Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust ja otsuse: 

50 poolthäälega (25 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ning sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste muutmise seadus (267 SE). Seadus ei muuda seni sätestatud põhimõtteid, välja arvatud toitjakaotuspensioni regulatsioonis tehtavad muudatused, mille kohaselt muudetakse seni kehtinud erijuhul toitjakaotuspensioni maksmise sisu. Riiklike peretoetuste seaduse muudatused on seotud kinnipidamisasutuses viibivate laste kohta peretoetuste maksmisega ja üksikvanema lapse toetuse maksmisega. Seadus täpsustab ka kohustusliku sõjaväeteenistuse ja asendusteenistuse eest pensioniõigusliku staaži arvestamise korda ja pensioniameti ettekirjutuse kättetoimetamise korda. Seadus korrastab peretoetuste maksmise süsteemi. Seadus sisaldab Riigikogu sotsiaalkomisjoni poolt esitatud muudatust, mille kohaselt viiakse ka edaspidi nii pension kui ka puuetega inimeste toetus posti teel koju vanaduspensionäridele ja sügava puudega töövõimetuspensionäridele, kellel on liikumistakistus või kes elavad hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav.           

75 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus (285 SE), mis täpsustab tööturuteenuste osutamise, töötuna ja tööotsijana arveloleku ning tööturutoetuse maksmise tingimusi. Seadusega tehtud muudatused aitavad kaasa kõrge tööhõive saavutamisele ning pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamisele. Seadus muudab alusetult saadud summade tagasinõudmise korda ja kõrvaldab seaduse rakendamise käigus ilmnenud kitsaskohad. Seadus laiendab isikute ringi, kellega tööturuamet võib töötule teenuse osutamiseks sõlmida lepingu. Seaduse kohaselt võib tööharjutust läbi viia iga isik ja tööpraktikat iga tööandja, sh täidesaatva riigivõimu asutus. Samuti täpsustati teenuste osutamise korda ja sobiva töö mõistet, töötuna ja tööotsijana arveloleku ning tööturutoetuste (töötutoetus, sõidu- ja majutustoetus) maksmise tingimusi.           

72 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse muutmise seadus (268 SE), mis viib nimetatud seaduse vastavusse Euroopa Liidu õigusaktiga. Sisulises mõttes täpsustatakse geneetiliselt muundatud mikroorganismide (GMM) ohutut kasutamist suletud keskkonnas eesmärgiga kaitsta inimese tervist ja keskkonda. Seaduse rakendamine suurendab töötajate ja keskkonna ohutust GMM-ide suletud kasutamisel. Samal ajal juhitakse GMM-ide kasutajate tähelepanu asjaolule, et GMM-ide transport maanteel, raudteel, siseveeteedel, merel või õhus on reguleeritud ohtlike kaupade veoks ette nähtud õigusaktidega.

50 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Eesti kaitseväe isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis“ (356 OE), mis näeb ette suurendada Riigikogu 22. jaanuari 2003. aasta otsuses sätestatud Eesti kaitseväe isikkoosseisu kuni 170 kaitseväelaseni ja pikendada nende kasutamise tähtaega NATO poolt juhitaval rahutagamismissioonil Afganistanis kuni 31. detsembrini 2009.           

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu teise lugemise: 

Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE) edendab võrdse kohtlemise põhimõtet. Eelnõu sätestab võrdse kohtlemise põhimõtted, ülesanded võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel ja edendamisel. Muuhulgas näeb eelnõu ette võrdse kohtlemise voliniku ametisse nimetamise. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 26 poolt, 55 vastu. 

Valitsuse algatatud piirivalveteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE) on suunatud piirivalve personaliprobleemide võimalikult kiirele lahendamisele. Kontsentreeritud on põhiliselt piirivalveametnike haridusnõuete paindlikumaks muutmisele. Muud muudatused on seadust täpsustava iseloomuga.           

Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (313 SE) kõrvaldab kohustusliku kogumispensioni süsteemi kogumisfaasis ilmnenud II samba arengut takistavad kitsaskohad ja täiustab kohustusliku kogumispensioni süsteemi väljamaksete faasi regulatsiooni. Kogumisfaasi puhul muudetakse pensionifondiga seotud tasude struktuur läbipaistvamaks ning osakute vahetamise reeglid ja pensionifondide investeerimispiirangud paindlikumaks. See loob osakuomanikule võimalused operatiivsemalt reageerida muutustele pensionifondi tingimustes või investeerimistulemustes.  

Riigikogu lõpetas  13 eelnõu esimese lugemise:
 

Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (333 SE);           

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE);           

Valitsuse algatatud elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (311 SE);             

Valitsuse algatatud tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (281 SE); 

Valitsuse algatatud lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE); 

Valitsuse algatatud ohvriabi seaduse, ravimiseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, riigilõivuseaduse, riiklike peretoetuste seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning puhkuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 26 poolt, 45 vastu; 

Valitsuse algatatud Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (319 SE);           

Valitsuse algatatud Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus 20 poolt, 49 vastu;           

Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE);           

Valitsuse algatatud rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE);           

Valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE);           

Valitsuse algatatud masina ohutuse seaduse eelnõu (292 SE);           

Valitsuse algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE).           

Infotunnis vastas sotsiaalminister Maret Maripuu Helle Kalda esitatud küsimusele struktuurifondide ja Mai Treiali esitatud küsimusele tööturupoliitika kohta. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastas Marek Strandbergi esitatud küsimusele laste koolikoti ning haridus- ja teadusministeeriumi eelarve kohta. Kultuuriminister Laine Jänes vastas Eldar Efendijev esitatud küsimusele kultuuriministeeriumi eelarve kohta. 

Istung lõppes kell 18.51 

Istungi stenogramm on internetis siin:

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside