Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu muutis 25. novembril töövõimetoetuse seadust, millega lükatakse töövõimereformi käivitumine poole aasta võrra edasi ehk 1. juulile 2016.

Valitsuse algatatud töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (84 SE) poolt hääletas 61 ja vastu oli 16 Riigikogu liiget.

Töövõimereformi käivitumist lükati edasi, et arendada välja infosüsteemid, valmistada ette rakendusaktid ja korraldada töövõime hindamist.

Lisaks likvideeritakse seadusega töövõimetuspensionilt töövõimetoetusele üleminekul sissetulekuaugu tekkimise võimalus, millega tagatakse inimestele toetuse näol sujuv sissetuleku jätkumine. Samuti täpsustatakse terviseandmete töötlemise nõudeid, mis peavad tagama delikaatsete isikuandmete käsitlemise minimaalselt vajalikes piirides. Seadusega lihtsustatakse ka töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise üheaegset taotlemist.

Sotsiaalkomisjoni liikme Jüri Jaansoni sõnul toob töövõimereform põhimõttelise muudatuse erivajadustega ja vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel hõivesse ja ühiskondlikku ellu. „Töövõimereformiga läheme üle töövõimetuspensionite süsteemilt töövõimetoetuse süsteemile ja selle alustaladeks on töövõimetoetuse seaduse kohaselt töövõime hindamine ja aktiivsusmeetmed, mille täitmisel saavad inimesed töövõimetoetust. Töövõimetoetuse sihtgruppidele pakub töötukassa igakülgset abi tööle saamisel, hinnates töövõimet ja andes soovitusi ning abi töötingimuste, abivahendite ja rehabilitatsiooni vajaduse korral. See võimaldab vähenenud töövõimega inimestel oma sissetulekuid suurendada,“ ütles Jaanson.

Jaanson lisas, et praegune töövõimetuspensionite süsteem on nii erivajadustega inimeste kaasamise mõttes kui finantsilisest vaatest jätkusuutmatu.

Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus jõustub 20. detsembril käesoleval aastal. 1. jaanuaril 2016 jõustuvad töövõimereformiga seotud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muudatused, mis tagavad inimestele uute tööturuteenuste kasutamise võimaluse uue aasta algusest.

Esialgne arutelu sotsiaalkomisjonis

Töövõimetoetuse seaduse jõustudes 1. juulil 2016 hakkab töötukassa maksma töövõimetoetust uue süsteemiga liituvatele inimestele, kelle töövõime on hinnatud osaliseks või puuduvaks. Tänased töövõimetuspensionärid, kelle staatus lõpeb ja kes tulevad töötukassasse korduvhindamisele, saavad töötukassast uutel alustel töövõime hinnangu alates 1. jaanuarist 2017.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on seadusesse tehtud mitmeid muudatusi töövõimereformi tervikliku rakendamiseks. „Oluline muudatus puudutab ühe ukse põhimõtte rakendamist, et inimene saaks töötukassas esitada nii töövõime hindamise kui puude tuvastamise taotluse. Ametkonnad jagavad omavahel infot ja inimene ei pea pöörduma mitmesse asutusse,“ ütles Kokk.

Pärast seaduse lõplikku rakendumist ei määrata inimestele enam püsivat töövõimetust ega töövõimetuspensioni, vaid hinnatakse töövõimet ja makstakse töövõimetoetust. Sellest tulenevalt muudetakse õigusakte, mille alusel on inimestel õigus muudele hüvitistele töövõime vähenemise tõttu.

Samuti on kavas kaotada nn sissetulekuauk. Selleks tehakse ühekordne ettemakse töövõimetuspensionilt sujuvaks üleminekuks töövõimetoetustele, et inimese sissetulekus ei tekiks kuni 40 päevast vaheaega.

Eelnõuga kaotatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduste alusel makstav töötamistoetus, sest töötukassa hakkab 1. jaanuarist 2016 maksma töölesõidutoetust, pakub tööks vajaminevat abivahendit ja osutab muid töötamist toetavaid teenuseid.

Eelnõu muudatused käsitlevad veel andmevahetust ametkondade vahel ning eelnõus on inimeste terviseandmetele ligipääs ja töötlemine rangemalt reguleeritud.

„Töövõimetoetuse seadus annab väljundi erivajadustega inimestele, kes tahavad tööd teha ja suuremat sissetulekut saada. Seadusega tekib osalise töövõimega inimesel õigus ja võimalus saada töötukassast tööle saamiseks vajalikku igakülgset abi,“ ütles eelnõu ettekandja, sotsiaalkomisjoni liige Jüri Jaanson.

Sotsiaalkomisjon korraldab puuetega inimeste organisatsioonide ja teiste asjaosalistega konsulteerimiseks avaliku istungi töövõimereformi teemal 13. oktoobril.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside