Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Aivar Sõerd: Selgus Eesti Energia rahaeraldise tegelik põhjus

“Rohkem kui kaks kuud oleme üritanud selgust luua, mis eesmärgil on järgmise aasta riigieelarves Eesti Energia real rahaeraldis 143 miljonit eurot. Paar päeva enne riigieelarve kolmandat lugemist hakkab lõpuks mingisugune selgus saabuma. Täna vastas minister Tõniste Riigikogus Reformierakonna fraktsiooni arupärimisele Eesti Energia investeeringute riigieelarvelisest rahastamisest ja siit saab teha juba mõned järeldused,” kommenteeris Aivar Sõerd tänast arupärimist.

“Rahaeraldise vajadus tuleneb mitte Eesti Energia investeeringutest, vaid hoopis soovist mitmekordistada ettevõttest võetav dividend. Kui järgmisel aastal võetakse Eesti Energiast dividendi 57 miljonit eurot, siis iga-aastane summa kasvab 2022. aastaks 118 miljoni euroni. Lisaks siia juurde, et 2021. aasta summa peaks olema isegi suurem kui ministri välja käidud 103 miljonit eurot. Teisisõnu kavatseb riik lähiaastatel Eesti Energia dividendi lähiaastatel lausa kahekordistada,” lisas Sõerd.

“Tegelik rahaeraldise eesmärk on parandada ettevõtte finantssuhtarve, mille tingib dividendide kahekordistamise plaan,” kommenteeris Sõerd.

“Riigieelarvest raha eraldamise põhjendamine uue õlitehase ehitamiseks oli aga sootuks teadlik eksitamine, sest järgmisel aastal pole ette näha kulusid ei tehase ehituseks ega ka tehase ehituse ettevalmistamiseks,” võttis Sõerd tahtlikult valeinfo levitamise kokku.

Lisainfo:

Aivar Sõerd
Reformierakonna fraktsioon
aivar.soerd@riigkogu.ee

Riigikogu eelinfo teisipäevaks, 11. detsembriks

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Ettekande teevad peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut.

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõuga (642 SE) tehakse muudatusi karistusseadustikus, ohvriabi seaduses, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ja riigi õigusabi seaduses. Eelnõu eesmärk on võidelda kasvava rahvusvahelise terrorismiohuga. Selleks võetakse riigisisesesse õigusesse üle vastav EL direktiiv ja tagatakse Eesti õiguse kooskõla ÜRO resolutsiooni ja terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokolliga.

Rahvusvahelistest nõuetest tulenevalt sätestatakse eelnõuga kuriteona terrorismi väljaõppe, selle nimel reisimine, terrorismi korraldamine, rahastamine ja toetamine. Teiste ohvriabiteenuste kõrval tagatakse terrorismiohvritele vajaliku psühholoogilise abi andmine. Teenus tagatakse nii Eestis toimepandud teo tagajärjel kannatanutele kui ka Eesti Vabariigi elanikele, kes on saanud terrorismi tõttu kannatada välismaal. Terrorikuriteo ohvrile tagatakse kriminaalmenetluses riigi õigusabi sõltumata tema majanduslikust seisundist.

Lisaks tehakse karistusseadustikus muudatused, mis täpsustavad ja täiendavad Eesti Vabariigi julgeoleku, iseseisvuse ja sõltumatuse või territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud kuriteokoosseise. Kõikide Eesti Vabariigi vastaste süütegude toimepanemise eest sätestatakse ka juriidilise isiku vastutus, kuna erisuseks puudub põhjus. Õiguslünkade välistamiseks sätestatakse eraldi kuriteona välisriigi luure- või julgeolekuteenistuja poolne Eesti Vabariigi julgeoleku vastu suunatud luuretegevus ning sellise tegevuse toetamine. Samuti täpsustatakse Eesti Vabariigi vastase suhte loomise või pidamise ja ametiisiku riigivastase mõjutamise kuriteokoosseise.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13 või 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: väljasõiduistung AS Balti Karusnahk karusloomakasvandusse (Karjaküla);

kultuurikomisjonis – muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE);

maaelukomisjonis – Peipsi kalurite pöördumisest kalapüügiseaduse muutmise teemal, kutsutud pöördujate, Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – väljasõiduistung Eesti Kaubandus-Tööstuskotta;

põhiseaduskomisjonis – Riigikohtule arvamuse andmine vangistusseaduse § 94 lõike 5, mis kaalutlusõiguseta sätestab, et vahistatule ei kohaldata vangistusseaduse §-s 25 sätestatud pikaajalist kokkusaamist, põhiseaduspärasuse kohta (PSJV nr 5-18-8); soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua, Eesti Naisliidu ja Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni esindajad;

rahanduskomisjonis – 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamise eelnõu ja teatise kohta COM(2018) 645; COM(2018) 646;

riigikaitsekomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise kohta – COM(2018) 630 (1-2/18-665/7), kutsutud Kaitseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad; lairiba internetiühenduse võimalik kasutamine Kaitseväe poolt, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; parlamentaarne kuulamine: perevanematest ja asendushooldusest, kutsutud SOS Lasteküla, Eesti Kasuperede Liidu, Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad (ruum L333);

õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho avavad Eesti Ajutise Valitsuse ministrite fotoskulptuuride näituse (Valge saal).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb peaminister Jüri Ratase iga-aastasel jõuluüritusel (Nõmme kultuurikeskus).

Välislähetused

5. – 12. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Hannes Hanso (8. – 12. detsember) ja Oudekki Loone (6. – 12. detsember) osalevad NATO PA transatlantilisel foorumil ja kõrvalüritustel Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Rahandusminister vastas arupärimisele Eesti Energia investeeringute riigieelarvelise rahastamise kohta

Arupidajad viitasid asjaolule, et 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu näeb ette 143 miljoni euro eraldamist Eesti Energiale. Arupärijad soovisid teada, kas rahandusministeeriumi hinnangul ei ole AS Eesti Energia rahavood, omavahendid ja laenuvõimekus piisavad, et rahastada 2019. aasta investeeringuid omavahendite ja laenudega.

Tõniste rõhutas, et iga reaalne Eesti Energia aktsiakapitali sissemakse nõuab eraldi analüüsi, põhjendust ja ka otsuseid. „Riigieelarves Eesti Energiale ette nähtud aktsiakapitali sissemakse ei ole ettevõttele garanteeritud, kuid see loob baasi ja võimaluse sobiva investeeringu olemasolul ja kapitalivajadusel selline otsus teha,“ ütles rahandusminister. Tema sõnul võidakse investeerimisotsuseid teha veel ka selle aasta jooksul, kuid valdavalt 2019. aastal. „Nende tegemise ajaks peab finantseerimine, sh panus omakapitali, olema tagatud kogu investeerimisperioodi jaoks. Seetõttu tuleb investeeringuid vaadata pikemalt kui vaid 2019. aasta perspektiivis,“ selgitas Tõniste. Ta lisas, et võttes arvesse ettevõtte pikaajalisi finantsprognoose ning kreeditoridega kokku lepitud finantssuhtarvude piirväärtusi, omaniku ootuseid, sh stabiilsele omanikutulule, lähiaastate mastaapseid investeeringuid nii taastuvenergiasse kui ka elektrivõrkudesse kui ka planeeritavasse õlitehasesse ning mõistliku tugevusvaru hoidmise otstarbekust võib olla mõistlik Eesti Energia täiendav kapitaliseerimine omaniku poolt.

Rahandusminister selgitas, et praeguste hinnangute alusel on olulisemad planeeritavad investeeringud järgmised: baasinvesteeringud elektrijaotusvõrgu töökindluse parandamiseks Elektrilevis 50 miljonit eurot aastas, millele lisanduvad n-ö viimase miili projekti investeeringud 68 miljonit eurot aastatel 2019–2022 ning kogu projekti eluea jooksul siis 120 miljonit eurot, millest riigi toetus katab 20 miljonit eurot. Taastuvenergia valdkonnas näevad nii omaniku ootused kui ka Eesti Energia strateegia ette märkimisväärset kasvu ning juba aastaks 2022 soovib Eesti Energia kasvatada taastuvatest ja alternatiivsetest energiaallikatest toodetud elektri hulka 40 protsendini. Selle eesmärgini jõudmiseks planeeritakse ainuüksi tuuleenergia investeeringuid kogumahus kuni 350 miljonit eurot. Hinnanguline investeering õlitehasesse on kuskil 200 miljonit eurot, ütles Tõniste.

Kultuuriminister Indrek Saar vastas arupärimisele kultuuriministri vastutuse kohta kultuuriasutuste eelarvedistsipliini järgimisel (nr 457) ning arupärimisele riigi sihtasutuse Eesti Kontsert juhatuse liikme valimistoimingute ja ebaõnnestumisest tehtavate järelduste kohta (nr 458).

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee

Rahanduskomisjon vaatas läbi tuleva aasta riigieelarvele laekunud muudatusettepanekud

Eelarves suurendati regionaalseid investeeringuid, toetati erinevaid kolmanda sektori ja kodanikuühiskonna projekte ühekordsete kulutustena mahus 7,3 miljonit eurot. Katteallikaks on valitsuse reservi vähendamine samas ulatuses.

Rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini sõnul on kõik regioonid kaetud investeeringute ja tegevustoetustega, mida saavad ligi 500 MTÜ-d, sihtasutust ja kohalikku omavalitsust.

 „Riigikogu fraktsioonide ja saadikute täiendavate ettepanekute eesmärk on lahendada erinevate paikkondade ja organisatsioonide pakilised investeeringu või toetusvajadused,“ ütles  Stalnuhhin.

Tuleva aasta eelarve arvestab kolme protsendilise majanduskasvuga. Tuleva aasta riigieelarve tulude mahuks on 11,06 miljardit eurot. Tulud kasvavad võrreldes 2018. aastaga 6,1 protsenti ehk 639,5 miljoni euro võrra. Riigieelarve kulude ja investeeringute maht 2019. aastal on kokku 11,32 miljardit eurot.

2019.aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine on kavandatud kolmapäeva,12.detsembri täiskogu istungile.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Keskkonnakomisjon toetab Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamist

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra märkis, et kahe keskkonnaküsimustega tegeleva asutuse liitmisega luuakse tingimused olemasolevate vahendite tõhusamaks kasutamiseks. „Ühendamine tähendab sisuliselt seda, et keskkonnaga seotud küsimuste lahendamine tuuakse ühte asutusse ühe katuse alla. Ühendasutus liidab kahe keskkonnaga seotud asutuse põhifunktsioonid, mille juures jäävad mõlema asutuse põhiülesanded senisel kujul kehtima,“ ütles Vakra. Ta lisas, et see likvideerib killustatuse probleemide lahendamisel ja tõstab ameti vastutust.

Komisjonipoolse ettekandja Andres Metsoja sõnul analüüsiti keskkonnakomisjoni kolmel istungi põhjalikult kahe asutuse liitmisega seotud küsimusi. Ta tõi välja ka Riigikontrolli auditis toodud seisukohad. „Auditi järeldus oli, et Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine on vajalik. Selles on välja toodud ka riigikontrolöri seisukoht, et suund on õige, sest tihtilugu on probleeme kahe asutuse teiseteisest arusaamisega,“ selgitas Metsoja.  

Komisjoni istungil käsitleti ka uue asutuse peakontori asukohta. Keskkonnaministeeriumi seisukoht on, et suur osa töökohtadest jääb Tallinnasse, kuna siin toimub ka enamik järelevalvetegevusest, aga sealjuures ei taganeta juba võetud kohustusest viia paljud inspektsiooni töökohad Tallinnast välja. Ministeerium näeb ameti asukohana Pärnut.

Komisjoni liige Meelis Mälberg tundis huvi, kas on otsustatud, kus maakondades ühendasutuse esindused hakkavad olema. Ministeeriumis heaks kiidetud printsiibi järgi maakondlikud esindused säilivad, otsest plaani kontoreid sulgeda ei ole, kuid ametikohad võivad ümber paikneda. Viidati asjaolule, et paljud kontorid on ka looduskeskused.

Nimetatud valitsusasutuste ühendamine on ettenähtud alates 1. veebruarist  2019. Eelnõuga tehakse muudatused Vabariigi Valitsuse seadusesse ja 38 muusse seadusesse

Keskkonnakomisjon otsustas saata valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) täiskogu istungile teiseks lugemiseks 18. detsembril ning kolmandaks lugemiseks 20. detsembril ettepanekuga seadus vastu võtta.

Lisainfo: Rainer Vakra: 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Komandandi majas toimub naiste õiguste teemaline konverents

„Eesti naised on maailma kõige kõrgemini haritud naised. Töötasu on aga millegipärast kehvem kui meestel,“ ütles ENPA Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko. „Võrdse töö eest peab maksma võrdset palka. See on inimõigus,“ toonitas ta.

Konverentsil teeb ettekande ENPA president Liliane Maury Pasquier, kes keskendub palgalõhe probleemile. Tema sõnul pole naiste majandusliku iseseisvuse tagamine üksnes inimõigus, vaid ka võimalus anda naistele väljapääs ärakasutavast suhtest.

Samuti teeb ettekande ENPA Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni esimees ja Bundestagi liige Frank Schwabe, kes räägib ÜRO soolise võrdõiguslikkuse kampaaniast HeForShe ja Saksamaal kasutatavast kvoodisüsteemist.

Ettekannetele järgneb soolise palgalõhe vähendamise teemaline vestlusring, milles osalevad Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (BPW Estonia) liige Leena Kivisild, idufirma OÜ Timbeter juht Anna-Greta Tsahkna ja Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski.

Konverentsi avab Marianne Mikko ja tervitussõnadega esineb Riigikogu esimees Eiki Nestor.

Konverents toimub täna kell 10–13.30 Komandandi majas ja seda saab jälgida ka veebiülekandes. Kava on leitav Riigikogu veebilehel. Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel.

Lisainfo: Marianne Mikko 5646 3614

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 10. detsembriks

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad rahandusminister Toomas Tõniste Eesti Energia investeeringute riigieelarvelise rahastamise kohta (nr 453) ning kultuuriminister Indrek Saar kultuuriministri vastutuse kohta kultuuriasutuste eelarvedistsipliini järgimisel (nr 457) ja riigi sihtasutuse Eesti Kontsert juhatuse liikme valimistoimingute ja ebaõnnestumisest tehtavate järelduste kohta (nr 458).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Euroopa Liidu asjade menetlemisest Riigikogus, kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – valitsuse tegevusest ELi poliitika teostamisel, Eesti seisukohad 13. – 14. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) (710 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE), kutsutud Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Siseministeeriumi esindajad; kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE); muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE) (ruum L241);

maaelukomisjonis – kell 11.10: taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja MTÜ Eesti Seemneliit esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise kohta – COM(2018) 630;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tööinspektsiooni ja Statistikaameti esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ (772 OE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (770 SE);

riigikaitsekomisjonis kümme Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõu (738 OE, 739 OE, 740 OE, 741 OE, 742 OE, 743 OE, 744 OE, 746 OE, 747 OE, 748 OE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (723 SE), kutsutud Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse eelnõu „Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine“ (515 OE), kutsutud Ellex Raidla Senior Partner ja advokaadibüroo PwC Legal Eesti esindajad; arvamus põhiseaduskomisjonile vangistusseaduse § 94 lg 5 põhiseaduspärasusest;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Välisluureameti ja Kaitseväe luurekeskuse esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“, kutsutud Riigikontrolli esindajad ning Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Liisa Oviir ja aseesimees Kaarel Tarand (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13: komisjoni lõpparuande arutelu;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: parlamentaarsest demokraatiast ja Riigikogu rollist riigireformi protsessis, kutsutud Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor Vello Pettai;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalik istung – kell 13: ülevaade muudatustest riigieelarves ja riigi eelarvestrateegias ning tagasiside komisjoni poolt 21. märtsil edastatud riigi eelarvestrateegia dokumendi täpsustamise ettepanekutest, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L333).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ütleb tervitussõnad Inimõiguste Instituudi aastakonverentsi avamisel (Swissôtel Tallinn, Tornimäe 3).

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ütleb tervitussõnad konverentsil „Naiste majanduslik iseseisvus on inimõigus“. Konverentsi kava on leitav Riigikogu kodulehel. Konverentsist toimub ka veebiülekanne (Komandandi maja, Toompea 1).

Välislähetused

5. – 12. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Hannes Hanso (8. – 12. detsember) ja Oudekki Loone (6. – 12. detsember) osalevad NATO PA transatlantilisel foorumil ja kõrvalüritustel Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

9. – 10. detsember
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad Põhjamaade Nõukogu seminaril ning BA ja PN presiidiumi ühisistungil Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Aivar Sõerd: Eesti Energia investeeringute rahastamist riigieelarvest pole võimalik arusaadavate argumentidega põhjendada

12. detsembril toimub Riigikogus järgmise aasta eelarve kolmas lugemine. Arupärijad soovivad rahandusministrilt teada, miks on vaja Eesti Energia investeeringuid rahastada riigieelarvest.

“Investeeringuteks laenu võtmiseks on praegu head ajad, sest laenuintressid on madalad. Eesti Energia emiteeritud võlakirjad on kvaliteetsed, need on ka börsil noteeritud ja on olnud sobivaks instrumendiks ka euroala keskpankade varaostuprogrammis. Eesti Energia võlakirju on näiteks kokku ostnud Soome keskpank. Kuna Eesti Ęnergial on head võimalused finantsturgudelt laenuraha saada, siis jääb ettevõtte investeeringute riigieelarvest rahastamise plaan täiesti arusaamatuks,”kommenteeris Reformierakonna saadik Aivar Sõerd arupärimise põhjust.

“Järgmise aasta riigieelarvest on kavas eraldada Eesti Energia investeeringute rahastamiseks kokku 143 miljonit eurot. Soovime teada, kuidas see summa jaguneb planeeritud kolme investeerimisprojekti vahel, ehk milline summa sellest 143 miljonist eurost eraldatakse jaotusvõrgu investeeringuteks, kui palju taastuvenergia investeeringuteks ja kui palju raha on järgmisel aastal vaja uue õlitehase ehituseks. Oleks loomulik eeldada, et see informatsioon on esitatud riigieelarve seletuskirjas, kahetsusväärselt on paraku võimalik teavet saada vaid täiendavate kirjalike arupärimiste vormis,” lisas Sõerd.

Lisainfo:

Aivar Sõerd
Reformierakonna fraktsioon
aivar.soerd@riigkogu.ee

Jürgen Ligi: võitlus ühtse ja eestikeelse haridussüsteemi eest jätkub

“Enamus erakondi on väljendanud antud reformile toetust ning selle läbi minek on neile kätte võtmise asi,” kommenteeris Reformierakonna esimees Jürgen Ligi.

“Sisulist kriitikat eestikeelsele haridusele ülemineku kohta Riigikogus ei kõlanud. Olemuselt on ülemineku korraldamine täitevvõimu ülesanne, valitsuse juhtida on nii ressursid, ekspertiis, koolivõrk, inimesed, koostöö koolipidajate ja lapsevanematega kui õpetajakoolitus. Teadlikult ei kirjuta me eelnõuga ette tähtaegu, kuid muudatustega tuleks alustada kohe ja sellisel juhul peaks asjaga toime tulema viie aastaga,” lisas Ligi.

Lisainfo:

Jürgen Ligi
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees
jyrgen.ligi@riigikogu.ee
5056547

Riigikogu eelinfo 10. – 16. detsembrini

Esmaspäev, 10. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad rahandusminister Toomas Tõniste Eesti Energia investeeringute riigieelarvelise rahastamise kohta (nr 453) ning kultuuriminister Indrek Saar kultuuriministri vastutuse kohta kultuuriasutuste eelarvedistsipliini järgimisel (nr 457) ja riigi sihtasutuse Eesti Kontsert juhatuse liikme valimistoimingute ja ebaõnnestumisest tehtavate järelduste kohta (nr 458).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Euroopa Liidu asjade menetlemisest Riigikogus, kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – valitsuse tegevusest ELi poliitika teostamisel, Eesti seisukohad 13. – 14. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) (710 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE), kutsutud Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Siseministeeriumi esindajad; kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE); muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE) (ruum L241);

maaelukomisjonis – kell 11.10: taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja MTÜ Eesti Seemneliit esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise kohta – COM(2018) 630;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tööinspektsiooni ja Statistikaameti esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ (772 OE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (770 SE);

riigikaitsekomisjonis kümme Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõu (738 OE, 739 OE, 740 OE, 741 OE, 742 OE, 743 OE, 744 OE, 746 OE, 747 OE, 748 OE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (723 SE), kutsutud Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse eelnõu „Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine“ (515 OE), kutsutud Ellex Raidla Senior Partner ja advokaadibüroo PwC Legal Eesti esindajad; arvamus põhiseaduskomisjonile vangistusseaduse § 94 lg 5 põhiseaduspärasusest;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Välisluureameti ja Kaitseväe luurekeskuse esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“, kutsutud Riigikontrolli esindajad ning Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Liisa Oviir ja aseesimees Kaarel Tarand (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13: komisjoni lõpparuande arutelu;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: parlamentaarsest demokraatiast ja Riigikogu rollist riigireformi protsessis, kutsutud Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor Vello Pettai;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalik istung – kell 13: ülevaade muudatustest riigieelarves ja riigi eelarvestrateegias ning tagasiside komisjoni poolt 21. märtsil edastatud riigi eelarvestrateegia dokumendi täpsustamise ettepanekutest, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L333).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ütleb tervitussõnad Inimõiguste Instituudi aastakonverentsi avamisel (Swissôtel Tallinn, Tornimäe 3).

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ütleb tervitussõnad konverentsil „Naiste majanduslik iseseisvus on inimõigus“. Konverentsi kava on leitav Riigikogu kodulehel. Konverentsist toimub ka veebiülekanne (Komandandi maja, Toompea 1).

Teisipäev, 11. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Ettekande teevad peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut.

Teine lugemine – 1 eelnõu: karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (642 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13 või 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: väljasõiduistung AS Balti Karusnahk karusloomakasvandusse (Karjaküla);

kultuurikomisjonis muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE);

maaelukomisjonis – Peipsi kalurite pöördumisest kalapüügiseaduse muutmise teemal, kutsutud pöördujate, Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis väljasõiduistung Eesti Kaubandus-Tööstuskotta;

põhiseaduskomisjonis – Riigikohtule arvamuse andmine vangistusseaduse § 94 lõike 5, mis kaalutlusõiguseta sätestab, et vahistatule ei kohaldata vangistusseaduse §-s 25 sätestatud pikaajalist kokkusaamist, põhiseaduspärasuse kohta (PSJV nr 5-18-8); soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua, Eesti Naisliidu ja Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni esindajad;

rahanduskomisjonis – 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamise eelnõu ja teatise kohta COM(2018) 645; COM(2018) 646;

riigikaitsekomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise kohta – COM(2018) 630 (1-2/18-665/7), kutsutud Kaitseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad; lairiba internetiühenduse võimalik kasutamine Kaitseväe poolt, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; parlamentaarne kuulamine: perevanematest ja asendushooldusest, kutsutud SOS Lasteküla, Eesti Kasuperede Liidu, Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad (ruum L333);

õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho avavad Eesti Ajutise Valitsuse ministrite fotoskulptuuride näituse (Valge saal).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb peaminister Jüri Ratase iga-aastasel jõuluüritusel (Nõmme kultuurikeskus).

Kolmapäev, 12. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 13 eelnõu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE); isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE); pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE); põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE); muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE); kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE).

Teine lugemine – 15 eelnõu: Riigikogu otsuse „Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine“ eelnõu (751 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (744 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (748 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (739 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (738 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (747 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (743 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (746 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (740 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (741 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (742 OE); krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE); loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (735 SE); välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE); rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE).

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb XVII Eesti palvushommikusöögil (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 9.09 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne pidulikul tseremoonial, millega tähistatakse 100 aasta möödumist sinimustvalge lipu heiskamisest riigilipuna Pika Hermanni torni (Kuberneri aed, Lossi plats 1a).

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Pärnu Vabakooli pedagoogidega.

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Rumeenia suursaadiku Mihaela Cămărășaniga.

Neljapäev, 13. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE);

väliskomisjonis Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise leppe ja tulevikusuhte deklaratsiooni arutelust Briti parlamendi alamkojas, kutsutud Eesti suursaadik Suurbritannias ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis Tiina Intelmann (videokonverents); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, eelnõu kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 12 väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti Diplomaatide Kooli ja Ameerika Ühendriikide Eesti saatkonna korraldataval arutelul transatlantilistest suhetest (Eesti Rahvusraamatukogu).

Reede, 14. detsember

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 17. – 18. detsembril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; seisukoha andmine: piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõud, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamise eelnõu ja teatis (COM(2018) 645-646), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise määruse eelnõu (COM(2018) 630), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab osa Tartu Ülikooli majandusteaduskonna strateegilise juhtimise magistriõpe „Strateegiline juhtimine tippjuhtidele“ seminarist.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub saabuva Tadžikistani suursaadiku Mahmadsharif Mahmud Haqdodiga.

Pühapäev, 16. detsember

Sündmus

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor süütab üle-eestilisel jõulurahu väljakuulutamisel kolmanda advendiküünla (Jõgeva Kultuurikeskuse esine, Aia 6).

Välislähetused

5. – 12. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Hannes Hanso (8. – 12. detsember) ja Oudekki Loone (6. – 12. detsember) osalevad NATO PA transatlantilisel foorumil ja kõrvalüritustel Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

9. – 10. detsember
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad Põhjamaade Nõukogu seminaril ning BA ja PN presiidiumi ühisistungil Soomes.

13. – 14. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb ENPA büroo kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee