Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas viie eelnõu teise lugemise: 

Valitsuse algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE) täpsustab riikliku tagatise mõistet, kirjeldab riigi vastutuse rakendumise mehhanismi ning näeb ette EL direktiivides nõutava kohustuste otsese tagamise riigi poolt ning viib selle vastavusse EL pangandusalaste direktiividega. Viimase kohaselt loetakse riiklikuks ehk riskivabaks tagatiseks vaid sellist kohustust, mis on otseselt riigi poolt tagatud.

Valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (335 SE) viib elektrituruseaduse kooskõlla EL metoodikaga, mida tuleb rakendada tööstuslikelt lõpptarbijatelt sissenõutavate gaasi- ja elektrihindade määramisel. Eelnõu võimaldab saada täpsemat teavet elektrienergia ja võrguteenuste hinna kujunemise kohta. Elektrienergia või võrguteenuse hinnaandmete esitamise kohustus lisandub uuendusena ka tootjale ja liinivaldajale (juhul, kui ta osutab tarbijale võrguteenust), et elektrienergia ja võrguteenuste hinna kujunemise alused oleksid avaneva elektrituru tingimustes võimalikult selged ning läbipaistvad.           

Valitsuse algatatud liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE) korrastab liiklusalaste süütegude regulatsiooni ning tõhustab sanktsioonisüsteemi. Mootorsõiduki või trammi juhtimise eest isiku poolt, kelle vere alkoholisisaldus ületab lubatud piirmäärasid, kehtestatakse karistus kuni 300 trahviühikut või arest või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmine kuni üheks aastaks. Eelnõu sätestab, et mootorsõiduki või trammi juhtimise eest joobeseisundis karistatakse rahalise karistuse või kuni  kolmeaastase vangistusega. Mootorsõiduki juhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest 21-40 kilomeetrit tunnis karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega ühest kuust kuni kuue kuuni. Karmistatakse karistusi turvavöö kinnitamata jätmise eest. Samuti luuakse kirjaliku hoiatamismenetluse kohaldamise võimalus automaatse liiklusjärelvalveseadmega, fotol või muul salvestisel jäädvustatud liiklusrikkumise korral.            

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE) reguleerib Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmist 2009. aasta jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini. Eesti keskmise palgaga on seotud Riigikogu liikme, Vabariigi Presidendi, peaministri, ministri, kaitseväe juhataja, riigikontrolöri, õiguskantsleri, kõigi kohtuastmete kohtunike ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku ametipalk. Eelnõu näeb ette külmutada nimetatud ametiisikute palk senisel tasemel.             

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse eelnõu (342 SE) reguleerib Riigikogu liikmele palga maksmist 2009. aasta jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini. Eelnõu kohaselt jääb ametipalkade arvestamise ülempiiriks eelmise aasta neljanda kvartali keskmine palk. 

Riigikogu lõpetas valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Riigi 2007. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (340 OE) esimese lugemise.           

Istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE) esimene lugemine. Eelnõu tunnistab kehtetuks sätted, mis keelavad valimistel aktiivse valimisagitatsiooni ajal poliitilise välireklaami eksponeerimise ning näevad selle keelu rikkumise eest ette vastutuse. Kuna poliitilise välireklaami keelu kehtetuks tunnistamise tõttu puudub vajadus valimisseadustes defineerida aktiivset valimisagitatsiooni aega, tunnistab eelnõu kehtetuks ka vastavad valimisseaduste sätted. Eelnõu menetlemist jätkatakse homsel istungil.             

* * *
 

Riigikontrolör Mihkel Oviir andis ülevaate riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2007. aastal. 

* * *
 

Keskkonnakomisjoni ettepanekul (61 poolt, 8 vastu) lükati tagasi Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukavaga 2008  2015““ eelnõu (359 OE), millega fraktsioon soovis kõnealust arengukava täiendada.  

Istungi stenogramm on internetis siin: 

Riigikogu pressitalitus

           
 
Tagasiside