Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

EU documents

Euroopa Liidu algatus

Title Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Ettepanek - COM(2022) 509 06.10.2022
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS erandlike kaubandusmeetmete kohta stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes (kodifitseeritud tekst) - COM(2022) 503 06.10.2022
Aruanne - COM(2022) 498 06.10.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE IFRSi sihtasutuse, EFRAGi ja PIOBi 2021. aasta tegevuse kohta - COM(2022) 504 06.10.2022
Teatis - COM(2022) 740 06.10.2022
Ühisteatis - JOIN(2022) 53 06.10.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Arengufondi liikmete osamakse, sealhulgas 2022. aasta osamaksu kolmandat osa - COM(2022) 502 06.10.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Arengufondi liikmete osamaksusid, sealhulgas 2024. aasta ülemmäära, 2023. aasta osamaksu ja 2023. aasta osamaksu esimese osa suurust ning hinnangulist ja mittesiduvat prognoosi 2025. ja 2026. aasta osamaksu suuruse kohta - COM(2022) 501 06.10.2022
Ettepanek - COM(2022) 508 06.10.2022
Paranduseelarve projekt - COM(2022) 351 06.10.2022
Ettepanek - COM(2022) 522 06.10.2022
Teatis - COM(2022) 523 06.10.2022
Ettepanek - COM(2022) 521 06.10.2022
Üldeelarve projekt - COM(2022) 670 06.10.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 18. oktoober 2022 03.10.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 17. ja 18. oktoober 2022 03.10.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 17. oktoober 2022 30.09.2022
Ettepanek - COM(2022) 505 30.09.2022
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Liikmesriikide poliitikameetmete jaotusliku mõju parem hindamine - SWD(2022) 323, COM(2022) 494 30.09.2022
Ettepanek - SWD(2022) 313, COM(2022) 490 30.09.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelises suhkrunõukogus seoses Saudi Araabia Kuningriigi ühinemisega 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepinguga - COM(2022) 497 30.09.2022
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määruse (EL) 2018/1139 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91) alusel komisjonile antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2022) 486 30.09.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel rahvusvahelise oliivinõukogu liikmete nõukogus võetava seisukoha kohta seoses oliiviõlide ja oliivijääkõlide suhtes kohaldatava kaubandusstandardiga - SWD(2022) 309, COM(2022) 487 30.09.2022
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees seoses transpordiühenduse 2023. aasta eelarve vastuvõtmisega - COM(2022) 484 30.09.2022
Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/1344, millega antakse Küprose Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras - COM(2022) 507 30.09.2022

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Title Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Liidu taastuvenergia, energiatõhususe ja hoonete energiatõhususe direktiivide muudatusettepaneku kohta (REPowerEU) - COM(2022) 222 06.10.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Tai Kuningriigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta - COM(2022) 426 06.10.2022
Eesti seisukohad seoses põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu ümberkujundamisega põllumajandusettevõtte kestlikkuse andmevõrguks - COM(2022) 296 06.10.2022
Eesti seisukohad tööstusheitedirektiivi muutmise ja Euroopa tööstuskäitiste keskkonnaandmete ja tööstusheite portaali kohta - COM(2022) 156, COM(2022) 157 30.09.2022
Eesti seisukohad määruse (EL) nr 691/2011 muudatuse, mis käsitleb Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise laiendamist, eelnõu kohta - COM(2022) 329 30.09.2022
Eesti seisukohad kaitsetööstuse ühishangete kohta - COM(2022) 349 29.09.2022
Eesti seisukohad vara tagasivõitmise ja konfiskeerimise direktiivi eelnõu kohta - COM(2022) 245 29.09.2022
Eesti seisukoht Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning kolmandate riikide vahelise lennutranspordilepingu läbirääkimiste alustamise kohta 22.09.2022
Eesti seisukohad finantsteenuste kauglepingute direktiivi kohta  - COM(2022) 204 15.09.2022
Eesti seisukohad avaliku osaluse vastu suunatud strateegilisi kohtuasju ehk vaigistushagisid käsitleva direktiivi eelnõu kohta - COM(2022) 177 08.09.2022
Eesti seisukohad komisjoni delegeeritud direktiivi kohta, millega tühistatakse teatavad erandid kuumutatud tubakatoodete puhul - C(2022) 4367 01.09.2022
Eesti seisukohad rohelisele majandusele üleminekuga seoses tarbijate võimestamise direktiivi eelnõu kohta - COM(2022) 143 25.08.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu käsitöönduslike ja tööstustoodete geograafiliste tähiste kaitse määruse eelnõu kohta  - COM(2022) 174 07.07.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu piiravate meetmete rikkumise kriminaliseerimist käsitleva nõukogu otsuse eelnõu kohta - COM(2022) 247 30.06.2022
Eesti seisukohad komisjoni ettepaneku kohta RRF määruse muutmiseks REPowerEU peatükkide osas - COM(2022) 231 16.06.2022
Eesti seisukohad äriühingute kestlikkuse hoolsuskohustust reguleeriva Euroopa Liidu direktiivi kohta - COM(2022) 71 09.06.2022
Eesti seisukohad variühingute direktiivi eelnõu kohta - COM(2021)565 09.06.2022
Eesti seisukohad üle-euroopalise transpordivõrgu (TEN-T) suuniste määruse ja teatise kohta - COM(2021) 820, COM(2021) 812 02.06.2022
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamist, eelnõu kohta - COM(2022) 105 02.06.2022
Eesti seisukohad väärtpaberite keskdepositooriumi määruse muutmise ettepaneku kohta - COM(2022) 120 26.05.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu küberturvalisust puudutavates küsimustes - COM(2022) 122 26.05.2022
Eesti seisukohad Euroopa Komisjonile ÜRO info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuritegelikul otstarbel kasutamise vastase võitluse ulatusliku rahvusvahelise konventsiooni läbirääkimistel osalemiseks volituste andmise kohta - COM(2022) 132 19.05.2022
Eesti seisukohad energeetikasektoris metaaniheite vähendamise määruse kohta - COM(2021) 805 12.05.2022
Eesti seisukoht Komisjoni ettepanekute EL- UK kaubandus- ja koostööleppe ning väljaastumise lepingu raames võetavate EL ühepoolsete meetmete otsustusprotseduuride kohta - COM(2022) 89, COM(2022) 100 12.05.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu gaasihoidlate määruse kohta - COM(2022) 135 12.05.2022

Valdkondliku komisjoni arvamus

Title Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele finantsteenuste kauglepingute direktiivi kohta - COM(2022) 204 26.09.2022
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele avaliku osaluse vastu suunatud strateegilisi kohtuasju ehk vaigistushagisid käsitleva direktiivi eelnõu kohta COM(2022) 177 19.09.2022
Majanduskomisjoni arvamus rohelisele majandusele üleminekuga seoses tarbijate võimestamise direktiivi eelnõu kohta - COM(2022) 143 14.09.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu käsitöönduslike ja tööstustoodete geograafiliste tähiste kaitse määruse eelnõu kohta - COM(2022) 174 14.09.2022
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiivi eelnõu ettepaneku kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/40/EL seoses teatavate erandite tühistamisega kuumutatud tubakatoodete puhul C(2022) 4367 12.09.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu energeetikaministrite erakorralise nõukogu kohta 28.07.2022
Rahanduskomisjoni arvamus komisjoni ettepaneku kohta RRF määruse muutmiseks REPowerEU peatükkide osas - COM(2022) 231 01.07.2022
Rahanduskomisjoni arvamus variühingute direktiivi eelnõu kohta - COM(2021)565 21.06.2022
Majanduskomisjoni arvamus üle-euroopalise transpordivõrgu (TEN-T) suuniste määruse ja teatise kohta - COM(2021) 820, COM(2021) 812 15.06.2022
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni digitoodete ja kõrvalteenuste küberturvalisuse avaliku konsultatsiooni kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega nähakse ette meetmed küberturvalisuse ühtlaselt kõrge taseme tagamiseks liidu institutsioonides, organites ja asutustes eelnõu kohta COM(2022) 122 (1-2/22-151/2) 15.06.2022
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamist, eelnõu kohta - COM(2022) 105 15.06.2022
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele äriühingute kestlikkuse hoolsuskohustust reguleeriva Euroopa Liidu direktiivi kohta - COM(2022) 71 13.06.2022
Rahanduskomisjoni arvamus väärtpaberite keskdepositooriumi määruse muutmise ettepaneku kohta - COM(2022) 120 02.06.2022
Majanduskomisjoni arvamus energeetikasektoris metaaniheite vähendamise määruse kohta - COM(2021) 805 02.06.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu gaasihoidlate määruse kohta - COM(2022) 135 19.05.2022
Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni määruse kohta, milles käsitletakse metaaniheite vähendamist energeetikasektoris ja millega muudetakse määrust (EL) 2019/942 (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2021) 432, SWD(2021) 459, SWD(2021) 460, COM(2021) 805 19.05.2022
Rahanduskomisjoni arvamus maagaasi ja tuumaenergia delegeeritud õigusakti kohta - C(2022) 631 12.05.2022
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni kaitsealgatuste kohta COM(2022) 60, COM(2022) 61 12.05.2022
Majanduskomisjoni arvamus pakettreiside direktiivi avaliku konsultatsiooni kohta 12.05.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa turvalise ühenduvuse programmi määruse eelnõu kohta - COM(2022) 57 12.05.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa andmemääruse eelnõu kohta- COM (2022) 68 12.05.2022
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu ja direktiivi 2008/99/EÜ asendamise kohta eelnõu suhtes - COM(2021) 851 12.05.2022
Õiguskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu andmevahetusdirektiivi ning politsei operatiivkoostööd käsitleva nõukogu soovituse eelnõude kohta - COM(2021) 780, COM(2021) 782 05.05.2022
Õiguskomisjoni arvamus EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS meetmete kohta, mida kohaldatakse selliste veoettevõtjate suhtes, kes hõlbustavad Euroopa Liidu territooriumile ebaseadusliku sisenemisega seotud inimkaubandust või rändajate ebaseaduslikku üle piiri toimetamist või osalevad selles- COM(2021) 753 05.05.2022
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa mikrokiipide ja pooljuhtide paketi kohta - COM(2022) 46, COM(2022) 45, COM(2022) 47 04.05.2022

Muu EL dokument

Title Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Riigikogu seisukoht pakettreiside direktiivi avaliku konsultatsiooni kohta 18.07.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu turvalise ühenduvuse programmi määruse eelnõu kohta - COM(2022) 57 18.07.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu andmemääruse eelnõu kohta - COM (2022) 68 18.07.2022
Riigikogu seisukoht maagaasi ja tuumaenergia delegeeritud õigusakti kohta - C(2022) 631 18.07.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu ja direktiivi 2008/99/EÜ asendamise kohta eelnõu suhtes - COM(2021) 851 18.07.2022
Riigikogu seisukoht transpordiettevõtjate suhtes kohaldatavate piiravate meetmete määruse eelnõu kohta - COM (2021) 753 18.07.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa mikrokiipide ja pooljuhtide paketi kohta - COM(2022) 46, COM(2022) 45, COM(2022) 47 18.07.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb politseikoostöö raames toimuvat automatiseeritud andmevahetust (Prüm II), eelnõu kohta - COM(2021) 784 18.07.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu andmevahetusdirektiivi ning politsei operatiivkoostööd käsitleva nõukogu soovituse eelnõude kohta - COM(2021) 780, COM(2021) 782 18.07.2022
Riigikogu seisukoht nõukogu direktiivide, millega sätestatakse kord nn liikuvate Euroopa Liidu kodanike Euroopa Parlamendi ja kohalikel valimistel valimisõiguse kasutamiseks, eelnõude kohta - COM(2021) 732, COM(2021) 733 18.07.2022
Riigikogu seisukoht metsade raadamise peatamise ning sellega seotud teatavate toodete ja kaupade turule toomise määruse ettepaneku kohta - COM(2021) 706 19.05.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa standardimisstrateegia kohta - COM(2022) 31, COM(2022) 32 19.05.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb taastuvenergiaprojektide loamenetlusi ja elektriostulepinguid 19.05.2022
Riigikogu seisukoht intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu raamistiku kohta - COM(2021) 813 19.05.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu uute omavahendite paketi kohta - COM(2021) 569, COM(2021) 570, COM(2021) 566 19.05.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb võrdõiguslikkust edendavate asutuste rolli võrdõiguslikkuse edendamisel ja diskrimineerimise vastu võitlemisel 19.05.2022
Riigikogu seisukoht digitaalse teabevahetuse kohta terrorismikuritegude korral - COM(2021) 767, COM(2021) 757 19.04.2022
Riigikogu seisukoht hoonete energiatõhususe direktiivi kohta - COM(2021) 802 19.04.2022
Riigikogu seisukoht kapitaliturgude liidu edasiarendamise ettepanekute kohta - COM(2021) 721, COM(2021) 722, COM(2021) 723, COM(2021) 727 19.04.2022
Riigikogu seisukoht vesiniku- ja maagaasituru dekarboniseerimise eelnõude kohta - COM(2021) 803, COM(2021) 804 19.04.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse koostööplatvorm ühiste uurimisrühmade tegevuse toetuseks ja muudetakse määrust (EL) 2018/1726, eelnõu kohta - COM(2021) 756 19.04.2022
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu piiriülese justiitskoostöö digitaliseerimise algatuste kohta - COM(2021) 759, COM(2021) 760 19.04.2022
Riigikogu seisukoht miinimummaksu direktiivi eelnõu kohta - COM(2021) 823 19.04.2022
Riigikogu seisukoht isiklikke õpikontosid käsitleva nõukogu soovituse eelnõu kohta - COM(2021) 773 19.04.2022
Riigikogu seisukoht platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu kohta - COM(2021) 762 19.04.2022

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Title Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Italy on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 12864/22 04.10.2022
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Ireland on fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 12776/22 04.10.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 18. oktoober 2022 03.10.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 17. ja 18. oktoober 2022 03.10.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 17. oktoober 2022 30.09.2022
Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu energeetikaministrite 30. septembri 2022. a erakorralisel istungil 29.09.2022
Eesti seisukohad eurorühma 3. oktoobri 2022. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 4. oktoobri 2022. a istungil 29.09.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 13. ja 14. oktoober 28.09.2022
Teatis - COVER NOTE From: Swedish Riksdag Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on nature restoration [10607/22 + ADD 1 – COM (2022) 304 final + Annex] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2022) 304 26.09.2022
Teatis - COVER NOTE From: Spanish Cortes Generales Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the status of third-country nationals who are long-term residents (recast) [ 8560/22 - COM (2022) 650 final ] ‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2022) 650 22.09.2022
Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Cortes Generales Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State (recast) [8580/22 - COM(2022) 655 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2022) 655 21.09.2022
Teatis - COVER NOTE From: Spanish Cortes Generales Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1217/2009 as regards conversion of the Farm Accountancy Data Network into a Farm Sustainability Data Network [10592/22 - COM(2022) 296 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2022) 296 20.09.2022
Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the status of third-country nationals who are long-term residents (recast) [8560/22 - COM (2022) 650 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2022) 650 20.09.2022
Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State (recast) [8580/22 - COM (2022) 655 final] ‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2022) 655 20.09.2022
KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD (majandus- ja rahandusküsimused) 4. oktoober 2022 19.09.2022
Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on nature restoration [10607/22 - COM (2022) 304] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2022) 304 19.09.2022
Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources, Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency [9363/22 - COM(2022) 222 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2022) 222 19.09.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 30. september 2022 15.09.2022
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 29. september 2022 14.09.2022
Teatis - COVER NOTE From: The Italian Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the energy performance of buildings (recast) [15088/21 - COM(2021) 802 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2021) 802 14.09.2022
Teatis - COVER NOTE From: The Swedish Parliament (Riksdagen) date of receipt: 22 June 2022 To: The President of the Council of the European Union No. prev. doc.: 10293/22, 9333/22 Subject: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the election of the Members of the European Parliament by direct universal suffrage, repealing Council Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom and the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage annexed to that Decision - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - 10652/22 12.09.2022
Teatis - COVER NOTE From: The House of Representatives of the Kingdom of the Netherlands date of receipt: 7 July 2022 To: The President of the Council of the European Union No. prev. doc.: 9333/22 Subject: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the election of the Members of the European Parliament by direct universal suffrage, repealing Council Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom and the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage annexed to that Decision [ST 9333/22 - P9_TA(2022)0129] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - 12266/22 12.09.2022
Teatis - COVER NOTE From: The Danish Parliament date of receipt: 12 July 2022 To: The President of the Council of the European Union No. prev. doc.: 9333/22 Subject: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the election of the Members of the European Parliament by direct universal suffrage, repealing Council Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom and the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage annexed to that Decision - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - 12267/22 12.09.2022
Teatis - COVER NOTE From: The Irish Parliament date of receipt: 14 July 2022 To: The President of the Council of the European Union No. prev. doc.: 9333/22 Subject: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the election of the Members of the European Parliament by direct universal suffrage, repealing Council Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom and the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage annexed to that Decision [ST 9333/22 - P9_TA(2022)0129] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 -12148/22 12.09.2022

Up

Published: 18.05.2015

Feedback