Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Date Sorteerti Title Sorteerti Type Sorteerti
18.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2009/1013/EL ja lubatakse Austrial jätkuvalt kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklitest 168 ja 168a - COM(2018)539
18.07.2018 Parandus: LISAD järgmise dokumendi juurde: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana piirihalduse ja viisade rahastamisvahend -SWD(2018) 347; SWD(2018) 348; SEC(2018) 315; COM(2018) 473
18.07.2018 Parandus: LISAD järgmise dokumendi juurde: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond - SWD(2018) 347; SWD(2018) 348; SEC(2018) 315; COM(2018) 471
18.07.2018 Letter - COM(2018) 378
17.07.2018 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega volitatakse komisjoni alustama Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Gambia Vabariigiga säästva kalapüügi partnerluslepingu ja protokolli sõlmimiseks - COM(2018) 541
17.07.2018 Letter - COM(2018) 480
17.07.2018 Letter - COM(2018) 478
17.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 1370/2013 (millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed) lõssipulbri kokkuostu suhtes kohaldatava koguselise piirangu osas - COM(2018) 533
17.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: Dutch Senate date of receipt: 5 July 2018 To: The President of the Council of the European Union Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services [8413/18 - COM(2018)238] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018)238
16.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Hispaanial kohaldada vähendatud aktsiisimaksumäära sadamakai ääres seisvatele laevadele vahetult jaotatava elektri suhtes kooskõlas direktiivi 2003/96/EÜ artikliga 19 - COM(2018) 535
16.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ühtsete järgmise päeva ja päevasisese turu mehhanismide väljatöötamise kohta liikmesriikides ning määratud elektriturukorraldajate vahelise konkurentsi arengu kohta kooskõlas komisjoni määruse (EL) 2015/1222 (millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised) artikli 5 lõikega 3 - SWD(2018) 376; COM(2018) 538
13.07.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepinguga loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee kodukorra vastuvõtmise, allkomiteede ja spetsialiseerunud töörühmade moodustamise ja nende pädevustingimuste vastuvõtmisega- JOIN(2018) 21
13.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2018) 532
13.07.2018 Rakendusotsus - C(2018) 4495
12.07.2018 KOMISJONI ARVAMUS, milles käsitletakse protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) muutmise ettepanekut, mille Euroopa Kohus esitas 26. märtsil 2018- COM(2018) 534
12.07.2018 Aruanne - SWD(2018) 377; SWD(2018) 378; SWD(2018) 379; COM(2018) 540
12.07.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise kohta, eelnõu suhtes - COM(2018) 277
12.07.2018 Eesti seisukohad nõukogu otsuse eelnõu ja liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse eelnõu kohta, millega antakse Euroopa Komisjonile ning Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale luba alustada ja pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise ulatusliku lepingu üle 
12.07.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu viisainfosüsteemi muudatusi käsitleva algatuse kohta - COM(2018) 302 
12.07.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 16. juuli 2018. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta
12.07.2018 Eesti seisukohad keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamist käsitleva direktiivi eelnõu kohta - COM(2017) 653
10.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE kosmeetikatoodete valdkonnas tehtavaid loomkatseid asendavate alternatiivsete meetodite väljatöötamise, valideerimise ja õigusliku heakskiitmise kohta (2015–2017) - COM(2018) 531
10.07.2018 PARANDUSEELARVE PROJEKT - COM(2018) 537
10.07.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Majandus- ja rahandusküsimused / eelarve) 24. juuli 2018 - TÜHISTATUD
09.07.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel, järgmise dokumendi vastuvõtmise kohta: „Tugevam privilegeeritud partnerlus ELi ja Tuneesia vahel: strateegilised prioriteedid ajavahemikuks 2018–2020“ - JOIN(2018)9

Up

Published: 18.05.2015

Feedback