Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

72 poolthäälega toetas Riigikogu õiguskantsleri ettepanekut nr 12 jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta.
                       
Õiguskantsler Indrek Teder analüüsis põhiseadusliku järelevalve korras kriminaalmenetluse seadustiku ja jälitustegevuse seaduse regulatsiooni. Õigusliku analüüsi tulemusena jõudis õiguskantsler järeldusele, et nimetatud seaduse osa sätteid ei ole kooskõlas põhiseadusega.
 
Õiguskantsler märkis oma ettekandes, et ettepanek puudutab jälitustoimingust teavitamise edasilükkamist ja teavitamata jätmist kriminaalmenetluse või jälitustegevuse kahjustamise või kuritegevuse soodustamise ärahoidmiseks, kuid kriminaalmenetluse seadustik ja jälitustegevuse seadus sisaldavad ka teisi jälitustoimingust teavitamise edasilükkamise aluseid, näiteks salajase kaastöötaja kaitseks. Teder rõhutas, et ettepanekuga nõustumise korral on seetõttu otstarbekas vaadata üle jälitustoimingust teavitamise süsteem tervikuna, sest õiguskantsleri seisukoha kujundamisel arvestatud põhimõtted laienevad suures osas ka teistele teavitamise ettelükkamise alustele. Õiguskantsler leidis, et kõigepealt tuleks seaduse sõnastust täpsustada ja näha ette vastav kontrollorgan.
 
Ettekannetega esinenud põhiseaduskomisjoni aseesimees Deniss Boroditš ja õiguskomisjoni liige Andres Anvelt andsid ülevaate nimetatud komisjonides toimunud aruteludest õiguskantsleri ettepaneku üle. Komisjonid leidsid, et õigusriigis peavad isiku õigused olema kindlalt kaitstud ja inimesed peaksid tundma end turvaliselt. Põhiõiguste riived peaksid olema võimalikult täpselt ja hästi reguleeritud. Leiti, et kindlasti tuleb seaduses täpsustada need mõisted, mis õiguskantsler oma ettepanekus välja tõi, sellised nagu “kuritegevuse soodustamine” ja “oht jälitustoimingu eesmärgile”, mis on ilmselt liiga laiad mõisted. Komisjonid leidsid samuti, et järelevalve regulatsioon jälitustegevusest mitteteatamise kohta tuleb kindlasti paremini reguleerida selleks, et tagada isikute põhiseaduslike õiguste tõhus kaitse. Sellest tulenevalt otsustasid nii põhiseaduskomisjon kui ka õiguskomisjon toetada õiguskantsleri ettepanekut.
 
Vastavalt kehtivale korrale tehti õiguskomisjonile ettepanek algatada vastav seadusemuudatuse eelnõu.
 
Läbirääkimistel võtsid sõna Marko Pomerants, Andres Anvelt, Kalle Laanet ja Peep Aru.
 
Majanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE). Hääletus: 41 poolt, 26 vastu.
                       
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside