neli eelnõu

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (454 SE), millega sooviti langetada sõiduauto haagise riigilõivu 121 eurolt 25 euroni. Hääletus: 45 poolt, 31 vastu. 

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud patsiendiseaduse eelnõu (457 SE), mis käsitles patsiendi ja tervishoiutöötaja õigusi ning kohustusi. Hääletus: 42 poolt, 32 vastu. 

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE), mis käsitles vanemahüvituse süsteemi paindlikumaks muutmist. Hääletus: 41 poolt, 24 vastu. 

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE), millega sooviti täpsustada reegleid, kui palju võib kütust tuua Eestisse EL-i välisest riigist. Hääletus: 41 poolt, 17 vastu. 

Istung lõppes kell 22.00. 

Istungi stenogramm:  

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside