Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Date Sorteerti Title Sorteerti Type Sorteerti
20.02.2020 Teatis - COM(2020) 67 EL dokument
20.02.2020 Komisjoni teatis - COM(2020) 66 EL dokument
20.02.2020 Valge Paber - COM(2020) 65 EL dokument
20.02.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (kodifitseeritud tekst) - COM(2020) 48 EL dokument
20.02.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 25. veebruari 2020. a istungil EL dokument
19.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE .eu tippdomeeni kasutuselevõtu, toimimise ja tõhususe kohta ajavahemikus aprillist 2017 kuni aprillini 2019 COM(2020) 63 EL dokument
19.02.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu pikaajalise eelarve (MFF) 2021–2027 läbirääkimistel EL dokument
18.02.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (keskkond) 05. märts 2020 EL dokument
18.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees teatavates transpordiühenduse asutamise lepingu rakendamisega seotud eelarveküsimustes EL dokument
18.02.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu pikaajalise eelarve (MFF) 2021–2027 läbirääkimistel EL dokument
17.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 75. istungjärgul ja meresõiduohutuse komitee 102. istungjärgul seoses rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa muudatuste, konventsiooni inimelude ohutusest merel II-1 peatüki muudatuste ja gaaskütusel või muudel madala leekpunktiga kütustel töötavate laevade rahvusvahelise ohutuskoodeksi muudatuste vastuvõtmisega COM(2020) 58 EL dokument
17.02.2020 Aruanne - COM(2020) 68 EL dokument
14.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa keskkonnamajanduslikku arvepidamist käsitleva määruse (EL) nr 691/2011 rakendamise kohta COM(2020) 56 EL dokument
14.02.2020 KOMISJONI OTSUS, 13.2.2020, assigneeringute mitteautomaatse ülekandmise kohta 2019. aasta eelarvest 2020. aasta eelarvesse C(2020) 874 EL dokument
14.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE jäätmestatistika määruse (EÜ) nr 2150/2002 kohaselt kogutud statistika ja selle kvaliteedi kohta COM(2020) 54 EL dokument
14.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi lepinguga loodud ühises tollikoostöö komitees seoses ühise tollikoostöö komitee töökorra vastuvõtmisega COM(2020) 53 EL dokument
13.02.2020 Eesti seisukohad eurorühma 17. veebruari 2020. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 18. veebruari 2020. a istungil EL dokument
13.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsiooni loomist käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta COM(2020) 52 EL dokument
13.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsiooni loomist käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allkirjastamise ning ajutise kohaldamise kohta COM(2020) 51 EL dokument
13.02.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Gröönimaa uue kalanduspartnerluslepingu ja protokolli läbirääkimiste kohta COM (2019) 491 EL dokument
13.02.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluslepingu üle, eelnõu kohta COM(2020) 35 EL dokument
13.02.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 17. veebruari 2020. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
12.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogus seoses Chicago konventsiooni mitme lisa muudatuste vastuvõtmisega COM(2020) 59 EL dokument
12.02.2020 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV maksustamisalase halduskoostöö kohta (kodifitseeritud tekst) COM(2020) 49 EL dokument
11.02.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus ja teadusuuringud)) 27. ja 28. veebruar 2020 EL dokument

Up

Published: 18.05.2015

Feedback