Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Date Sorteerti Title Sorteerti Type Sorteerti
16.11.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament date of receipt: 5 June 2018 To: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on credit servicers, credit purchasers and the recovery of collateral [doc. 7408/18 - COM (2018)135 Final] and Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the law applicable to the third-party effects of assignments of claims [doc. 7222/18 - COM (2018) 96 Final] - Opinion on the application of the principles of subsidiarity and proportionality - COM (2018)135, COM (2018) 96
16.11.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine COM(2018) 746
16.11.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik - COM(2018) 734
15.11.2018 Eesti seisukohad piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõude kohta
15.11.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 19. novembri 2018. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta  
15.11.2018 Eesti seisukoht Euroopa Investeerimispanga põhikirja muudatuste kohta
15.11.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames 19. ja 20. novembril 2018. a Brüsselis toimuval kaitseministrite kohtumisel  
15.11.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 30. november 2018
14.11.2018 Komisjoni teatis - COM(2018) 880
14.11.2018 Aruanne - SWD(2018) 551; COM(2018) 851
14.11.2018 Aruanne - SWD(2018) 550; COM(2018) 850
14.11.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega- COM(2018) 745
14.11.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, [mida on muudetud direktiiviga 2018/XXX/EL] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/XXX [milles käsitletakse energialiidu juhtimist] kohandamise kohta tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust COM(2018) 744
14.11.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondist kaasrahastatavate rakenduskavade elluviimise 2016. aasta aruannete kokkuvõte COM(2018) 742
14.11.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud) 29. ja 30. november 2018
13.11.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL toimimise kohta - COM(2018) 740
13.11.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel seoses ELi-Iisraeli tegevuskava pikendamisega võetavat seisukohta assotsiatsiooninõukogus, mis on asutatud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel JOIN(2018) 27
13.11.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta ühiskomitees, mis on asutatud ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Jordani läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepinguga, seoses ELi – Palestiina omavalitsuse tegevuskava pikendamisega JOIN(2018) 26
12.11.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents) [doc. 9622/18 - COM(2018) 379 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 379
12.11.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE kliimamuutustega kohanemist käsitleva ELi strateegia rakendamise kohta - SEC(2018) 472, SWD(2018) 460, SWD(2018) 461, COM(2018) 738
12.11.2018 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Croatia in view of fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border (revisit) - 14071/18
12.11.2018 TEAVE - Edastamine liikmesriikide parlamentidele: Euroopa Liidu Nõukogu istungite protokollid (seadusandlikud / avalikud arutelud)
12.11.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Haridus, noored, kultuur ja sport) 26. ja 27. november 2018
12.11.2018 Parandus - KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Teine eduaruanne tollivaldkonna riskijuhtimist käsitleva ELi strateegia ja tegevuskava rakendamise kohta - SWD(2018) 380; COM(2018) 549
09.11.2018 Parandus - KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Liidu finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamine - COM(2018) 645

Up

Published: 18.05.2015

Feedback