Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Reinsalu vastas arupärimisele pealtkuulamislubade kohta

Arupärijad viitasid Justiitsministeeriumi andmetele, mille kohaselt kuulati 2017. aastal Telia Eesti võrgus pealt 4596 kõnet. Arupärijad soovisid teada, mis põhjusel on sellises koguses pealtkuulamislubasid väljastatud.

Reinsalu kinnitas, et Eesti Vabariigis kehtib nii olulise, intensiivse põhiõiguste riive vallas, nagu seda on jälitustoimingud, väga selge menetluskord, sh ka välise järelevalve teostamise kord. „Ja ma võin teile kinnitada, et õigusriigis ei kasutata selliseid abinõusid, mis on antud riigi õiguskaitseasutustele tõe tuvastamiseks, kuidagiviisi poliitiliseks jälitustegevuseks,“ ütles Reinsalu.

Ta selgitas, et arupärimise esitajad on püstitanud väite, otsekui Justiitsministeeriumi andmetel kuulati läinud aastal Telia Eesti võrgus pealt 4500 kõnet. „Siin ma tahan rõhutada, et Justiitsministeerium ei ole kunagi sellist numbrit avaldanud. See number on võetud Telia poolt avaldatud raportist, kus on tõepoolest võrdluseks toodud ka teiste riikide vastavad andmed,“ märkis minister. „Mis puudutab ametlikku statistikat, siis nii nagu seadus ette näeb, avaldab Justiitsministeerium igal aastal ülevaate eelmise aasta jälitustoimingute kohta ja see on täiesti avalik. Ja selle statistika järgi 2017. aastal andis kohus telefoni pealtkuulamiseks 917 luba. Võrdluseks siis vastavalt, kui me vaatame viie aasta dünaamikat, siis 2013 oli see number 1047. Keskeltläbi on väikeste erinevustega see olnud võrreldavas suurusjärgus, need numbrid eelmise viie aasta jooksul,“ selgitas Reinsalu. „Nende toimingute üle teostab Eesti Vabariigis järelevalvet Riigiprokuratuur ning Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon ning samuti õiguskantsler.“

Reinsalu rõhutas, et jälitustoiminguid kui isiku õigusi oluliselt riivavaid toiminguid kasutatakse üksnes siis, kui muud uurimistoimingud tulemust ei anna, jälgides ultima ratio põhimõtet, mis on selgelt sees ka menetlusseaduses. Pealtkuulamislubasid Eesti Vabariigis väljastab ainult kohus. Loa taotlemisel peab prokuratuur kohtule veenvalt tõestama, et konkreetset isikut on alust kahtlustada kuriteos ning tema süü tõendamine muul moel ei ole võimalik.

Reinsalu sõnul jättis kohus 2017. aastal osaliselt või täielikult rahuldamata umbes 10 protsenti taotlustest kedagi pealt kuulata. „See kinnitab, et kohtu järelevalvepädevus ja lõpliku otsustuse voli ei ole üksnes formaalne,“ toonitas minister. Ta lisas, et nende kriminaalasjade arv, kus on kasutatud jälitustoimingud, on viimase kolme aastaga pigem mõnevõrra langenud. Kui panna kõrvale andmed jälituslubade arvu kohta, siis on tõepoolest jälituslubade arv mõnevõrra kasvanud, kuid see annab pigem kinnitust sellest, et asjad, milles jälitust tehakse, on suuremad, mahukamad ja keerulisemad.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo teisipäevaks, 13. novembriks

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõuga (710 SE) tehakse muudatused Vabariigi Valitsuse seadusesse ja 38 muusse seadusesse eesmärgiga ühendada Keskkonnaministeeriumi valitsemisala valitsusasutused Keskkonnaamet (KeA) ja Keskkonnainspektsioon (KKI).

KeA ja KKI ühendamise eesmärk on tõhustada riigi strateegiliste ülesannete täideviimist keskkonnavaldkonnas, kasutada tõhusamalt ja mõjusamalt olemasolevaid ressursse ning pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid ja vastata ühiskonna ootustele ka pikemaajalises perspektiivis.

Ühendasutus liidab KeA ja KKI põhifunktsioonid, seejuures jäävad mõlema asutuse põhiülesanded senisel kujul kehtima. Ühendasutuse nimena jääb kasutusse Keskkonnaamet, mis on piisavalt üldine, et katta asutuse kõigi ülesannete ulatust ja olemust.

Põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE).

Seadusemuudatusega suureneb Eestist Euroopa Parlamenti valitavate liikmete arv ühe võrra, millega suureneb Eesti esindatus Euroopa Parlamendis.

Seega valitakse 2019. a Euroopa Parlamendi valimistel Eestis Euroopa Parlamenti seitse liiget, kuid kui Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumine ei ole Euroopa Parlamendi koosseisu volituste alguspäeval veel jõustunud, asub Eestist Euroopa Parlamenti valimistulemuste alusel kuus liiget ning seitsmes valitud liige lisandub siis, kui Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumine on jõustunud.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE);

maaelukomisjonis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Hobusekasvatajate Seltsi, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi ja Kihnu Maalambakasvatajate Seltsi esindajad;

majanduskomisjonis Eesti riikliku energia- ja kliimakava (REKK 2030) töödokumendi tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – kell 13: isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu;

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu; Riigikogu otsuse „Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine“ eelnõu; arvamuse andmine ELAKile: Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE);

riigikaitsekomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ühisistung – kell 13.05: julgeolekuasutustega seonduvast õigusloomest, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Kaitseväe ja Kaitsepolitseiameti esindajad;

riigikaitsekomisjonis – Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) arvamusest 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kohta;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvirühmade esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 8.15: välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE), rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE), Eesti seisukohad 19. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser

kell 14: väliskomisjoni kuulamised Eesti välisteenistuse tugevdamisest: Eesti aukonsulite võrgustik, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: õigusabi taotlustest ja avaldustest prokuratuurile, kutsutud endine peaprokurör Norman Aas ja riigi peaprokurör Lavly Perling.

Sündmused

Kell 9.30 – Kurdistani toetusrühma liige Artur Talvik kohtub Iraagi Kurdistani piirkonna ametnikega (ruum L240).

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb ETV aastavahetusprogrammi salvestusel (Eesti Rahvusringhääling).

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hiina Kommunistliku Partei keskkomitee rahvusvaheliste suhete osakonna aseministri Qian Hongshaniga.

Kell 13 – Eesti-Hiina parlamendirühma liikmed kohtuvad Hiina Kommunistliku Partei keskkomitee rahvusvaheliste suhete osakonna aseministri Qian Hongshaniga (ruum L241).

Välislähetused

11. – 14. november
Väliskomisjoni liige Anne Sulling tutvub Rootsi innovatsioonipoliitika ja ettevõtete lähenemisega innovatsioonile Göteborgis ja Stockholmis.

12. – 13. november
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee töös Trondheimis Norras.

13. – 16. november
Riigikogu esimees Eiki Nestor on ametlikul visiidil Iisraelis, visiidil osaleb ka Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Keit Pentus-Rosimannus.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Õiguskomisjon saatis esimesele lugemisele elatisvõlgnike survestamise eelnõu

„Elatisvõlgnikke on Eestis 9000 ringis ja kahjuks ei ole olukord paranemas, vaid võlad hoopis kasvavad,“ nentis õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. „Karmimad meetmed elatisraha kättesaamiseks peaksid survestama eelkõige neid võlgnikke, kel on raha olemas, aga puudub tahe seda oma lapsega jagada,“ lisas ta.

Õiguskomisjoni liikme Urve Tiiduse sõnul on eelnõu eesmärk ergutada võlgnikke kohtutäituriga suhtlema ja selgitama, mis elatise tasumist takistab. „Kui inimene tõendab, et tema sissetulekud ei võimalda elatist ettenähtud summas maksta, siis kohus võtab seda ka arvesse.“

Elatisraha mõjuva põhjuseta tasumata jätmise korral saab kohus eelnõu järgi tunnistada kehtetuks võlgniku reisidokumendid (Eesti kodaniku pass, välismaalase pass, pagulase reisidokument, ajutine reisidokument, meremehe teenistusraamat ja meresõidutunnistus).

Eelnõu kohaselt oleks edaspidi võimalik ka elatisvõlgniku sõiduki kohtutäiturile üleandmine politsei abil. Praegu on praktikas võlgnike sõiduki kättesaamine keeruline, kuna selle asukoht on teadmata. Seetõttu nähakse politseile ette kohustus kontrollida muude tööülesannete käigus, kas sõidukil on liiklusregistris kohtutäituri seatud käsutamise keelumärge. Sellise märke tuvastamisel oleks politseil õigus sõiduk omanikult ära võtta.

Lisaks keelab eelnõu kolmandatel isikutel, kes seadusest tulenevalt isikut tuvastavad (näiteks hasartmänguseadusest ning rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest tulenevalt) maksta elatise võlgnikule üle 5000 euro suurust summat sularahas. Samuti kohustuvad nad teavitama võlgniku rahalisest nõudest kohtutäiturit, kellel on võimalik arestida see nõue elatise katteks.

Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE) esimene lugemine on kavandatud täiskogu istungile 5. detsembril.

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 5190 6975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Maaelukomisjon arutas reeglite täpsustamist väärtusliku põllumajandusmaa kaitsmiseks

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on vaja kehtestada reeglid, mis tagaksid väärtusliku põllumajandusmaa säilimise ja kaitse. „Riikliku tähtsusega põllumajandusmaale pole ehitamine üldjuhul lubatud. Samas on ka tõsiasi, et teatud tingimustel või Põllumajandusameti loal on see siiski võimalik,“ nentis Kokk. Ta pidas vajalikuks kehtestada reeglid seadusega, millest tulenevalt saab otsuseid langetada. Kokk märkis samas, et eelnõu nõuab mitmekülgset kaalutletud arutelu ja koostööd huvigruppidega, sest sellel on määrav mõju maaelu arengule aastakümneteks.

Komisjoni aseesimehe Urmas Kruuse hinnangul ei tule eelnõu menetlemine kerge. „Tulenevalt eelnõust on vaja on läbi arutada maaelu ja põllumajanduse arendamise erinevad aspektid. Detaile on liiga palju, mis kõik nõuavad tähelepanu ja arvestamist. Põllumajandusmaa massiivi määramine peab olema adekvaatne ja põhjendatud. Oluline on jälgida, et võimalikud piirangud oleksid kooskõlas põhiseadusega,“ märkis Kruuse. Ta lisas, et kohaliku tähtsusega väärtusliku põllumajandusmaa üle otsustamine on mõistlik jätta kohaliku omavalitsuse pädevusse.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et väärtuslikule põllumajandusmaale ehitamise piirangud mõjutavad eelkõige neid väärtusliku põllumajandusmaa omanikke, kes soovivad maatulundusmaad kasutada muul otstarbel kui põllumajanduslik kasutus, näiteks elamuehitus, või on soetanud põllumajandusmaa teistsugusel eesmärgil, kui seda on maa edasine põllumajanduslik kasutus, näiteks ehitustegevust arendavad ettevõtjad.

Eelnõuga ei sätestata väärtuslikule põllumajandusmaale absoluutset ja lõplikku sihtotstarbe muutmise ja ehituskeeldu. Kehtestatavad regulatsioonid on eelkõige ennetavat laadi, et tagada väärtusliku põllumajandusmaa kaitsemehhanismide rakendumise kaudu pikemas perspektiivis kogu riigi territooriumil põllumajanduslik maakasutus ja maaelu jätkusuutlikkus.

Väärtuslikku põllumajandusmaad  kaitsvad kitsendused rakenduksid aasta möödumisel seaduse jõustumisest arvates ehk pärast seda, kui riikliku tähtsusega väärtuslikud põllumajandusmaad on määratud. Samal ajal rakenduvad ka maapõueseaduse ja planeerimisseaduse muudatused.

Maaelukomisjon otsustas saata eelnõu Riigikogu täiskogu istungile 12. detsembril ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
päringud: press@riigikogu.ee

 

Vabaerakondlased küsivad minister Mäggilt, miks on tema ametikohta vaja

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon annab sisse arupärimise riigihalduse ministrile Janek Mäggile, kus soovitakse teada, miks ei ole haldusreform oma eesmärke täitnud. Haldusreform on läbi viidud. Valitsus on loobunud kohalike omavalitsuste rahalise sõltumatuse suurendamisest. „Milleks on riigihalduse ministri ametikohta praegu enam üldse vaja?“ pärivad vabaerakondlased.

„Võrreldes OECD riikidega on Eesti omavalitsuste rahanduslik sõltumatus väike. Kohalike omavalitsuste kulude osakaal kogu valitsussektori eelarvekuludes moodustas 2016. aastal neli protsenti, mis on isegi madalam kui näiteks Kreekas,“ ütleb Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni ja parlamendi õiguskomisjoni liige Külliki Kübarsepp. Vabaerakondlased soovivad keskerakondlasest ministrilt teada, kuidas ta hindab haldusreformi seaduses seatud eesmärkide täitmist. Kas ja kuidas on saavutatud omavalitsuste võimekuse kasv avalike teenuste pakkumisel? Mil moel on pärast haldusreformi kohalike omavalitsuste areng muutunud ühtlasemaks,“ soovivad vabaerakondlased teada.

Kübarsepa sõnul on oluline info avalikkuse jaoks ka see, kui palju läks maksma haldusreformi läbiviimine riigieelarvest. „Kas omavalitsused üldse hoiavad reformi järel raha kokku või kui palju koondamistasusid saanud inimesi lahkus eraettevõtlusesse või siirdus pensionile,“ tunneb Kübarsepp huvi.

Erikomisjoni avalik istung keskendub erakorralisele meditsiinile

„Erikomisjon ootab tervise- ja tööministrilt selgitusi, mida on tehtud patsientide parema nõustamise korraldamiseks ning kui kaugele on jõutud perearstipraksiste kvaliteedi hindamise korraldamisel,“ ütles erikomisjoni esimees Aivar Sõerd. „Erikomisjoni laual on konkreetsed ettepanekud tervise- ja tööministrile, et erakorralise meditsiini osakonda pöörduksid eelkõige vältimatut abi vajavad patsiendid,“ ütles Sõerd. „Üheks ettepanekuks on pikendada loodavate perearstikeskuste vastuvõtuaegu tööpäevadel ja võimalusel ka nädalavahetusel. Samuti teeme ettepaneku lähiajal luua e-lahendus ja võtta kasutusele haiglateülene digiregistratuur ravijärjekordade haldamiseks, mille kaudu perearst saaks teada, kes tema nimistu patsientidest on pöördunud EMOsse või kiirabisse,“ märkis erikomisjoni esimees.

Erikomisjoni liige Inara Luigas ütles, et erakorralise meditsiini ülekoormatus, mis on ennekõike Tallinna probleem, ja perearstiabi puudujäägid on aastaid üleval olnud teemad. „Riigikontrolli audit toob need vajakajäämised reljeefselt välja,“ ütles Luigas. „Kuna Sotsiaalministeerium on pakkunud välja mitmeid lahendusi olukorra parandamiseks, annab komisjonis toimuv laiapõhjaline arutelu meile tervikpildi EMO ja peremeditsiini edasistest arengutest. Esmatähtis on, et erakorraline meditsiiniline abi jääks inimestele kättesaadavaks,“ märkis erikomisjoni liige. Luigase sõnul ei ole kõik sugugi kinni ainult rahas, vaid ka esmatasandi arstiabi paremas korraldamises ja patsientide teadlikkuse tõstmises.

Kontrolliaruandes „Erakorraline meditsiin“ seisab, et Riigikontroll hindas auditi käigus, kas erakorralise meditsiini osakonda pöörduvad vältimatut abi vajavad patsiendid. Samuti, kas EMOsse pöördunud patsiendid said enne pöördumist õigeaegset ja vajalikku arstiabi ning EMOsse pöördumise järel vajaduse korral õigeaegset ning vajalikku järgnevat ravi.

Istungile on kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning Eesti Haigekassa, Terviseameti, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Eesti Perearstide Seltsi, Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, MTÜ Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu, Eesti Arstide Liidu ning Riigikontrolli esindajad.

Avalik istung algab kell 13 Riigikogu konverentsisaalis ja seda on võimalik jälgida veebiülekandes.

Videosalvestist saab hiljem vaadata www.youtube.com/riigikogu.

Lisainfo: Aivar Sõerd 5062676, Inara Luigas 516 8422

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 12. novembriks

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele kodanike järele nuhkimise kohta (nr 450) vastab justiitsminister Urmas Reinsalu.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 16. novembril toimuval ELi majanduse- ja rahanduse nõukogu istungil (eelarve-ECOFIN), seisukoha andmine: direktiivi eelnõu mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta (COM(2018) 336), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad Euroopa Liidu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid (COM(2018) 284), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ruumiloome ekspertrühma lõppraport ja ettepanekud, kutsutud ekspertrühma esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Maaeluministeeriumi valitsemisala 2019. aasta eelarve tutvustus, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (735 SE), kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb aastaaegadega seotud kellakeeramist, eelnõu kohta – COM(2018) 639, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (648 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raamistiku ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Varjupaiga ja Rändefondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi ühissätete kohta perioodil 2021–2027 – COM(2018) 375, COM(2018) 372, COM(2018) 382, COM(2018) 374, COM(2018) 373, COM(2018) 398; Riigikogu otsuse „Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (694 OE), ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise aruandest, kutsutud riigikontrolör Janar Holm;

riigikaitsekomisjonis Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, lisaõppekogunemisest „Okas 2018“, kutsutud Kaitseväe esindajad; 11 Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõu (738 OE, 739 OE, 740 OE, 741 OE, 742 OE, 743 OE, 744 OE, 745 OE, 746 OE, 747 OE, 748 OE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis ülevaade 6. novembril toimunud Ameerika Ühendriikide vahevalimistest, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ja Välisministeeriumi esindaja; ÜRO üleilmsest rändepaktist, kutsutud Tartu Ülikooli esindaja; ÜRO üleilmsest rändepaktist, välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE), rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE), Eesti seisukohad 19. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – kell 11.15: tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE), täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest, kutsutud siseminister Andres Anvelt;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 14: julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusest ja järelevalvest nende tegevuse üle, kutsutud peaminister Jüri Ratas ning Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo juht Indrek Sirp;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: lasterikaste perede maine ja ühiskondlik väärtustamine, kutsutud Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: kohtumine Riigireformi Sihtasutuse esindajatega;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Erakorraline meditsiin“, kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning Eesti Haigekassa, Terviseameti, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Eesti Perearstide Seltsi, Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, MTÜ Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu, Eesti Arstide Liidu ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab riigikontrolör Janar Holmilt vastu Riigikontrolli aastaraporti.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Sotsiaalministeeriumi 100. aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

Välislähetused

11. – 14. november
Väliskomisjoni liige Anne Sulling tutvub Rootsi innovatsioonipoliitika ja ettevõtete lähenemisega innovatsioonile Göteborgis ja Stockholmis.

12. – 13. november
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee töös Trondheimis Norras.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 12. – 18. novembrini

Esmaspäev, 12. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele kodanike järele nuhkimise kohta (nr 450) vastab justiitsminister Urmas Reinsalu.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 16. novembril toimuval ELi majanduse- ja rahanduse nõukogu istungil (eelarve-ECOFIN), seisukoha andmine: direktiivi eelnõu mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta (COM(2018) 336), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad Euroopa Liidu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid (COM(2018) 284), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ruumiloome ekspertrühma lõppraport ja ettepanekud, kutsutud ekspertrühma esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Maaeluministeeriumi valitsemisala 2019. aasta eelarve tutvustus, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (735 SE), kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb aastaaegadega seotud kellakeeramist, eelnõu kohta – COM(2018) 639, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (648 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raamistiku ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Varjupaiga ja Rändefondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi ühissätete kohta perioodil 2021–2027 – COM(2018) 375, COM(2018) 372, COM(2018) 382, COM(2018) 374, COM(2018) 373, COM(2018) 398; Riigikogu otsuse „Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (694 OE), ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise aruandest, kutsutud riigikontrolör Janar Holm;

riigikaitsekomisjonis Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, lisaõppekogunemisest „Okas 2018“, kutsutud Kaitseväe esindajad; 11 Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõu (738 OE, 739 OE, 740 OE, 741 OE, 742 OE, 743 OE, 744 OE, 745 OE, 746 OE, 747 OE, 748 OE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis ülevaade 6. novembril toimunud Ameerika Ühendriikide vahevalimistest, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ja Välisministeeriumi esindaja; ÜRO üleilmsest rändepaktist, kutsutud Tartu Ülikooli esindaja; ÜRO üleilmsest rändepaktist, välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE), rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE), Eesti seisukohad 19. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – kell 11.15: tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE), täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest, kutsutud siseminister Andres Anvelt;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 14: julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusest ja järelevalvest nende tegevuse üle, kutsutud peaminister Jüri Ratas ning Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo juht Indrek Sirp;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: lasterikaste perede maine ja ühiskondlik väärtustamine, kutsutud Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: kohtumine Riigireformi Sihtasutuse esindajatega;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Erakorraline meditsiin“, kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning Eesti Haigekassa, Terviseameti, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Eesti Perearstide Seltsi, Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, MTÜ Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu, Eesti Arstide Liidu ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab riigikontrolör Janar Holmilt vastu Riigikontrolli aastaraporti.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Sotsiaalministeeriumi 100. aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

Teisipäev, 13. november

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE);

maaelukomisjonis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Hobusekasvatajate Seltsi, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi ja Kihnu Maalambakasvatajate Seltsi esindajad;

majanduskomisjonis Eesti riikliku energia- ja kliimakava (REKK 2030) töödokumendi tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – kell 13: isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu;

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE ); krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu; Riigikogu otsuse „Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine“ eelnõu; arvamuse andmine ELAKile: Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE);

riigikaitsekomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ühisistung – kell 13.05: julgeolekuasutustega seonduvast õigusloomest, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Kaitseväe ja Kaitsepolitseiameti esindajad;

riigikaitsekomisjonis – Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) arvamusest 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kohta;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvirühmade esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis väliskomisjoni kuulamised Eesti välisteenistuse tugevdamisest: Eesti aukonsulite võrgustik, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: õigusabi taotlustest ja avaldustest prokuratuurile, kutsutud endine peaprokurör Norman Aas ja riigi peaprokurör Lavly Perling.

Sündmused

Kell 9.30 – Kurdistani toetusrühma liige Artur Talvik kohtub Iraagi Kurdistani piirkonna ametnikega (ruum L240).

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb ETV aastavahetusprogrammi salvestusel (Eesti Rahvusringhääling).

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hiina Kommunistliku Partei keskkomitee rahvusvaheliste suhete osakonna aseministri Qian Hongshaniga.

Kell 13 – Eesti-Hiina parlamendirühma liikmed kohtuvad Hiina Kommunistliku Partei keskkomitee rahvusvaheliste suhete osakonna aseministri Qian Hongshaniga (ruum L241).

Kolmapäev, 14. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2017.–2018. aastal. Ettekande teeb riigikontrolör Janar Holm.

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE); raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE); ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE).

Esimene lugemine – 9 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (694 OE); loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE); taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE); kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE); Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE); Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE); Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE); Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise aruandest, kutsutud riigikontrolör Janar Holm.

Sündmus

Kell 11 – fraktsioonide esindajad kohtuvad valimiste eelmissioonil olevate OSCE inimõiguste teemadele spetsialiseerunud organisatsiooni (ODIHR) ekspertidega (ruum L240).

Neljapäev, 15. november

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Vabadusele, õiglusele ja õigusele rajatud riik“ arutelu. Ettekande teevad Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalosakonna endine kriminaalasjade uurija, Maksu- ja Tolliameti endine erimenetluse jurist Kert Kingo, advokaadibüroo Tibar ja Partnerid vandeadvokaat Urmas Simon, Harju maakohtu kauaaegne kohtunik Leo Kunman ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme.

Teine lugemine – 2 eelnõu: relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE); tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE), kutsutud Eesti Jahimeeste Seltsi, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aastal tehtud muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (711 SE);

kultuurikomisjonis Riigikogu otsus „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse muutmiseks ühtseks ja eestikeelseks“ (682 OE), kutsutud eelnõu algataja esindaja; muinsuskaitseseadus (684 SE);

rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE), kutsutud huvirühmade esindajad (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli aruandest „Erakorraline meditsiin“, kutsutud Riigikontrolli, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi jt huvirühmade esindajad (ruum L333);

õiguskomisjonis – äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) eelnõu (712 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE), kutsutud eelnõu algatajate ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 18 Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa tutvustab Vinnis Riigikogu tööd ja välispoliitilist olukorda.

Reede, 16. november

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 19.–20. novembril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ja keskkonnaminister Siim Kiisler; Eesti seisukohad 19. novembril 2018 toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 20. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaitseküsimused) istungil, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Nõukogu otsuse eelnõu, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (9736/18), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmised: Euroopa Liidu eelarve tulud 2021–2027 eelarveperioodi läbirääkimisteks (COM(2018) 325), ettevõtjatevahelise piiriülese lõpliku käibemaksusüsteemi üksikasjalike tehniliste meetmete kohta (COM(2018) 329), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Rakvere ning Vinni ettevõtjate ja haridusinimestega.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Kaitseväe 100. aastapäeva kontserdil ja vastuvõtul (Estonia kontserdisaal).

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Läti Vabariigi 100. aastapäeva kontserdil ja vastuvõtul (Mustpeade Maja).

Laupäev, 17. november

Sündmus

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab osa Politsei- ja Piirivalveameti aastapäeva kontsertaktusest (Estonia kontserdisaal).

Välislähetused

11. – 14. november
Väliskomisjoni liige Anne Sulling tutvub Rootsi innovatsioonipoliitika ja ettevõtete lähenemisega innovatsioonile Göteborgis ja Stockholmis.

12. – 13. november
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee töös Trondheimis Norras.

13. – 16. november
Riigikogu esimees Eiki Nestor on ametlikul visiidil Iisraelis, visiidil osaleb ka Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Keit Pentus-Rosimannus.

14. – 21. november
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Hannes Hanso, Ants Laaneots ja Oudekki Loone osalevad NATO PA aastaistungil Halifaxis Kanadas.

14. – 19. november
Riigikogu liige Lauri Luik osaleb Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni (ISF) täitevkomitee ja kohalike korralduskomiteede 2020 istungitel Sotšis Venemaal.

18. – 20. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut, aseesimees Jaak Madison ning liikmed Monika Haukanõmm, Tarmo Kruusimäe, Kalle Palling ja Barbi Pilvre osalevad rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) täiskogu istungil Viinis Austrias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Probleemkomisjon arutas haldusterritoriaalse reformi teemal

Istungil tõusid esile olulisemate teemadena kiirenev metropoliseerumine, ääremaastumise suurenemine ja regionaalse tervikarengu puudumine. Väga olulist rolli mängib mõtteviis ja omavalitsusjuhtide kompetents. Eesti küsimuseks ongi: kas jätame maha Võru ja teised väikesed linnad ning laseme suurlinnastuda üksikutel metropolidel nagu Tallinn või otsime tegelikke lahendusi regionaaltasandi juhtimisele ja tagamaade hõlmamisele riiklike meetmete kaudu.

Tartu Ülikooli professori Garri Raagmaa esitluse slaididega saab tutvuda siin.

Istungi protokolliga saab tutvuda siin.

Tööränne maakonnakeskustesse, 31.12.2011

Riigikaitsekomisjoni visiidil Soome oli fookuses praktiline kaitsekoostöö

Komisjoni esimehe Hannes Hanso sõnul on kahepoolne kaitsekoostöö Soomega olnud järjepidev ja läheb samm-sammult tihedamaks. Tema sõnul on viimasel aastatel viidud kahepoolne koostöö täiesti uuele tasemele. „Asjad, mida me varem ei teinud, on muutunud tavapäraseks ja regulaarseks,“ rääkis ta. „Eesti kaitseväelased osalevad Soomes õppustel ja soomlased löövad kaasa Eestis toimuvatel õppustel. Pole kahtlustki, et mõlema riigi ühishuvi on seda trendi jätkata ja teha võimalikult tihedat ja praktilist koostööd, eriti arvestades meie idanaabri tegevust.“  

Hanso märkis, et juba väljakujunenud koostöövaldkondadeks on mobilisatsiooni osas kogemuste vahetamine ja ühishanked. Ta pidas oluliseks Soome kogemust riigisisese ühendatud mereseire osas. „Eesti huvides on veelgi parem infovahetus, mis hõlmaks ka kahepoolset õhu- ja mereseirepildi jagamist,“ ütles Hanso. „Planeerime koos võimelünkade täitmiseks vajalikke tegevusi, et kindlustada julgeolek Läänemerel.“

Hanso lisas, et järgmisel aastal saab Eesti NATO kontaktsaatkonnaks Soomes, mis tähendab veelgi tihedamat omavahelist kaitsekoostööd.  

Komisjoni liige Margus Tsahkna rõhutas samuti praktilise koostöö olulisust ja tõi ühistest võimearendusest esile soomusmanöövervõime, keskmaaõhutõrje ja uue koostöövaldkonnana   liikursuurtükkidega K9 seonduvalt ühise hooldus ja remondibaasi arendamise. „Eesti ja Soome peavad tegema koostööd ka Euroopa Liidu kaitsefondi ja kaitsetööstuse investeeringute toomiseks meie regiooni,“ ütles Tsahkna.

Delegatsioon kohtus täna Soome kaitseministri Jussi Niinistö ja Soome kaitseväe juhataja kindral Jarmo Lindbergiga. Kohtumistel Soome kaitseministeeriumis ja parlamendis käsitleti kahepoolse praktilise kaitsekoostöö kõrval kaitsekoostöö arenguid Euroopa Liidus, Soome julgeoleku- ja kaitsevaldkonna prioriteete Euroopa Liidu eesistumise perioodil järgmise aasta teises pooles ning hübriidohte.  

Visiidil osalesid veel komisjoni liikmed Marianne Mikko ja Anneli Ott.

Riigikaitsekomisjoni ja Eduskunta kaitsekomisjoni vaheline koostöö sai alguse juba 1993. aastal kui riigikaitsekomisjoni külastas Eduskunta kaitsekomisjoni kaheliikmeline delegatsioon. Tegemist on pikaajalise ja Riigikogu vanima komisjonide vahelise koostööga.   

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee