Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Date Sorteerti Title Sorteerti Type Sorteerti
21.01.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Leedul kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 COM(2019) 9 EL dokument
21.01.2019 Teatis - COVER NOTE - From: Czech Chamber of Deputies Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Council Joint Action n°98/700/JHA, Regulation (EU) n° 1052/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) n° 2016/1624 of the European Parliament and of the Council - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 [12143/18 - COM(2018) 631 final] Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 631 EL dokument
18.01.2019 Soovitus - COM(2019) 16 EL dokument
18.01.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada Ameerika Ühendriikidega läbirääkimisi vastavushindamise lepingu üle COM(2019) 15 EL dokument
18.01.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta COM(2019) 7 EL dokument
18.01.2019 Parandus - KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE jäätmeid käsitlevate ELi õigusaktide rakendamise kohta, sh varajase hoiatamise aruanne liikmesriikidele, kelle puhul on ohus 2020. aastaks püstitatud olmejäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu eesmärgi täitmine - SWD(2018) 426, COM(2018) 656 EL dokument
17.01.2019 Eesti seisukoht Euroopa Investeerimispanga põhikirja muudatuste kohta  EL dokument
17.01.2019 Eesti seisukoha täiendamine Euroopa Komisjoni teenuste paketti kuuluva direktiivi, millega kehtestatakse teenustega seotud nõuetest teavitamise kord, eelnõu kohta - COM(2016) 821 EL dokument
17.01.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Prantsusmaal vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19 kohaldada vähendatud maksumäära Korsika departemangudes mootorikütusena kasutatava ja tarbimiseks ringlusse lubatud pliivaba bensiini suhtes COM(2019) 6 EL dokument
17.01.2019 Eesti seisukohad eurorühma 21. jaanuari 2019. a kohtumisel ning EL majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 22. jaanuari 2019. a istungil EL dokument
17.01.2019 Eesti seisukoht Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta   EL dokument
17.01.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 21. jaanuari 2019. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
17.01.2019 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) [9701/18 - COM(2018) 380 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 380 EL dokument
16.01.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Tõhusama ja demokraatlikuma otsustusprotsessi poole ELi maksupoliitikas COM(2019) 8 EL dokument
16.01.2019 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council, as regards the re-commitment of the remaining amounts committed to support the implementation of the Council Decisions (EU) 2015/1523 and (EU) 2015/1601 or the allocation thereof to other actions under the national programmes [13356/18 - COM(2018) 719 EL dokument
16.01.2019 Letter - COM(2018) 825 EL dokument
15.01.2019 Letter / COM(2019) 4 EL dokument
15.01.2019 Letter / COM(2019) 3 EL dokument
15.01.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, mis käsitleb üleminekueeskirju Euroopa prokuröride ametisse nimetamiseks esimese koosseisu ametiajaks ja selle jooksul, nagu ette nähtud määruse (EL) 2017/1939 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel) artikli 16 lõikega 4 COM(2019) 2 EL dokument
15.01.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust nr 940/2014/EL nende toodete osas, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust COM(2018) 825 EL dokument
15.01.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE, mis käsitleb Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades kohaldatud dokimaksu (mille komisjon esitas vastavalt nõukogu 17. detsembri 2014. aasta otsuse 940/2014/EL artiklile 3) - COM(2018) 824 EL dokument
11.01.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 28. jaanuar 2019 EL dokument
10.01.2019 Eesti seisukohad Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi kohta - COM(2018) 834, COM(2018) 833, COM(2018) 841 EL dokument
09.01.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa energiahinnad ja -kulud SWD(2019) 1; COM(2019) 1 EL dokument
09.01.2019 Letter / COM(2018) 895 EL dokument

Up

Published: 18.05.2015

Feedback