Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 21. oktoobriks

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kolm eelnõu:

Valitsuse algatatud relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõuga (62 SE) võetakse üle EL-i vastav direktiiv, millega kehtestatakse relvade omandamise ja valduse kontrolli reeglid (edaspidi ka tulirelvadirektiiv). Euroopa Komisjon leiab, et osa tulirelvadele kehtestatud nõudeid on vaja muuta ja täpsustada arvestades viimastel aastatel EL-is toimunud terrorirünnakuid. Samuti on vaja võtta kasutusele meetmeid, et tulirelvi ei kasutataks kuritegelikel eesmärkidel. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli 14. september 2018.

Suures osas on tulirelvadirektiivi nõuded juba praegu Eesti õigusesse üle võetud, kuid direktiivi nõuete täielikuks ülevõtmiseks tuleb relvaseadust muuta. Olulisemad muudatused puudutavad muu hulgas relvade klassidesse jaotust, padrunisalvede seaduse kohaldamisalasse lisamist ning teatud relvade ja padrunisalvede käitlemisele piirangute seadmist.

Relvaseadusesse lisandub relvade liigitus klassidesse tulirelvadirektiivi järgi. Relvad jagunevad ohtlikkuse alusel A-, B- ja C-klassi, kuid relvade klassidesse liigitamine ei muuda kehtivaid seaduse põhimõtteid tsiviilkäibes lubatud, piiratud või keelatud relvade kohta.

Relvade klassidesse jagunemine on tähtis eelkõige relvadega Eestist välja või Eestisse reisimisel. Relva klassist sõltub, millise dokumendi alusel relvaga reisida tohib.

Võrreldes seni kehtinud regulatsiooniga muutuvad tingimused relvadega reisimiseks jahindusega tegelemise eesmärgil. Näiteks, kui seni sai Euroopa tulirelvapassiga jahipidamiseks ELis relvadega reisida iga kord selleks luba küsimata, siis edaspidi saab sel eesmärgil tulirelvapassi alusel lihtsustatult EL-is liikuda vaid C-klassi relvaga, B-klassi relvaga liikumiseks on vaja igakordselt taotleda sihtriigist eelluba ning Eestist relva väljatoimetamiseks Politsei- ja Piirivalveametist ühekordne luba. Samuti muutuvad laskekõlbmatute relvadega EL-is reisimise nõuded. Edaspidi on ka nõuetele vastavalt laskekõlbmatuks tunnistatud relvaga teise EL-i liikmesriiki nii ajutisel kui ka alalisel reisimisel kohustuslik taotleda ametiasutustelt nõusolek.

Eelnõuga lisatakse relvaseadusesse regulatsioon padrunisalvede kohta, mis seni üldse puudus. Kehtestatakse kõrgendatud nõuded suure salvemahutavusega poolautomaatsete tulirelvade omamisele ja valdamisele. Sellisteks tulirelvadeks on püstol, millele on kinnitatud padrunisalv, mis mahutab rohkem kui 20 padrunit, ja püss, millele on kinnitatud padrunisalv, mis mahutab rohkem kui 10 padrunit. Selliste padrunisalvedega tulirelvade soetamine enese- ja vara kaitse eesmärgil keelatakse.

Laskespordialaga tegelemiseks lubatud relvade otstarbe määramisel eristatakse, kas tegemist on suure mahutavusega padrunisalvega relvaga või nö tavapärase mahutavusega padrunisalvega relvaga ning olenevalt sellest kehtestatakse nõuded sportlaskjale. Sellega seoses täpsustatakse laskespordiorganisatsiooni ja laskespordiklubi mõistet ning täiendatakse neile esitatavaid nõudeid.

Ka relvade kollektsioneerimise nõuded muutuvad. Võrreldes senise relvaseadusega on kollektsiooni pidamise aluseid ja eesmärke tulirelvadirektiivist lähtudes täiendatud.

Valitsuse algatatud loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (90 SE) viiakse nimetatud seadused kooskõlla ametliku kontrolli määrusega, mille eesmärk on kehtestada ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute ühtlustatud EL-i raamistik, mis kehtib kogu toidutarneahelas. EL-i õigusest tulenev põhimõte ei luba vahetult kohaldatavate õigusaktide sätteid korrata või neid riigisiseses õiguses ümber kirjutada. Vahetult kohaldatava õigusakti mõte seisneb võimalikult selge regulatsiooni kaudu mingi nõude rakendamises kogu EL-is ühetaoliselt, mistõttu tuleb korduvad osad riigisisestest õigusaktidest välja jätta.

Maaelukomisjoni algatatud maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (87 SE) lisatakse maareformi seadusesse säte, millega kehtestatakse füüsilisest isikust kasutusvaldajatele võimalus anda kasutusvaldusesse saadud maa allrendile iseenda, abikaasa või sugulase äriühingule. Eelnõuga ei kehtestata piirangut, et äriühing kelle kasutusse võib kasutusvaldaja maa anda, peaks olema iseenda, abikaasa või sugulase ainuomandis. Seega on kasutusvaldajal õigus anda maa allrendile äriühingule, mis ükskõik kui suures ulatuses kuulub isikule endale, abikaasale või sugulasele. Eelnõuga lisatakse maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadusesse 3 täpsustus, et füüsilisele isikule kasutusvaldusesse antud maa allrendile andmine iseenda, abikaasa või sugulase äriühingule ei välistaks hilisemat väljaostuõigust.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad maaeluminister Mart Järvik välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris (nr 5) ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo ministri ametitegevuse kohta (nr 3).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Eelnõude ja arupärimiste järjekord on leitav töönädala päevakorrast.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 24. oktoobril toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Parlamentaarne kuulamine: Euroopa Liidu struktuurivahendite, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning Euroopa Maaeluarengu Põllumajandusfondi rakendamisest Eestis perioodil 2014-2020, kutsutud Maaeluministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Lageraied ajalukku“; arvamuse andmine Euroopa Liidu Asjade komisjonile – Eesti seisukohtadest avaliku konsultatsiooni kasutuselt kõrvaldatud sõidukite EL reeglite hindamise kohta; 100% taastuvtoorainest toodetud diislikütuse tutvustus, kutsutud Neste esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: muinsuskaitseseadusest, kutsutud Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ja Kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavast aastateks 2021-2027 ning Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030, kutsutud Maaeluministeeriumi kantsler ja asekantslerid;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamisest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Elektrilevi OÜ esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE); Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (92 OE); Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE); 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud maaeluminister Mart Järvik (~ kell 11. 20) ja riigihalduse minister Jaak Aab (~ kell 12); väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (63 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia“ eelnõu (64 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (65 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (66 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (67 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (68 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (69 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (70 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (71 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (72 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (73 OE), kutsutud Kaitseministeeriumi ametnikud; küsimustest seoses avaliku istungiga „Tuuleenergia võimalused Eestis“; kaitsekoostööst Soomega, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: hooldustöötajate miinimumnõuetest kvalifikatsioonile ja sotsiaalhoolekande seaduse rakendussätte jõustumisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Terviseameti, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja ja hooldekodude esindajad (ruum L 332);

väliskomisjonis – Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (85 OE); Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (86 OE); 13.–14. oktoobril Stockholmis toimunud Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisest; 25.–29. novembril Ühendkuningriiki ja Prantsusmaale toimuvast väliskomisjoni töövisiidist;

õiguskomisjonis kell 11.15: narkopoliitikast, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti juht Elmar Vaher, Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Põhja prefektuuri ning Tervise Arengu Instituudi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtu luba nõudvate jälitustoimingute järelevalve toimingute tõhustamisest, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Riigi 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, kutsutud Rahandusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Riigikontrolli esindajad, arutelu on avalik, toimub veebiülekanne; Riigikontrolli kontrolliaruandest (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: väljasõidust Kohtla-Järvele ja Narva;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti laste ja noorte vaimsest tervisest, kutsutud Tallinna Ülikooli, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja MTÜ Peaasjad esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub Ühendkuningriigi suursaadiku Theresa Bubbeariga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab SA Keskkonnaõiguse Keskuse esindajatelt vastu rahvaalgatusele „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ kogutud allkirjad.

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Jaapani suursaadiku Hajime Kitaokaga.

Välislähetused

16.–24. oktoober
Riigikogu liige Katri Raik osaleb haridusjuhtide üritusel „2019 Estonian Principals` Tour to China“ Shanghais Hiinas.

19.–23. oktoober
Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb Türgi rahvusringhäälingu korraldatud üritusel “TRT World Forum” Istanbulis Türgis.

20.–23. oktoober
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni liige Andrei Korobeinik osaleb 10. Rahvusvahelisel Astronautika konverentsil Washingtonis USAs.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 21. – 27. oktoobrini

Esmaspäev, 21. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kolm eelnõu: relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE); loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE); maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE).

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad maaeluminister Mart Järvik välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris (nr 5) ning väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo ministri ametitegevuse kohta (nr 3).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 24. oktoobril toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Parlamentaarne kuulamine: Euroopa Liidu struktuurivahendite, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning Euroopa Maaeluarengu Põllumajandusfondi rakendamisest Eestis perioodil 2014-2020, kutsutud Maaeluministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Lageraied ajalukku“; arvamuse andmine Euroopa Liidu Asjade komisjonile – Eesti seisukohtadest avaliku konsultatsiooni kasutuselt kõrvaldatud sõidukite EL reeglite hindamise kohta; 100% taastuvtoorainest toodetud diislikütuse tutvustus, kutsutud Neste esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: muinsuskaitseseadusest, kutsutud Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ja Kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavast aastateks 2021-2027 ning Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030, kutsutud Maaeluministeeriumi kantsler ja asekantslerid;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamisest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Elektrilevi OÜ esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE); Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (92 OE); Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE); 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud maaeluminister Mart Järvik (~ kell 11. 20) ja riigihalduse minister Jaak Aab (~ kell 12); väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (63 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia“ eelnõu (64 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (65 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (66 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (67 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (68 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (69 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (70 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (71 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (72 OE), Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (73 OE), kutsutud Kaitseministeeriumi ametnikud; küsimustest seoses avaliku istungiga „Tuuleenergia võimalused Eestis“; kaitsekoostööst Soomega, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: hooldustöötajate miinimumnõuetest kvalifikatsioonile ja sotsiaalhoolekande seaduse rakendussätte jõustumisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Terviseameti, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja ja hooldekodude esindajad (ruum L 332);

väliskomisjonis – Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (85 OE); Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (86 OE); 13.–14. oktoobril Stockholmis toimunud Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisest; 25.–29. novembril Ühendkuningriiki ja Prantsusmaale toimuvast väliskomisjoni töövisiidist;

õiguskomisjonis kell 11.15: narkopoliitikast, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti juht Elmar Vaher, Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Põhja prefektuuri ning Tervise Arengu Instituudi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtu luba nõudvate jälitustoimingute järelevalve toimingute tõhustamisest, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Riigi 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, kutsutud Rahandusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Riigikontrolli esindajad, arutelu on avalik, toimub veebiülekanne; Riigikontrolli kontrolliaruandest (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: väljasõidust Kohtla-Järvele ja Narva;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti laste ja noorte vaimsest tervisest, kutsutud Tallinna Ülikooli, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja MTÜ Peaasjad esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub Ühendkuningriigi suursaadiku Theresa Bubbeariga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab SA Keskkonnaõiguse Keskuse esindajatelt vastu rahvaalgatusele „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ kogutud allkirjad.

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Jaapani suursaadiku Hajime Kitaokaga.

Teisipäev, 22. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (46 SE).

Esimene lugemine – kuus eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seaduse eelnõu (74 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) Keskkonnaministeeriumi haldusala osast; vesiviljeluse veekaitsenõuetest ja saastetasudest;

kultuurikomisjonis – väljasõidust Kosejõe kooli;

põhiseaduskomisjonis – riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE), kutsutud välisminister Urmas Reinsalu ja Siseministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Riigikohtule sotsiaalmaksuseaduse § 6 lg 1 p 8 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud haridusminister Mailis Reps, sotsiaalminister Tanel Kiik (~ kell 14. 30), keskkonnaminister Rene Kokk (kell ~ 15.30) ja välisminister Urmas Reinsalu (kell ~ 16); maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus eelnõu (93 SE);

sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Kopsuarstide Seltsi, Eesti Perearstide Seltsi, Politsei- ja Piirivalveameti ja Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindajad (ruum L 333);

väliskomisjonis – Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise hetkeseisust, kutsutud Eesti Londoni saatkonna esindaja (videokonverents); 2020. aasta riigieelarve Välisministeeriumi haldusala prioriteetidest ja ülevaade 2019. aasta riigieelarve täitmisest, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu;

õiguskomisjonis – äriseadustikus OÜ osa võõrandamise regulatsiooni muutmisvõimalustest.

Sündmused

Kell 10.40 – maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm esineb tervituskõnega konverentsil „Aasta Põllumees 2019“ ja annab konverentsi lõpus üle aasta põllumehe tiitli, konverentsist toimub veebiülekanne.

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Eduskunta kaitsekomisjoni liikmetega (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kolmapäev, 23. oktoober

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE); maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE).

Teine lugemine – kaks eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE); energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE).

Sündmused

Kell 9.30 – keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar ja kultuurikomisjoni esimees Aadu Must osalevad konverentsil „Teadus kui Eesti arengumootor (VI). Targalt piiratud planeedil“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 10 – rahanduskomisjoni korraldatud ümarlaud tulenevalt Eesti Meediaettevõtete Liidu avalikust pöördumisest kojukande osas, arutelu on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

Neljapäev, 24. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (43 OE), ettekande peab Riigikohtu liikme kandidaat Kalev Saar.

Komisjoni istung

õiguskomisjonis – kell 12.15: toimingupiirangute rakendamisest ja õigusselgusest, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Justiitsministeeriumi ja prokuratuuri esindaja.

Reede, 25. oktoober

Sündmus

Kell 11 – rahanduskomisjoni liikmed kohtumine IMF-i delegatsiooniga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Välislähetused

16.–24. oktoober
Riigikogu liige Katri Raik osaleb haridusjuhtide üritusel „2019 Estonian Principals` Tour to China“ Shanghais Hiinas.

19.–23. oktoober
Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb Türgi rahvusringhäälingu korraldatud üritusel “TRT World Forum” Istanbulis Türgis.

20.–23. oktoober
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni liige Andrei Korobeinik osaleb 10. Rahvusvahelisel Astronautika konverentsil Washingtonis USAs.

22. oktoober
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross esineb Magnitski sanktsioonide teemalisel arutelul Sotckholmis Rootsi parlamendis.

23.–25. oktoober
Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee parlamentide presidentide konverentsil Strasbourgis Prantsusmaal.

24.–26. oktoober
Riigikogu liikmed Mihhail Korb ja Anneli Ott osalevad ALDE kongressil Ateenas Kreekas.

26. oktoober – 3. november
Eesti-Hiina parlamendirühma esimees Kalev Kallo ja parlamendirühma liikmed Urmas Espenberg, Toomas Kivimägi (26.10 – 4.11), Aivar Kokk ja Heljo Pikhof on visiidil Pekingis, Guilinis ja Shanghais Hiinas.

27.–28. oktoober
Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm ja komisjoni liige Merry Aart osalevad EL parlamentide põllumajanduskomisjonide esindajate kohtumisel Helsingis Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Komisjonid tutvusid HEV õpilaste koolide üle andmisega kohalikele omavalitsustele

HTM on andmas HEV õpilaste koole üle kohalikele omavalitsustele. HTM on märkinud, et üleandmine ei puuduta meelepuuetega ega psüühikahäiretega õpilaste koole ning riik annab HEV õpilaste kooli KOVile üle vaid omavalitsuste vastava selge soovi korral ja seda eelnevalt kokku lepitud tingimustel. Üks sellistest KOVile üle antud koolidest on Kosejõe Kool, kus tänane kohtumine ka toimus.

HEV õpilaste koolide üleandmisega seotud arutelu kultuurikomisjonis ja sotsiaalkomisjonis jätkub.

Kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung

Menetlusse võeti eelnõu ENPA delegatsiooni muutmiseks

Väliskomisjoni 16. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (95 OE).

Eelnõu näeb ette nimetada Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni asendusliikmeks Vilja Toomast.

Väliskomisjonis toimunud arutelude käigus esitati komisjoni liikmete poolt ettepanek nimetada Eesti delegatsiooni tegevuse tugevdamiseks kolmas asendusliige järgides ENPA põhikirjas toodud nõuet arvestada poliitiliste jõudude jaotust ning meeste ja naiste proportsionaalset esindatust rahvusparlamendis. Sellest tulenevalt tegi Eesti Reformierakonna fraktsioon ettepaneku nimetada delegatsiooni asendusliikmeks Vilja Toomast. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Väliskomisjoni 16. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (96 OE).

Eelnõu näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni liige Jaak Madison ja nimetada delegatsiooni liikmeks Urmas Reitelmann.

Riigikogu moodustas käesoleva aasta 5. juuni otsusega Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisus: delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski, liikmed Eerik-Niiles Kross ja Jaak Madison ning asendusliikmed Indrek Saar ja Raivo Tamm.

Seoses Jaak Madisoni Riigikogu liikme volituste lõppemisega  arutas väliskomisjon oma 9. septembri istungil Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanekut nimetada tema asemel delegatsiooni liikmeks Urmas Reitelmann. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Rahanduskomisjoni 17. oktoobril algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE).

Eelnõuga täpsustatakse Eesti Panga nõukogu koosseisu moodustamist ja nõukogu liikmele esitatavaid tingimusi ning volituste kehtivuse aega.

Eelnõuga lisatakse  nõue, mille kohaselt peavad nõukogus olema esindatud kõik Riigikogusse kuuluvad erakonnad ja lisaks kuuluvad sinna valdkonna asjatundjad. Eesti Panga Nõukogu koosseis peab peegeldama Eesti Panga aruandekohustust Riigikogu ees. Seetõttu on kohane kui nõukogu koosseisu kuuluvad kõikide Riigikogus esindatud erakondade esindajad. Muudatustega täpsustatakse, et Riigikogu fraktsioonid nimetavad oma esindaja ja Eesti Panga Nõukogu esimees nimetab valdkonna asjatundjad. Täpsustatakse, et nõukogu liikmetel peab olema nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused ning Eesti Panga Nõukogu liiget ei või ametisse nimetada rohkemaks kui kaheks järjestikuseks ametiajaks.

Seletuskirja kohaselt on selles, et Riigikogu nimetab ametisse Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikmed, väljendub Eesti Panga poliitiline sõltumatus täidesaatvast võimust. Nõukogu on eelkõige kontrollorgan, mis võtab vastu otsuseid kõige olulisemates küsimustes, nimetab ametisse juhtivad Eesti Panga ametnikud ning teostab nende tegevuse üle järelevalvet. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

 

 

Majanduskomisjon: seadusemuudatus aitaks õpilaste vedu ohutumaks muuta

Lapsevanemad pöördusid õiguskantsleri poole murega, et lapsi sõidutatakse ekskursioonidele ja kooli ebaturvaliste bussidega. Kehtivate seaduste järgi ei pea bussides turvavöösid olema. Turvavööd peavad olema kõigis uutes bussides, kuid vanade busside kohta see nõue ei kehti. Selliseid busse, kus turvavöösid ei ole, liigub Eesti teedel hinnanguliselt 800.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et kuigi seadus võimaldab juba praegu ohutut ja turvalist ühistranspordi korraldamist, tuleks liiklusseadust täiendada nõudega, et õpilaste tellimusvedudel tohib kasutada vaid turvavööga ühissõidukeid.

Riik tellib Sesteri sõnul maakonnaliini vedudele, mida kasutatavad aktiivselt ka õpilased, vaid turvavöödega busse, mistõttu maakonnaliiniveol kasutatavaid busse, milles puuduvad turvavööd, jääb järjest vähemaks. „Soovitame aga ka kohalikel omavalitsustel ja lapsevanematel enne plaanitavat seadusemuudatust õpilasteveo tellimisel alati lähtuda analoogsetest nõuetest, mis kehtivad ka maakonnaliinidel,“ märkis Sester. Ta lisas, et turvalisus on väga tähtis ja majanduskomisjon töötab selle nimel, et vastav seadusemuudatus jõuaks parlamendi menetlusse.

„Ehkki ühistransport on Eestis turvaline, ei saa ennast sellest teadmisest uinutada lasta ja õpilaste veol tuleb alati lähtuda kainest mõistusest ja eelkõige ohutuse kaalutlustest ning meenutagem lastele igal võimalusel, et kui bussis on turvavöö, tuleb end alati sellega kinnitada,“ ütles Sester.

Majanduskomisjoni liige Jüri Jaanson lisas, et liiklusseaduse järgi tuleb turvavöö kinnitada, kui see on olemas. See nõue kehtib ühtmoodi nii koolibussides, valla-, maakonna- ja kaugliinidel kui ka ekskursioonibussides ja muudel tellimusvedudel. „Juba aastaid on maakonnaliinide hangetel alati turvavööd kohustuslikus korras nõutud. Eeldame, et omavalitsused, haridusasutused ja lapsevanemad on lastele transporditeenuse tellimisel alati hoolivad ja lähtuvad valikute tegemisele eelkõige laste ohutusest,“ rääkis Jaanson.

Majanduskomisjoni istungil osalesid ka Õiguskantsleri Kantselei, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Autoettevõtete Liidu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Lux Expressi esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogus läbis teise lugemise maksukeskkonnaga seotud eelnõu

Võrreldes olemasolevate piiriüleste maksuvaidluste lahendamise võimalustega tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingute või seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooni alusel, sätestab direktiiv detailsemad ning tõhusamad menetlusreeglid, annab kindlama ajaraamistiku vaidluste lahendamiseks ning tugevdab maksumaksja õigusi selles protsessis. Maksuvaidluse lahendamiseks tehtud lõplik otsus on maksuhalduritele siduv ning see viiakse täide kui maksumaksja sellega nõustub.

Kohtute seaduse muudatustega võimaldatakse kohtunikel osaleda sõltumatu tunnustatud isikuna selliste vaidluste lahendamisel nõuandekomisjoni ja alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni töös, samuti reguleeritakse rahvakohtunikukandidaatide isikukoodide avaldamist.

Eelnõu kohaselt on Maksu- ja Tolliametil võimalik avaldada maksusaladust sisaldavaid andmeid riigisiseste toetusprogrammide elluviijatele toetuste andmise tingimustele vastavuse ja sihipärase kasutamise kontrollimiseks, samuti Keskkonnaagentuurile spetsiifiliste vedelkütuse seaduse ja atmosfääriõhu kaitse nõuete täitmise kontrollimiseks.

Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) seletuskirjas seisab, et õiglasema maksukeskkonna tagamiseks on vaja tõhusat vaidluste lahendamise süsteemi, mille abil oleks võimalik kõrvaldada topeltmaksustamist.

Istungi stenogramm http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201910171000.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Rahanduskomisjon algatas Eesti Panga seaduse muutmise

Rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on vaja täpsustada Eesti Panga nõukogu koosseisu moodustamist ja nõukogu liikmele esitatavaid tingimusi ning volituste kehtivuse aega.

„Eelnõuga soovime täpsustada, et nõukogus on esindatud lisaks valdkonna asjatundjatele kõik Riigikogusse kuuluvad erakonnad,“ ütles Kokk. Ta selgitas, et Eesti Panga nõukogu koosseis peab peegeldama aruandekohustust Riigikogu ees. Seetõttu on kohane kui nõukogu koosseisu kuuluvad kõikide Riigikogus esindatud erakondade esindajad. Kokk lisas, et see on olnud vaikimisi kokkulepe ka seni. Muudatustega täpsustatakse, et Riigikogu fraktsioonid nimetavad oma esindaja ja Eesti Panga nõukogu esimees nimetab valdkonna asjatundjad.

Eelnõuga täpsustatakse, et nõukogu liikmetel peab olema nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused ning Eesti Panga nõukogu liiget ei või ametisse nimetada rohkemaks kui kaheks järjestikuseks ametiajaks, selgitas rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri.

„Nõukogu esimehe ja liikmete ametiaja piiramine on osa heast juhtimistavast. See tagab, et nõukogu liikmed vahelduvad, tuues uut kompetentsi ja värskust organisatsiooni arengusse ja juhtimisse. Nõukogu tööks vajalike teadmiste ja kogemuste nõude lisamine on elementaarne juhtimispõhimõte, mis kehtib näiteks börsil noteeritud ettevõtetele ja teistele ühingutele, kes lähtuvad Heast Ühingujuhtimise Tavast,“ ütles Lauri.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Tarmo Tamm: põllumeeste mure toetuste vähenemise osas on mõistetav

Riigikogu maaelukomisjoni esimehe Tarmo Tamme sõnul on maaelu haldusala väga lai, kuid lõppude lõpuks on kõik kinni prioriteetides. „Kui Reformierakonna juhtimisel jättis valitsus aastatel 2014-2016 üleminekutoetused maksmata, siis Keskerakond taastas need ning viimasel kolmel aastal on üleminekutoetusi makstud välja maksimaalselt 55,2 miljoni euro ulatuses,“ sõnas Tamm. „Tulenevalt Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast on meil viimane võimalus maksta läbi järgmise aasta riigieelarve Eesti põllumeestele üleminekutoetusi 15,3 miljoni euro ulatuses.“

Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja nõukogu esimehe Olav Kreeni sõnul oli üleminekutoestuste vähenemine riigieelarves sektorile halvaks üllatuseks, arvestades viimaseid raskeid ja nõudlikke aastaid. „Ebasoodsad ilmastikutingimused on viinud põllumehed keerulisse finantsseisu ning paljud neist sõltuvad suurel määral väljamakstavatest toetustest. Suuremast kriisist päästis eelmise valitsuse operatiivne tegutsemisviis, mil eraldati 20 miljonit eurot laenuraha põuakahjude katmiseks,“ sõnas Kreen, lisades, et põllumajandus on perspektiivikas tegevusvaldkond ning kui riik ei pööra sellele piisavalt tähelepanu, võib sektor tulevikus hääbuda.

„Kahtlemata mõistame põllumeeste muret, sest toetused aitavad tagada ühelt poolt Eesti tootjatele Euroopa Liidu ühisturul võrdsemad konkurentsitingimused ja teiselt poolt annavad neile kindlustunde tootmisega jätkamiseks. Maaeluministril tuleb teha tööd selle nimel edasi, et põllumehed saaksid üleminekutoetused maksimaalsel kujul kätte,“ ütles endine maaeluminister Tarmo Tamm, lisades, et poliitika peab aitama põllumeestel paremini toime tulla ning toetuste rolli ei maksa siin alatähtsustada.

Riigikogu eelinfo neljapäevaks, 17. oktoobriks

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (29 SE) võetakse üle Euroopa Liidu (EL) direktiiv liikmesriikide vahel sõlmitud tulu ja kapitali topeltmaksustamist kõrvaldavate välislepingute kohaldamisel tekkinud vaidluste lahendamise kohta.

Kohtute seaduse muudatustega võimaldatakse kohtunikel osaleda sõltumatu tunnustatud isikuna selliste vaidluste lahendamisel nõuandekomisjoni ja alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni töös, samuti reguleeritakse rahvakohtunikukandidaatide isikukoodide avaldamist.

Eelnõu kohaselt on Maksu- ja Tolliametil võimalik avaldada maksusaladust sisaldavaid andmeid riigisiseste toetusprogrammide elluviijatele toetuste andmise tingimustele vastavuse ja sihipärase kasutamise kontrollimiseks, samuti Keskkonnaagentuurile spetsiifiliste vedelkütuse seaduse ja atmosfääriõhu kaitse nõuete täitmise kontrollimiseks.

Eelnõu seletuskirjas seisab, et õiglasema maksukeskkonna tagamiseks on vaja tõhusat vaidluste lahendamise süsteemi, mille abil oleks võimalik kõrvaldada topeltmaksustamist.

Võrreldes olemasolevate piiriüleste maksuvaidluste lahendamise võimalustega tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingute või seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooni 90/436/EMÜ (edaspidi EL vahekohtu konventsioon)  alusel, sätestab direktiiv detailsemad ning tõhusamad menetlusreeglid, annab kindlama ajaraamistiku vaidluste lahendamiseks ning tugevdab maksumaksja õigusi selles protsessis. Maksuvaidluse lahendamiseks tehtud lõplik otsus on maksuhalduritele siduv ning see viiakse täide kui maksumaksja sellega nõustub.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung – kell 13: tutvumine Kosejõe kooliga, kohtumine Kosejõe kooli, Kose vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi esindajatega;

rahanduskomisjonis – kell 9.30: Eesti Panga seaduse muutmise seaduse algatamisest;

majanduskomisjonis – kell 11: õiguskantsleri 2. oktoobri märgukirjast seoses laste turvalisusega bussis (A. Rei nõupidamisruum).

väliskomisjonis – Eesti välismajanduspoliitika ja väliskaubanduspoliitika lühi- ja pikemaajalistest prioriteetidest ning 2020. aasta riigieelarve väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri haldusala prioriteetidest, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo;

õiguskomisjonis – kell 13.15: äriseadustikus OÜ osa võõrandamise regulatsiooni muutmisvõimalustest, kutsutud Justiitsministeeriumi, Ellex Raidla Advokaadibüroo ja Advokaadibüroo Sorainen esindajad.

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Kuuba suursaadiku Eduardo Lazo Péreziga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Küprose suursaadiku Georgios Zodiatisega.

Välislähetused

14.–17. oktoober
Riigikogu väliskomisjoni liige Keit Pentus-Rosimannus peab ettekande Globaalse Julgeoleku foorumil Dohas Kataris.

14.–20. oktoober
Rahanduskomisjoni liige Andres Sutt osaleb Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aastakoosoleku raames toimuval parlamentaarsel seminaril Washingtonis USAs.

16.–24. oktoober
Riigikogu liige Katri Raik osaleb haridusjuhtide üritusel „2019 Estonian Principals` Tour to China“ Shanghais Hiinas.

17.–18. oktoober
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must, aseesimees Johannes Kert ning liikmed Urmas Espenberg, Signe Kivi, Erki Savisaar ja Sven Sester osalevad BA konsultatiivnõukogu, presiidiumi ja eelarvekomisjoni istungil Riias Lätis.

17.–20. oktoober
Riigikogu liige Jaak Valge osaleb kohtumistel Rootsi eestlastega ja peab avaliku loengu Eesti Majas Stockholmis Rootsis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Välkõppuse “Okas 2019” külastamine

Täna õhtul külastab riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja koos peaminister Jüri Ratasega välkõppust „Okas 2019“, kus saadakse ülevaade õppusest Kaitseväe juhataja asetäitjalt kindralmajor Indrek Sirelilt ja kohtutakse reservväelastega.