Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Euroopa Liidu dokumendi laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

EU documents

Euroopa Liidu algatus

Title Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile direktiiviga 2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2021) 638 21.10.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ning Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tsiviillennundusohutuse lepinguga loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee kodukorra vastuvõtmisega - COM(2021) 639 21.10.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks direktiiviga 2011/65/EL (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) antud õiguse rakendamise kohta - COM(2021) 641 21.10.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ekspordilubade kohta, mis anti 2020. aastal kooskõlas määrusega, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks - COM(2021) 632 21.10.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks liidu nimel võetav seisukoht ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC riikide vaheline majanduspartnerluslepinguga loodud tolliprotseduuride ja kaubanduse lihtsustamise erikomitees ning geograafiliste tähiste ning veini- ja kangete alkohoolsete jookide kaubanduse erikomitees seoses tolliprotseduuride ja kaubanduse lihtsustamise erikomitee töökorra ning geograafiliste tähiste ning veini- ja kangete alkohoolsete jookide kaubanduse erikomitee töökorra vastuvõtmisega - COM(2021) 637 21.10.2021
Eesti seisukohad Schengeni strateegia teatise ning Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanismi muudatusi käsitleva määruse eelnõu kohta - COM(2021) 277, COM(2021) 278 21.10.2021
Eesti seisukoht Euroopa Liidu majandusja rahandusküsimuste nõukogu 28. oktoobri 2021. a videokonverentsil 21.10.2021
Teatis - SWD(2021) 288 - SWD(2021) 289 - SWD(2021) 290 - SWD(2021) 291 - SWD(2021) 292- SWD(2021) 293 -SWD(2021) 294 - COM(2021) 644 20.10.2021
Teatis - COM(2021) 645 20.10.2021
Teatis - COM(2021) 662 20.10.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 (millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal) artikli 16 lõikele 1 - COM(2021) 649 19.10.2021
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) ja protokolli nr 37 (mis sisaldab artikliga 101 ette nähtud loetelu) muutmisega (Liidu kosmoseprogramm) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 635 18.10.2021
ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi aktiivsem tegevus rahumeelse ja kestliku Arktika hea käekäigu nimel - JOIN(2021) 27 15.10.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Euroopa noorteaasta 2022 kohta (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 634 15.10.2021
Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, mille kohaselt lubatakse Eestil kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 168a - COM(2021) 626 15.10.2021
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Toimetulek energiahindade tõusuga: meetme- ja toetuspakett- COM(2021) 660 15.10.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi noortestrateegia (2019–2021) rakendamise kohta - SWD(2021) 286, SWD(2021) 287, COM(2021) 636 14.10.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE määruse (EL) 2019/125 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks) artiklis 31 osutatud piinamise tõkestamise koordineerimisrühma tegevuse ja konsultatsioonide kohta - COM(2021) 633 14.10.2021
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2017/746 teatavaid in vitro diagnostika meditsiiniseadmeid käsitlevate üleminekusätete osas ja seoses asutusesiseseid seadmeid käsitlevate nõuete kohaldamise edasilükkamisega (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 627 14.10.2021
Eesti seisukohad romusõidukite Euroopa Liidu õigusnormide läbivaatamise avaliku konsultatsiooni kohta 14.10.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 26. oktoober 2021 14.10.2021
Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/1994, millega antakse Horvaatiale luba võtta erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168 - COM(2021) 631 13.10.2021
Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Itaalial kohaldada vähendatud maksumäära sadamakai ääres seisvatele laevadele (välja arvatud eraomanduses lõbusõidulaevad) vahetult jaotatava elektri suhtes [kooskõlas direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 19] - COM(2021) 630 13.10.2021
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määruse (EL) nr 1143/2014 (looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta) kohaldamise läbivaatamise kohta - COM(2021) 628 13.10.2021
Ettepanek - COM(2021) 643 13.10.2021

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Title Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Schengeni strateegia teatise ning Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanismi muudatusi käsitleva määruse eelnõu kohta - COM(2021) 277, COM(2021) 278 21.10.2021
Eesti seisukohad direktiivi, mis puudutab töötajate kaitset tööl kantserogeenide või mutageenidega kokkupuutest tulenevate riskide eest, muutmise kohta - COM(2020) 571 14.10.2021
Eesti seisukohad romusõidukite Euroopa Liidu õigusnormide läbivaatamise avaliku konsultatsiooni kohta 14.10.2021
Eesti seisukohad määruse, millega nähakse ette tehisintellekti käsitlevad ühtlustatud õigusnormid, eelnõu kohta - COM(2021) 206 07.10.2021
Eesti seisukohad Euroopa tööstusstrateegia ajakohastamise kohta - COM(2021) 350 07.10.2021
Eesti seisukohad Euroopa e-identimise (eIDAS) määruse eelnõu kohta 30.09.2021
Eesti seisukohad põllumajanduse sisendite ja väljundite statistika määruse eelnõu kohta - COM(2021) 37 24.09.2021
Eesti seisukohad tarbijakrediidi direktiivi muutmise algatuse kohta - COM(2021) 347 16.09.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb äriühingute kestlikkusaruandluse kohustust - COM(2021) 189 02.09.2021
Eesti seisukohad mittepõllumajanduslike toodete geograafiliste tähiste ELi-ülese kaitse avaliku konsultatsiooni kohta 23.07.2021
Eesti seisukohad jätkusuutliku rahastamise taksonoomia kohta C(2021) 2800 23.07.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb masinavaldkonna tooteid, eelnõu kohta - COM(2021) 202 22.07.2021
KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 30.6.2021, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Euroopa ökopunktide süsteem“ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 C(2021) 4951 05.07.2021
Eesti seisukoha täiendamine Euroopa Liidu Nõukogu soovituse 2020/1475, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, kohta 08.06.2021
Eesti seisukohad hoonete energiatõhususe direktiivi läbivaatamist käsitleva Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta 03.06.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi, mis käsitleb impordi ja teatavate tarnete maksuvabastust seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega, muutmise eelnõu kohta - COM(2021) 181 27.05.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmose tööstuse vahel“ kohta - COM(2021) 70 27.05.2021
Eesti seisukoha täiendamine EL nõukogu soovituse, mis käsitleb Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutist piiramist ja sellise piirangu võimalikku kaotamist, kohta COM(2021) 39, COM (2021) 38 20.05.2021
Eesti seisukohad nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte, eelnõu, nõukogu määruse, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames, eelnõu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse liidu osalemise kohta Euroopa metroloogiapartnerluses eelnõu kohta - COM(2021) 87; COM(2021) 89; COM(2020) 569 20.05.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Gaasivõrgud – turulepääsu käsitlevate Euroopa Liidu eeskirjade läbivaatamine“ kohta 20.05.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise Euroopa kujundamine - ELi uus kliimamuutustega kohanemise strateegia“ kohta - COM(2021) 82 06.05.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Metaaniheite vähendamise EL-i strateegia“ kohta - COM(2020) 663 29.04.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Kaubanduspoliitika läbivaatamine: avatud, kestlik ja jõuline kaubanduspoliitika“ kohta - COM(2021) 66 29.04.2021
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta - COM(2021) 93 22.04.2021
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava kohta SWD(2021) 46, COM(2021) 102 22.04.2021

Valdkondliku komisjoni arvamus

Title Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Majanduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa tööstusstrateegia ajakohastamise kohta - COM(2021) 350 21.10.2021
Majanduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad määruse, millega nähakse ette tehisintellekti käsitlevad ühtlustatud õigusnormid, eelnõu kohta - COM(2021) 206 20.10.2021
Sotsiaalkomisjoni arvamus EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIVi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest, kohta COM(2020) 571 20.10.2021
Keskkonnakomisjoni arvamus romusõidukite Euroopa Liidu õigusnormide läbivaatamise avaliku konsultatsiooni kohta 20.10.2021
Maaelukomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu põllumajanduse sisendite ja väljundite statistika määruse eelnõu kohta COM(2021) 37 13.10.2021
Õiguskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad tarbijakrediidi direktiivi muutmise algatuse kohta - COM(2021) 347 28.09.2021
Majanduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb masinavaldkonna tooteid, eelnõu kohta - COM(2021) 202 21.09.2021
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb äriühingute kestlikkusaruandluse kohustust - COM(2021) 189 16.09.2021
Majanduskomisjoni arvamus jätkusuutliku rahastamise taksonoomia kohta C(2021) 2800 06.08.2021
Majanduskomisjoni arvamus hoonete energiatõhususe direktiivi läbivaatamist käsitleva Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta 16.06.2021
Rahanduskomisjoni arvamus EL Nõukogu direktiivi, mis käsitleb impordi ja teatavate tarnete maksuvabastust seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega, muutmise eelnõu kohta - COM(2021) 181 09.06.2021
Majanduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel“ kohta- COM(2021) 70 09.06.2021
Kultuurikomisjoni arvamus nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte, eelnõu, nõukogu määruse, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames, eelnõu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse liidu osalemise kohta Euroopa metroloogiapartnerluses eelnõu kohta - COM(2021) 87; COM(2021) 89; COM(2020) 569 03.06.2021
Majanduskomisjoni arvamus nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte, eelnõu, nõukogu määruse, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames, eelnõu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse liidu osalemise kohta Euroopa metroloogiapartnerluses eelnõu kohta - COM(2021) 87; COM(2021) 89; COM(2020) 569 03.06.2021
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Gaasivõrgud – turulepääsu käsitlevate Euroopa Liidu eeskirjade läbivaatamine“ kohta 02.06.2021
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel“ kohta . (COM(2021) 70 02.06.2021
Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise „Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise Euroopa kujundamine - ELi uus kliimamuutustega kohanemise strateegia“ kohta - COM(2021) 82 17.05.2021
Majanduskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Komisjoni teatise „Kaubanduspoliitika läbivaatamine: avatud, kestlik ja jõuline kaubanduspoliitika“ kohta - COM(2021) 66 11.05.2021
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud) COM(2021) 85 06.05.2021
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta COM(2021) 93 06.05.2021
Keskkonnakomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise „Metaaniheite vähendamise EL-i strateegia“ kohta - COM(2020) 663 06.05.2021
Põhiseaduskomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta COM(2021)93 05.05.2021
Sotsiaalkomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta COM(2021)93 04.05.2021
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni teatise Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava kohta COM(2021)102 04.05.2021
Sotsiaalkomisjoni arvamus - Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik (roheline digitõend) COM(2021)130, COM(2021) 140 19.04.2021

Muu EL dokument

Title Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europoli) volituste laiendamise kohta COM(2020) 791; COM(2020) 796 19.04.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb kriitilise tähtsusega üksuste vastupanuvõimet eelnõu kohta - COM(2020) 829 09.04.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse arvutipõhist süsteemi piiriüleste tsiviil- ja kriminaalmenetluste andmete vahetamiseks (e-CODEX süsteem), eelnõu kohta - COM(2020) 712 09.04.2021
Riigikogu seisukoht Prümi raamistiku alusel toimuva õiguskaitseasutuste automatiseeritud andmevahetuse tugevdamise avaliku konsultatsiooni kohta 09.04.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu transpordistrateegia „Säästev ja arukas liikuvus“ kohta - COM(2020) 789 09.04.2021
Riigikogu seisukoht käibemaksudirektiivi (direktiiv 2006/112/EÜ) muutmiseks Euroopa Komisjonile rakendusvolituse andmise kohta - COM(2020) 749 09.04.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, eelnõu kohta - COM(2020) 798 09.04.2021
Riigikogu seisukoht avamere taastuvenergia strateegia ning üleeuroopalise energiataristu suuniste (TEN-E) määruse eelnõu kohta - COM(2020) 741, COM(2020) 824 20.03.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2016/1148, eelnõu kohta - COM(2020) 823 20.03.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa andmehalduse kohta (andmehaldust käsitlev õigusakt) eelnõu suhtes COM(2020) 767 20.03.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu terviseliidu kohta - COM(2020) 724; COM(2020) 725; COM(2020) 726;COM(2020) 727 20.03.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise uue kalanduslepingu läbirääkimiste kohta COM(2020) 787 08.03.2021
Riigikogu seisukohad Euroopa Komisjoni avalike konsultatsioonide kohta, mis käsitlevad energiatõhususe direktiivi ja taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise direktiivi läbivaatamist 08.03.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu nõukogu reisipiiranguid käsitlevate soovituste kohta - COM(2021) 39, COM (2021) 38 08.03.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus eelnõu suhtes - COM(2020) 682 11.02.2021
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu digirahanduse paketi kohta - COM(2020) 591, COM(2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM(2020) 595, COM(2020) 596 11.02.2021
Riigikogu seisukohad Euroopa Komisjoni teatise "Tegevuskava, et viia tolliliit järgmisele tasemele" kohta - COM(2020) 581 11.02.2021
Riigikogu seisukoht teatise „Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia. Mürgivaba keskkonna loomise suunas“ kohta COM(2020) 667 23.12.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis käsitleb uut Euroopa teadusruumi - COM(2020) 628 23.12.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Fluoritud kasvuhoonegaasid – Euroopa Liidu eeskirjade ülevaade (2015–2020)“ kohta 23.12.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatiste „Kliimaneutraalse majanduse saavutamine – lõimitud energiasüsteem kliimaneutraalse Euroopa nimel“ ja „Kliimaneutraalse Euroopa vesinikustrateegia“ kohta - COM(2020) 299, COM(2020) 301 23.12.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa oskuste tegevuskava“ ja Euroopa Nõukogu soovituse eelnõu „Jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav kutseharidus ja -õpe“ kohta - COM(2020) 274, COM(2020) 275 03.12.2020
Riigikogu seisukoht strateegia "Talust taldrikule" kohta COM(2020) 381 03.12.2020
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030“ kohta COM(2020) 380 27.10.2020
Riigikogu seisukoht võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi ülevaatuse avaliku konsultatsiooni kohta 27.10.2020

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Title Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukoht Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 28. oktoobri 2021. a videokonverentsil 21.10.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 18. oktoobri 2021. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta 14.10.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 26. oktoober 2021 14.10.2021
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of France on the application of the Schengen acquis in the field of return - 12668/21 12.10.2021
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Cyprus on fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of return - 12670/21 12.10.2021
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Cyprus on fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders - 12673/21 12.10.2021
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2021 evaluation of Cyprus on fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 12671/21 12.10.2021
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Liechtenstein on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 12665/21 12.10.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 11. ja 12. oktoobri 2021. a istungil 07.10.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 19. oktoober 2021 04.10.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 18. oktoober 2021 01.10.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitseküsimused) 15. oktoober 2021 01.10.2021
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate ettevõtjate ja filiaalide poolt - Vastu võetud nõukogu poolt 28. septembril 2021 - 9722/1/21 30.09.2021
Eesti seisukohad Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 6. oktoobri 2021. a istungil 30.09.2021
Eesti seisukohad eurorühma 4. oktoobri 2021. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 5. oktoobri 2021. a istungil 30.09.2021
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Germany on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders - 12333/21 29.09.2021
NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt – Nõukogu põhjendused – Nõukogus vastu võetud 28. septembril 2021 - 9722/1/21 29.09.2021
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Liechtenstein on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System -12164/21 28.09.2021
Koosoleku teade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 11. ja 12. oktoober 2021 27.09.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseasjad) 07.-08. oktoober 2021 23.09.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (keskkond) 06.oktoober 2021 21.09.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 05. oktoober 2021 20.09.2021
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (Konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos) 28. ja 29. september 2021 13.09.2021
SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ühinemiseelse abi instrument (IPA III) - Vastu võetud nõukogu poolt 7. septembril 2021 - 6604/1/21 09.09.2021

Up

Published: 18.05.2015

Feedback