Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskantsler Allar Jõks esines Riigikogu ees ettekandega “Ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega ning põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamisest.”

Möödunud aastal laekus õiguskantslerile 2353 avaldust, millest menetlusse võeti iga kolmas. Kolmandik menetlusse võetud avaldustest käsitles põhiseaduslikkuse järelevalve ning ülejäänud põhiõiguste vabaduste kaitse küsimusi. Ettekandes tõstis Jõks üles mitmeid lahendamata probleeme.

Riigikogu osas nentis õiguskantsler, et vaatamata korduvale tähelepanu juhtimisele põhiseadusega vastuolus olevale olukorrale, milles Riigikogu liikmed kuuluvad riigiäriühingute nõukogudesse, ei ole seda probleemi siiani lahendatud. Vastuolu lahendamine on Jõksi sõnul Riigikogu juhatuse pädevuses, kes peab seaduse järgi kontrollima nõuet, et Riigikogu liige ei oleks samaaegselt teises riigiametis. Kui see nõue pole täidetud lõppevad Riigikogu liikme volitused ennetähtaega. Õiguskantsler soovitas Riigikogu juhatusel kujunenud olukorda lahendada ning meenutas, et Riigikohus on 1994. aastal tunnistanud põhiseadusevastaseks Riigikogu liikmete kuulumise riigiettevõtete haldusnõukogudesse.

Elanikkonna vähem kindlustatud inimeste põhiseaduslike õiguste tagamiseks tuleb õiguskantsleri järgi kehtestada regulatsioon toimetulekutoetuste määrade arvutamiseks. Regulatsioon peaks põhinema vaesuspiiri arvutamise metoodikal ning selle alusel tuleks toimetulekutoetuse määr üle vaadata igal aastal.

Vaadeldava perioodi õiguskantsleri prioriteetide hulka kuulusid ka tervisekaitse ning isikuandmete käitlemise küsimused. Samuti nentis Jõks, et ilmnenud on tagasilöögid avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute tegevuses ning ootamatuid juriidilisi probleeme on tekitanud Euroopa Liidu õiguse rakendamine.

Pärast esimese päevakorrapunkti läbivaatamist asuti menetleme valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE) kolmandat lugemist. Seadus võeti 52 poolthäältega vastu. Seadusega laiendatakse koolilõuna toetuse saajate hulka seniselt 1. – 4. klassi õpilastelt kõigile põhiharidust omandavate õpilastele.

Riigikogu istungi stenogrammi leiab internetis aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Tagasiside