Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas viie eelnõu teise lugemise: 

Valitsuse algatatud Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (470 SE) moodustakse  nimetatud asutuste liitmisel põllumajandusamet alates 1. jaanuarist 2010.
 
Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE), mille paragrahvide 121 ja 122 muutmisega kaasneb ettevõtjale võimalus maksta lõivusid iga-aastaselt, st väiksemate summade kaupa, mitte korraga kogu summat.
                       
Valitsuse algatatud maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE) võimaldab saada täpsemat teavet maagaasi ja võrguteenuste hinna kujunemise kohta, et maagaasi ja võrguteenuste hinna kujunemise alused oleksid avatud turu tingimustes selged ja läbipaistvad. Eelnõu seadusena jõustamise korral muutub kodutarbijatele gaasi hinna kooskõlastamise regulatsioon, mille kohaselt peab kodutarbijale müüdava maagaasi piirhinnad konkurentsiametis kooskõlastama vaid turgu valitsev gaasiettevõtja. Ülejäänud gaasi müüjad hinda kooskõlastama ei pea.
                       
Valitsuse algatatud perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (489 SE) eesmärk on tõhustada struktuurivahendite kasutamist ja aidata seeläbi kaasa toetuse kasutamisega seotud sotsiaalsete eesmärkide saavutamisele ning Eesti majanduse elavdamisele. Eelnõu laiendab lihtsustatud korras toetuse väljamakseid saavate isikute ringi.
                       
Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE) eesmärgiks on tagada avatud, läbipaistev, konkurentsi tagav ja majanduslikult tõhus regulatsioon Euroopa Liidu tasandil, mis soodustab finantssektori institutsioonide ühinemisi ja ülevõtmisi ning efektiivse järelevalve teostamist nende protsesside üle.
                       
Riigikogu lõpetas kuue eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE) kohaselt volitatakse haridus- ja teadusministrit reguleerima haridust tõendavate plankide ja medalite tellimist, väljaandmist, tagastamist ning aruandlust. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 20 poolt, 43 vastu, 1 erapooletu.
                       
Valitsuse algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (500 SE) eesmärgiks on viia kehtiv taimede paljundamise ja sordikaitse seadus kooskõlla Euroopa Komisjoni vastava direktiiviga, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks.
 
Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE) sätestab, et avaliku teenistuse arendamise valdkond kuulub rahandusministeeriumi valitsemisalasse ja Riigikantselei vastavad ülesanded antakse üle rahandusministeeriumile. Eelnõu tuleneb uue avaliku teenistuse seaduse eelnõust ja valmistab ette selle rakendamist. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 22 poolt, 51 vastu.
                       
Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine“ eelnõu (499 OE) näeb ette võtta 1. augustiks 2009 kasutusele stabiliseerimisreservi vahendeid üldmajanduslike riskide vähendamiseks läbi 2009. aasta riigieelarve kulude ja tulude vahe katmise summas 3,5 miljardit krooni. Valitsuse põhjenduses on kirjas, et 2008. aastal alguse saanud ülemaailmne majanduskriis on Eesti majanduse viinud langusfaasi tuues kaasa eelarvedefitsiidi, kuna riigieelarve tulud laekuvad eelarves kavandatust oluliselt väiksemas mahus.
                       
Valitsuse algatatud riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu (510 SE) kohaselt vähenevad riigieelarve tulud täiendavalt 4,29 mld krooni ning kulud 2,81 mld krooni.
 
Valitsuse algatatud riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (511 SE) muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, avaliku teenistuse seadust, Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadust, Eesti Vabariigi haridusseadust, kohtuekspertiisiseadust, ohvriabi seadust, põhikooli- ja gümnaasiumiseadust, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadust, riikliku matusetoetuse seadust, täiskasvanute koolituse seadust, tööturuteenuste ja –toetuste seadust, vangistusseadust, välisteenistuse seadust ja õppetoetuste ja õppelaenu seadust. Vajaduse muudatuste järele on tinginud erakorraline olukord Eesti majanduses. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 25 poolt, 53 vastu. 
 
Infotunnis vastas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Toomas Vareki esitatud küsimusele Jõhvi-Kukruse teelõigu renoveerimise ja Valdur Lahtvee esitatud küsimusele mineraalsete loodusvarade kaevandamise järelevalve kohta. Kultuuriminister Laine Jänes vastas Jaan Kundla esitatud küsimusele kultuuriministeeriumi valitsemisala 2009. aasta lisaeelarve kärbete kohta. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastas Mailis Repsi esitatud küsimusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohta.
 
Istung lõppes kell 22.18.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside