Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo 21. – 27. oktoobrini

Esmaspäev, 21. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kolm eelnõu: relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE); loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE); maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE).

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad maaeluminister Mart Järvik välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris (nr 5) ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo ministri ametitegevuse kohta (nr 3).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 24. oktoobril toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Parlamentaarne kuulamine: Euroopa Liidu struktuurivahendite, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning Euroopa Maaeluarengu Põllumajandusfondi rakendamisest Eestis perioodil 2014-2020, kutsutud Maaeluministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Lageraied ajalukku“; arvamuse andmine Euroopa Liidu Asjade komisjonile – Eesti seisukohtadest avaliku konsultatsiooni kasutuselt kõrvaldatud sõidukite EL reeglite hindamise kohta; 100% taastuvtoorainest toodetud diislikütuse tutvustus, kutsutud Neste esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: muinsuskaitseseadusest, kutsutud Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ja Kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavast aastateks 2021-2027 ning Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030, kutsutud Maaeluministeeriumi kantsler ja asekantslerid;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamisest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Elektrilevi OÜ esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE); Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (92 OE); Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE); 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud maaeluminister Mart Järvik (~ kell 11. 20) ja riigihalduse minister Jaak Aab (~ kell 12); väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (63 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia“ eelnõu (64 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (65 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (66 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (67 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (68 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (69 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (70 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (71 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (72 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (73 OE), kutsutud Kaitseministeeriumi ametnikud; küsimustest seoses avaliku istungiga „Tuuleenergia võimalused Eestis“; kaitsekoostööst Soomega, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: hooldustöötajate miinimumnõuetest kvalifikatsioonile ja sotsiaalhoolekande seaduse rakendussätte jõustumisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Terviseameti, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja ja hooldekodude esindajad (ruum L 332);

väliskomisjonis – Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (85 OE); Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (86 OE); 13.–14. oktoobril Stockholmis toimunud Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisest; 25.–29. novembril Ühendkuningriiki ja Prantsusmaale toimuvast väliskomisjoni töövisiidist;

õiguskomisjonis kell 11.15: narkopoliitikast, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti juht Elmar Vaher, Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Põhja prefektuuri ning Tervise Arengu Instituudi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtu luba nõudvate jälitustoimingute järelevalve toimingute tõhustamisest, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Riigi 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, kutsutud Rahandusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Riigikontrolli esindajad, arutelu on avalik, toimub veebiülekanne; Riigikontrolli kontrolliaruandest (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: väljasõidust Kohtla-Järvele ja Narva;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti laste ja noorte vaimsest tervisest, kutsutud Tallinna Ülikooli, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja MTÜ Peaasjad esindajad.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab SA Keskkonnaõiguse Keskuse esindajatelt vastu rahvaalgatusele „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ kogutud allkirjad.

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Jaapani suursaadiku Hajime Kitaokaga.

Teisipäev, 22. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (46 SE).

Esimene lugemine – kuus eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seaduse eelnõu (74 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) Keskkonnaministeeriumi haldusala osast; vesiviljeluse veekaitsenõuetest ja saastetasudest;

kultuurikomisjonis – väljasõidust Kosejõe kooli;

põhiseaduskomisjonis – riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE), kutsutud välisminister Urmas Reinsalu ja Siseministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Riigikohtule sotsiaalmaksuseaduse § 6 lg 1 p 8 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud haridusminister Mailis Reps, sotsiaalminister Tanel Kiik (~ kell 14. 30), keskkonnaminister Rene Kokk (kell ~ 15.30) ja välisminister Urmas Reinsalu (kell ~ 16); maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus eelnõu (93 SE);

sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Kopsuarstide Seltsi, Eesti Perearstide Seltsi, Politsei- ja Piirivalveameti ja Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindajad (ruum L 333);

väliskomisjonis – Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise hetkeseisust, kutsutud Eesti Londoni saatkonna esindaja (videokonverents); 2020. aasta riigieelarve Välisministeeriumi haldusala prioriteetidest ja ülevaade 2019. aasta riigieelarve täitmisest, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu;

õiguskomisjonis – äriseadustikus OÜ osa võõrandamise regulatsiooni muutmisvõimalustest.

Sündmused

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub Ühendkuningriigi suursaadiku Theresa Bubbeariga.

Kell 10.40 – maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm esineb tervituskõnega konverentsil „Aasta Põllumees 2019“ ja annab konverentsi lõpus üle aasta põllumehe tiitli, konverentsist toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Eduskunta kaitsekomisjoni liikmetega (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kolmapäev, 23. oktoober

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE); maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE).

Teine lugemine – kaks eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE); energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE).

Sündmused

Kell 9.30 – kultuurikomisjoni esimees Aadu Must ja keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar osalevad konverentsil „Teadus kui Eesti arengumootor (VI). Targalt piiratud planeedil“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 10 – rahanduskomisjoni korraldatud ümarlaud tulenevalt Eesti Meediaettevõtete Liidu avalikust pöördumisest kojukande osas, arutelu on avalik (ruum L 333).

Neljapäev, 24. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (43 OE), ettekande peab Riigikohtu liikme kandidaat Kalev Saare.

Komisjoni istung

õiguskomisjonis – kell 12.15: toimingupiirangute rakendamisest ja õigusselgusest, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Justiitsministeeriumi ja prokuratuuri esindaja.

Reede, 25. oktoober

Sündmus

Kell 11 – rahanduskomisjoni liikmete kohtumine IMF-i delegatsiooniga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Välislähetused

16.–24. oktoober
Riigikogu liige Katri Raik osaleb haridusjuhtide üritusel „2019 Estonian Principals` Tour to China“ Shanghais Hiinas.

19.–23. oktoober
Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb Türgi rahvusringhäälingu korraldatud üritusel “TRT World Forum” Istanbulis Türgis.

20.–23. oktoober
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni liige Andrei Korobeinik osaleb 10. Rahvusvahelisel Astronautika konverentsil Washingtonis USAs.

22. oktoober
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross esineb Magnitski sanktsioonide teemalisel arutelul Sotckholmis Rootsi parlamendis.

22. oktoober
Riigikogu liikmed Indrek Saar, Helmen Kütt ja Riina Sikkut kohtuvad Soome peaministri Anti Rinne ja parlamendi liikmetega Helsingis.

23.–25. oktoober
Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee parlamentide presidentide konverentsil Strasbourgis Prantsusmaal.

23.–28. oktoober
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Mind & Life Europe’i konverentsil Münchenis Saksamaal.

24. oktoober
Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk osaleb Põhjamaade Investeerimispanga (NIB) kontrollkomitee koosolekul Helsingis Soomes.

24.–25. oktoober
Riigikogu liige Riina Sikkut osaleb sotsiaal- ja majanduspoliitika foorumi “Unlocking the potential of inclusive growth at the local level” töörühmades Bratislavas Slovakkias.

24.–26. oktoober
Riigikogu liikmed Mihhail KorbAnneli Ott, Kaja Kallas ja Erkki Keldo osalevad ALDE kongressil Ateenas Kreekas.

25. oktoober
Riigikogu liige Riina Sikkut osaleb üle-eurooopalisel sotsiaaldemokraatlike naisühenduste kohtumisel Brüsselis Belgias.

26. oktoober – 3. november
Eesti-Hiina parlamendirühma esimees Kalev Kallo ja parlamendirühma liikmed Urmas Espenberg, Toomas Kivimägi (26.10 – 4.11), Aivar Kokk ja Heljo Pikhof on visiidil Pekingis, Guilinis ja Shanghais Hiinas.

27.–28. oktoober
Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm ja komisjoni liige Merry Aart osalevad EL parlamentide põllumajanduskomisjonide esindajate kohtumisel Helsingis Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu Keskfraktsioon kohtus Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoniga

„Keskfraktsiooni hinnangul oli 2017. aastal tööandjate ja ametiühingute sõlmitud kokkulepe, et alampalk peaks moodustada 40% keskmisest palgast samm õiges suunas. Loodetavasti jõuame ka praegu kujunenud olukorras kõigi osapoolte jaoks kokkuleppeni. Eesti majanduse käekäik sõltub nii tööandjatest kui ka tublidest tööinimestest, sõnas Kersti Sarapuu.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on olnud läbirääkimised sellel aastal Tööandjate Keskliiduga raskemad ning seetõttu loodetakse küsimuses valitsuselt olulist tuge. „Täna meil tööandjatega kokkulepet veel ei ole ja peame ühiskonda valmistama ette olukorraks, kus kokkulepet ei pruugigi tulla. Ilmselt tuleb valitsusel kaaluda, kas vajadusel kehtestada alapalga määr ühepoolse otsusena,“ ütles Peep Peterson, lisades, et rahvusvahelist taset vaadates, peaks Eesti alampalk olema vähemalt 600 eurot.

Riigikogu ametiühingute toetusrühma esimehe Oudekki Loone sõnul peab riik seisma alati nõrgemate eest. „Alampalka teenivad inimesed on kõige haavatavamas positsioonis. Ei ole aktsepteeritav, et Tööandjate Keskliidu volikogu otsustab nende elukvaliteedi üle ning riik peab abikäe ulatama,“ sõnas Oudekki Loone

Üleriigilises alampalgas lepivad kokku sotsiaalpartnerid, ehk kõigi Eesti tööandjate esindajana Eesti Tööandjate Keskliit ning töötajate esindajana Eesti Ametiühingute Keskliit.

Riigikogu eelinfo neljapäevaks, 19. septembriks

Kell 10 – täiskogu istung

Komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungit: väljasõiduistung Paljassaare sadamaalale;

väliskomisjonis – kell 13: arengutest Ukrainas, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu.

Sündmused

Kell 13 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühm kohtub Suurbritannia suursaadiku Theresa Bubbeariga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 13 – Riigikogu liige Johannes Kert osaleb Kloogal holokausti ohvrite memoriaali juures Klooga tragöödia ohvrite mälestamisel.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas peab avakõne Eesti IV Omavalitsuspäevadel Pärnus.

Kell 15 – Korruptsioonivastase erikomisjoni, Justiitsministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivastase Eesti ühisseminar GRECO V hindamisvooru soovitustest ministrite ja nende poliitiliste nõunike tegevuse läbipaistvuse suurendamisest ning korruptsiooniriskidest (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Välislähetused

19.–20. september
Riigikogu liige Helle-Moonika Helme osaleb Jerusalem Prayer Breakfastil Helsingis Soomes.

19.–22. september
Riigikogu liige Hele Everaus peab ettekande European Association for Predictive Preventive & Personalised Medicine kongressil Pilsenis Tšehhis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu infotunnis räägiti okupatsioonikahjudest

Riisalo viitas välisministri varasematele ütlustele, et ta peab okupatsioonikahjude hindamist tähtsaks ja tundis huvi, kui kaugele on kahjude hindamisega jõutud ning milline on hetkeseis.

Reinsalu ütles vastuses, et Justiitsministeeriumi juures tegutsev komisjon on koostanud raporti inimkahjude kohta, komisjon jätkab tööd ning ta loodab, et aasta lõpuks jõutakse järgmise etapiga lõpule.

Ministri sõnutsi on Eestil okupatsioonikahjude osas nõudeõigus ja seda õigust saab realiseerida rahvusvahelise õiguse mõistmise ettepanekute üleskutsega kolmandatele riikidele.  Reinsalu sõnul peab ta väga mõistlikuks, et Balti riigid tegutseksid sarnases staatuses riikidena ühiselt. „Olen sellel teemal vestelnud ka oma kolleegidega. Ja kindlasti on mõistlik, et me tegeleme selle ajaloolise aspektiga, sisulise hindamisega ja kindlasti konsulteerime ka tulevikku vaadates, kas ja millisel kujul on võimalik juriidilise tähendusega positsioone kujundada. Leedus on vastu võetud selle kohta isegi seadus, mis käsitleb okupatsioonikahjusid ja kohustab riigi valitsust sellega tegelema, ning Lätis on seda tehtud sarnaselt Eestile parlamendi otsuse alusel,“ rääkis minister.

Ta lisas, et okupatsioonikahjude kahtluse alla seadmine tähendab tema hinnangul ka okupatsiooni eitamist. „Kui on kahju, kui on kannatanud, kui on ohvrid, siis on ka süüdlane.“

Välisminister Urmas Reinsalu vastas ka Vilja Toomasti küsimusele Eesti kodanike ja Marko Mihkelsoni küsimusele välispoliitika kohta.

Peaminister Jüri Ratas vastas Kersti Sarapuu küsimusele maksudogmade kohta.

Siseminister Mart Helme vastas Kaja Kallase küsimusele sisejulgeoleku, Kalvi Kõva küsimusele päästjate, Jevgeni Ossinovski küsimusele kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE), Riina Sikkuti küsimusele ministri valitsemisalas toimuva, Taavi Rõivase küsimusele julgeolekuohu ja Jaak Juske küsimusele noortele antava eeskuju kohta.

Infotunni stenogramm

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogus on Margus Tõnnovi isikunäitus „Maitsed“

Riigikogu aseesimehe Helir-Valdor Seederi sõnul rikastab see näitus Toompea lossi kunstinäituste kollektsiooni omapärase lahenduse ja seoste otsimise kaudu. „Avatud näitus paneb meid mõtlema ja leidma  ühiseid jooni paljude maitsega seotud tegurite üle,“ ütles Seeder.

Margus Tõnnovi enda arvates pakub elu meile kõikvõimalikke maitseid ja mõnda neist polegi võimalik kirjeldada, ega ka mitte reaalselt maitsta. Seepärast on ta proovinud erinevaid maitseelamusi edasi anda oma maalidel. Mis maitsega mingi pilt on, seda soovitab ta jätta igaühe enda otsustada, sest igaüks tunneb maitsenüansse erinevalt. „Minu jaoks on maitse lisaks toidule, joogile ja teistele hõrgutistele ka näiteks pilvedel, padjal, vihmal, nukrusel või armastusel. Võtkem aega ja pühendagem konkreetsele elamusele, sündmusele kogu oma tähelepanu, siis võib märgata ja tunda, kui eriline maitse on näiteks kohvil, muusikal, või kuidas maitseb armastus? Ja see ei maitse täpselt samamoodi nagu eile – see maitseelamus on kordumatu,” selgitab kunstnik.

Margus Tõnnov on õppinud aastatel Tallinna Kunstiülikoolis maalikunsti ja monumentaalkunsti. Täiendavalt on ta õppinud monumentaalkunsti ja graafilist disaini Rootsi Kuninglikus Kunstiinstituudis Stockholmis. Hariduselt on ta peamiselt maalikunstnik. Tõnnov töötas aastaid disaineri ja art director’ina Tallinna Kaubamajas, seejärel reklaamiagentuuris IDEA. Vahepeal aastaid aktiivsest kunstielust eemal olnud Tõnnov on alates 2014. aastast vabakutseline maalikunstnik. Varasemalt on ta osalenud Sorose Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse 2. aastanäitusel „Olematu kunst” (1994), viimastel aastatel teinud peamiselt isikunäituseid nii Haapsalu Linnagaleriis (2017), Karjamaa galeriis (2017, 2018) kui ka osalenud Eesti Kunstnike Liidu 18. aastanäitusel „Juubelikevad” (2018).

Näitusi Toompea lossi kunstisaalis vahendab Eesti Kunstnike Liit koostöös Riigikogu Kantseleiga.

Näitus on avatud kuni 31.oktoobrini. Selle vaatamiseks tööpäevadel kella 10 kuni 16-ni on vaja Toompea lossi sisenemisel esitada isikut tõendav dokument.

Fotod:

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

 

 

 

Taasiseseisvumispäeval saab külastada Pika Hermanni torni ja kuulata kontserti

Taasiseseisvumispäeva kontsert Toompeal

Päev algab kell 11 mälestustseremooniaga 20. augusti kivi juures Toompea tänava ja Falgi tee nurgal. Kivi jalamile asetatakse lilled, kõneleb 20. Augusti Klubi president Ants Veetõusme.

Kella 11 – 18-ni on avatud Pika Hermanni torn. Sissepääs Kuberneri aiast. Ladusama sissepääsu korraldamiseks jagatakse külastajatele tasuta pääsmeid, kuhu on märgitud torni pääsu kellaaeg. Pääsmeid on piiratud arv ja neid jagatakse kohapeal seni, kuni neid jätkub.

Kell 17 toimub taasiseseisvumispäeva kontsert Toompea lossi rõdul, kus rahvale esinevad Ott Lepland ja Rein Rannap. Avasõnad ütleb Riigikogu esimees Henn Põlluaas ning tervitab 20. Augusti Klubi president Ants Veetõusme.

Keskpäeval peab Toompea lossi Valges saalis traditsioonilise piduliku koosoleku 20. Augusti Klubi. Sõnavõtuga esineb Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Ettekande „Valikud siis ja praegu“ peab klubi liige ja Põhiseaduse Assamblee liige Liia Hänni.

Klubile esitlevad raamatut “Asitõendid 1939-1941. Nõukogude okupatsiooniga Eesti sõjajõududele tekitatud inimkaotused ja materiaalsed kahjud” kolonelleitnant erus Jaak Haud ja Eesti Eruohvitseride Kogu esimees, 20. Augusti Klubi liige Enn Tupp. 

Aastal 1994 asutatud 20. Augusti Klubi ühendab inimesi, kes kuulusid 1990. aastal valitud Eesti Vabariigi Ülemnõukokku ja hääletasid Eesti iseseisvuse taastamise poolt. 20. augustil 1991 kell 23.03 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 69 poolthäälega vastu otsuse taastada Eesti riiklik iseseisvus.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

 

 

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 19. augustiks

Komisjoni istung

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikme Viktor Vassiljevi kohta ajalehes „Eesti Ekspress“ ilmunud artiklites ilmunud teabe kontrollimise tulemuste arutelu; Riigikogu liikme Kadri Simsoni tegevuse läbipaistvuse osas meedias esitatud andmete kontrollimine; komisjonile laekunud Viive Aasma avaldus poliitilise korruptsiooni kohta; info ja muud küsimused.

Sündmus

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Kreeka suursaadiku Maria Karnoutsouga.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Pentus-Rosimannus Soome arvamusfestivalil: Kui Läänemere seisundi parandamist tõsiselt ei võeta, muutub meri varsti vetikasupiks.

“Läänemere seisund sarnaneb praegu alkoholimürgitust põdeva organismiga. Mingeid aineid on kõvasti üle ja millestki on puudus. Neid, millest on puudus, on võimalik teoreetiliselt juurde anda, aga neid, mida on liiast, ei saa kuidagi kätte. Käitumise muutus on vältimatu, selle mõju aga pikaajaline,” rääkis Riigikogu liige.

Pentus-Rosimannus rõhutas debatil Läänemere tegevuskavast kinni pidamise vajadust. “Lämmastiku ja fosfori näitajad on tasapisi meres vähenema hakanud. Suurem muutus võtab veel aega, aga ilma selleta oleks järgmistel põlvedel Läänemere asemel hapnikuvaene vetikasupp.” Ta lisas, et ka kliimamuutused mõjuvad Läänemerele hullusti, sest aeglase veevahetusega meres kiirendab soojem vesi eutrofeerumist.

Läänemere seisundi üle käinud debatil osalesid lisaks Keit Pentus-Rosimannusele Euroopa Investeerimispanga president Hendrik Normann, Põhjamaade Ministrite Nõukogu peasekretär Paula Lehtomäki, John Nurmineni Fondi juht Annamari Arrakoski-Engardt, Läänemere hoidmise kampaaniaga alustava Moomin Characters’i tegevujuht Roleff Kråkström, Sparks sustainability asutaja Amanda Rejström. Debati korraldas Põhjamaade Ministrite Nõukogu. 

Riigikogu esimees ja Horvaatia president pidasid tähtsaks ühiseid väärtusi

 

„Kahe riigi suhted on väga head,“ ütles Põlluaas. „Me pole küll naabrid, kuid meil on palju ühist ajaloos ja sarnased väärtused, mida jagame.“  

Kohtumisel räägiti Euroopa Liidu tulevikust, kevadel valitud Euroopa Parlamendi tööst ning uue Euroopa Komisjoni moodustamisest. Samuti Balkani riikide omavahelistest suhetest.

Põlluaas märkis kohtumisel, et Eesti ja Horvaatia suhtluses on oluline osa turismil. „Juba praegu on Horvaatia Eesti turistidele tuttav sihtriik ja hea meelega võõrustaksime ka Eestis rohkem Horvaatia turiste,“ ütles Põlluaas.

Põlluaas tänas Horvaatiat toetuse eest ÜRO Julgeolekunõukogu hääletusel ning kiitis kahe riigi head koostööd nii Euroopa Liidus kui NATOs. Ta avaldas lootust, et Horvaatia liitub Eestis asuva NATO küberkaitsekeskusega loodetavasti enne selle aasta lõppu.

Horvaatia president andis kohtumisel ülevaate riigi plaanidest Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal, mis leiab aset 2020. aasta esimesel poolel ja avaldas soovi õppida Eesti kogemusest. Horvaatia prioriteetide hulgas on majanduse areng ja haridusele esitatavad väljakutsed, aga ka Euroopa Liidu julgeolek.  

Kohtumisel osales ka väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. Ta tõi välja, et Eesti toetab Euroopa Liidu edasist laienemist ja avatud uste poliitikat. Tema sõnul ei saa Euroopa Liit valmis enne kui kõik liituda soovivad Balkani riigid kuuluvad ühendusse.   

Kohtumise fotod.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Põlluaas ja Haavisto peavad tähtsaks Eesti ja Soome vahelist koostööd

Põlluaas tutvustas Eesti parlamendi tööd esimeste kuude jooksul ja tõi esile vastuvõetud otsused, nende seas ka seaduse alkoholiaktsiisi langetamise kohta, mis mõjutab Eesti majandust nii põhja kui ka lõuna suunal.

Haavisto hindas kõrgelt Eesti valimist ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks ja nimetas seda saavutuseks. Kohtumisel tõdeti, et see annab Eestile võimaluse riigil ennast tuntuks teha maailma eri paigus. „See annab meile võimaluse olla osaline tähtsate rahvusvaheliste probleemide lahendamisel,“ märkis Põlluaas.

Kohtumisel toodi esile Euroopa Liiduga seotud aktuaalsed probleemid, mis on seotud Brexiti ja mõne riigi erimeelsustega mitmes sõlmküsimuses. Samas tõdeti, et vaatamata lahkarvamustele Euroopa Liit toimib ja püüab probleeme lahendada läbirääkimiste kaudu. Kohtumisel oli kõne alla ka äsja valitud Euroopa Parlamendi uus koosseis ja uued Euroopa Komisjoni voliniku kandidaadid nii Eestist kui ka Soomest. Euroopa Liiduga seotud teema käsitlus oli asjakohane seoses Soome eesseisva eesistumisega Euroopa Liidu Nõukogus.

Kohtumisel osalenud väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa tõstis esile häid suhteid kahe riigi parlamentide vahel. Sellest annavad tunnistust regulaarsed kohtumised nii komisjonide kui ka parlamendirühmade vahel.

Fotod kohtumiselt:

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee