Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiik vastas arupärimisele psühhosotsiaalse kriisisabi kohta

Arupärijad viitasid traagilistele sündmustele, mis on tekitanud paljudele inimestele kriisi, trauma ja püsivad elumuutused. Sellises olukorras on peamised reeglid reageerimise kiirus, aus teave, kuulamine, abivajaja mitte üksi jätmine. Arupärijad märkisid, et psühhosotsiaalne kriisiabi peab olema osa riiklikust ohuolukorrale reageerimisest ja kriisiolukorra lahendamise varasemalt kokku lepitud kavast.

Arupärijad soovisid teada, milline on psühhosotsiaalse kriisiabi korralduse ja pakkumise hetkeseis.

Kiik selgitas psühhosotsiaalne kriisiabi on abistamisprotsess, mis keskendub juhtumijärgselt ülesannete lahendamisele, et toetada kriisist mõjutatud inimeste isiklike, sotsiaalsete ja muude ressursside kasutusele võtmist, eesmärgiga tulla juhtunuga toime, vähendada kiiresti selle mõju igapäevasele toimimisele ja toimetulekule. „Riiklikul tasandil käsitletakse kriisina või hädaolukorrana selliseid sündmusi, mis ohustavad paljude inimeste elu või tervist ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus,“ ütles Kiik.

„Tänaseks ongi psühhosotsiaalne kriisiabi nimetatud kohustusliku komponendina kõigi kriisi juhtivate asutuste – Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Terviseamet või Keskkonnaamet – hädaolukorra lahenduse plaanides,“ märkis minister. Ta ütles, et Sotsiaalkindlustusamet on selleks juhtivaks institutsiooniks, kes arendab aastatel 2019–2022 ohvriabisüsteemi juurde sellise võimekuse korraldada ka psühhosotsiaalse abi andmist erinevates hädaolukordades ning suure kannatanute arvu või laia mõjuga sündmuste korral. „Ja Sotsiaalkindlustusametist kujunebki selle käigus psühhosotsiaalse kriisiabi kompetentsikeskus,“ selgitas Kiik. Tema sõnul pakuvad praegu traumeerivaid sündmusi läbi elanud inimestele tuge üle Eesti paiknevad ohvriabitöötajad ja põhiline toetuse fookus on traumeerivaid sündmusi läbi elanud inimestele, kes võivad olla langenud kas kuriteoohvriks, kogenud vägivalda, hoolimatust, muul viisil halba või ebainimlikku kohtlemist.

Kiik ütles, et Sotsiaalkindlustusamet kompetentsikeskusena nõustab ka teisi asutusi abivajaduse parema märkamise tagamiseks oma inimeste ehk siis teiste abistajate toetussüsteemide ülesehitamisel. „See kompetents peaks tekkima 2020 esimeses pooles, misjärel nõustatakse pidevalt teisi kriisisündmuste eest vastutavaid asutusi,“ selgitas Kiik.

Vabas mikrofonis võttis sõna Peeter Ernits.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo teisipäevaks, 12 novembriks

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – viis eelnõu:

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine“ eelnõu (95 OE) näeb ette nimetada Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni asendusliikmeks Vilja Toomast.

Väliskomisjoni liikmed tegid komisjonis toimunud arutelude järel ettepaneku nimetada Eesti delegatsiooni tegevuse tugevdamiseks kolmas asendusliige järgides ENPA põhikirjas toodud nõuet arvestada poliitiliste jõudude jaotust ning meeste ja naiste proportsionaalset esindatust rahvusparlamendis. Sellest tulenevalt tegi Eesti Reformierakonna fraktsioon ettepaneku nimetada delegatsiooni asendusliikmeks Vilja Toomast.

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine“ eelnõu (96 OE) näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni liige Jaak Madison ja nimetada delegatsiooni liikmeks Urmas Reitelmann.

Riigikogu moodustas käesoleva aasta 5. juuni otsusega Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisus: delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski, liikmed Eerik-Niiles Kross ja Jaak Madison ning asendusliikmed Indrek Saar ja Raivo Tamm.

Seoses Jaak Madisoni Riigikogu liikme volituste lõppemisega  arutas väliskomisjon 9. septembri istungil Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanekut nimetada tema asemel delegatsiooni liikmeks Urmas Reitelmann.

Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (45 SE) soovitakse välisteenistus ühtlustada üldise avaliku teenistuse põhimõtetega. Näiteks muudetakse senine välisteenistujate palgasüsteem sarnaseks teiste ametnikega. Samuti muudetakse seniseid välislähetuse tasu maksmise ja pikaajalise välislähetusega seotud kulude hüvitamise põhimõtteid.

Veel muudetakse erialadiplomaatide ning koosseisuväliste haldusteenistujate välisesindusse lähetamise korda, jättes nende lähetamisega seotud otsustuspädevuse, sh ametikohale nimetamise, lähetajaministeeriumile. Samuti on muudatuste järel senisest suurem paindlikkus kohalikul tasandil küsimuste otsustamisel.

Seletuskirjas märgitakse, et muudatused puudutavad kõiki välisesinduses töötavaid ametnikke ja nende pereliikmeid ehk ligikaudu 800 inimest. Muudatused ei vähenda pikaajalises välislähetuses oleva teenistuja kogusissetulekut.

Valitsuse 21. oktoobril algatatud Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõuga (98 SE) luuakse õiguslikud alused arst-residentide tööjõukulu hüvitamiseks Haigekassa eelarvest alates 2020. aastast.

Eelnõu näeb ette residentuuri korraldamise, teoreetilise koolituse ja residentuuri baasasutuse korralduskulude rahastamise riigieelarvest. Arst-residendi tööjõukulud hüvitab edaspidi Haigekassa. Seni on kõik residentuuri kulud rahastatud riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu.

Kavandatud muudatused puudutavad eeskätt Haigekassat, mis hakkab Sotsiaalministeeriumi asemel hüvitama Tartu Ülikoolile arst-residentide tööjõukulu. 2020. aastal on selleks kavandatud 18 miljonit eurot. Samuti puudutab eelnõu Tartu Ülikooli, kellele lisandub Sotsiaalministeeriumi kõrval täiendav residentuuritellimust rahastav lepingupartner – Haigekassa.

Valitsuse 21. oktoobril algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõuga (99 SE) luuakse võimalused Tervise Arengu Instituudi (TAI) juures tegutseva riikliku narkomaaniaraviregistri (NARIS) andmete omavaheliseks seostamiseks. Eesmärk on registrite (rahvastikuregister, tuberkuloosiregister, nakkushaiguste infosüsteem ja surma põhjuste register) omavaheline sidumine. Muudatused annavad võimaluse tagada andmete korrektsus ning võimalus neid isikustamise kaudu omavahel seostada. See omakorda tagab tõhusama ravi ja kiirema suhtluse arsti ja patsiendi vahel. Korrastatud ja omavahel seotud registriandmed võimaldavad saada ka tervikpildi haiguse levikust Eestis ning saada adekvaatset statistikat teenuse mahtude prognoosimisel.

Seletuskirjas märgitakse, et praegu sisestatakse andmed NARISesse selliselt, et patsiendi isikut ei ole võimalik tuvastada. Selleks kodeeritakse narkomaaniaravi alustamisel ja lõpetamisel patsiendi isikukood unikaalse NARIS-e koodiga, mis seotakse konkreetse ravijuhu andmetega (st andmed ei ole andmekogus isikustatud). Teenuse osutaja jaoks on patsient alati isikustatud ravijuhu alguses ka juba praegu, kuid NARIS-es need andmed ei kajastu.

Edaspidi hakatakse NARIS-sse andmeid sisestama iga narkomaaniaravi juhtumi kohta isikustatult. Teiste registrite puhul tehakse seda juba praegu. Näiteks sisestatakse patsiendi andmed isikustatult tuberkuloosiregistrisse. Eelnõuga kavandatud muudatuste tõttu tõstetakse NARIS-e turvaklassi ja nähakse ette juhud, millal on õigus teistele isikutele andmeid väljastada.

Muudatus ei puuduta narkomaaniaravi pakkuvaid teenuse osutajaid. Kuna NARISe teatistele lisanduvad täiendavad andmeväljad, mis sisaldavad isikuandmeid, võib muutuda vaid Tervise Arengu Instituudi töötajate töökorraldus.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ ja SEI (Stockholmi Keskkonnainstituut) raportist; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE) (ruum L333);

kultuurikomisjonis – Riigikontrolli auditist „Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused“, kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk, SA Kutsekoda juhatuse liige Tiia Randma, Rektorite Nõukogu esimees, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad (A. Rei nõupidamisruum).

majanduskomisjonis – laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE), majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Veeteede Ameti peadirektor Rene Arikas ning Sotsiaalministeeriumi esindajad; tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti Puuetega Inimeste Koja pöördumisest eelnõu 47 SE kohta;

maaelukomisjonis – väärtusliku põllumajandusmaa ja selle kaitset käsitleva seaduse eelnõu, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Eesti vajab kanepireformi“, kutsutud õiguskomisjoni liikmed, pöördumise algatajate esindaja, Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Terviseameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Psühhiaatrite Seltsi ning Eesti Kooljuhtide Ühenduse esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Riigi valimisteenistuse esindajad; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE), kutsustud huvigruppide esindajad; käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) (Jaan Tõnissoni nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjonis – kohtumine NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri (SHAPE) Eesti esindaja kindralmajor Meelis Kiiliga; mereseirest, kutsutud Mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska;

väliskomisjonis – „Eesti välispoliitika arengukava 2030“: Eesti huvidest ja tegevustest Euroopa Liidus ning Põhja-Balti regiooni riikidega koostöö edendamiseks, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad.

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni väljasõiduistung – kell 16.15: kohtumine Avatud Kooli direktori Helen Sabrakuga.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Türgi lahkuva suursaadiku, Hayriye Kumaşcıoğlu´ga.

Avatud on Eesti Arhitektide Liidu kuraatornäitus Liginull Riigikogu hoone vestibüülis.

Välislähetus

7.–13. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Baltic Advocacy Day üritusel Washingtonis ja kohtumistel ÜRO-s New Yorgis USAs.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu liikmed moodustasid HIV- ja narkoennetuse toetusrühma

Riigikogus moodustati täna HIV- ja narkoennetuse toetusrühm, mille eesmärk on kaasa aidata uute nakkusjuhtude vähenemisele.

Toetusrühma esimees Vilja Toomast ütles, et uute HIVi juhtude arv 100 000 Eesti elaniku kohta ületas 2015. aastal Euroopa Liidu keskmist neli korda. „Riikliku HIV tegevuskavaga on seatud ambitsioonikas eesmärk aastaks 2025 saavutada Euroopa keskmine tase ehk 5,8 uut juhtu 100 000 elaniku kohta. On oluline, et see teema oleks ka Riigikogu liikmete tähelepanu all,“ märkis Toomast. „Kuna HIV-positiivsetest 60 protsenti on süstivad narkomaanid, siis neid kahte teemat ei saa lahus vaadata.“

1. novembri seisuga on Eestis diagnoositud 150 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 10 051 inimesel, sealhulgas AIDS 561 inimesel.

Toetusrühma liikmed

Lisaks Vilja Toomastile kuuluvad toetusrühma aseesimees Riina Sikkut ja liikmed Hele Everaus, Signe Riisalo, Kristina Šmigun-Vähi, Johannes Kert, Katri Raik, Helmen Kütt, Ivari Padar, Raimond Kaljulaid, Mihhail Korb ja Tõnis Mölder.

Riigikogus moodustatud parlamendirühmad aitavad Riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada Eestit mujal maailmas. Toetusrühmade kaudu saavad Riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.

XIV Riigikogu on moodustanud kokku 61 parlamendirühma ja 61 toetusrühma.

Parlamendirühmade nimekiri

Toetusrühmade nimekiri

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Lõuna-Korea parlamendisaadikud tundsid huvi Riigikogu tegevuse vastu

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk tutvustas kohtumisel Lõuna-Korea parlamendi poliitilise komisjoni delegatsioonile Riigikogu rahanduskomisjoni tegevust rahandusega seotud seaduste menetlemisel. Samuti olid kõne all riigieelarvega seotud küsimused.

Teemaõhtu „Suurandmete kasutamine rahapesu tõkestamisel”

Rahapesu teema tõusmine avalikkuse huviorbiiti näitab ühelt poolt teema rahvusvahelist olulisust, teisalt annab tunnistust Eesti tagasihoidlikust võimekusest rahapesu tõkestada. Täna analüüsivad turuosalised igaüks isoleeritud inforuumis tehingu- ja kliendiandmeid ning edastavad neid rahapesu andmebüroole (RAB), tuginedes enda riskihinnangule.

Teemaõhtul tegi peaettekande pikaajalise finantssektori kogemusega ekspert Silja Narusk. Tema poolt välja pakutud idee järgi peaks rahapesu tõkestamiseks vajalik andmeanalüüs liikuma tsentraalsesse riiklikku analüüsikeskusesse. Selles keskuses on rahapesu tõkestamiseks kasutatav informatsioon laiapõhjalisem, mis võimaldab riske paremini juhtida. Läbi tsentraalselt kogutavatele andmemahtudele masinõppe rakendamise on võimalik kiiremini ja täpsemini eraldada kahtlaseid ja ebaharilikke tehinguid. Lahendus võimaldab suurendada oluliselt rahapesu tõkestamise süsteemi efektiivsust ja läbipaistvust ning kaasajastada analüüsiks kasutatav tehnoloogia rakendades seda suurandmetel. Töö praktiline lahendus pandi värskelt proovile ka Accelerate Estonia hackathonʼil, kus ehitati magistritöö pinnalt esimene prototüüp.

Ettekannet kommenteerisid Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri ja Rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross. Arutelu modereeris Tallinna Tehnikaülikooli dotsent Innar Liiv.

Osalemine I maailmasõja lõppu tähistaval mälestuspäeval

Riigikaitsekomisjoni liikmed osalesid Ühendkuningriigi suursaatkonna eestvedamisel toimuval I maailmasõja lõppu ning Kuningliku Mereväe panust Eesti Vabadussõjas tähistaval mälestuspäeval Kaitseväe kalmistul. Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja asetab langenute mälestamiseks komisjoni pärja.

Riigikogu komisjonide ühisel istungil käsitletakse metsanduse arengukava stsenaariume

Keskkonnakomisjoni esimehe Erki Savisaare sõnul on juba pikemat aega kestnud metsanduse arengukava koostamine, kuhu on kaasatud nii huvigrupid kui ka teadlased. Arutelude kaudu püütakse leida kõigile aktsepteeritavad lahendused, kus oleks tasakaal tootmise ja looduskaitse vahel. „Arengukava aluseks peab olema metsanduse tasakaalustatud areng, kus on arvesse võetud metsanduse jätkusuutlikkuse nii majanduslikud kui ka looduskaitse alased aspektid,“ ütles Savisaar. Ta toonitas, et metsanduse suunamisel on vaja arvestada metsamaa ajaloolist tausta ja sellest tulenevalt valida sobivad raievõtted ja majandamiseks ratsionaalsete tehnoloogiate kasutamine. „Jätkusuutlik metsamajandus tähendab metsade kasutamist sellisel viisil ja sellises ulatuses, mis tagab nende elustiku mitmekesisuse, tootlikkuse sh CO2 maksimaalse sidumise, uuenemisvõime, elujõulisuse ja potentsiaali ning võimaldab metsadel ka tulevikus täita ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid funktsioone nii kohalikul, riigi kui ka maailma tasandil,“ selgitas Savisaar.

Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm rõhutas metsamajanduse läbimõeldud korralduse tähtsust seoses maaeluga. „Maa ja põld on üheskoos läbi aegade olnud meile tähtis nii maamajanduse kui ka elukeskkonna seisukohalt. Seepärast tuleb seda aspekti järgida metsamajanduse arengukava koostamisel,“ märkis Tamm.

Majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul on  mets oluline ressurss majanduse seisukohalt. „Raiepiirangute kehtestamisel tuleb kindlasti arvestada metsaomanike seisukohtadega ja võtta arvesse, et tagatud oleks metsamajanduse jätkusuutlikkus,“ ütles Sester. Ta lisas, et tähtsustades metsomandi väärtust on vaja järgida metsaomanike õigusi ja nende hoiakuid. Sester viitas asjaolule, et metsaomaniku hoiakuid kujundavad nii üldine turusituatsioon kui ka metsasaaduste ja –teenuste nõudlus. Et oleks tagatud konkurentsivõime metsaressursi kasutamisel maailmaturul on vaja luua tingimused investeerinute tegemiseks metsamajanduses, et anda metsasaadustele kõrgem lisaväärtus töötlemise kaudu.

Tänase arutelu aluseks on tööversioon metsanduse arengukava aastani 2030 (MAK2030) koostamiseks kokku pandud arengustsenaariumitest. Arengustsenaariumid on lähtematerjaliks 2019. aasta detsembris toimuvatele töörühma juhtkogu aruteludele. Nende käigus otsustatakse, millise arengustsenaariumi põhjal koostatakse MAK2030 eelnõu.

Komisjonide ühisistungile on kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad.

Tänast arutelu algusega kell 11.10 Riigikogu konverentsisaalis on võimalik jälgida veebiülekande kaudu.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu komisjonidele tutvustatakse Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aruannet

Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aruande järgi on ühenduse tulud tervikuna seaduslikud ja korrektsed ning neis ei esinenud olulisi vigu. Euroopa Liidu 2018. aasta eelarvest tehtud kulutuste hinnanguline veamäär on 2,6 protsenti, mis on viimase kahe aasta hinnangulise veamääraga samas vahemikus.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott ütles, et üldiselt on 2018. aasta maksed korrektsed, kuid kontrollikoda juhib taaskord tähelepanu vigade määrale suurema riskiga kulude hüvitamisel liikmesriikides. „See puudutab toetusi, mille puhul on hiljem selgunud, et tehtud kulutused ei ole vastanud üsna keerulistele toetuskõlblikkuse tingimustele,“ märkis Ott. Ta lisas, et põllumajanduse otsetoetuste maksed ei olnud olulisel määral vigadest mõjutatud.

Juba kolmandat aastat järjest teeb koda aga märkuse maksete kohta. Probleeme on kulude hüvitamisel põhinevate maksetega kõrgema veamääraga valdkondades nagu teadusuuringute ja arenguabi projektid ning regionaal- ja maaelu arengu investeeringud. Olulisel määral oli vigadest mõjutatud ühtekuuluvuse valdkond ja seda peamiselt rahastamiskõlbmatute kulude hüvitamise ning siseturueeskirjade rikkumise tõttu. Teadusuuringute kulutustes leidis kontrollikoda vigu, kus toetusesaajad olid deklareerinud tegelikkusest suuremad personalikulud, muud otsesed kulud ja üldkulud ning rahastamiskõlbmatud alltöövõtukulud.

Komisjonide ühisistungist toimub veebiülekanne.

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 11 novembriks

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele psühhosotsiaalse kriisiabi kohta (nr 6) vastab sotsiaalminister Tanel Kiik.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Maaelu arengukava investeeringutoetuste tingimuslikkusest (valmisolekust kriisiolukordadeks), kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja;

Euroopa Liidu asjade komisjoni, riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung – kell 14: Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aastaaruandest, kutsutud Eesti Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts; istung on avalik, toimub veebiülekanne  (ruum L 333).

keskkonna-, maaelu- ja majanduskomisjoni ühisistung – kell 11.10: metsanduse arengukava stsenaariumitest; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli auditist „Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused“, kutsutud Riigikontrolli ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (102 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Riigikohtu liikme kandidaat Juhan Sarv; Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja, Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ja Turundajate Liidu esindaja; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE); ülevaade Vabariigi Valitsuse aruandest Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11.45: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Arenguseire Keskuse uuringust „Tuleviku eakate rahaline heaolu“, kutsutud Arenguseire Keskuse esindaja; DigInEst ASi võimalikust loomisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 11: Eesti seisukohtadest 12. novembril Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite kohtumisel; 24.-25. oktoobril Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Taani Kuningriigis ja Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Afganistani Islamivabariigis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks; konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (44 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) (94 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) (50 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Välisluureameti 2019. aasta eelarve täitmisest ning 2020. aasta eelarve vajadustest ja prioriteetidest, kutsutud Välisluureameti peadirektor Mikk Marran ja kaitseminister Jüri Luik;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: mittetulundusühingute riigieelarvest rahastamisest, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused“; Riigikontrolli ülevaatest „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal“, kutsutud Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: õpetajakoolitusest Tartu Ülikoolis, kutsutud Tartu Ülikooli esindajad;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eestlaste tagasirändest ja selle toetamisest, kutsutud Integratsiooni Sihtasutuse ja Siseministeeriumi esindajad;

Sündmused

Kell 10.45 – Riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Ühendkuningriigi suursaatkonna eestvedamisel toimuval I maailmasõja lõppu tähistaval mälestuspäeval Kaitseväe kalmistul.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub riigikontrolör Janar Holmiga, kes annab Riigikogu esimehele üle aastaraporti.

Kell 13 – Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk kohtub Lõuna Korea Rahvusassamblee delegatsiooniga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 13.15  – Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja Riigikogu liikmed tervitavad Vanalinna Hariduskolleegiumi, Püha Miikaeli kooli ja Toomkooli väikeseid mardisante Riigikogu hoone vestibüülis.

Kell 14  – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Itaalia lahkuva suursaadiku Filippo Formicaga.

Kell 16  – Eesti-Brasiilia parlamendirühm kohtub Brasiilia Rahvuskongressi delegatsiooniga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Välislähetused

7.–13. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Baltic Advocacy Day üritusel Washingtonis ja kohtumistel ÜRO-s New Yorgis USAs.

10.–11. november
Riigikogu liige Ruuben Kaalep osaleb Poola Iseseisvuspäeva üritustel Varssavis.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 11.–17. novembrini

Esmaspäev, 11. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele psühhosotsiaalse kriisiabi kohta (nr 6) vastab sotsiaalminister Tanel Kiik.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Maaelu arengukava investeeringutoetuste tingimuslikkus (valmisolek kriisiolukordadeks), kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja; 

Euroopa Liidu asjade komisjoni, riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung – kell 14: Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aastaaruanne, kutsutud Eesti Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts. Istung on avalik, toimub veebiülekanne  (ruum L 333). 

keskkonna-, maaelu- ja majanduskomisjoni ühisistung – kell 11.10: metsanduse arengukava stsenaariumide tutvustus. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli auditi “Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused” tutvustamine, kutsutud Riigikontrolli ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsus „Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamine“  (102 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Riigikohtu liikme kandidaat Juhan Sarv; Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja, Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ja Turundajate Liidu esindaja; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE); ülevaade Vabariigi Valitsuse aruandest Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11.45: ülevaade julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Arenguseire Keskuse ülevaade uuringust “Tuleviku eakate rahaline heaolu”, kutsutud Arenguseire Keskuse esindaja; uue asutuse DigInEst AS võimalikust loomisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 11: Eesti seisukohad 12. novembril Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite kohtumisel; ülevaade 24.-25. oktoobril Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Taani Kuningriigis ja Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Afganistani Islamivabariigis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks; konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (44 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; 

õiguskomisjonis kell 11.15: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) (94 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg, Justiitsministeeriumi esindaja; karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) (50 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Välisluureameti 2019. aasta eelarve täitmisest ja 2020. aasta eelarve vajadused ja prioriteedid, kutsutud Välisluureameti peadirektor Mikk Marran ja kaitseminster Jüri Luik;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: mittetulundusühingute riigieelarvest rahastamine, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruande „Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused“ otsus; Riigikontrolli ülevaade „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal“, kutsutud Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: Õpetajakoolitus Tartu Ülikoolis, kutsutud Tartu Ülikooli esindajad; 

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eestlaste tagasiränne ja selle toetamine, kutsutud Integratsiooni Sihtasutuse ja Siseministeeriumi esindajad;

Sündmus

Kell 10.45 – Riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Ühendkuningriigi suursaatkonna eestvedamisel toimuval I maailmasõja lõppu tähistaval mälestuspäeval Kaitseväe kalmistul.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub riigikontrolör Janar Holmiga, kes annab Riigikogu esimehele üle aastaraporti.

Kell 13 – Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk kohtub Lõuna Korea Rahvusassamblee delegatsiooniga (Otto Strandmani nõupidamisruum).

Kell 13.15  – Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja Riigikogu liikmed tervitavad Vanalinna Hariduskolleegiumi, Püha Miikaeli kooli ja Toomkooli väikeseid mardisante Riigikogu hoone vestibüülis.

Kell 14  – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Itaalia lahkuva suursaadiku Filippo Formicaga.

Kell 16  – Eesti-Brasiilia parlamendirühm kohtub Brasiilia Rahvuskongressi delegatsiooniga (Otto Strandmani nõupidamisruum).

Teisipäev, 12. november

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – viis eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (95 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (96 OE); välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE); Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kollektiivne pöördumine Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035 ja SEI raporti tutvustus; Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE) (ruum L333);

kultuurikomisjonis – Riigikontrolli audit “Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused” arutelu, kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, Rektorite Nõukogu esimees, Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk ning SA Kutsekoda juhatuse liige Tiia Randma (August Rei ruumis).

majanduskomisjonis laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE), tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti Puuetega Inimeste Koja pöördumisest eelnõu 47 SE kohta;

maaelukomisjonis – väärtusliku põllumajandusmaa ja selle kaitset käsitleva seaduse eelnõu, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivne pöördumine „Eesti vajab kanepireformi“, kutsutud õiguskomisjoni liikmed, pöördumise algatajate esindaja, Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Terviseameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Psühhiaatrite Seltsi ja Eesti Kooljuhtide Ühenduse esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Riigi valimisteenistuse esindajad; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE), kutsustud huvigruppide esindajad; käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) (Jaan Tõnissoni nõupidamisruum);  

riigikaitsekomisjonis – kohtumine NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri (SHAPE) Eesti esindaja kindralmajor Meelis Kiiliga; mereseire, kutsutud Mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska;

väliskomisjonis – „Eesti välispoliitika arengukava 2030“: Eesti huvid ja tegevused Euroopa Liidus ning Põhja-Balti regiooni riikidega koostöö edendamiseks, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad.

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni väljasõiduistung – kell 16.15: kohtumine Avatud Kooli direktori Helen Sabrakuga.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas avab konverentsi “Demokraatia ja võim”, konverentsist  on veebiülekanne  (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Türgi lahkuva suursaadiku, Hayriye Kumaşcıoğlu´ga.

Avatud on Eesti Arhitektide Liidu kuraatornäitus Liginull Riigikogu hoone vestibüülis.

Kolmapäev, 13. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE); meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE).

Teine lugemine – kolm eelnõu: 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE); 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE).

Esimene lugemine – kuus eelnõu: Riigikogu otsuse „“Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE); Riigikogu otsuse „“Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (77 OE); laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE); tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE);

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal, ettekandja riigikontrolör Janar Holm.

Sündmus

Kell 11.30 –  Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab Tarrvi Laamanni maalinäituse Uptop Toompea lossi kunstisaalis.

Neljapäev, 14. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE).

Komisjonide istungid

rahanduskomisjonis – kell 9: ülevaade Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõust;

kultuurikomisjonis – kell 13: spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas.

õiguskomisjonis – kell 11: Eesti Omanike Keskliidu pöördumine muinsuskaitseseaduse rakendamisest; arvamus sotsiaalkomisjonile kollektiivse pöördumise „Eesti vajab kanepireformi“ kohta.

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Kreeka uue suursaadiku Emmanouil (Manolis) Apostolakisega.

Reede, 15. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 15. novembril toimuval Euroopa Liidu majanduse- ja rahanduse nõukogu (eelarve) istungil (ECOFIN), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 18. novembril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Mart Järvik; Eesti seisukohad 19. novembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad 21.-22. novembril toimuval Euroopa Liidu hariduse-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS), kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas.

Pühapäev, 17. november

Sündmus

Kell 11– Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja asetab langetute mälestamiseks riigikaitsekomisjoni pärja Saksa rahva leinapäeva mälestusüritusel Maarjamäe sõdurikalmistul.

Välislähetused

7.–13. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Baltic Advocacy Day üritusel Washingtonis ja kohtumistel ÜRO-s New Yorgis.

10.–11. november
Riigikogu liige Ruuben Kaalep osaleb Poola Iseseisvuspäeva üritustel Varssavis.

14.–18. november
Riigikogu Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Heljo Pikhof osaleb Valgevene parlamendi valimiste vaatlemisel.

14.–15. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Sergei Magnitsk nimelise inimõiguste auhinna üleandmise tseremoonial Londonis Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

14.–15. november
Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski osaleb ENPA Poliitikaasjade komisjoni kohtumisel Berliinis Saksamaal.

15.–16. november
Riigikogu liige Taavi Rõivas osaleb kõnelejana Innovate Europa – Security Hackatonil Skopjes Põhja-Makedoonia Vabariigis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee   
Päringud: press@riigikogu.ee