Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ees andis istungi alguses ametivande Riigikogu asendusliige Urbo Vaarmann, kes sai Riigikogu liikmeks tagasiastunud Aadu Musta asemel. 

Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikmete Sven Mikseri, Andres Anvelti, Heljo Pikhofi, Jevgeni Ossinovski, Jaak Alliku, Helmen Küti, Karel Rüütli, Eiki Nestori, Urve Palo, Indrek Saare, Jaan Õunapuu, Kajar Lemberi, Neeme Suure ja Rein Randveri 17. septembril esitatud arupärimisele võimaliku huvide konflikti kohta seoses maavanemate kandideerimisega kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel (nr 355). 

Arupärijad soovisid peaministrilt teada, kas ta peab juriidiliselt korrektseks, et maavanem teostab järelvalvet kohaliku omavalitsuse tegevuse üle valimiskampaania ajal. Küsijad viitasid olukorrale, kus maavanem ise kandideerib volikogusse. 

Ansip põhjendas, et igal Eesti kodanikul on õigus kandideerida nii Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu kui Euroopa Parlamendi liikmeks. Kandideerimise keelamine on vastuolus isikute põhiseaduslike õigustega. Ta lisas, et seaduse kohaselt ei tohi maavanem olla väljaspool ametikohustusi ühelgi muul valitaval või nimetataval ametikohal. „Kui maavanem kandideerib kohaliku omavalitsuse volikogusse, siis valituks osutamise korral ta kas loobub volikogu liikme volitustest või vabastatakse teenistusest ja ta läheb kohaliku omavalitsuse volikokku,“ ütles Ansip. 

Peaministri isiklik seisukoht selles küsimuses ühtib praegu kehtiva korraga. „Ma ei pea selliste piirangute sätestamist põhjendatuks, kuid ma möönan, et mingi põhjendatus on siiski olemas,“ ütles Ansip. Tema sõnul on mitmete riikide õiguspraktikas tavapärane, et teatud ajaperioodi jooksul järelevalvet teostav isik ei või asuda järelevalvatava ametisse. 

„Maavanema puhul on tegemist isikuga, kes põhimõtteliselt teostab järelevalvet planeeringute küsimustes, aga samuti teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste üksikaktide õiguspärasuse küsimuses,“ märkis Ansip. Ta leidis, et järelevalve ulatus ei ole selline, mis ei võimaldaks maavanemal pärast maavanema tööperioodi lõppu asuda kohaliku omavalitsuse juhi ametisse kas vallavanema või linnapeana. Ansip märkis, et otsuse langetamine selles küsimuses on seaduseandja kaaluda. 

„Maavanema neutraalsus on tagatud ka otsustuste kohtuliku kontrolli võimalustega. Kui kohaliku omavalitsuse üksus leiab, et tema õigusi on järelevalve käigus põhjendamatult rikutud, siis on üksusel võimalik pöörduda sõltumatu kohtu poole. Maavanemad peavad lähtuma oma järelevalvetoimingutes riigi poolt määratletud põhimõtetest,“ ütles Ansip. 

Rahandusminister Jürgen Ligi vastas kolmele arupärimisele. Need olid arupärimine maksude laekumise (nr 358), materjalidele “Lastekaitsetöötajate juhendmaterjal” ja “Lapse heaolu hindamisjuhis” antud sotsiaalministeeriumi rahalise toetuse (nr 360) ja pöördmaksustamise kohta (nr 361).

Pilt ametivande andmisest

Istungi stenogramm:  

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside