Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis täna 89 poolthäälega vastu valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse (115 SE). Seadusmuudatuste kohaselt hakatakse esmakordselt kooli tööle asuvale õpetajale maksma lähtetoetust, mille suurus sätestatakse iga-aastases riigieelarve seaduses. Lähtetoetust võib taotleda isik, kes on lõpetanud kõrghariduse tasemel toimuva õpetajakoolituse ning asub aasta jooksul pärast selle lõpetamist esmakordselt tööle üldhariduskooli I – III kooliastme või gümnaasiumiastme õpetajana, välja arvatud Tallinnas või Tartus asuvas üldhariduskoolis. Samuti saavad lähtetoetust esmakordselt väljaspool Tallinna või Tartut asuvasse kutseõppeasutusse tööle asuvad pedagoogid. Õpetaja lähtetoetuse suuruseks on 2008. aastal kavandatud 200 000 krooni, mis makstakse seaduses sätestatud tingimustele vastavale õpetajale välja kolme esimese tööaasta jooksul – esimesel aastal 100 000 krooni, teisel aastal 50 000 krooni ning kolmandal aastal 50 000 krooni. Õpetaja lähtetoetust saanud isik on kohustatud tagastama talle välja makstud toetuse, kui tema pidev töötamine õpetajana lõpeb enne viie aasta möödumist esimese toetuse saamisest. Seadus jõustub 2008. aasta 1. septembril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Riigikogu võttis 88 poolthäälega vastu valitsuse algatatud karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (4 SE ja 106 SE). Karistusseadustikku tehakse muudatused, mis võimaldavad Eestil määrata karistusi laevade poolt põhjustatud merereostusega seotud rikkumiste eest. Samuti täiendatakse karistusseadustikku paragrahviga, mis sätestab karistuse euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide valmistamise eest ärilisel eesmärgil. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

60 poolthäälega võeti vastu Riigikogu majanduskomisjoni algatatud postiseaduse muutmise seadus (148 SE). Seadusmuudatuse kohaselt jäetakse perioodiliste väljaannete edastamine välja universaalse postiteenuse koosseisust ning kõigile turuosalistele tagatakse perioodiliste väljaannete edastamisel võrdsed tingimused. Seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

85 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse, finantsinspektsiooni seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse muutmise seadus (118 SE). Kehtivatesse kindlustustegevuse seadusesse ja finantsinspektsiooni seadusesse viiakse sisse edasikindlustuse direktiivist tulenevad muudatused. Kindlustustegevuse seadusesse lisatakse uued paragrahvid, mis sätestavad edasikindlustustegevuse ning edasikindlustusandjaga seonduva, kindlustustegevuse liikidega tegelemisele esitatavad nõuded ja vastutuse nõuete rikkumise eest, kliendi ja tema andmete töötlemise ja edasikindlustusandja seotud vara investeerimise piirangud.  Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril, seaduse § 53 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE) teine lugemine. Seadusmuudatustega soovitakse luua õiguslikud tingimused riikliku investeeringute programmi „Igale lapsele lasteaiakoht!” realiseerimiseks. Eelnõu kohaselt volitatakse valitsust kehtestama riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomise, lasteasutuste renoveerimise ja lasteasutuste õpetajatele palgavahendite toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord. Samuti sätestatakse, et nimetatud tingimustega määratakse kindlaks ka kohaliku omavalitsuse üksuste omaosaluse määr ning nõuded täiendavate palgavahendite eraldamiseks. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside