Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) esimene lugemine. Rahandusminister Jürgen Ligi vastas Riigikogu liikmete küsimustele. Ettekandega esines Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester, kes andis ülevaate rahanduskomisjonis toimunud kuulamistest, kus oma haldusala eelarvet tutvustasid kõik ministrid. Sesteri sõnul oli komisjoni eesmärk saada detailne ülevaade kõikide valitsemisalade eelarvetest, muudatustest ja probleemidest.

Läbirääkimistel võtsid fraktsioonide nimel sõna Kadri Simson, Aivar Sõerd, Eiki Nestor ja Aivar Kokk. Eelarve tuludeks on planeeritud ≈ 7,5 miljardit eurot ja kuludeks ≈ 7,7 miljardit eurot. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 9. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (269 SE) esimene lugemine. Konventsiooni lisa eesmärk on hõlbustada rahvusvahelist kaubandust kaupade piirikontrolliga seotud menetluste ja dokumentide vähendamise, ühtlustamise ja kooskõlastamisega rahvusvahelise raudteeveo korral. Nimetatud lisa sisaldab peamiselt kohustusi, mille eesmärk on vähendada viivitusi raudteepiiripunktides. See hõlmab miinimumnõuete kehtestamist piiriäärsetele (ümberlaadimis)jaamadele, riikidevahelist koostööd nendes jaamades, kontrollide üleviimist piirilt lähte- või sihtjaamadesse, kontrollideks kuluva aja vähendamist, paberkandjal dokumentide arvu vähendamist ja CIM/SMGS-saatelehe kasutamist tollidokumendina. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE). Eelnõu eesmärk on 2013. aastaks kavandatud sigarettide aktsiisimäära 10%lise tõusu hajutamine kahele aastale, et maandada hinnatõusuga kaasnevaid salaturu riske. Aastatel 2013 ja 2014 tõstetakse sigarettide aktsiisi kokku ligikaudu 12 %, et saavutada Euroopa Liidus 2014. aastal jõustuv alammäär 90 eurot 1000 sigareti kohta. Sigarettide aktsiisi 10%line tõus 2013. aastal asendatakse aktsiisitõusudega 6% 2013 ja 2014 aastal. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (275 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on kõrvaldada investeerimisfondide ebavõrdne kohtlemine, mille on tõstatanud Euroopa Komisjon ühe rikkumismenetluse raames, mille käigus selgus, et Euroopa majanduspiirkonna riikides moodustatud lepinguliste investeerimisfondide ja sarnaste Eesti fondide kinnisvaratulu maksustatakse erinevalt. Muudatused seisnevad maksustamistingimuste ühtlustamises. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud otsuse “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Investeerimispangas” eelnõu (285 OE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt suurendatakse Eesti Vabariigi osalust Euroopa Investeerimispangas 138 000 euro võrra, mis tuleb tasuda kogu ulatuses. Vabariigi Valitsust volitatakse tegema kapitali suurendamiseks vajalikke toiminguid. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Valitsuse algatatud äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (258 SE) jäi Riigikogus vastu võtmata, kuna seaduse poolt hääletas 49 Riigikogu liiget. Seadus vajas aga vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 häält. 1 Riigikogu liige jäi erapooletuks. Seadus langes Riigikogu menetlusest välja.

Riigikogus jäi vastu võtmata valitsuse algatatud abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus (219 SE), kuna seaduse poolt hääletas 49 Riigikogu liiget. Seadus vajas vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 häält. Seadus langes menetlusest välja.

61 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seadus (255 SE). Muudatustega viiakse kalapüügiseadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Paindlikumaks muutuvad Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud lubatud aastase saagi kehtestamise võimalused. Vabariigi Valitsusele antakse õigus kehtestada vajaduse korral kalaliigi lubatud aastane saak ka poolaastate kaupa.

Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on viia seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Seaduse muutmisega saasteallikate käitajate välisõhu kaitse alased kohustused sisuliselt ei muutu, kuna seaduses vaid täpsustatakse ja täiendatakse kasutatavaid mõisteid. Eelnõu näeb ette kütuse seire andmekogu moodustamise, mis võimaldab viia juba toimiv kütuseseire andmebaas kooskõlla avaliku teabe seadusega. Kütuse seire andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, milles koondatakse ja avaldatakse kütuse seire andmed. Andmekogu abil on tarbijatel võimalik saada informatsiooni tanklates müüdava kütuse kvaliteedi kohta, mis võimaldab tarbijal teha teadlikku valikut kütuse ostmisel. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on suurendada välisesinduses väljaantavate juhilubade ja isikut tõendavate dokumentide ning konsulaarteenuse korras väljastatavate dokumentide riigilõivu selliselt, et eelnõuga kehtestatavad riigilõivumäärad kataksid dokumendi väljaandmiseks või väljastamiseks tehtavad kulutused. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on täpsustada loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse nõudeid ning täiendada seadust loodusobjekti kaitse alla võtmise otsuse menetlusosalisele kättetoimetamise ja otsuse põhjendamise regulatsiooniga. Lisaks täpsustatakse kallasrajal liikumist reguleerivaid õigusnorme; täiendatakse loodusobjekti kaitse alla võtmise esitamisel ja kaitse alla võtmise menetluse algatamisel seda loodusobjekti mõjutada võiva muu haldusakti menetluse peatamise regulatsiooni, lisades, kui kaua võib haldusakti andmise menetluse peatamine kesta. Järelevalvega seotud sätete eesmärk on lisada seadusesse võimalus lisaks õigusrikkumise eest karistamisele teha seaduse täitmise tagamiseks ka ettekirjutusi ning rakendada sunnivahendeid. Samuti on eelnõu eesmärk parkide, arboreetumite ja puistute kaitse regulatsiooni täpsustamine, CITESis (Washingtoni konventsioon loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse kohta) käsitletud liikide müümist, jahiulukite lisasöötmist ja loodushoiutoetust käsitlevate sätete täpsustamine ning võõrliikide kasutamise nõuetekohane reguleerimine, samuti Keskkonnainspektsioonile konfiskeerimisõiguse andmine. Uue teemana on lisatud seadusesse hülgetoodetega kauplemist käsitlev regulatsioon, kuna vastava Euroopa Liidu määruse kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama karistusmäärad ja määrama määruse täitmist tagava pädeva asutuse. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Lõpetati valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on muuta loodusvarade kasutusõiguse tasu ülemmäärasid, et võimaldada läbi tasumäärade muutmise maavara kasutuse tõhustamist ja väärtustada veeressurssi, seda säästlikumalt kasutama suunates. Eelnõuga suurendatakse põlevkivi aheraine kõrvaldamisel makstavat keskkonnatasu määra alates 2013. aasta 1. aprillist 20% võrra aastas, võttes eeskujuks põlevkivi lendtuha ja poolkoksi tasumäärad, mis tõusevad kehtiva seaduse kohaselt aastani 2015 20% võrra aastas. Eesmärk on läbi saastetasu määra tõstmise vähendada põlevkivi aheraine ladestamist ja motiveerida ettevõtjaid seda taaskasutama. Keskkonnakomisjon juhtivkomisjonina tegi ettepaneku nimetatud eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 22 ja vastu 46 Riigikogu liiget, seega suunati eelnõu teisele lugemisele.

Loe lisa istungi stenogrammist:

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside