Riigikogu

Riigikogu eelinfo 2. – 8. mai

Esmaspäev, 2. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi õpetajate asendamise ja koormuse kohta (nr 180); keskkonnaminister Marko Pomerants riigihuvide kaitsmise kohta (nr 192); välisminister Marina Kaljurand ELi ja USA vahelise vabakaubanduslepingu kohta (nr 191); justiitsminister Urmas Reinsalu majanduskuritegude kohta (nr 182) ja kriminaalmenetluse seadustiku muudatuste rakendamisega seotud kulude katmise kohta (nr 184); majandus- ja taristuminister Kristen Michal Eleringi kasumi ning võrgutasude korrelatsiooni kohta (nr 190) ja LNG terminali ja Balticconnectori tuleviku kohta (nr 199); sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna naiste varjupaikade jätkusuutlikkuse kohta (nr 179) ja erihoolekande investeeringutoetuse kohta (nr 185); ettevõtlusminister Liisa Oviir Eesti väiketootjate suhtes rakendatavate ebaausate kauplemistavade kohta (nr 178), raha põletamise kohta Eesti märgi konkurssidel (nr 188) ning ääremaastumise pidurdamise ja ettevõtluse olukorra kohta (nr 195).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: arutelu tööandjate, töövõtjate ning ettevõtlusorganisatsioonidega: Riigikogu otsuse “Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele” eelnõu (225 OE), kutsutud tööinspektsiooni, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Ametühingute Keskliidu, Teenusmajanduse Koja, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Tööandjate Keskliidu, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; Eesti suhtes Euroopa Komisjoni poolt algatatud rikkumismenetlused, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse eelnõu (213 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi ning huvigruppide esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE);

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb säästva bioenergia poliitikat pärast 2020.aastat, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad; toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad ELi direktiivi kohta, millega muudetakse ELi direktiivi töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Riigikogu otsuse „Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 1996. aasta 16. detsembri direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele“ eelnõu (225 OE); riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE), kutsutud algataja esindaja ning sotsiaalministeeriumi esindajad; haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE), kutsutud rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2015. aasta aruandest; ülevaade finantsinspektsiooni 2015. aasta  aruandest; Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2016. – 2018. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (223 OE); Riigikogu otsuse “Euroopa ühtsele kriisilahendusnõukogule laenu andmine” (197 OE);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade Brüsselis toimunud ELi kaitseministrite kohtumiselt; riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE); riigikaitsekomisjoni koostatav raport “NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid”; 22. -23. mail toimuv Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide riigikaitsekomisjonide iga-aastane julgeoleku- ja riigikaitsealane foorum Bornholmi saarel;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa-Ly Pakosta 2015. aasta tegevuse ülevaade; Eesti seisukohad ELi direktiivi ettepaneku kohta, millega muudetakse direktiivi töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse “Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele” eelnõu (225 OE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (193 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arutelu väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse võimaliku muutmise üle, väliskomisjoni Prantsusmaa ja Saksamaa töövisiitide kavandamine; Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide kohtumise korraldamine Eestis;

õiguskomisjonis – kell 11.15: karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade 2015. aasta jälitusstatistikast, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine kaitseministeeriumi esindajaga; fraktsioonidelt laekunud vastuste läbivaatamine Riigikogu liikme hea tava täiendamisettepanekute kohta; huvide deklaratsioonide kontrolltulemustest (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Politsei- ja Piirivalveameti moodustamise kulg ja tulemuslikkus“ arutelu, kutsutud siseminister Hanno Pevkur, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab näituse Vene Muuseumi fondidest, kus esitletakse Tallinna Suurgildi hoones 85 aastat tagasi väljapandud eksponaate (Toompea lossi lõunatiiva III korruse kunstisaal).

Teisipäev, 3. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Panga 2015. aasta aastaaruanne
Ettekandja Eesti Panga president Ardo Hansson

Finantsinspektsiooni 2015. aasta aastaaruanne
Ettekandja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler

Esimene lugemine – 2 eelnõu: erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (208 SE); korteriühistu vaidluse lahendamise seaduse eelnõu (187 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb säästva bioenergia poliitikat pärast 2020. aastat, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE);

kultuurikomisjonis – Riigikogu liikme Märt Sultsi algatatud kollektiivse pöördumise „Lasteaedade õpetajate töö väärtustamisest“ arutelu, kutsutud Eesti Lasteaednike Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, haridus- ja teadusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

maaelukomisjonis – karusloomakasvatuse lõpparuande tutvustus, kutsutud Eesti Maaülikooli, maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L333);

majanduskomisjonis – energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb säästva bioenergia poliitikat pärast 2020. aastat, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE), kutsutud rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade 2017. – 2020. aasta riigieelarve strateegiast;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse rakendamine, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, kaitseministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; kell 14.45: ühisistung väliskomisjoniga – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Teabeameti ja Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, kohtutäiturite koja ning üksikvanemate esindajad; tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine riigikaitsekomisjonile kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) kohta, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – 2017. aasta riigieelarve välisministeeriumi haldusala prioriteedid ja ülevaade 2016. aasta riigieelarve täitmisest, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; tegevuskava Eesti kandideerimiseks ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2020-2021;

õiguskomisjonis – arutelu karistusseadustiku § 151 (vaenu õhutamine) praktika ning sätte võimalike muudatuste üle; kadunud inimeste otsimisega seotud muudatused, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: ASi Tallinna Sadam juhatuse liikme ja finantsjuhi kuulamine ASi Tallinna Sadam puudutavates küsimustes; ASi Tallinna Sadam endise nõukogu liikme kuulamine nõukogu tööga seotud küsimustes (ruum L332).

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Tšehhi suursaadiku Richard Kadlčákiga.

Kell 19 – Eesti-Hispaania parlamendirühma liikmed osalevad Hispaania suursaadiku Fernando García Casase vastuvõtul.

Kolmapäev, 4. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE); keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE); perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE); loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõu (222 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L263).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Sloveenia suursaadiku Robert Krmelj´ga.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Liisa Jugapuu maalinäituse „Peaaegu aus“ Toompea lossi kunstisaalis.

Kell 13 – 16.30 – Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee ja majanduskomisjoni koostöökonverents „Energiatarbimise kasv, kas majanduskasvu eeldus?“, kus avakõne peab majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi ning ettekanded teevad majandusteadlane Hardo Pajula, Maailma Energeetikanõukogu Euroopa juht Einari Kisel ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindaja. Konverentsist Riigikogu konverentsisaalis toimub veebiülekanne.

Kell 15.30 – Eesti-India parlamendirühm kohtub India riigiametnikega (ruum L 240).

Neljapäev, 5. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamine” arutelu
Ettekandjad riigieelarve kontrolli erikomisjoni aseesimees Andres Metsoja, majandus- ja taristuminister Kristen Michal, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse juhatuse esimees Priit Soom ning Topest OÜ esindaja Olav Harjo.

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – ülevaade riigikaitselise riigigümnaasiumi asutamise kontseptsioonist, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, siseministeeriumi, Sisekaitseakadeemia ja kaitseministeeriumi esindajad.

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: kohtumine välisminister Marina Kaljurannaga; riigikaitsekomisjoni koostatava raporti “NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid” heakskiitmine;

sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung Ida-Virumaale – kell 14: SA Kiviõli Tervisekeskus; kell 16 – Kohtla-Nõmme Lastekodu; kell 17.15 – MTÜ Allium Kohtla-Järvel, kell 18.15 – Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-varjupaik Jõhvis;

väliskomisjonis – kandidaadid Eesti suursaadiku ametikohale Islandil ja Norras, Valgevenes ning Gruusias ja Armeenias, kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid.

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: ASi Tallinna Sadam endise nõukogu esimehe kuulamine ASi Tallinna Sadam puudutavates küsimustes (Komandandi maja, Toompea 1, ruum 311).

Sündmused

Kell 16 – Eesti-Kanada parlamendirühm kohtub Kanada suursaadiku Alain Hausseriga.

Reede, 6. mai

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Riigikogu otsuse “Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele” eelnõu (225 OE); seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõule, mis käsitleb töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega, kutsutud sotsiaalministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi prioriteedid ELi eesistumise ajal, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni avalikule konsultatsioonile, mis käsitleb säästva bioenergia poliitikat pärast 2020. aastat, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung Ida-Virumaale – kell 10: SA Ida-Viru Keskhaigla Kohtla-Järvel.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Baieri parlamendi esimehe Barbara Stammi ja teda saatva delegatsiooniga (ruum L262).

Välislähetused

  1. – 4. mai

Baltimaade Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) Eesti delegatsiooni liikmed Mart Nutt, Mati Raidma ja Külliki Kübarsepp osalevad OSCE Põhja- ja Parlamentaarse Assamblee delegatsioonide esinduste kohtumisel Islandil.

  1. – 9. mai

Eesti-Singapuri parlamendirühma liikmed Mihkel Raud, Mailis Reps, Anne Sulling, Heidy Purga ja Andre Sepp osalevad parlamendirühma visiidil Singapuris.

  1. – 5. mai

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling peab Ungari Innovatsiooni konverentsil Budapestis loengu “The Digital State: Estonian transformation”.

  1. – 6. mai

Põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ning liikmed Andres Anvelt, Jaak Madison, Jüri Adams, Peeter Ernits ja Siim Kiisler kohtuvad Läti ja Leedu parlamentide partnerkomisjonidega Vilniuses, et arutada kohalike omavalitsuste korraldust.

  1. – 12. mai

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osalevad riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni esimeeste ühisvisiidil Washingtoni.

  1. – 15. mai

Riigikogu liige Kadri Simson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee poliitika- ja majanduskomitee istungil Washingtonis ja Chicagos, Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Konverentsi avamine

Riigikaitsekomisjoni liige, kindralleitnant reservis Johannes Kert avas Eesti Reservohvitseride Kogu Juristide Sektsiooni VII Rahvusvahelise Sõjaõiguse ja Riigikaitseõiguse Konverentsi

Pildid konverentsilt:

aFEP_7924 aFEP_7926 aFEP_7927 aFEP_7932 aFEP_7939

Fotograaf: Erik Peinar

Vabaerakonna saadikud on 28. ja 29. aprillil kohtumistel Tartus

Tartlased on valinud Riigikogu XIII koosseisu Vabaerakonna saadikud Krista Aru ja Jüri Adamsi. Neljapäeval ja reedel on Aru ning Adamsi ja nende Vabaerakonna fraktsioonikaaslaste Tartu kohtumistel tähelepanu all eelkõige haridusteemad.

Neljapäeva alustuseks toimub elukestva õppimise teemaline hommikukohvi-kohtumine eakatega Vilde Tervisekohvikus kell 10-12. Peateema on põhimõte, et keegi ei ole liiga vana ei õppimiseks ega töötamiseks. Riigikogu saadikutest osalevad hommikukohvil Andres Herkel ja Andres Ammas ning erakonna juhatuse liige Aimar Altosaar.

Neljapäeval kell 16 -17.30 osalevad Vabaerakonna saadikud külalistena Tartu tudengipäevade programmis – Külliki Kübarsepp ning Artur Talvik võtavad sõna Genialistide klubis aruteluringis „Soe koht ja korruptsiooniunenäod“, sihiga korruptsiooniga võitlemise asemel korruptsiooni ühiskonnas ennetada.

Neljapäeva õhtu lõpetuseks on Tartu Ülikooli Raamatukogus kell 18 arutelu lähenevate Vabariigi Presidendi valimiste teemal. Võimaliku presidendikandidaadi kandidaadi Allar Jõksi kuulamise asemel toimub Vabaerakonna Riigikogu saadikute osalusel arutelu Vabariigi Presidendi rolli, presidendivalimiste ja võimalike kandidaatide nimetamise teemal. Arutelu veab Riigikogu liige Artur Talvik ning kõik huvilised on oodatud kaasa mõtlema ja arvama.

Koolid, huviharidus ja haridusseadus

Neljapäeva hommikul annavad Riigikogu liikmed Külliki Kübarsepp, Jüri Adams ja Artur Talvik igaüks Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse tunni ning kohtuvad kooli töötajatega. Keskpäeval tutvustatakse Riigikogu liikme tööd Luterlikus Peetri koolis.

Reede hommikul kell 10 algab Tartu I muusikakoolis (Tähe 5) vestlusring huvihariduse teemal, rõhuasetusega huviharidusest ja huvitegevusest, mis ettevalmistatavas haridusseaduses puuduvad. Osalevad Krista Aru, Külliki Kübarsepp, Jüri Adams ja Artur Talvik. Kell 16 algab Tartu Ülikooli raamatukogus suur haridusseminar, kus jutuks on ettevalmistatav haridusseadus – kellele ja milleks, oodatud on nii õpetajad, lapsevanemad, õpilased, koolijuhid ja lasteaednikud, kohal on ka Riigikogu Vabaerakonna saadikud.

Fraktsiooni saadikutel on kahe päeva jooksul kohtumised Tartu Ülikooli Kliinikumis, samuti külastatakse aktsiaseltsi Kodumajatehas ja mehaanikaettevõtet HANZA Mechanics Tartu ning tutvutakse Eesti Rahva Muuseumi uue hoonega ning jalgpallikool Tammeka esindajatega koos Sepa Staadioni.

Lisainfo
Kalle Pilt, Vabaerakonna Tartu piirkonna juhatuse liige
Kalle.pilt@vabaerakond.ee
55660 6663
Vahur Kollom
Vabaerakonna Tartu piirkonna juhatuse liige
kollomvahur@gmail.com

Riigikaitsekomisjoni delegatsiooni visiit Prantsuse Vabariiki

Riigikaitsekomisjoni delegatsioon koosseisus komisjoni esimees Marko Mihkelson, liikmed Marianne Mikko ja Madis Milling on 27.-29.04.16 visiidil Prantsusmaal. Visiidi käigus kohtutakse Prantsuse Senati välis- ja riigikaitsekomisjoni asepresidendi Christian Camboni ja komisjoni büroo liikmetega ning Rahvusassamblee riigikaitsekomisjoni presidendi Patricia Adamiga. Lisaks toimuvad kohtumised ka Prantsusmaa kaitseministeeriumis (DGRIS) ning külastatakse Euroopa suurima rakettide arendaja ja tootja MBDA peakorterit.

Riigikaitsekomisjoni Prantsusmaa visiit keskendub NATO tippkohtumise ettevalmistusele

Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on Prantsusmaa visiidi eesmärk valmistuda koos liitlastega ette juulis toimuvaks NATO Varssavi tippkohtumiseks ning koguda informatsiooni NATO heidutusvõimekuse raporti koostamiseks.

Prantsuse Senatis seisab ees kohtumine välis- ja riigikaitsekomisjoni asepresidendi Christian Camboni ja komisjoni büroo liikmetega ning Rahvusassamblee riigikaitsekomisjoni presidendi Patricia Adamiga.

Lisaks parlamendile leiavad kohtumised aset ka Prantsusmaa kaitseministeeriumis (DGRIS). Külastatakse ka Euroopa suurima rakettide arendaja ja tootja MBDA peakorterit.

Komisjoni visiit Prantsusmaale on jätkuks tänavu märtsis toimunud visiidile Poola ja aprillis toimunud visiidile Belgiasse. Visiitidel kogutud informatsiooni kasutab komisjon raporti koostamiseks teemal „NATO heidutusvõimekus Läänemere piirkonnas. Hetkeseis ja perspektiivid“. Raporti esitlus on kavandatud juuni algusesse.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

 

 

 

 

Nestori kohtumine Jaglandiga keskendus Euroopa ühistele väärtustele

Nestor rõhutas parlamentaarse demokraatia kandvat rolli, et tagada Euroopa ühtsus. Nestori sõnul sõltub sellest, kui otsusekindlalt ENPA tegutseb, nii Eesti kui mitmete teiste Euroopa riikide julgeolek. Teemat käsitleti ka seoses Euroopas esilekerkinud euroskeptitsismi ilmingutega.

ENPA ja Venemaa suhete käsitlemisel toonitati vajadust hoida senist kurssi, mille on tinginud usaldamatus Venemaa tegevuse vastu seoses nende agressiivse tegevusega.

Rõhutati, et endiselt on murettekitav olukord Ukrainas. Samas avaldati lootust, et Gruusia on hästi liikunud edasi reformidega, mis viivad riiki edasi Euroopa suunal.

Jagland tunnustas Eesti rolli küberjulgeoleku tagamisel ja küberkuritegevuse vastu võitlemisel ning Eest valmisolekut ratifitseerida lähiajal Istanbuli konventsioon.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko tõi kohtumisel Jaglandiga esile Eesti eesistumise prioriteedid, milleks on inimõigused ja õigusriik internetis, sooline võrdõiguslikkus ja laste õigused. Pikemalt peatuti õigusriigil internetis.

Mikko kinnitas Jaglandile, et lähiaja võtab Eesti vastu Lanzarote konventsiooni, mis käsitleb laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest.

Mikko lisas, et kohtumisel räägiti veel küberterrorismist, arengutest Ukrainas ja Euroopa Liidu-Türgi koostööst rändekriisi ohjamisel.

Kohtumisest võtsid osa ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser.

Eesti eesistumine Euroopa Nõukogu ministrite komitees kestab maist novembrini.

Fotod kohtumisest.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Mihkelsoni kohtumisel Belgia kaitseministriga oli kõne all kaitsekoostöö

Mihkelson avaldas Belgiale tänu panuse eest Balti õhuturbemissiooni õnnestumisel. Belgia õhuväelased turvasid Ämarist Balti õhuruumi hävitajatega F-16 tänavu jaanuarist aprillini. Belgia kaitseminister kinnitas oma solidaarsust. Ta ütles, et riigile, mille kaitsekulutused moodustavad ligi 0,9 protsenti SKPst, on väga oluline panustada sinna, kus sellest on kasu.

Ühtlasi kinnitas minister, et Belgia panustab ka edaspidi Balti õhuturbesse, lähetab oma eksperdi NATO küberkaitsekeskusesse ja osaleb rahvusvahelistel õppustel.

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Marianne Mikko ja Madis Milling kohtusid ka Belgia parlamendi esindajatekoja riigikaitsekomisjoni delegatsiooniga.

Kohtumisel käsitleti aktuaalseid teemasid riigikaitses, keskendudes Venemaa revisionistlikule tegevusele Balti regioonis. Mihkelsoni sõnul saab igasugusele võimalikule agressioonile vastu seista ainult siis kui liikmesriigid Euroopa Liidus ja NATOs on solidaarsed.

Mihkelson tutvustas Belgia kolleegidele Rahvusvahelises kaitseuuringute keskuses (RKK) riigikaitsekomisjoni tellimusel valminud raportit, „NATO heidutus Läänemere piirkonnas hetkeseis ja perspektiivid“.

Fotod kohtumiselt.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

 

 

 

Kohtumine Belgia kaitseministriga

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtus Belgia kaitseministri Steven Vandeputi ning teda saatva delegatsiooniga

aFEP_7636

aFEP_7617

Kohtumine Belgia ajakirjanikega

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Belgia parlamendi esindajatekoja riigikaitsekomisjoni ja kaitseministri visiiti kajastavate Belgia ajakirjanikega

Kohtumine Belgia parlamendi delegatsiooniga

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Marianne Mikko ja Madis Milling kohtusid Belgia parlamendi esindajatekoja riigikaitsekomisjoni delegatsiooniga

aFEP_7494