Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Date Sorteerti Title Sorteerti Type Sorteerti
26.04.2018 Komisjoni teavitus - COM(2018) 245
26.04.2018 Ettepanek - SWD(2018) 149; COM(2018) 244
26.04.2018 Ettepanek - SWD(2018) 141; SWD(2018) 142; COM(2018) 241
26.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Parliament Subject: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down provisions for strengthening fiscal responsibility and the medium-term budgetary orientation in the Member States [15660/17 ECOFIN 1118 UEM 349 TSGC 5 - COM(2017) 824
26.04.2018 Ettepanek - SWD(2018) 141; SWD(2018) 142; COM(2018) 239
26.04.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2016. aasta kultuuripealinnade (Donostia-San Sebastián ja Wrocław) meetme järelhindamine - COM(2018) 235; SWD(2018) 140
26.04.2018 Eesti seisukohad uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite heitenormide kohta, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist COM(2017) 676
26.04.2018 Ettepanek - SEC(2018) 209;SWD(2018) 138; SWD(2018) 139; COM(2018) 238
26.04.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa lähenemisviis veebis leviva väärinfoga võitlemiseks COM(2018) 236
25.04.2018 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Madagaskari Vabariigiga säästva kalapüügi partnerluslepingu ja protokolli sõlmimiseks SWD(2018) 143; SWD(2018) 144; COM(2018) 240
25.04.2018 NOTE - kohtumine 21.-22. jaanuar 2018, Sofia
25.04.2018 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2016 evaluation of France on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 8233/18
24.04.2018 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE MACAU ERIHALDUSPIIRKOND: 2017. AASTA ARUANNE JOIN(2018) 8
24.04.2018 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Hongkongi erihalduspiirkond: 2017. aasta aruanne JOIN(2018) 7
24.04.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Vahemere mõõkkala varude taastamise kava ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1967/2006 ja (EL) 2017/2107 COM(2018) 229
23.04.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta Prantsusmaa taotlus – EGF/2017/009 FR/Air France COM(2018) 230
23.04.2018 Arvamus - OPINION From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226 [15119/17 + COR 1 - COM(2017) 793 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration) [15729/17 + COR 1 - COM(2017) 794 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 793; COM(2017) 794
23.04.2018 Teatis - COM(2018) 214
23.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 218; SWD(2018) 116; SWD(2018) 117
20.04.2018 LEtter - COM(2018) 173
19.04.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects document SWD(2018) 212 final of 7.3.2018. Modifications under points 3.4.5. and 3.5.1. Concerns the EN and LV version. The text shall read as follows: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Latvia 2018 Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE EUROGROUP 2018 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 SWD(2018) 212; COM(2018) 120
19.04.2018 Teatis - SWD(2018) 150; SWD(2018) 151; SWD(2018) 152; SWD(2018) 153; SWD(2018) 154; SWD(2018) 155; SWD(2018) 156; COM(2018) 450
19.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Eelarverida 04 03 01 03 - Sotsiaalkindlustus) COM(2018) 207
19.04.2018 Parandus: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) 509/2007 ja (EÜ) 1300/2008 SWD(2018) 112; SWD(2018) 113; COM(2018) 149
19.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 muutmisega (Liidu kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav meede) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2018) 205

Up

Published: 18.05.2015

Feedback