Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Date Sorteerti Title Sorteerti Type Sorteerti
21.11.2019 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders 14162/19 EL dokument
21.11.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite 28. ja 29. novembri 2019. a kohtumisel EL dokument
21.11.2019 Aruanne - COM(2019) 920 EL dokument
21.11.2019 Aruanne - COM(2019) 910 EL dokument
21.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine COM(2019) 599 EL dokument
21.11.2019 Soovitus - SWD(2019) 932, COM(2019) 912 EL dokument
21.11.2019 Soovitus - SWD(2019) 932, COM(2019) 913 EL dokument
21.11.2019 Soovitus - SWD(2019) 941, COM(2019) 922 EL dokument
21.11.2019 Soovitus - SWD(2019) 941, COM(2019) 921 EL dokument
21.11.2019 Teatis - SWD(2019) 930, COM(2019) 930 EL dokument
21.11.2019 Teatis - COM(2019) 900 EL dokument
21.11.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 25. novembri 2019. a istungil EL dokument
21.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 5. detsember 2019 EL dokument
20.11.2019 Ettepanek - COM(2019) 607 EL dokument
20.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiiviga 2014/94/EL (alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2019) 598 EL dokument
19.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, määruse (EL) nr 912/2014 (rahalise vastutuse kohta investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamisel rahvusvaheliste lepingute kohaselt, mille osaline on Euroopa Liit) toimimise kohta - COM(2019) 597 EL dokument
19.11.2019 Parandus - KOMISJONI ARVAMUS Euroopa Parlamendi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) ning tunnistatakse kehtetuks otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom - COM(2019) 553 EL dokument
18.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine COM(2019) 596 EL dokument
18.11.2019 Letter / COM(2019) 581 EL dokument
18.11.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE riikide ja Euroopa Ravimiameti kogemuste kohta seoses täiendava järelevalve alla kuuluvate inimtervishoius kasutatavate ravimite nimekirjaga - COM(2019) 591 EL dokument
18.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energia) 2., 3. ja 4. detsember 2019 EL dokument
18.11.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 2. ja 3. detsember 2019 EL dokument
15.11.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepingu muutmiseks - COM(2019) 595 EL dokument
15.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokolli, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, teiselt poolt Islandi ning kolmandalt poolt Norra Kuningriigi vahelist, 16. ja 21. juunil 2011 alla kirjutatud kõrvallepingut (ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, kolmandalt poolt Islandi ning neljandalt poolt Norra Kuningriigi vahelise lennutranspordilepingu kohaldamise kohta), et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta COM(2019) 590 EL dokument
14.11.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS protokollile, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, teiselt poolt Islandi ning kolmandalt poolt Norra Kuningriigi vahelist, 16. ja 21. juunil 2011 alla kirjutatud kõrvallepingut (ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, kolmandalt poolt Islandi ning neljandalt poolt Norra Kuningriigi vahelise lennutranspordilepingu kohaldamise kohta), et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allakirjutamise kohta - COM(2019) 589 EL dokument

Up

Published: 18.05.2015

Feedback