Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu  (80 SE) teise lugemise. Eelnõu viib riigiabi peatüki sätted vastavusse riigiabi puudutavates õigusaktides Euroopa Liidu tasandil tehtud muudatustega. Samuti täpsustatakse mõningaid konkurentsiseaduse riigiabi peatüki sätteid tagamaks seaduse parem arusaadavus. Eelnõu loob riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri, mis hõlbustaks riigiabi järelevalvet, kumuleerimisreeglite täitmist ja aruandluse esitamist.

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu esimese lugemise:

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (119 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulu- ja kapitalimakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Eestil on kehtivad topeltmaksustamise vältimise lepingud Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi, Islandi, Tšehhi, Kanada, Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Madalmaade, Itaalia, Prantsusmaa, Iirimaa, Ameerika Ühendriikide, Moldova, Hiina, Kasahstani, Belgia, Austria, Armeenia, Malta, Horvaatia, Šveitsi, Ungari, Portugali, Türgi, Hispaania, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Luksemburgiga.  

Valitsuse algatatud 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. detsembri 2005 (III) lisaprotokolli täiendava tunnusmärgi vastuvõtmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (129 SE) seadusena jõustumisel tunnustab Eesti punase kristalli embleemi ja aitab kaasa selle võimalikult laialdasele tutvustamisele ja levitamisele. Riigisiseselt tuleb lisada III protokoll sõjalise väljaõppe programmidesse ja tutvustada punase kristalli embleemi tsiviilelanikkonnale. 1949. aasta Genfi konventsioonidega tunnustatakse kolme nimetust ja embleemi: punane rist, punane poolkuu ning punane lõvi ja päike. Algselt neutraalsena mõeldud punase risti ja poolkuu embleemid on mõnes riigis omandanud usulise, kultuurilise või poliitilise kõrvaltähenduse. Olukorra lahendamiseks ongi koostatud Genfi konventsioonide lisaprotokoll täiendava tunnusmärgi vastuvõtmise kohta (III protokoll), millega võetakse kasutusele uus tunnusmärk punane kristall ehk kolmanda protokolli embleem punase risti, punase poolkuu ning punase lõvi ja päikese kõrvale. Punase kristalli embleemi peaksid kasutusele võtma eelkõige need riigid ja rahvuslikud seltsid, kellel ei ole usulistel, kultuurilistel või poliitilistel põhjustel võimalik kasutada punast risti või poolkuud. 

Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse seoses valitsusasutuste ühendamisega eelnõu (125 SE). Seoses majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala allasutuste ühinemise ettevalmistamisega on vaja viia sisse muudatused 36 seaduses. Ühinevateks asutusteks on Energiaturu Inspektsioon, Konkurentsiamet, Raudteeinspektsioon, Sideamet ja Tehnilise Järelevalve Inspektsioon.

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimusele tööjõupuuduse kohta. Siseminister Jüri Pihl vastas küsimustele jälitusorganite tegevuse, merereostuse likvideerimise ja ametlike dokumentide kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas küsimustele energeetika, maaelanike teenindamise ja SMS-laenude kohta.

Istungi stenogramm:    

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside