Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskantsler Allar Jõks vastas Riigikogu liikmete Lauri Laasi ja Evelyn Sepa arupärimisele järelevalve teostamise kohta õigustloovate aktide põhiseadusele vastavuse üle. Arupärimine esitati seoses Harju maavanema tehtud järelvalvele hinnangu andmisega.

 

Jõks ütles, et arvestades Sakala keskuse juures toimunud väljaastumisi lammutamise vastu, teema laia kajastamist meedias ning keskuse kaitsjate võimetust kaitsta oma huve kohtu kaudu võis teha järelduse ülekaalukast avalikust huvist ehitusloa õiguspärasuse kontrollimiseks.

Õiguskantsler arvas, et sarnastest kaalutlustest lähtus ka Harju maavanem Värner Lootsmann, kui ta otsustas alustada järelevalvemenetlust Tallinna Linnaplaneerimisameti poolt väljastatud Sakala keskust puudutava ehitusloa üle. Jõks ütles, et järelevalve alustamise osas ei ole tal maavanema tegevusele mingeid etteheiteid. Õiguskantsleri arvates tekkis probleem alles järelevalvemenetluse tulemuse pinnalt.

Jõksi selgitas, et tema poole pöördus avaldusega mittetulundusühing Hooliv Jätkusuutlik Tallinn, kes palus kontrollida Harju maavanema poolt järelevalvemenetluse lõpetamise kohta tehtud otsuse õiguspärasust. „Nimetatud avalduse alusel viisin läbi järelevalvemenetluse ja leidsin, et kuna maavanem ei ole hinnanud ehitusloa materiaalset õiguspärasust, st vastavust detailplaneeringule, siis ei ole järelevalvet teostatud valitsuse seaduses ettenähtud ulatuses. Ühtlasi edastasin asjasse puutuvad materjalid valitsusele kaalumiseks, kas valitsus peab kohaseks Harju maavanema suhtes distsiplinaarmenetluse alustamist järelevalve puuduliku läbiviimise tõttu,” ütles õiguskantsler.

Stenogrammiga saab tutvuda aadressil: https://www.riigikogu.ee/?op=steno

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside