Riigikogu

Vabaerakond rõhutab kiire haldusreformi ja kogu riigireformi vajalikkust

Vabaerakonna esinduskogu arutas kahel päeval haldusreformi teemadel ning võttis põhimõttelise seisukoha, et reform on vajalik, kui mitte kogukondade elujõu hinnaga. Erakond alustas haldusreformi tervikvisiooni koostamisega, sest praegune käsitlus on olnud reformikeskne, mitte inimesekeskne.

„Praegu arutelu all olev kohalike omavalitsuste reform saab olla vaid esimene aste haldusreformis, sest kogu riigibürokraatia vajab olulisi muutusi,“ ütles Vabaerakonna esinduskogu liige, Konguta vallavolikogu esimees Märt Meesak.

„Lähtume reformide käsitlemisel inimesest, kelle elukvaliteet ja võimalused oma elu üle otsustada peavad kasvama ja see tähendab naasmist demokraatia aluspõhimõtete juurde,“ lisas ta.

Vabaerakonna saadik ja erakonna riigihaldustoimkonna juht Artur Talvik ütleb, et omavalitsuste reformi puhul tahame näha omavalitsuste autonoomia suurendamist, sealhulgas oma tulubaasi üle otsustamisel. „Linnad ja vallad peavad kujunema riigi keskvõimule võrdväärseteks partneriteks, mitte sõltuma parteikontorite manipulatsioonidest. Kohalike kogukondade vabastamine parteidiktaadis on meile väga oluline,“ ütles ta.

Talvik lisas, et Vabaerakond peab oluliseks jagada kohaliku tasandi ülesandeid alt üles nii, et igal kodanikul on väljund oma kohaliku elu üle otsustamises. „Peame pidama meeles, et omavalitsus on kohalike elu korraldamise vorm“.

Talviku sõnul peab kohalik ja riigivõim toetama igal tasandil kodanikuühiskonda ja omaalgatuslikkust. „Näeme, et praegune bürokratiseerunud keskvõim ning killustunud ja sisulise võimuta kohalikud omavalitsustel ei saa sellega enam hakkama, mida kiiremini toimub haldusreform, seda parem, sest siis on vaja asuda ülejäänud riigireformi sammude juurde.“

Riigikogu Vabaerakonna saadik Artur Talviku kinnitusel peab erakond oluliseks omavalitsuse juhtimisel kohalike kogukondade arvestamist, mitte ainult kaasamisega vaid õiguste jagamisega kogukondlikele ühendustele.
Lisainfo:
Artur Talvik
Artur.Talvik@riigikogu.ee
5021989

Riigikogu eelinfo 15. – 21. veebruar

Riigikogu III istungjärgu 5. töönädal 15. – 18. veebruar

Esmaspäev, 15. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad majandus- ja taristuminister Kristen Michal ja haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi.

Michalile on esitatud arupärimine mandri ja suursaarte vahelise parvlaevaliikluse teenuse osutamise kohta 2016–2017 (nr 122). Ligile esitatud arupärimised on tehnika-, täppis- ja loodusteaduse alase huvihariduse edendamise kohta Haridus- ja Teadusministeeriumis (nr 125) ning üldhariduskoolide finantseerimise kohta lastevanemate rahast (nr 127).

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis kell 13: Eesti Euroopa Liidu eesistumine: Riigikogu roll; seisukoha andmine: Prantsuse Rahvusassamblee Euroopa Liidu asjade komisjoni sotsiaalse korporatiivse vastutuse algatust puudutav ettepanek; seisukoha andmine: Avalik konsultatsioon, mis käsitleb võimalikke meetmeid pakkumaks lahendusi töötavate lapsevanemate ja hooldajate väljakutsetele seoses töö ja pereelu ühitamisega, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb relvade omandamist ja valduse kontrolli, kutsutud siseministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE), kutsutud huvigruppide esindajad; kiirgusseaduse eelnõu (169 SE) (ruum L332);

kultuurikomisjonis kell 11.10: Teadus- ja Arendusnõukogu raporti järgsed Haridus- ja Teadusministeeriumi planeeritud tegevused, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; kohtumine Eesti Keele Instituudi esindajatega, kutsutud Eesti Keele Instituudi esindajad;

maaelukomisjonis kell 13: ühisistung riigieelarve kontrolli erikomisjoniga „Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamine“, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal. Laiapõhjalisest arutelust võtavad osa asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – kell 11.10: riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE), kutsutud riigihalduse minister Arto Aas; raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE); lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE), kutsutud korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik, justiitsministeeriumi esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine; Riigieelarve kontrolli erikomisjoni kodakondsuse seadust puudutava kirja arutelu; Riigikogu otsuse „Nele Parresti Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (179 OE) kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe;

rahanduskomisjonis – kohtumine Riigi Tugiteenuste Keskuse esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – Riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (182 SE); NATO rahvusvahelise sõjalise staabi ning poliitika ja võimete osakonna tegevusest, kutsutud kindralmajor Neeme Väli;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE); Eesti ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (180 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; pensionisüsteemi jätkusuutlikkusest, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: turvalisuspoliitika põhisuundade lõpparuanne; siseminister Hanno Pevkuri ülevaate Politsei- ja Piirivalveameti juhi krediitkaardi kasutamisega seonduva kontrollimise tulemustest; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega suurendatakse trahviühikut seaduse eelnõu (146 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajate esindaja, justiitsministeeriumi esindaja; võlaõigusseaduse § 403¹ täiendamise seaduse eelnõu (106 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade jälitusametkonna tegevusest ja järelevalve tõhususest, planeeritavad tegevused aastaks 2016, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: riigihangete üle riikliku järelevalve teostamine, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; huvide deklaratsioonide kontrolltulemuste läbivaatamine (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis kell 13: ühisistung maaelukomisjoniga „Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamine“, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal. Laiapõhjalisest arutelust võtavad osa asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Kell 15.15 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liige Johannes Kert kohtuvad Belgia Kaitseväe juhataja kindral Gerard Van Caelenberge´ga .

Teisipäev, 16. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (112 SE); pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (113 SE);

Teine lugemine – 1 eelnõu: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE);

Esimene lugemine – 6 eelnõu: paarkonna seaduse eelnõu (151 SE); kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (149 SE); advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE); kiirgusseaduse eelnõu (169 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (147 OE);

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), arutelu teemal: loodusobjektide kaitse alla võtmise protsess ja kaitse planeerimine, kutsutud huvigruppide esindajad (ruum L 262);

kultuurikomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile veebiteenuste kaasaskantavuse kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; tutvumine alushariduse uue kontseptsiooniga, kutsustud Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad, haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – Eesti maaelu arengukavas 2014-2020 ettenähtud finantsinstrumendi rakendamine; Ühistulise tegevuse toetamine Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanide tutvustus, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni riigisisest rändluse hulgiturgu, mõistliku kasutamise poliitikat ja jätkusuutlikkuse mehhanisme käsitleva konsultatsioonidokumendi kohta;

rahanduskomisjonis kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajatega; Eesti Panga reservkapitali suurendamise arutelu;

riigikaitsekomisjonis – ülevaade 10.-11. veebruaril Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – geriaatria arendamisest ja eakate meditsiinist ning sotsiaalabist, kutsutud Eesti Geriaatrite Seltsi, Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum L 333);

õiguskomisjonis – kooseluseaduse rakendamise seaduse (114 SE).

Sündmused

Kell 11 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tallinna 21. keskkooli õpilastega.

Kell 14.30 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Valgevene ajakirjanikega.

Kolmapäev, 17. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE); “Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020”. 2015. aasta täitmise aruanne;

Teine lugemine – 2 eelnõu: Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE);

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (174 OE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE); Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE);

Sündmused

Kell 15.15 Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide brigaadikindrali auastmes vanemohvitseridest kursuslastega.

Neljapäev, 18. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ täitmise aruanne, ettekandja siseminister Hanno Pevkur.

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – venekeelse auditooriumi uuringute tutvustamine, kutsutud Tartu Ülikooli, Kaitseuuringute Instituudi ja Eesti Rahvusringhäälingu esindaja;

põhiseaduskomisjonis – 15 minutit peale täiskogu istungi lõppu: Õiguskantsleri ettepaneku välismaalaste seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); Kaitseväe soomusmanöövervõime arendamine, kutsutud Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras;

väliskomisjonis – välisministeeriumi ülevaade 2015. aasta tegevustest konsulaarvaldkonnas, kutsutud välisministeeriumi esindaja; ülevaade arengutest Ukrainas ning Ukraina ja Eesti kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Sulev Kannike; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu välispiirihalduse paketi kohta, kutsutud siseministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni (nr 188) ratifitseerimise seaduse eelnõu (126 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (127 SE); advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Eesti Energia Asi poolt Ruhnu paigaldatud tuulegeneraatorite otstarbekuse teemaline arutelu, kutsutud Eesti Energia esindaja ja Ruhnu vallavanem Jaan Urvet.

Reede, 19. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis kell 10: seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni aruanne toiduainetes ja liidu elanike üldises toidus sisalduvate transrasvade kohta, kutsutud maaeluministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja komisjoni direktiivi eelnõu, mis käsitleb terrorismivastast võitlust, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Avalik konsultatsioon, mis puudutab riigisisest rändluse hulgiturgu, mõistliku kasutamise poliitikat ja jätkusuutlikkuse mehhanisme, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor esineb Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi aktusel.

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb konverentsil “Võitlus Vene revisjonismiga” Tartus (Dorpat Konverentsikeskus).

Välislähetused

11. – 15. veebruar

Riigikogu liikmed Martin Helme ja Jaak Madison kohtuvad Pärandi Sihtasutuse (Davis Institute for National Security and Foreign Policy The Heritage Foundation) teadur Daniel Kochis’ga Washingtonis.

12. – 15. veebruar

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Ants Laaneots osaleb NATO PA poliitika-, kaitse-ja julgeoleku ning majanduskomitee istungil Brüsselis.

15. – 17. veebruar

Majanduskomisjoni liige Maris Lauri osaleb Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise parlamentaarsel konverentsil Brüsselis.

15. – 17. veebruar

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Ühendkuningriigis Wilton Parki rahvusvahelisel julgeolekuseminaril.

16. – 20. veebruar

Riigikogu liikmed Kalle Palling, Yoko Alender, Mailis Reps, Peeter Ernits ja Andres Ammas osalevad Eesti-Saksamaa parlamendirühma visiidil Saksamaal.

17. – 20. veebruar

Majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi osaleb Euroopa mereliste äärealade (CPMR) poliitilise büroo koosolekul Amsterdamis.

18. – 20. veebruar

Riigikogu Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) Eesti delegatsiooni esimees Imre Sooäär osaleb VLPA kultuuridevahelise dialoogi ja elukvaliteedi parandamise komitee istungil Roomas.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Vabaerakonna esinduskogu koguneb 12. ja 13. veebruaril

Vabaerakonna esinduskogu koguneb sel nädalavahetusel Harjumaal Pedase puhkekeskuses, et arutada erakonna nägemust haldusreformist ja seada sihte edaspidiseks.

Aasta tagasi Riigikogu valimiste eel nimetas Andres Herkel, et kui Vabaerakond pääseb Riigikokku, muutub Eesti poliitika paremaks. Herkeli sõnul on Vabaerakond pannud seni tasapisi mandunud Riigikogu taas elama ning julgeb pakkuda uusi lähenemisi vanade mängijate pahameele kiuste. „Vabaerakond peab rahva poolt valitud kogusid kõige olulisemaks otsuste tegemise kohaks ja astub vastu nende marginaliseerimise katsetele,“ ütles Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

Riigikogu XIII koosseisu esimene kalendriaasta saab täis ja erakonna fraktsioon annab ülevaate poliitilistest algatustest. Erakonna esimees Andres Herkel esineb sõnavõtuga Vabaerakonna väärtustest erakonna poliitilistes algatustes. „Võtmeküsimusteks on meie jaoks kujunenud kogukonnakaskne haldusreform ja demokraatliku valitsemise tugevdamine, seadusandlike keeldude ja käskude leevendamine ning majanduskliima parandamine, mille üheks aspektiks on õiglane ja majandust hoogustav maksureform,“ ütles Herkel.

Jutuks on haldusreformi teemad ja Vabaerakonna valmistumine kohalike omavalitsuste valimisteks 2017. Haldusreformi arutelu ja erakonna nägemuse kujundamist juhib Artur Talvik. Jüri Adamsi eestvedamisel arutatakse Riigikokku kandideerimisõiguse üle, et järgmistel uutel tulijatel oleks rohkem hingamisruumi kui Vabaerakonnal areenile tulles oli.

Vabaerakonna võimalusi analüüsib Poliitika-guru ekspert Andreas Kaju.

Vabaerakonna esinduskogu juhib Vabaerakonna tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal, selle moodustavad piirkondade ja toimkondade esindajad, Riigikogu fraktsiooni liikmed ja erakonna juhatuse liikmed.

Lisainfo

Andres Herkel, 5056540

Andres.Herkel@riigikogu.ee

Palling: rahvusparlamentide rolli tuleb Euroopa Liidu õigusloomes suurendada

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kalle Pallingu sõnul on rahvusparlamentidel tähtis roll Euroopa seadusandluse ülevõtmisel oma riigi õigusloomesse. „Toetame Ühendkuningriigi nii-öelda punase kaardi ettepanekut, et nõukogu peaks peatama ELi eelnõu menetluse, kui selle vastu on üle 55 protsendi rahvusparlamentidest. See annaks hea võimaluse kontrollida eelnõu olulisust ja vältida mittevajalikke seadusandlikke takistusi ettevõtjatele ja kodanikele,“ ütles Palling.

ELi asjade komisjon loodab toetuskirjale ka teiste liikmesriikide toetust enne Euroopa Ülemkogu kohtumist, mis toimub 18. – 19. veebruaril. Ülemkogul peetakse läbirääkimisi Ühendkuningriigi uue kokkuleppe osas Euroopa Liiduga, mis puudutab euroala ja sellesse mittekuuluvate liikmesriikide omavahelisi suhteid, ELi konkurentsivõime tugevdamist, suveräänsust ning isikute vaba liikumist.

ELi asjade komisjon toetas Eesti seisukohti Euroopa Ülemkogul, kus Eestit esindab peaminister Taavi Rõivas.

Fotod istungilt 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Sotsiaaldemokraatidest saadikud teevad töövisiidi Läänemaale

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed on reedel Läänemaa visiidil, mis hõlmab erinevaid kohtumisi ja arutelusid nii Haapsalu linnas kui Lääne-Nigula, Hanila, Martna ja Lihula valdades.

„Läänemaal on kavas veeta töine päev ning keskenduda eeskätt haridus-, sotsiaal- ja majandusküsimustele, aga ka haldusreformile. Poliitiku jaoks on silmast silma suhtlemine ja otsekontaktid hindamatu väärtusega. Vaid nii saab sügavuti aru kohalikest probleemidest, aga ka inimeste rõõmudest ja muredest,“ ütles sotsiaaldemokraatide saadikurühma esimees Andres Anvelt, kes ise kohtub Läänemaa politseinike ja vabatahtlike päästjatega.

Anvelti kõrval teevad visiidi Läänemaale kaasa riigikogu esimees Eiki Nestor, Mihkel Raud, Urve Palo, Ivari Padar, Jaanus Marrandi, Rainer Vakra ja Kalev Kotkas.
Saadikutel on plaanis kokkusaamised maakonna ettevõtjate, põllumeeste, sotsiaal- ja haridustöötajatega. Muuseas külastatakse Haapsalu kutsehariduskeskust, Haapsalu lastekodu, Piirsalu külakeskust ja Lihula gümnaasiumi.
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe, tervise-ja tööministri Jevgeni Ossinovski päevakavas on Läänemaa haigla ja Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse külastamine.
Laupäeval toimub Haapsalu kultuurikeskuses Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu.

Täiendav info:
Andres Anvelt,
5247747

Kohtumine Saksa Juhtimisakadeemia kindralstaabi kursuslastega

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtus Saksa Juhtimisakadeemia kindralstaabi kursuslastega

aIMG_4985

Henn Põlluaas: valitsuse välispoliitika ei esinda piisavalt Eesti rahvuslikke huvisid

 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadik Riigikogu väliskomisjonis Henn Põlluaas kritiseeris neljapäeval parlamendis esinenud välisminister Marina Kaljuranda, leides, et Eestil puudub rahvuslikest huvidest lähtuv välispoliitika.

“Me ei kuulnud kordagi kahte sõna: “rahvuslikud huvid”. Võib-olla Kaljuranna arvates meil ei olegi neid. Ettekandest jäi mulje, et Eestil oma iseseisvad välispoliitilised huvid puuduvad,” ütles Põlluaas.

Tema sõnul sai Kaljuranna kõnes kuulda palju Euroopa Liidu eesmärkidest, solidaarsusest ja liberaalsest väärtussüsteemist.

“Ent kas meil on solidaarsuse juures ikkagi ka mingisuguseid oma arvamusi, oma seisukohti, nägemusi sellest, milline on see liberaalne väärtussüsteem, mille me peaksime tingimusteta omaks võtma? Kas see tähendab seda, et me peame hülgama kõik senised väärtussüsteemid? Kas me peame hülgama perekonnaväärtused, rahvusriikluse?“ küsis Põlluaas.

„Kaljurand väide, et massimigratsioonist rääkijad eksivad või eksitavad inimesi, on skandaalne ja näitab seda, et roosad multikulti-prillid takistavad välisministril Euroopas toimuvaid protsesse selge pilguga nägemast. Euroopasse võib sel aastal saabuda üle kahe miljoni Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika immigrandi ehk poole rohkem kui mullu,“ ütles EKRE saadik.

Põlluaasa sõnul tundubki Eesti praegune välispoliitika olevat Euroopa Liidu peavooluga kaasaujumine ja oma rahvuslike huvidega mittearvestamine.

„Peale piirilepingu ja okupatsioonikahjudest loobumise – ja ma ei tea, millele tänane valitsus oma allkirja annaks – on küsimus selles, kas me tahame ise otsustada oma asjade üle, olla peremees omaenda kodumaal, määrata oma rahva ja riigi tulevikku. Või tahame olla kuulekad kaasajooksjad, käsutäitjad, teiste riikide ja rahvaste huvide elluviijad. Mina eelistan olla peremees omaenda kodumaal ja ma olen kindel, et seda eelistab ka terve Eesti rahvas,“ ütles Põlluaas, kes on EKRE fraktsiooni aseesimees.

 

 

Riigikogu eelinfo reedeks, 12. veebruariks

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10:  Eesti seisukohad 18.-19. veebruaril toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Taavi Rõivas; Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval välisasjade nõukogu istungil; Eesti seisukohad 16. veebruaril toimuval üldasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni e-valitsuse tegevuskava 2016-2020 käsitlev avalik konsultatsioonidokument, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

Sündmused

Kell 10.15 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksa Juhtimisakadeemia kindralstaabi kursuslastega.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Kaitseliidu juhatuse koosolekul.

Välislähetused

11. – 12. veebruar

Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb PES Women Executive meeting Brüsselis.

11. – 12. veebruar

Riigikogu liige Andres Metsoja osaleb Pärnumaa delegatsiooni koosseisus regionaalarengu küsimusi käsitleval visiidil Buskerudi maakonda Norras.

11. – 16. veebruar

Riigikogu liikmed Martin Helme ja Jaak Madison kohtuvad Pärandi Sihtasutuse (Davis Institute for National Security and Foreign Policy The Heritage Foundation) teadur Daniel Kochis’ga Washingtonis.

12. – 15. veebruar

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Ants Laaneots osaleb NATO PA poliitika-, kaitse-ja julgeoleku ning majanduskomitee istungil Brüsselis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Kohtumisel Gruusia välisministriga oli fookuses riigi lõimumine Euroopa Liiduga

Nestor tunnustas Gruusia tegevust reformide läbiviimisel, mis on vajalikud Euroopa Liiduga lõimumisel ja kinnitas, et Eesti toetab Gruusiat igakülgselt.

Nestor soovis Gruusiale edu ja kinnitas, et riik on eeskujuks teistele idapartnerluse riikidele. Ta märkis, et veel tänavu seisab tal ees visiit Gruusiasse ja ootab väga, et näha oma silmaga viimasel kümnendil riigis toimunud muutusi.

Nestori ja Džanelidze kohtumisel olid kõneks veel eelseisvad parlamendivalimised Gruusias. Džanelidze sõnul soovib Gruusia koondada läänemeelsed jõud parlamendis, et kindlustada oma tee Euroopasse. Valimiste eel saab tema sõnul põhiküsimuseks Gruusia majanduskasv ja tööpuudus.

Riigis käimasolevad reformid on tema sõnul suunatud valitsuse avatuse ja kaasava poliitika arendamisele. Suurt tähelepanu pööratakse infrastruktuuri projektidele ja haridusreformile, et ülikooli lõpetajad ei jääks töötuks. Reformimisel on ka kohtusüsteem.

Kohtumisele Riigikogu esimehega järgnes kohtumine väliskomisjonis, millest võtsid osa Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser, aseesimees Enn Eesmaa, liikmed Keit Pentus-Rosimannus ja Eerik-Niiles Kross, kes on ühtlasi Eesti-Gruusia parlamendirühma esimees.

Mikser kinnitas, et Eesti toetab Gruusia teed Euroopa Liitu eelkõige väljaõppe ja abiga reformide läbiviimisel. „Eesti toetab vankumatult Gruusia territoriaalset terviklikkust ja gruusia rahva õigust otsustada ise oma geopoliitiliste valikute üle,“ rõhutas Mikser. „Eesti on teie sõber,“ kinnitas ta.

Kohtumisel peatuti pikemalt veel Gruusia võimalikul viisavabadusel Euroopa Liiduga. Džanelidze sõnul ei ole see enam mingi abstraktne lubadus, vaid konkreetne võimalus, mida kõik Gruusia kodanikud saavad tulevikus kasutada.

Fotod kohtumisest.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Keit Pentus-Rosimannus: Putin soovib äärmusluse toetamisega Euroopat lõhestada

“Vähe on täna Euroopa riike, mille sisepoliitikasse poleks viimastel aastatel ilmunud avalikult Kremli-meelsete erakondade ja poliitikute kõrvale nende kaksikvennad poliitilise spektri teisest servast ning välise vaatluse järgi otsustades ootamatuid rahalaevu leidnud “täiesti sõltumatud”, üleöö tekkinud sihtasutused, MTÜ-d, ühiskondlikud sõdalased,” selgitas Reformierakonna fraktsiooni nimel olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelul sõna võtnud parlamendisaadik.

“Miks rahastab Venemaa Euroopa riikide äärmuslasi ja valeuudiste levikut kui mitte tugeva Euroopa Liidu murendamiseks suletud piiridega väikesteks vürstiriikideks, kellega oleks kerge ükshaaval manipuleerida?” lisas Pentus-Rosimannus.

Riigikogu väliskomisjoni liikme sõnul tuleb poliitikutel rohkem, õigeaegselt ja avatult selgitada inimestele ümbritsevas maailmas toimuvat ja selle tausta ning rääkida lahti, kuidas see Eestit mõjutab.

“Maailmas ja Eestis on jõude, kelle sooviks on tõugata Eestit täpselt vastupidises suunas Lennart Meri algatatud ja kogu taasiseseisvusaja aetud julgeolekupoliitikale. Kelle sooviks on piiririik Eesti Euroopast ja lääneliitlusest välja kiskuda, et jätta meid eikellegimaale, üksi. Tuleb lõpetada häbelik vaikimine, kui rahvast valedega üksteise vastu ässitatakse, ja tuleb anda adekvaatsed ja kiired vastused rahva julgeolekumuredele,” ütles Pentus-Rosimannus.

Migratsioonikriisist rääkides ütles ta, et Eesti kohuseks on poliitkorrektsuse lõksu langemata rääkida ausalt ja avatult asjadest, mida näeme rikkis olevat.

“Migratsioonikriis on jõudnud nii kaugele, et midagi muutmata täpselt samal viisil jätkates saab tulemus olema suure tõenäosusega selline, mida ükski Euroopa Liidu liider näha ei sooviks. Eelmise suve sündmusi, kontrollimatut ja massilist sisserännet ei saa korduda lasta,” tõdes Pentus-Rosimannus.

Riigikogu väliskomisjoni liige

Keit Pentus-Rosimannus
Keit.Pentus-Rosimannus@riigikogu.ee
+372 5040884