Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskuse uurimisprojektide eesmärgiks on ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimine ning uute trendide ja arengusuundade avastamine. Uuringute läbiviimisel lähtume erinevatest võimalikest arengutest ja töötame välja alternatiivseid stsenaariume.

Eesti inimvara olukord

Uuringu kaanefoto

Inimvara uurimissuunas keskendutakse inimvara kvaliteedi hindamise n-ö laiemale käsitlusele ehk inimeste hoiakutele ja väärtustele ning heaolule. Tegemist on metaanalüüsiga, milles arenguid suhestatakse juba loodud või loodavate stsenaariumidega.

Tuleviku eakate rahaline heaolu

Uuringu kaanefoto

Tuleviku eakate rahalist heaolu analüüsiv seireprojekt koondab olemasolevad uuringud ning tulemusena valmivad vanaduspõlve rahastamise stsenaariumid. Lisaks tuuakse välja olulised arengud ja otsustuskohad ning nende mõju.

Regionaalse majanduse arengud

Uuringu kaanefoto

Regionaalse majanduse uurimissuuna keskne eesmärk on selgitada välja regionaalse majanduse arengustsenaariumid Eestis. Uurimistöö lõpptulemiks on alternatiivsed stsenaariumid 2035. aasta perspektiivis.

(E-)valitsemise uurimisprojekt

Arenguseire Keskus pakub välja viis riigivalitsemise ja e-riigi stsenaariumit, et avardada avalikku debatti ja tuvastada olulisi otsustuskohti Eesti riigi tuleviku suunamiseks.

Riigivalitsemise ja e-riigi stsenaariumide abil on võimalik tuua välja erinevate valikute plussid ja miinused ning keskenduda peamistele dilemmadele.

Tootlikkuse uurimisprojekt

Arenguseire Keskus, uuringu foto

Tootlikkuse uurimisprojekti peamine eesmärk on hinnata lisaväärtuse kasvu perspektiive. Keskne uurimisküsimus on, millised on tulevikus võimalikud tootlikkuse kasvu allikad, mis tooks kaasa ettevõtete konkurentsivõime positiivse nihke järgmise 10–15 aasta horisondis. Stsenaariumide tulemusena on võimalik süstematiseerida tootlikkust toetava poliitika alternatiivid ja arutleda nende võimaliku tulemuslikkuse üle varem väljatöötatud stsenaariumide raamistikus.

Tuleviku töö uurimisprojekt

Arenguseire Keskus, uuringu foto

Uurimisprojekti eesmärk on paremini mõista tööturu võimalikke arenguid. Tööturu arengute taustal seisavad riigid silmitsi õiguslike ja sotsiaalkaitsesüsteemi puudutavate väljakutsetega, millest olulisemad on töötajate kaitse juhuslikku laadi töömaailmas, õiguslikud ja maksuküsimused globaalse tööturu kasvades ning muutunud oskuste ja ootustega kohanemine digitaalses maailmas. Tööturu pikaajalistest arengutest rääkides on oluline mõista erinevate tegurite koosmõju.

Üles

Viimati muudetud: 13.07.2019

Tagasiside