Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu neli seadust: 

74 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise seadus (309 SE), mis teeb mitmeid muudatusi seoses 12. jaanuarist 2013 käivituva elektroonilise e-oksjoni süsteemiga, täpsustades e-oksjonil osalemise korda ja enampakkumisele registreerumist. Kehtestati lihtsusatud kord väikese väärtusega vallasasjade müümiseks. Kaotati täitekulusid tekitanud kohustus avaldada enampakkumise kuulutus ka kohalikus ajalehes, pikendati ostja õiguste loovutamise tähtaega, nähti ette kohtutäituri kontole tagatisraha ja ostuhinna tasumise tingimused ning tehti mitmeid muid muudatusi. 

52 poolthäälega (26 vastu) võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus (326 SE), mille eesmärk on tagada isikute võrdne kohtlemine pensioniskeemides. Riikliku pensionikindlustuse seaduse, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel arvutatud pensionid indekseeritakse iga aasta 1. aprillil pensioniindeksiga. Politsei ja piirivalve seaduse alusel toimub juba määratud pensioni ümberarvutamine sõltuvalt sellest, millise seaduse järgi on pension määratud. Varem kehtinud seaduste, nagu politseiteenistuse seadus ja piirivalveteenistuse seadus, alusel arvutatud pensionid indekseeritakse 1. aprillil pensioniindeksiga, alates 1. jaanuarist 2010 kehtiva politsei ja piirivalve seaduse alusel arvutatud pensionid arvutatakse ümber koos palga muutusega. Seega kohtles senine õiguslik regulatsioon pensionide ümberarvutamise osas erinevalt eripensionäre ning tavapensionäre, samuti eripensionäre omavahel. Selle likvideerimiseks hakatakse seaduse kohaselt määratud ja määratavaid eripensione, v.a jooksva aasta palga alusel arvutatud pensione, indekseerima 2013. aastast pensioniindeksiga. 

49 poolthäälega (31 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seadus (325 SE), mis kehtestab koduvisiidi ja ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu piirmääraks senise 3,20 euro asemel 5 eurot ja voodipäevatasu piirmääraks senise 1,60 euro asemel on 2,50 eurot. 

67 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud jäätmeseaduse muutmise seadus (293 SE), millega viiakse seadusesse teatud ohtlike ainete (plii, elavhõbe, kaadmium, kuuevalentne kroom, polübroomitud bifenüülid (PBB) ja polübroomitud difenüüleetrid (PBDE)) elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamist käsitlev regulatsioon, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastavast direktiivist. Nimetatud direktiivi järgimine aitab läbi teatud ohtlike ainete kasutamise piiramise kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, samuti tagada elektroonikaromude keskkonnaohutu taaskasutamine ja kõrvaldamine.

Peaminister Andrus Ansip andis ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas. 

Peaminister märkis, et Eesti on konkurentsivõimeline ning areneva majandusega riik. Maailmamajanduses valitseva ebakindluse tingimustes oleme saanud hästi hakkama. Eestilt oodatakse euroala kiireimat majanduskasvu. Äraootavale väliskeskkonnale vaatamata, oleme suutnud konservatiivse rahanduspoliitika toel hoida ja luua kasvuks vajalikku stabiilsust, toonitas Ansip. Ta nentis, et Eesti peab olema ka valmis majanduskeskkonna negatiivseteks muutusteks. Mitmete majandusteadlaste sõnul ei ole ebakindlus maailmamajanduses olnud viimasel kahekümnel aastal suurem, kui see on olnud viimastel aastatel. Eurotsooni keerulised valikud, USA riigirahanduse olukord ning Hiina ja kogu Aasia arengut määravad riskid, millega peame arvestama. Ansipi hinnangul on ebakindluse loor varjutamas ka Eesti peamiste kaubanduspartnerite valikuid, mistõttu ei tohiks lubada endale kergekäeliselt juhitud riigirahandust ega otsuseid, mis lähtuvad vaid lühiajalisest kasust. „Me peame koguma reserve ja samal ajal panustama valdkondadesse, mis aitavad Eesti konkurentsivõimel kasvada. Üheks selliseks oluliseks valdkonnaks on teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon,“ rõhutas Ansip. 

Peaminister märkis, et Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonisüsteemi hindamiseks Euroopa ja Eesti tippekspertide poolt koostatud raport kinnitab senise teaduspoliitika elluviimise edukust. Raportis tõdetakse, et Eestil on aastatega õnnestunud luua erasektori innovatsiooni soodustav teaduskeskkond. Puudusena märgitakse, et senise innovatsioonipoliitika mõju reaalmajandusele on jäänud oodatust tagasihoidlikumaks. Sama tendentsi kinnitab ka Eesti 23. koht Euroopa Liidu riikide seas innovatsiooni majandusmõju näitaja osas. Tervikuna oleme tulemustabelis kõrgel 14. kohal. 

Valitsust nõustava Teadus- ja Arendusnõukogu arvates tuleb teaduse- ja arendustegevuse mõju suurendamiseks majandusele ja ühiskonnale tõsta järgmise teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia elluviimisel fookusesse neli põhisuunda. Nendeks suundadeks on: TA valdkondade parem seostamine ja täpsem prioriseerimine, inimressursi väärtustamine ja arendamine, teaduse ja ettevõtluse kokkuviimine ning taristu arendamisel selgetest põhimõtetest lähtumine. 

Ansip rõhutas, et teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon peab Eestis jääma konsensuslikult eelisarendatavaks prioriteediks hoolimata majanduse seisust, turbulentsest väliskeskkonnast või sisepoliitilistest võitlustest. 

Läbirääkimistel võtsid sõna Mart Meri, Ene Ergma, Urmas Klaas ja Mailis Reps.  

Istungi lõpus külastas Riigikogu Jõuluvana, kes tegi humoorika ülevaate saadikute aastasest tööst ja jagas nagu ikka Riigikogus esindatud erakondadele kingitusi, aga ka fraktsiooni mittekuuluvatele saadikutele,- tegi etteheiteid ja avaldas tunnustust. Jõuluvana soovis kõigile toredat pühademeeleolu ja õnne uueks aastaks. 

Fotod Jõuluvanast Riigikogus. 

Istungi stenogramm

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside