Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Justiitsminister Rein Lang andis Riigikogule ülevaate kriminaalpoliitika arengusuundade täitmisest 2006. aastal. Oma ettekandes märkis Lang, et Eesti karistus- ja kriminaalmenetlusõigus on üks nüüdisaegsemaid kogu Euroopas ning üha enam pöörduvad Eesti poole oma õiguse uuendamisel kolleegid teistest riikidest. 2006. aasta olulisemateks sammudeks kriminaalpoliitikas olid õigusliku keskkonna kaasajastamine, tähtsate riiklike arengukavade vastuvõtmine, koostöö teadusasutustega ning kuritegevuse statistika analüüsimine. Tähtsamate arengutena märgiti korrakaitse seaduse koostamist, kiirmenetluse ja lepitusmenetluse võimaluse loomist, karistusseadustiku uuendamist, alaealiste kuritegevuse vähendamise, aga ka inimkaubanduse vastu võitlemise arengukava ning vangide arvu vähendamist. Oluline osa oli ka kuriteo ennetusel: jätkati piirkondliku politseitöö arengukava väljatöötamisega, suurt tähelepanu pöörati laste kasvukeskkonna edendamisele ning võitlusele alkoholismi ja narkomaaniaga, jätkati vanglast vabanevatele isikutele rehabilitatsiooniteenuste ja tugiisiku teenuse ostmist. Lang pidas 2006. aastat kriminaalpoliitika jaoks edukaks. Nüüd oleks justiitsministri arvates tarvis käivitada diskussioon ja hakata mõtlema uute arengusuundade üle, kuidas liikuda kriminaalpoliitika valdkonnas edasi alates 2010. aastast. Antud päevakorrapunktis esinesid sõnavõtuga ka siseminister Kalle Laanet ning Riigikogu liikmed Ken-Marti Vaher, Margus Leivo ja Väino Linde.

Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud päästeteenistuse seaduse eelnõu (1057 SE) teine lugemine. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE) teine lugemine. Teise lugemise käigus eelnõu tekst muutus. Uue teksti kohaselt on avalikus kohas keelatud püstitada või eksponeerida rajatist, mis ülistab Eesti Vabariigi okupeerimist, massirepressioone Eestis või võib ohustada isikute elu, tervist või vara, on vaenu õhutav või võib põhjustada avaliku korra rikkumisi. Samuti on keelatud püstitada või eksponeerida avalikus kohas mälestusmärke, monumentaalkunstiteoseid või muid rajatisi, mis ülistavad ajaloolisi isikuid, kes on eesti rahvast massiliselt hävitanud või eesti ajaloolist asuala ulatuslikult rüüstanud. Seaduseelnõusse lisati rakendussäte, mille kohaselt Tallinnas aadressil Kaarli pst 13 asuv rajatis loetakse keelatud rajatiseks ning valitsus peab korraldama selle teisaldamise 30 päeva jooksul alates käesoleva seaduse jõustumisest. Seaduse jõustumine on kavandatud Riigi Teatajas avaldamisele järgnevale päevale. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele, mis on kavandatud käesoleva töönädala neljapäevasele, 15. veebruari istungile.

Maaelukomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1082 SE) teine lugemine. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (963 SE) teine lugemine. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 18 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (1059 SE) teine lugemine. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1085 SE) esimene lugemine. Seaduseelnõu eesmärgiks on vanemahüvitise seaduse vastavusse viimine kohtupraktikaga, soolise võrdõiguslikkuse edendamine ning tööjõu vabast liikumisest Euroopa Liidu liikmesriikide vahel tulenevate juhtumite reguleerimine. Seaduse jõustumine on kavandatud 2007. aasta 1. septembrile. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Riigikaitsekomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse esitatud Eesti Kaitseväe kasutamise Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsetel rahutagamismissioonidel Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias otsuse eelnõu (1100 OE) esimene lugemine. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli 24 Riigikogu liikme algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1088 SE) esimene lugemine. Arutelu jätkub kolmapäeval, 14. veebruaril kell 14 algaval istungil.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside