Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Date Sorteerti Title Sorteerti Type Sorteerti
18.09.2018 Parandus - Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 kontrollimenetluse osas, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist Euroopa Parlamendi valimiste raames Euroopa Komisjoni panus 19.–20. septembril 2018 Salzburgis toimuvasse riigijuhtide kohtumisse COM(2018) 636
18.09.2018 LEtter - COM(2018) 630
18.09.2018 Letter - COM(2018) 639
18.09.2018 Parandus: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and the Network of National Coordination Centres - SEC(2018) 396, SWD(2018) 403, SWD(2018) 404, COM(2018) 630
18.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: Irish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on streamlining measures for advancing the realisation of the transEuropean transport network [doc. 9075/18 - COM(2018) 277 final] − Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 277
18.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on streamlining measures for advancing the realisation of the transEuropean transport network [doc. 9075/18 - COM(2018) 277 final] − Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 27
18.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Czech Republic Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on streamlining measures for advancing the realisation of the transEuropean transport network [doc. 9075/18 - COM(2018) 277 final] − Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 277
18.09.2018 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Portugal on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 11988/18
18.09.2018 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation addressing the deficiencies identified in the evaluation of Croatia in view of fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information 11987/18
18.09.2018 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border (Warsaw Chopin Airport) 11985/18
18.09.2018 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Italy on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border (Milan Bergamo Airport) 11984/18
18.09.2018 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Hungary on the application of the Schengen acquis in the field of return 11979/18
18.09.2018 Noot - NOTE Subject: COUNCIL IMPLEMENTING DECISION setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Sweden on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 11974/18
17.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitees ja Reini laevaliikluse keskkomisjonis seoses siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioone käsitlevate standardite vastuvõtmisega - COM(2018) 642
17.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE KOMISJONI 11. FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA MAAELU ARENGU PÕLLUMAJANDUSFONDI (EAFRD) 2017. MAJANDUSAASTA KOHTA COM(2018) 629
14.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikide ametlike kontrollide kohta (2014–2016) toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu eeskirjade täitmise tagamiseks SWD(2018) 402; COM(2018) 627
14.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE KOMISJONI 11. EUROOPA PÕLLUMAJANDUSE TAGATISFONDI KÄSITLEV FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2017. FINANTSAASTA - SWD(2018) 405, COM(2018) 628
14.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Viinamarja- ja Veiniorganisatsioonis (OIV) võetava seisukoha kohta COM(2018) 626
14.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega avatakse teatavate kalandustoodete autonoomsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine aastatel 2019–2020 COM(2018) 625
13.09.2018 KOMISJONI ARUANNE Euroopa Liidu Raudteeameti tõhustatud rolli ettevalmistamisel tehtud edusammude kohta vastavalt direktiivile (EL) 2016/797 Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta-COM(2018) 623
13.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitees ja meresõiduohutuse komitees seoses rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa reegli 14.1 ning puistlastilaevade ja naftatankerite ülevaatuste käigus tehtavate kontrollide tõhustatud programmi käsitleva rahvusvahelise koodeksi (2011) muudatuste vastuvõtmisega-COM(2018) 624
13.09.2018 Eesti seisukohad teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta - COM(2018) 340
13.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse liidu hariduse-, koolituse-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ - COM(2018) 367
13.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa solidaarsuskorpuse määrus - COM(2018) 440
12.09.2018 Juhenddokument - COM(2018) 638

Up

Published: 18.05.2015

Feedback