Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Date Sorteerti Title Sorteerti Type Sorteerti
22.05.2019 Eelarve eelnõu - COM(2019) 205 EL dokument
22.05.2019 Ettepanek - COM(2019) 206 EL dokument
20.05.2019 KOMISJONI ARUANNE Komisjoni aruanne Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi vahehindamise kohta SWD(2019) 182; COM(2019) 234 EL dokument
17.05.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel AKV-ELi ministrite nõukogus seoses AKV-ELi suursaadikute komiteele AKV-ELi partnerluslepingu pikendamiseks üleminekumeetmete vastuvõtmise otsuse tegemise volituste delegeerimisega COM(2019) 242 EL dokument
17.05.2019 Ühisteatis - JOIN(2019) 9 EL dokument
16.05.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine - COM(2019)219 EL dokument
15.05.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi hindamise kohta SWD(2019) 181; COM(2019) 233 EL dokument
15.05.2019 Komisjoni töödokument - SWD(2019) 187; SWD(2019) 186 EL dokument
15.05.2019 KOMISJONI ARVAMUS, milles käsitletakse protokolli nr 5 (Euroopa Investeerimispanga põhikirja kohta) muutmise taotlust, mille Euroopa Investeerimispank esitas 11. märtsil 2019 C(2019) 3589 EL dokument
15.05.2019 Eelarve projekt - COM(2019) 320 EL dokument
15.05.2019 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Finantsraamistiku tehniline kohandus 2020. aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele (ESA 2010) (nõukogu määruse nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) artikkel 6) COM(2019) 310 EL dokument
14.05.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS eisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse (IPEEC) raames seoses IPEECi praeguse pädevusraamistiku kehtivusaja pikendamisega ajavahemikuks 24. maist kuni 31. detsembrini 2019 COM(2019) 229 EL dokument
14.05.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) hindamine 2018. aastal SWD(2019) 174; COM(2019) 228 EL dokument
13.05.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega volitatakse Itaaliat pidama Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel - COM(2019) 223 EL dokument
13.05.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega antakse Saksamaale volitused muuta olemasolevat Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel - COM(2019) 221 EL dokument
13.05.2019 Parandus - KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE JA EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Energialiidu olukorda käsitlev neljas aruanne - COM(2019) 175 EL dokument
13.05.2019 Euroopa Liidu nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, teadus ja tööstusuuringud)) 27. ja 28. mai 2019 EL dokument
10.05.2019 TEAVE Teema: Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud) CM 2834/19 EL dokument
10.05.2019 Aruanne - SWD(2019) 176; COM(2019) 232 EL dokument
10.05.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisküsimused/kaubandus) 27. mai 2019 EL dokument
09.05.2019 Eesti seisukohad Euroopa Komisjonile rahvusvaheliste kriminaalõigusalase koostöö lepingute läbirääkimistel osalemiseks volituste andmise kohta EL dokument
09.05.2019 Eesti seisukohad koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme (C-ITS) käsitleva Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse eelnõu kohta C(2019)1789  EL dokument
09.05.2019 Eesti seisukohad eurorühma 16. mai 2019. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 17. mai 2019. a istungil   EL dokument
09.05.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 16. mai 2019. a istungil  EL dokument
09.05.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 13. mai 2019. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta   EL dokument

Up

Published: 18.05.2015

Feedback