Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas Kaitseväeteenistuse seaduse § 167 muutmise seaduse eelnõu (60 SE) teise lugemise. Eelnõu täpsustab ajateenijaile toetuse maksmise korraldust.   

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise:

Perekonnaseaduse eelnõus (55 SE) esitatakse uus terviklik perekonnaõiguse regulatsioon, mis hõlmab abikaasadevahelisi õigussuhteid, vanemate ja laste vahelisi õigussuhteid ning alaealiste ja täisealiste eestkoste puhul tekkivaid õigussuhteid. Eelnõu loob senisest paremad eeldused isikute perekonnaõiguslike õiguste ja huvide kaitseks, nähes ette konkreetsed alused nõuete esitamiseks. Varasema perekonnaseadusega võrreldes pöörab eelnõu oluliselt rohkem rõhku perekonnasuhte n-ö nõrgema osalise (alaealine laps, varatu abikaasa) seisundile. Samuti annab seadus senisest selgemini piiritletud otsustuskriteeriumid kohtule. Täpsustatud regulatsioonid ja selged otsustusalused, sealhulgas eeskätt põhjalikud varaliste suhete ning vanema ja lapse suhete korraldamise sätted, annavad eelduse kohtuvaidluste vähenemiseks, kuna seaduse kirjapandud sätete põhjal on vaidluse tõenäoline tulem selgemini ettenähtav.

Pärimisseaduse eelnõu (56 SE) teenib eraõiguse süsteemi korrastamise eesmärki. Eelnõuga viiakse pärimisõigus sisu osas vastavusse võlaõigusseaduse ja uue tsiviilseadustiku üldosa seaduse jõustumisega kaasnenud muudatustega. Eelnõuga kaotatakse pärimisõiguses ilmnenud kitsaskohad. Mitmed regulatsioonid kirjutatakse põhjalikumalt lahti. Eelnõu ei muuda seejuures oma põhiosas kehtiva pärimisseaduse struktuure ning üldiseid põhimõtteid. Ühe põhimõttelise muudatusena võtab kehtivas pärimisseaduses sisalduva pärandvara nn vastuvõtusüsteemi asemel kasutusele nn loobumissüsteemi. Kehtiva õiguse kohaselt läheb pärandvara pärijale üle üksnes juhul, kui pärija pärandi vastu võtab. Loobumissüsteemi puhul kaasneb seadusest tulenev pärimisõigus automaatselt ja pärandist loobumiseks tuleb avaldada oma sellekohast tahet.

Võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE) eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rassi, rahvuse, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse suundumuse alusel. Muuhulgas näeb eelnõu ette võrdõiguslikkuse voliniku ametisse nimetamise. Voliniku nimetab ametisse sotsiaalminister ja tema ametiaeg on viis aastat.

Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE) eesmärk on aidata kaasa rahvusliku kultuuripärandi säilimisele, andes võimaluse piirata kultuuriväärtuste väljavedu või eksporti seaduses sätestatud korras. Eelnõuga määratletakse kultuuriväärtused, mille väljaviimiseks Euroopa Liidu liikmesriikidesse või ekspordiks väljapoole Euroopa Liidu liikmesriike on vaja taotleda muinsuskaitseametilt väljaveoluba.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine kütuste- ja energiamajanduse oluliste strateegiliste suundade väljatöötamiseks” eelnõu (86 OE), mis nägi ette   Riigikogu probleemkomisjoni moodustamise kütuste- ja energiamajanduse oluliste strateegiliste suundade väljatöötamiseks ja järelevalve teostamiseks. Hääletustulemus: 42 poolt, 27 vastu, 1 erapooletu.

Infotunnis vastas justiitsminister Rein Lang küsimustele õiguskaitseorganite tegevuse ja looma suhtes toimepandud lubamatu teo karistuse kohta. Regionaalminister Vallo Reimaa vastas küsimustele regionaalhalduse reformi, Euroopa Liidu veemajanduse projektide rahastamise, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali  ettevalmistamise, Paide veemajandusprojekti rekonstrueerimise ja kohaliku omavalitsuse korralduse muudatuste kohta. Kultuuriminister Laine Jänes vastas küsimustele UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni ümberkorraldamise, looduslike pühapaikade ja vaimse kultuuripärandi kaitse seaduse kohta.

Istungi stenogrammi leiad: https://www.riigikogu.ee/?op=steno

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside