Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine. Eelnõu väljatöötamise põhjuseks oli korrastada AS Narva Elektrijaamad Eesti Elektrijaama päästekomando (edaspidi päästekomando) rahastamise ja töökorraldusega seonduv. Seaduse eesmärk on tõsta elutähtsa teenuse toimepidevust läbi vajaliku päästevõimekuse. Elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamine ühiskonnale on niivõrd oluline, et elutähtsa teenuse osutaja peab lisaks riigile ka ise võtma kasutusele vastavad meetmed tulenevalt oma tegevuse eripärast. Ühe meetmena sätestatakse elektri tootmise kui elutähtsa teenuse osutaja kohustus tagada päästetöö tegemise kohustus oma territooriumil või selle vahetus läheduses paikneva päästeüksuse kaudu. Samuti loob eelnõu aluse tõhusate riske maandavate meetmete rakendamiseks uute elutähtsate teenuste osutajate tekkel. Seaduse muudatus järgib põhimõtet, millega eriliigilistel objektidel päästetöö tegemise toetamise kohustus sätestatakse vastavates valdkondlikes seadustes. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) teine lugemine. Jäätmeseadusesse tehakse Euroopa Liidu direktiividest tulenevad täpsustused. Selgemaks muutuvad jäätmekäitluse peamiste mõistete määratlused. Eelnõu eesmärgiks on ka aidata kaasa jäätmetekke vältimise meetmete rakendamisele ning edendada jäätmete taaskasutamist ja taasväärtustatud materjalide kasutamist. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) teine lugemine. Eelnõu peamine eesmärk on täpsustada eri asutuste rolli kiirgusohutuse tagamisel, ühtlasi täpsustada radioaktiivsete ainete ja jäätmete ohutustamise korda ning kiirgushädaolukorrale reageerimist. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
 Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (104 SE) esimene lugemine. Seadusega võetakse Eesti õigusesse üle nõuded, mille seab Euroopa Parlamendi ja nõukogu süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist reguleeriv direktiiv. Tegu on ühe õigusaktiga Euroopa Liidu kliima- ja energiapaketi kuuest õigusaktist ehk paketist 20-20-20, millega seatakse eesmärgiks vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaase 20% võrra, tõsta energiatõhusust 20% võrra ja tagada, et 20% energiavajadusest kaetakse taastuvate energiaallikatega. Direktiivi eesmärk on luua õigusraamistik kliimamuutuste leevendamise raames arendatava tehnoloogia – süsinikdioksiidi maapõues säilitamisele ning tagada seejuures keskkonnaohutus ja inimese tervise kaitse. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (68 SE). Ettepaneku poolt hääletas 47 ja vastu 40 Riigikogu liiget, erapooletuks jäi 2. Seega langes eelnõu menetlusest välja.
 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (67 SE). Ettepaneku poolt hääletas 45 ja vastu 25 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (69 SE). Ettepaneku poolt hääletas 43 ja vastu 26 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE). Ettepaneku poolt hääletas 43 ja vastu 26 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside