Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 48 poolthäälega vastu majanduskomisjoni esitatud Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamise otsuse (53 OE). Otsuse kohaselt nimetati Eesti Arengufondi nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Kaja Kallas ja Urmas Reinsalu ning ettevõtluse ja üldsuse esindajad Mart Einasto ja Jaan Sven Männik. Otsuse vastu hääletas 43 Riigikogu liiget.

Riigikaitsekomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse esitatud otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel õhuturbemissioonil Islandil“ eelnõu (59 OE) esimene lugemine. Otsus lubaks kasutada kuni kolme Eesti kaitseväelast NATO juhitaval Islandi õhuturbemissioonil ISLAPS (Icelandic Air Policing and Surveillance) tähtajaga 31. detsember 2013. Islandi õhuturbemissiooni näol on tegemist NATO liikmesriigi õhuruumi kaitse tagamiseks NATO liikmesriigi territooriumil läbi viidava operatsiooniga. Eestile sobib ISLAPSi operatsioonis osaleda sihitajatega, s.o pilootide maapealsete meeskonnaliikmetega, kes juhendavad hävituslendureid õhus. Eesti on osalenud Islandi õhuturbemissioonil sihitajatega eelnevalt kahel korral Taani Kuningliku Õhuväe koosseisus – 2009. ja 2010. aastal. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Õiguskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatused tulenevad Euroopa Liidu direktiividest ja nende eesmärk on parandada üleühenduseliste ettevõtjate ja üleühenduseliste ettevõtjate gruppide töötajate õigust saada asjakohasel tasandil aegsasti teavet ja tagada, et nendega peetakse nõu. Eelnõu teine eesmärk on tagada seaduse parem õigusselgus. Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus võeti vastu 12. jaanuaril 2005 ning seaduse kehtivuse jooksul on ilmnenud puudusi mõnedes sätetes, mis vajavad täpsustamist ja kaasajastamist. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt viiakse veeseadus vastavusse Euroopa Liidu direktiividega. Nende eesmärk on tagada, et laborid, mille EL liikmesriikide pädevad asutused on määranud teostama vee keemilise seisundi seiret vastavalt veepoliitika raamdirektiivile, saaksid kvaliteetseid ja võrreldavaid analüüsitulemusi. Laborite töö kvaliteedi tagamisel lähtub direktiiv katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõudeid käsitlevast standardist, mis käsitleb laborite töö ja saadud analüüsitulemuste kvaliteedi üldnõudeid ning kvaliteedikontrolli süsteemi toimimise põhimõtteid. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) esimene lugemine. Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiivide nõuded, mis puudutavad välisõhu kvaliteeti ja Euroopa õhu puhtamaks muutmist. Samuti täiustatakse Eesti välisõhu kvaliteedi riiklikku seiresüsteemi (kohustuslikult määratavate esmatähtsate saasteainete osas), jagades riigi pindala välisõhu kvaliteedi järgi piirkondadeks olenevalt iga esmatähtsa saasteaine sisaldusest maapinnalähedases õhukihis. Kui piirkonna välisõhu kvaliteedi riikliku seire tulemused näitavad, et mingi saasteaine suhtes saastatuse tase ületab piirnormi, peab keskkonnaamet koostama selle piirkonna välisõhu kvaliteedi parandamise tegevuskava. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) teine lugemine. Käesoleva eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiivide nõuded, mille eesmärk on täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi. Eelnõu näeb ette ka kauplemise süsteemi nõuetele vastava akrediteeritud tõendajate süsteemi asutamise Eestis. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Kultuurikomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on tagada statsionaarses õppes põhiharidust ja keskharidust omandavatele õpilastele tasuta koolilõuna maksumuses 1 euro esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini. Praegu on tasuta lõuna tagatud põhikooli 1. – 9. klassi õpilastele arvestusliku maksumusega 0,78 eurot. Seaduse jõustumine on planeeritud 2012. aasta 1. jaanuarile. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud koolieelsete lasteasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE) esimene lugemine. Eelnõu arutelu jätkub homme kell 14 algaval istungil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside