Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste ümberkorraldamine. Kolme asutuse liitmine väldib tööülesannete dubleerimist ja killustamist, vähendab sihtrühmade halduskoormust ja aitab piiratud ressursside tingimustes leida võimalusi põhiülesannete paremaks täitmiseks. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on viia sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetuse määramisel eluruumi kasutamise õiguslikke aluseid reguleeriv säte põhiseadusega kooskõlla. Lepingute loetelu, mille alusel toimetulekutoetust taotleda, jäetakse lahtiseks, mitte suletuks (sisaldab konkreetseid lepinguliike), nagu kehtivas seaduses. Lahtine loetelu tagab võrdse võimaluse kõigile puudust kannatavatele isikutele toimetulekutoetust saada. Millise lepingu alusel nad eluruumi kasutavad, ei oma tähtsust. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sotsiaalhoolekandeseaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE) esimene lugemine. Seaduse üheks eesmärgiks on arstidele pikema tähtaja andmine terviseseisundi kirjelduse täitmiseks ning inimestele pikema tähtaja andmine töövõimetuspensioni avalduse esitamiseks. Teiseks eesmärgiks on püsiva töövõimetuse ning puude raskusastme tuvastamise tähtaegade ühtlustamine ning puude raskusastme tuvastamise võimaliku aja pikendamine tööealistel ja pensioniealistel isikutel. Eelnõu kohaselt on võimalik määrata püsiv töövõimetus ja puude raskusaste samaks tähtajaks, kestusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat või 5 aastat. Samuti pikendatakse täisealise isiku isikliku rehabilitatsiooniplaani kehtivuse aega kuni viie aastani. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Erakond Eestimaa Roheliste algatatud kohaliku rahvahääletuse seaduse eelnõu (477 SE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt oleksid kohalikule rahvahääletusele pandavad küsimused valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või kehtetuks tunnistamise algatused. Kohaliku rahvahääletuse algatavad hääleõiguslikud valla- või linnaelanikud piisava toetusallkirjade kogumisega. Algatuse tegemise õigus on vähemalt viiel protsendil kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (569 OE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt määratakse julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni liikmeks Kalvi Kõva ja asendusliikmeks Eiki Nestor. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (571 OE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt nimetatakse komisjoni liikmeks Kadri Simsoni asemel Aivar Riisalu ning asendusliikmeks Aivar Riisalu asemel Arvo Sarapuu. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside