Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas viie eelnõu esimese lugemise: 

Valitsuse algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE) näeb ette luua kaitsejõudude sõidukite register. Uue regulatsiooni kohaselt tuleb kõik riiklikud registrid asutada seadusega või seaduse alusel ning nad kuuluvad riigi infosüsteemi. Kuna andmekogude seaduse kehtetuks muutumisega kadus kaitsejõudude sõidukite registri loomise alus, siis nüüd sätestatakse see liiklusseaduses. 

Valitsuse algatatud surveseadme ohutuse seaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, masina ohutuse seaduse, lifti ja köistee ohutuse seaduse ning elektriohutusseaduse muutmise seaduse eelnõu (220 SE) kõrvaldab mitmed seadustes rakendamise käigus ilmnenud probleemid. Põhilised muudatused jaotuvad nelja valdkonda: välisriigis omandatud pädevuse tunnustamine Eestis; teisest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit ettevõtjate õigus Eestis reguleeritud tegevusalal teenuseid osutada (nn ajutine teenuse osutamine); isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tegevuse kooskõlla viimine vahepeal jõustunud uue personali sertifitseerimise standardiga ja riikliku järelevalve sätete korrigeerimine.                       

Valitsuse algatatud Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse eelnõu (233 SE) eesmärk on luua lepingu osalistele võimalus senisest kiiremaks andmevahetuseks kuritegude ennetamisel, tõkestamisel ja uurimisel. Muuhulgas käsitleb leping DNA riiklike registrite loomist ja andmevahetust. Eestis on riiklik DNA-register asutatud valitsuse 14. detsembri 2006 määrusega. Registri volitatud töötleja on Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.                       

Valitsuse algatatud noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) eesmärk on laste ja noorte huvitegevuses osalemise võimaluste ja huvihariduse toetamine. Eelnõu kohaselt määratakse igal aastal riigieelarvest toetus valla- ja linnaeelarvetele huviharidust ja huvitegevust pakkuvate institutsioonide kulude osaliseks katmiseks. Eelnõu annab lapsevanemale õiguse esitada omavalitsusele taotlus oma lapse huvitegevuse hüvitamiseks. Eesti rahvastikuregistri andmetel on hetkel 6–19 aastaseid lapsi 212 000. Umbes 50% neist on hõivatud huvitegevuses. Nn ringiraha süsteemi eesmärk on saavutada vähemalt 75% laste ja noorte hõivatus.                       

Valitsuse algatatud ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) eesmärk on täpsustada teatavaid aspekte ringhäälingulubade väljaandmisel ja luua soodsamad tingimused ringhäälingulubade omanikele oma programmide analoogedastuselt digitaaledastusele üleminekul.

Infotunnis vastas põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Karel Rüütli esitatud küsimusele riigivara müügi ja Arvo Sarapuu esitatud küsimusele maapiirkondade  väikeettevõtluse kohta. Kultuuriminister Laine Jänes vastas Enn Eesmaa esitatud küsimusele kultuuripealinna rahastamise kohta. Välisminister Urmas Paet vastas Raivo Järvi esitatud küsimusele Gruusia terviklikkuse rahvusvahelise toetamise kohta.

Istungi stenogrammi leiate siit:

Riigikogu pressitalitus

                       

Tagasiside