Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Erik Terk, foto

Erik Terk

Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise                  
ja tuleviku-uuringute professor

Erik Terk, Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise ja tuleviku-uuringute professor, sama ülikooli rahvusvaheliste suhete ja tulevikuseire uurimissuuna projektijuht. Erik Terk on tuleviku-uuringute käivitajaid Eestis, juhtis pikka aega iseseisvat uurimiskeskust, Eesti Tuleviku-uuringute Instituuti. Pikka aega oli Erik Terk Austrias asuva Rahvusvahelise Rakenduslike Süsteemuuringute Instituudi Nõukogu liige, ta on ajakirja “European Planning Studies ” toimetuskolleegiumi liige.  Arenguseire Keskuses konsulteerib eelkõige tulevikustsenaariumide koostamise ja kasutamise metodoloogiliste küsimuste  ja geoökonoomilise problemaatika osas.
 Märt Masso foto

Märt Masso

Praxis, töö- ja sotsiaalelu programmijuht, analüütik

Märt Masso uurimisvaldkonnad on individuaalsed ja kollektiivsed töösuhted ning töötervishoid ja ‑ohutus. Valdkonna analüüsidega panustab ta sellesse, et töötajatel oleks hea ja tervist hoidev töö ning tööandjatel head töötajad. Märt on osalenud analüütiku ja projektijuhina nii Eesti kui ka rahvusvaheliste uuringute tegemises, kasutades nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid analüüsimeetodeid. Samuti on ta töötanud avalikus sektoris, kust ta sai elulise poliitikakujundamise ja -rakendamise kogemuse. 
 Merle Erikson, foto

Merle Erikson            

Tartu Ülikooli tööõiguse professor                        

Merle Erikson on kaitsnud doktorikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2001. aastal ja alates 2011. aastast töötab ta samas tööõiguse professorina. Merle on avaldanud üle 70 publikatsiooni ning osalenud kümnetes rahvusvahelistes ja Eestisisestes uurimisprojektides. Merle peamised uurimisvaldkonnad on rahvusvaheline, EL-i ja Eesti tööõigus ning EL-i sotsiaalpoliitika.
 Nele Leosk portree

Nele Leosk            

Euroopa Ülikool-Instituudi politoloogia doktorant 

Nele Leosk on Euroopa Ülikool-Instituudi politoloogia doktorant ning oma doktoritöö raames analüüsib tehnoloogia ja valitsemise seoseid OECD ja Euroopa Liidu liikmesriikides. Ta on olnud Fulbright Schuman stipendiaat New Yorgi Ülikoolis ja Massachusettsi Ülikoolis Amherstis, kus uuris infoühiskonna arengu trende Euroopa Liidus ja USAs ning nende potentsiaalseid koosmõjusid. Ta on töötanud e-Riigi Akadeemias programmijuhina, vastutades IKT Hariduses programmi eest ning enne seda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Nele Leosk on nõustanud kõrgemaid riigiametnikke avaliku sektori reformi ja e-valitsemise küsimustes enam kui kahekümnes riigis, tal on ulatuslik riigireformide ja e-valitsemise programmide hindamiskogemus erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides. 
 Mihkel Solvak, foto

Mihkel Solvak

Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute vanemteadur,   
IT mõju-uuringute keskus

Mihkel Solvak on tehnoloogiauurija 2015. aastal Tartu Ülikooli juurde loodud IT mõju-uuringute keskuses CITIS (Center of IT Impact Studies). CITIS tegeleb Eesti e-teenuste poolt genereeritud suurandmete baasil uute andmepõhiste e-teenuste prototüüpimise ja väljatöötlemisega, kasutades erinevaid statistilise analüüsi ja masinõppe meetodeid. Mihkel on tegelenud e-teenuste, eriti e-valimiste, mõju uurimisega ning keskendub viimasel ajal reaalajas toimivate käitumist ennustavate teenuste loomisega.
 Kadri Männasoo, foto

Kadri Männasoo       

Tallinna Tehnikaülikool, majandusprofessor  

Professor Kadri Männasoo on TTÜ Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor, kellel on teadusuuringute ja õppetöö kõrval laialdasi praktilisi töökogemusi majandusanalüüsi valdkonnas Swedbank’ist ja Eesti Pangast. Viimased uurimused keskenduvad ettevõtete investeerimisstrateegiatele, sealhulgas pikaajalist majanduskasvu tagavate teadus- ning arendustegevuse investeeringutele ning neid  mõjutavatele teguritele. Praegu on käsil Arenguseire Keskuse tellitud uurimisprojekt “Kas ettevõtete investeeringud jõuavad tootlikkuseni”, millega seoses  on käsil ettevõtete investeerimismustrite ja tootlikkuse mõjutegurite uurimine, sealhulgas inimkapitali, teadmusloome efektiivsuse ning tehnoloogia- ja teadmiste adaptsioonivõime uurimine, mis loovad aluse pikaajaliseks jätkusuutlikuks majanduskasvuks ning loovad eelduse väljumiseks keskmise sissetulekuga riikide lõksust (ingl k middle-income trap).
 Andres Võrk, foto

Andres Võrk         

Tartu Ülikooli
Johan Skytte poliitikauuringute instituut, analüütik

Andres Võrk on Tartu Ülikooli IT mõju-uuringute keskuse (CITIS) analüütik alates 2016. aastast, kus ta tegeleb avaliku sektori registriandmete analüüsimisega. Ta õpetab Tartu Ülikoolis ökonomeetriat ja poliitikameetmete mõju hindamise meetodeid. Aastatel 2002–2016 oli ta Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik. Ta on Eesti Panga juures tegutseva eelarvenõukogu liige ja Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva võrdsete võimaluste nõukoja liige.
Raul Eamets, foto

Raul Eamets

Tartu Ülikool, majandusprofessor                          

Raul Eamets on Eesti majandusteadlane ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ning makroökonoomika professor. Raul on paljude kodumaiste ja rahvusvaheliste uuringute ja analüüside autorina panustanud Eesti tööturu, migratsioonipoliitika ja hariduspoliitika aruteludesse. Näiteks juhib ta koos prof Tammaruga hetkel 3-aastast projekti RITA-ränne ning panustab ka Arenguseire Keskuse tööturu tuleviku projekti tööjõu pikaajalise pakkumise eeluuringu juhina. Muude kohustuste seas osaleb ta ka OSKA programmi ekspertnõukogus ning juhib Eesti eelarvenõukogu.
Kaire Holts foto

Kaire Holts                        

Hertfordshire’i Ülikooli teadur

Kaire Holts töötab teadurina Suurbritannia Hertfordshire’i Ülikooli digitaalse jalajälje (Digital Footprint) projektis. Tal on Hertfordshire’i Ülikooli doktorikraad töösotsioloogias ja Saksamaa Göttingeni Georg Augusti Ülikooli magistrikraad äriinformaatikas. Enne Hertfordshire’i Ülikooli uurimisrühmaga liitumist töötas Kaire Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) sekretariaadis ja ÜRO Koolitus- ja Uurimisinstituudis (UNITAR) Genfis. Samuti osales ta aktiivselt Euroopa teadusliku ja tehnoloogilise koostöö programmi (COST) virtuaaltöö dünaamika meetmes. Lisaks ILO tarbeks koostatud arvukatele avaldamata töödokumentidele on tema töid avaldatud eelretsenseeritud teadusväljaandes Work Organisation, Labour and Globalisationning Palgrave Macmillani kirjastuse väljaantavas raamatuseerias Dynamics of Virtual Work. Kaire peamisteks uurimisvaldkondadeks on töö muutuv olemus, digitöö ehk virtuaaltöö ning digitehnoloogiate roll tööprotsesside ümberkujunemisel.
 Allan Puur, foto

Allan Puur

Tallinna Ülikool,
demograafiakeskuse juhtivteadur                  

Allan Puur on Eesti rahvastikuteadlane ja Tallinna Ülikooli demograafiakeskuse juhtivteadur. Allan oli 2017. aastal ilmunud Eesti inimarengu aruande peatüki „Ränne ja rahvastikumuutused Eestis ning Euroopas” toimetaja. Arenguseire Keskuse tööturu tuleviku projekti raames integreerib Allan oma uurimismeeskonnaga EIA demograafilise prognoosi ja hõivemuutuse võimalikud variandid, mis aitab paremini aru saada hõivatute arvu ja osakaalu tulevikudünaamikast Eestis.
 Ave Lauren foto

Ave Lauren                        

Euroopa rändevõrgustiku (EMN) koordinaator          

Ave Lauren on Euroopa rändevõrgustiku (EMN), Euroopa Komisjoni poolt asutatud ja koordineeritud uurimis- ja teabevahetusvõrgustiku, Eesti kontaktpunkti koordinaator. Avel on doktorikraad inimgeograafias Cambridge’i ülikoolist, kus tema uurimistöö keskendus Hiina päritolu tippspetsialistide rändele Silicon Valleysse ja USAsse laiemalt. Tema peamised fookusvaldkonnad on tippspetsialistide mobiilsus, tööränne, rändepoliitika ja innovatsiooniklastrid. Varasemalt on ta töötanud rändeteemadega ka USA Kongressi ja Kongressiraamatukogu juures.
 Janno Järve foto

Janno Järve                         

Centar

Janno Järve kaitses doktorikraadi 2011. aastal majandusteaduse erialal Tartu Ülikoolis. Kes teavad lastesaadet „Hunt Kriimsilma üheksa ametit“, siis see kirjeldab Janno rolli Centaris päris hästi. Ta on kas nõu või jõuga sees nii kõigis möödunud kui ka käimasolevates uuringutes. Janno juhib uuringu- ja konsultatsiooniprojekte alates töötingimustest ja hariduse tasuvusest ning lõpetades ettevõtete ja infrastruktuuriinvesteeringute hindamisega. Huvitavamate uuringutena võib välja tuua PIAACI uuringu aruande „Oskuste kasulikkus tööturul“ ja Haigekassa tellimusel valminud uuringu „DRG piirhinna ja piiride arvutamise metoodika analüütiline hindamine“. Janno käimasolevate tööde hulka kuulub ka erasektori pühendumuse uuringu arendamine ja riiklikult tunnustatud finantseksperdina ettevõttete väärtuse hindamine.
 Innar Liiv, foto

Innar Liiv                         

Tallinna Tehnikaülikool,
andmekaevandamise dotsent

Innar Liiv on suurandmete ja digitaliseerimise ekspert, Tallinna Tehnikaülikooli andmekaevandamise dotsent ja kaasteadur (Research Associate) Oxfordi ülikoolis (Centre for Technology and Global Affairs). Ta oli eelnevalt küberuuringute külalisteadur Oxfordi ülikoolis (2016-2017), külalisteadur Stanfordi ülikoolis (2015) ning järeldoktorantuuri külalisteadur Georgia Tehnoloogiainstituudis (2009). Tema uurimishuvideks on andmeanalüüs, sotsiaalvõrgustike analüüs, operatsioonianalüüs, prognoosimine, informatsiooni visualiseerimine ning suurandmete tehnoloogia siire tööstuse ja avaliku sektori organisatsioonidesse.
 Lauri Lepik, foto

Lauri Leppik                  

Tallinna Ülikool,
Eesti demograafia keskuse vanemteadur

Lauri Leppik on sotsiaalteadlane ja Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur. 2006. aastal kaitses ta Tallinna Ülikoolis doktorikraadi Eesti pensionisüsteemi transformatsiooni käsitleva doktoritööga. Sotsiaalpoliitika valdkonnas on ta tegutsenud üle 25 aasta, tosin aastat tegelenud ka sotsiaalõiguste järelevalvega Euroopas. Tema uurimisteemad on peamiselt seotud sotsiaalkaitse ja rahvastikuvananemisega.
 Leonore Riitsalu, foto

Leonore Riitsalu            

MTÜ Rahatarkus,
kaasasutaja

Leonore Riitsalu on rahatarkuse ja käitumusliku vaate (behavioural insights) kirglik uurija alates 2010. aastast. Oma doktoritöös uuris ta, miks inimesed oma rahaasjade korraldamisel ratsionaalsetest valikutest kõrvale kipuvad kalduma ning kuidas neid finantshariduse abil arukamas suunas käituma nügida. Käimasolevad projektid keskenduvad rahalise heaolu ja seda mõjutavate tegurite uurimisele. Leonore on MTÜ Rahatarkus kaasasutaja, Estonian Business School´i ja Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi külalislektor. Konsultandina on ta nõustanud muuhulgas OECD-d.
 Liisi Uder, foto

Liisi Uder                  

Õiguskantsleri nõunik

Liisi Uder on õiguskantsleri nõunik, kes varem aastaid töötanud Riigikontrollis. Oma töös põhiseaduslikes institutsioonides on ta hinnanud ennekõike sotsiaal- ja tervisevaldkonna toimimist. Aastatel 2016-2017 oli Liisi Uder Eesti Koostöö Kogu programmi Pension 2050 eestvedaja. Programmi eesmärgiks oli ühiskondliku diskussiooni juhtimine tuleviku eakuse teemadel.
 Magnus Piirits, foto

Magnus Piirits                

Praxis, analüütik
Tartu Ülikool, majandusteaduse doktorant

Magnus Piirits on mõttekoja Praxis analüütik ja majandusteaduse doktorant Tartu Ülikoolis. Praxises on ta põhiliselt tegelenud sotsiaalkaitsevaldkonna uuringutega. Suurema tähelepanu all on pensioniteemalised uuringud nii Eestis kui ka Euroopas, kasutades selleks kvantitatiivseid analüüsimeetodeid. Oma doktoritöös uurib ta Eesti pensionisüsteemi reformide mõjusid ebavõrdsusele ja kasutab selleks mikrosimulatsioonimudelit. Samuti on ta Eesti pensioniekspert Euroopa sotsiaalpoliitika ekspertide võrgustikus. Lisaks sotsiaalkaitsele on ta tegelenud ka maksude-toetuste mudeli (EUROMOD) arendamisega.

 

Üles

Viimati muudetud: 10.04.2019

Tagasiside