Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 82 poolthäälega vastu Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse (226 OE). Otsuse kohaselt nimetati Aleksei Lotmani asemel komisjoni liikmeks Maret Merisaar. Lotman nimetati asendusliikmeks Maret Merisaare asemel. Otsuse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 2 Riigikogu liiget.

Riigikogu otsustas salajasel hääletamisel 62 poolthäälega nimetada Jaan Sven Männiku Eesti Panga Nõukogu esimeheks (257 OE). Käesolev otsus jõustub 2008. aasta 13. juunil. Otsuse vastu hääletas 7 ja erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud metsanduse probleemide läbitöötamiseks Riigikogu probleemkomisjoni moodustamise otsuse eelnõu (251 OE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 47 ja vastu 35 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes nimetatud eelnõu menetluses välja.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud hasartmänguseaduse eelnõu (216 SE) esimene lugemine. Käesoleva seaduseelnõu eesmärgiks on kehtestada kõrgendatud nõudmised hasartmängukorraldajatele ja sätestada meetmed mängijate kaitseks ning vähendada hasartmängude negatiivseid tagajärgi ja nende mõju ühiskonnale. Seadusega soovitakse reguleerida hasartmängude korraldamist, riiklikku järelevalvet nende korraldamise üle Eesti territooriumil ja Eesti laevaregistrisse kantud laeval ning vastutust seadusest tulenevate nõuete rikkumise eest. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (246 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on kõrvaldada ravikindlustuse seaduses praktikas ilmnenud puudused, määratleda täpsemini ravi rahastamise lepingute sõlmimise protsess ja täpsustada ravikindlustuse seaduse (RaKS) alusel haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse aluseks olevate meditsiiniseadmete regulatsiooni. Eelnõu mahukam muudatus puudutab meditsiiniseadmete regulatsiooni. Uuema tehnoloogia ja võimalustega meditsiiniseadmed on kallimad, mugavamad kasutada, kuid piiratud ressursside tingimustes on vajalik leida võimalus vajaliku meditsiiniseadme hüvitamiseks mõistliku hinnaga. Samas tuleks jätta kindlustatud isikule võimalus valida erinevate meditsiiniseadmete vahel ja võimaldada nendele sihtrühmadele meditsiiniseadme kättesaadavust, kellele meditsiiniseadme kasutamine on eluliselt oluline või puudub alternatiiv.

Eelnõu annab haigekassale õiguse teha isiku haiguskindlustuskaitset tagav kanne omaenda algatusel juhul, kui tööandja ei ole kindlustuskaitse tekkimiseks vajalikke dokumente esitanud, kuid on samas maksnud ära sotsiaalmaksu. Haigekassa algatusel kande tegemine on võimalik maksu- ja tolliameti poolt esitatavate sotsiaalmaksu maksmist kinnitavate andmete alusel. Ka määratleb eelnõu täpsemini ravi rahastamise lepingute sõlmimise protsessi. Samuti soovitakse eelnõuga laiendada hambaproteesi hüvitise saamise õigust lisaks riiklikku vanaduspensioni saavatele ja teistele üle 63-aastastele isikutele, ka töövõimetuspensionäridele, arvestades nende tervislikku seisukorda ja tegelikke vajadusi. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt on alates 2009. aastast võimalik taotleda õppelaenu kustutamist ka doktorikraadi saanud isikutel. Seadusmuudatusega kaotatakse seni kehtinud kitsendus ja võrdsustatakse doktorandid teiste üliõpilastega. Kehtiv seadus annab üliõpilastele võimaluse taotleda riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa (välja arvatud intressid) osalist kustutamist. Selline õigus on kuni viieaastast last kasvataval (ühel) vanemal. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside