Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 76 poolthäälega vastu kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu Nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” (622 OE), mis nimetab nõukogu liikmeks Aadu Musta asemel Riigikogu liikme Georg Pelisaare. 

Riigikogu lõpetas viie eelnõu teise lugemise:
 
Õiguskomisjoni algatatud perekonnaseaduse eelnõu (543 SE) esitab uue tervikliku perekonnaõiguse regulatsiooni, mis hõlmab abikaasadevahelisi õigussuhteid, vanemate ja laste vahelisi õigussuhteid ning alaealiste ja täisealiste eestkoste puhul tekkivaid õigussuhteid.
 
Rahanduskomisjoni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE). Riigikohtu otsuse kohaselt ei ole Riigihangete Ameti juures asuv vaidlustuskomisjon enam samal tasemel esimese astme kohtuga, vaid on tavaline haldusorgan. Vaidlustuskomisjoni otsuse vaidlustamise puhul on nüüd tegemist tavalise kaebusega haldusakti peale. Varem pöörduti vaidlustuskomisjoni otsuse vaidlustamiseks otse teise astme kohtusse – ringkonnakohtusse, nüüd aga esimese astme kohtusse – halduskohtusse. Kui enne nimetatud Riigikohtu lahendi jõustumist tasus hanke vaidlustaja vaidlustuskomisjoni otsuse vaidlustamiseks riigilõivu 10 000 või 20 000 krooni, siis nüüd on võimalik see otsus edasi kaevata tasudes riigilõivu 250 krooni.
 
Õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (542 SE) näeb ette karistuste karmistamise alaealiste ja alaealiste seksuaalse enesemääramise vastu toimepandud kuritegude eest ning ajutise lähenemiskeelu rikkumise kriminaliseerimise.
           
Valitsuse algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE) käsitleb eelkõige alkoholi riiklikku alkoholiregistrisse kandmise taotlemise lihtsustamist. Samuti täpsustatakse riikliku alkoholiregistri volitatud ja vastutava töötleja ülesandeid.
 
Valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (576 SE) muudetakse teadus- ja arendustegevuse välishindamist puudutavaid sätteid. Eelnõuga luuakse uus evalveerimise mehhanism.
 
Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõuga (598 SE) luuakse tingimused uue avaliku teenistuse seaduse (ATS) rakendamiseks. Esmalt nähakse ette, kuidas toimub üleminek seniselt regulatsioonilt uuele regulatsioonile. Üleminekuregulatsiooni väljatöötamine on vajalik tulenevalt sellest, et uus ATS näeb ette terve hulga põhimõttelisi muudatusi Eesti avaliku teenistuse õiguslikus regulatsioonis. Üks olulisemaid muudatusi on ametniku mõiste sidumine avaliku võimu teostamise ülesandega, mistõttu tuleb senised ametnikud, kes ei teosta avalikku võimu, viia üle töölepingulistele suhetele. Tulenevalt sellest, et tuleb arvesse võtta isikute õiguspärase ootuse põhimõtet, nähakse käesoleva seadusega ette üleminekusätted, mille kohaselt säilitatakse ettenähtud perioodiks senine palk, säilitatakse seni välja teenitud lisapuhkusepäevad ning võimaldatakse viie aasta jooksul seaduse jõustumisest edasi teenida avaliku teenistuse staaži riikliku pensioni suurendamiseks.
 
Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, kohtute seaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (583 SE) võimaldatakse e-toimiku süsteemi rakendamine ning lahendatakse senised maksekäsu kiirmenetlusega ja infosüsteemidega tekkinud küsimused. Eelnõu käsitleb peamiselt nelja teemat: e-toimiku süsteemi rakendamine tsiviil- ja halduskohtumenetluses, maksekäsu kiirmenetluse formaliseerimine ning lihtsustamine, maksekäsu kiirmenetluse avaldusi lahendava struktuuriüksuse loomine ja kohtute infosüsteemi juurdepääsuõiguste andmine. Õiguskaitseasutuste ühine integreeritud e-toimiku menetlemise infosüsteem on vastavalt valitsuse otsusele loodav infosüsteem, mis ühendab eneses õiguskaitse valdkonna infosüsteeme ja liidab need ühtselt toimivaks tervikuks. E-toimiku süsteem on menetlussüsteem, mis sisaldab enam kui ühele menetlusprotsessi osalisele vajalikku infot, tagab registrite ja asutuste menetlusinfo standardiseerituse, kiire ja efektiivse infovahetuse ning menetlusega seotud isikute võrdse ligipääsu infole.
 
Sotsiaalkomisjoni ettepanekul (42 poolt, 33 vastu) lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE).
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside