Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE) teine lugemine. Eelnõuga soovitakse Eestis luua tingimused EL uue kemikaalipoliitika rakendamiseks. Selle tulemusena suureneb kemikaaliohutus, vähenevad riskid inimese tervisele, keskkonnale ja varale. Ka suureneb üldine ohutustase piirkondades, kus transporditakse ja käideldakse ammooniumnitraati, eeskätt sadamates ja raudteel. Eelnõu kohustab senisest enam tähelepanu pöörama suurõnnetuste ennetamisele juba planeerimis- ning ehitustegevuste raames. Samuti paraneb seaduse mõjul avalikkuse teavitamine suurõnnetuse ohust ja inimestele antakse võimalus osaleda oma keskkonna ohutuse kujundamises. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud veeseaduse § 26² muutmise seaduse eelnõu (405 SE) esimene lugemine. Eelnõu reguleerib täpsemalt loomasõnniku käitlemise korraldust. Kui loomapidaja suunab sõnniku lepingu alusel teise isiku töötlemis- või hoidmiskohta, peab loomapidamishoone kasutamisel olema tagatud vähemalt ühe kuu mahutavusega lekkekindel hoidla. Uus versioon ei kohusta loomapidajat omama lisahoidlat, kui tal on tema teise loomapidamishoone juures mõlema hoone sõnniku jaoks piisava mahuga hoidla või ta töötleb (näit kompostib) sõnnikut eemalasuvate hoidlate juures. Seadus lahendab ka olukorra, kus loomapidamishoonet omav isik hoiab või töötleb sõnnikut temale kuuluvas, kuid teise hoone juures või mujal asuvas, piisava mahuga hoidlas. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside