Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

                 

Õiguskantsler Allar Jõks esines täna Riigikogu ees ettekandega 445 leheküljelise ülevaate kohta järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse ning põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle.

Oma ettekandes tunnustas õiguskantsler isikuandmete kaitse seaduse, riigisaladuse seaduse, salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muudatuste vastuvõtmist. Samuti pidas Jõks tähtsaks muudatusi karistusõiguses ja kriminaalmenetlusõiguses, aga ka keeleseaduse muutmist ning ÜRO piinamisvastase konventsiooni lisaprotokolli ratifitseerimist.

Samas juhtis õiguskantsler tähelepanu selle, et erakondade rahastamise kontroll vajab kaasajastamist. Õiguskantsleri sõnul rõhutas ta seda vajadust juba 4 aastat tagasi, kuna nõrkade kontrollimehhanismide ning auklike regulatsioonide tõttu ei täida erakonnaseadus seatud eesmärke. Ettekandes nenditi, et midagi ei ole muutunud ka Riigikogu liikmete kuulumises riigi äriühingute nõukogusse.

Sotsiaalsete põhiõigustega seoses rääkis Allar Jõks ennetustegevuse puudulikkusest tervise hoidmisel.

Ettekandes viidati samuti kaitseväe korralduses valitsevale seadusandlikule tühimikule ja tsiviilkontrolli nõrkusele, aga ka puudustele politsei tegevuse õiguslikus baasis. Osutati vajakajäämistele riiklikus järelevalves märkusega, et riiklik järelevalve ei ole mitte riigi õigus, vaid kohustus tegutseda ning mida tugevamaks muutub erahuvi ja mida intensiivsemaks põhiõiguste riived, seda tugevam peab olema riiklik järelevalve.

Euroopa Liidu õigusega seonduvast rääkides hoiatas Jõks, et EL õiguse ülimuslikkuse ülistamisel ei tasu mõõdutunnet ja eestlaslikku ettevaatlikkust minetada. Siinjuures pidas ta tänases õigusruumis oluliseks lüngaks Euroopa Liidu aluslepingute vastavuse kontrolli võimaluse puudumist Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetega.

Riigikogu liikmed esitasid õiguskantslerile palju küsimusi, sõnavõttudega esinesid Urmas Reinsalu, Evelyn Sepp, Väino Linde, Marek Strandberg, Eiki Nestor ja Jaanus Marrandi.

Istungi stenogrammi leiab: https://www.riigikogu.ee/?op=steno

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside