Riigikogu

Riigikogu muutis riigilõivuseadust

Riigikogu kiitis neljapäeval 52 poolthäälega (33 vastu) heaks valitsuse algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse (97 SE). Seadusega muudetakse riigilõivumäärasid lähtudes ekvivalendipõhimõttest või kulupõhimõttest keskkonnaministeeriumi, kultuuriministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas ning välisesindustes toimingute tegemisel. Muudatus avaldab mõju kõikidele ettevõtjatele ja ka füüsilistele isikutele, kes maksavad riigilõive vastavate toimingute tegemise või lubade väljastamise või muutmise korral. Muudatus tervikuna ei too ettevõtjatele ja füüsilistele isikutele kaasa uusi kohustusi ega nõua neilt täiendavaid tegevusi.

Riigikogu kiitis 51 poolthäälega (7 vastu ja 7 erapooletut) heaks valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (57 SE). Sellega viiakse seadus kooskõlla vastava ELi direktiivi nõuetega, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil. Muudatused puudutavad ELi kodaniku või ja tema pereliikme Eestis viibimise piiramise õiguslikke aluseid ja siin seadusliku aluseta töötamise eest määratavaid karistusi. Sätestatakse ka uus väärteokoosseis, mis käsitleb ELi kodaniku ja tema perekonnaliikme viibimist Eestis sissesõidukeelu ajal. Samuti täpsustatakse välismaalase ebaseaduslikult üle piiri toimetamise ja Eestis ebaseaduslikult viibimisele kaasaaitamise eest karistuste määramise tingimusi.

Riigikogus läbis teise lugemise kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE). Eelnõuga muudetakse riigi ja kohaliku omavalitsuse abistamiskohustust selgemaks ning täpsustatakse nende ülesandeid. Eelnõu järgi kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2016 kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste miinimumnõuded koduteenusele, väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele, tugiisikuteenusele, isikliku abistaja teenusele, varjupaigateenusele, turvakoduteenusele, sotsiaaltranspordi pakkumisele, eluruumi tagamisele ja võlanõustamisteenusele.

Ettekande teinud sotsiaalkomisjoni liikme Jüri Jaansoni sõnul oli komisjonis suur diskussioon viipekeele tõlketeenuse üle. „Selle tulemusena lisati seaduseelnõusse punkt, et omavalitsus on abivajavale inimesele kohustatud osutama kõikvõimalikke teenuseid, kaasa arvatud tõlketeenus puuetega inimeste abistamise seaduse järgi neile isikutele, kellel on vastav puue,“ ütles Jaanson.

Jaansoni hinnangul muudatusettepanekutest üks olulisem oli Eesti Puuetega Inimeste Koja muudatusettepanek, millega kaotatakse eelnõust järjekorda võetud inimeste järjekorrast väljaviskamine, kui nad ei ilmu kolme kuu jooksul teenusele.

Jaansoni sõnul ei tegele see eelnõu rahastamisega. „Selle eelnõu järgi täiendavaid rahalisi vahendeid eelarvesse lisatud ei ole, sest eelnõu tegelikult ei suurenda omavalitsuste rahalisi kohustusi. Ta on lihtsalt sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eriosa, sotsiaalhoolekande eriosa uue tekstina, markeerib ära need teenused, mis on seni olnud kvaliteedi osas probleemsed, ja sätestanud nende teenuste miinimumnõuded,“ ütles Jaanson.

Jaanson märkis, et kohalikele omavalitsustele eraldatakse sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamiseks rahalisi vahendeid läbi tasandus- ja toetusfondi. „Praeguseks on selgunud, et nende eraldiste puhul on paljudel kohalikel omavalitsustel ülejäägid,“ ütles Jaanson.

Sotsiaalkomisjonis tehti eelnõule teise lugemise käigus 55 muudatusettepanekut.

Läbirääkimistel võtsid sõna Marika Tuus-Laul, Monika Haukanõmm ja Jüri Jaanson.

Monika Haukanõmm sõnul vajab kehtiv sotsiaalhoolekande seadus uuendamist, sest alates selle vastuvõtmisest 1995. aastal on seda muudetud kümneid kordi. Haukanõmme hinnangul on see eelnõu kompromiss ja antud lahendus on parem, kui selle puudumine.

Marika Tuus-Lauli sõnul pole omavalitsusliidud eelnõu kooskõlastanud, kuna teenuste tagamise rahastamises pole kokku lepitud. Tuus-Laul tegi Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada.

Hääletustulemus: poolt 27 ja vastu 48 Riigikogu liiget, seega eelnõu katkestamise ettepanek ei leidnud toetust.

Valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE). Eelnõuga kehtestatakse tarbijakaitseseaduse uus terviktekst ja võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv ELi tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta. Olulisemad muudatused puudutavad veebipõhise interaktiivse platvormi loomist eelkõige piiriüleste tarbijakaebuste lahendamiseks ning tarbijale esitatud arve eest tasu küsimise keelamist.

Eelnõu kohaselt ei ole teenuse pakkujal edaspidi lubatud arve eest eraldi tasu küsida sõltumata sellest, kas tegemist on elektroonilise- või paberarvega.

Eelnõuga laienevad võimalused kohtuväliseks tarbijavaidluste lahendamiseks. Eelnõu sisaldab ka sätteid Euroopa Liidu tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise määruse rakendamiseks. Edaspidi on võimalik kohtuvälise tarbijavaidluste lahendamise üksuse loomine ka eraõigusliku juriidilise isiku juurde. Nende tegevust hindab ja tunnustab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning edastab tunnustatud üksuste kohta teabe Euroopa Komisjonile.

Seoses sellega, et piiriülesed vaidlused on muutunud keerukamaks ja nende menetlemine nõuab täiendavat aega, pikeneb seaduse vastuvõtmisel vaidluse lahendamise tähtaeg seniselt 72 kalendripäevalt 90 päevale.

Majanduskomisjonis tehti eelnõule teise lugemise käigus 33 muudatusettepanekut.

Esimese lugemise läbis kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE). Eelnõuga kavandatavate muudatuste eesmärk on kajastada rahvastikuregistris e-residentsuse olemasolu ja kehtivust ning täiendada vastavalt rahvastikuregistri andmekoosseisu. Samuti täpsustatakse rahvastikuregistrist inimese õigustatud huvi korral andmete väljastamist ning täiendatakse seadust inimese õigusega saada rahvastikuregistrist teavet ja andmeid tema surnud abikaasa kohta.

Valitsuse algatatud riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE). Eelnõu esimene eesmärk on tagada 1. jaanuaril 2016. aastal jõustuva broneeringuinfo regulatsiooni rakendamine, selleks muudetakse ja täiendatakse riigipiiri seaduse jt seaduste muutmise seadusega loodud õiguslikku raamistikku broneeringuinfo andmete edastamise ja töötlemise kohta. Eelnõu järgi luuakse õiguslik alus broneeringuinfo andmete töötlemiseks eraldi andmekogus.

Eelnõu teine eesmärk on leevendada teenuse osutamise tingimusi piiriületuse ooteala teenuse pakkujale, tagades sellega võimalike teenusepakkujate võrdse kohtlemise.

Eelnõu kolmas eesmärk on tõhustada riigipiiri valvamist laiendades riigipiiri valvamise eesmärgil politseile vajalikku takistamatult liikumise ala lisaks erateedele ka eramaadele ning laiendada piiriveekogul viibimise korda väiksematele, seni reguleerimata piiriveekogudele. Kehtiva riigipiiri seaduse järgi võib politsei riigipiiri valvamiseks liikuda takistamatult jalgsi ja sõidukitega riigipiiri ja piiriveekogudega piirnevatel või sinna viivatel ajutistel ja erateedel ning kallasradadel ilma omaniku või valdaja nõusolekuta. Eelnõu järgi võib politsei liikuda lisaks erateedele ka eramaadel.

Seoses Riigikogu liikme Lauri Laasi volituste lõppemisega andis istungi alguses Riigikogu liikme ametivande Oudekki Loone.

Istungi stenogramm 

Fotod istungilt 

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

EKRE esitas välisministrile arupärimise Tartu rahu kehtivuse ja sellega kinnitatud alade loovutamise kohta teisele riigile

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel andis Jaak Madison 26.11 üle arupärimise Vabariigi välisministrile Marina Kaljurannale seoses Tartu rahu kehtivusega ja osa selle lepinguga määratletud ala loovutamisest võõrale riigile.

25.11.2015 menetles Riigikogu Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelist piirilepingu ratifitseerimise eelnõud. Piirilepingut tutvustas ja rahvasaadikute küsimustele vastas valitsuse esindajana välisminister Marina Kaljurand. Korduvatele küsimustele Tartu rahulepingu kehtivuse kohta kinnitas minister, et leping kehtib ka uue piirilepingu ratifitseerimisega, rahuleping jääb jõusse ning muudetakse vaid riigipiiri kulgemist. Küsimustele, mis puudutasid Tartu rahulepingust tulenevate maa-alade okupeerimist, ei suutnud või ei soovinud välisminister kahjuks anda ühtegi konkreetset vastust. Minister lausus okupeerimist puudutavatele küsimustele vastates: “Jah, kinnitan ka seda, et juriidiliselt võib teil õigus olla, kui te ütlete, et need territooriumid on tänaseni okupeeritud. Mina seda sõna ei kasutaks, aga teil on õigus seda kasutada ja kindlasti on juriste, kes kiidavad heaks teie tõlgenduse.”

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ei soovi käsitleda erinevaid tõlgendusi, vaid saada selgust Vabariigi Valitsuse seisukohtade: Kas Teie kinnitusel kehtiva Tartu rahulepingu alusel on Eesti pindalast 5,2% okupeeritud? Kas antud okupeeritud alade eest on valitsusel kavas esitada kahju- või kompensatsiooninõue? Miks on ratifitseeritavas piirilepingus kokku lepitud kahe riigi vaheline piir, mis jätab Venemaa Föderatsiooni valdusesse Tartu rahulepingust tulenevad alad ja seda ilma mingigi kompensatsioonita?

Konservatiivid kohtusid Haridustöötajate Liidu liikmetega

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon kohtus 25.novembril fraktsioonis Eesti Haridustöötajate Liidu juhtidega.

Peamiseks arutlusteemaks oli hariduse rahastamine ning õpetajate töötasu alammäära küsimused nii 2016 a. riigieelarve raames kui ka pikemas perspektiivis.

Tõdeti, et kunagine valitsuse poolt lubatud õpetajate palgatõus on praktiliselt soikunud, samuti on väga väikesed abiõpetajate ja lasteaiaõpetajate palgad.

Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri avaldas lootust, et seoses planeeritava haldusreformiga suureneb ka omavalitsuste roll ja panus riigi hariduspoliitikasse. Konservatiivide meelest ei taga omavalitsuste reform ja valdade sundliitmine automaatselt rahastamise kasvu, pigem oleks vaja laiendada omavalitsuste õigusi koos nende tulubaasi kasvuga.

EKRE frakstioon lubas toetada haridustöötajaid nende tegemistes ja nõudmistes, kuna haridus on olnud ja jääb üheks Eesti elu prioriteetseks valdkonnaks. Mart Helme avaldas fraktsiooni nimel seisukohta, et nii riigi hariduselus, nagu ka paljudes muudes valdkondades, saabub lõpuks stabiilsuse ajajärk ning lõpetatatakse lõputud reformid ainuüksi reformide pärast. “Siis saab hakata tegelema asjade sisulise poolega”

 

Riigikogu kiitis heaks töövõimereformi edasilükkamise

Valitsuse algatatud töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (84 SE) poolt hääletas 61 ja vastu oli 16 Riigikogu liiget.

Töövõimereformi käivitumist lükati edasi, et arendada välja infosüsteemid, valmistada ette rakendusaktid ja korraldada töövõime hindamist.

Lisaks likvideeritakse seadusega töövõimetuspensionilt töövõimetoetusele üleminekul sissetulekuaugu tekkimise võimalus, millega tagatakse inimestele toetuse näol sujuv sissetuleku jätkumine. Samuti täpsustatakse terviseandmete töötlemise nõudeid, mis peavad tagama delikaatsete isikuandmete käsitlemise minimaalselt vajalikes piirides. Seadusega lihtsustatakse ka töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise üheaegset taotlemist.

Sotsiaalkomisjoni liikme Jüri Jaansoni sõnul toob töövõimereform põhimõttelise muudatuse erivajadustega ja vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel hõivesse ja ühiskondlikku ellu. „Töövõimereformiga läheme üle töövõimetuspensionite süsteemilt töövõimetoetuse süsteemile ja selle alustaladeks on töövõimetoetuse seaduse kohaselt töövõime hindamine ja aktiivsusmeetmed, mille täitmisel saavad inimesed töövõimetoetust. Töövõimetoetuse sihtgruppidele pakub töötukassa igakülgset abi tööle saamisel, hinnates töövõimet ja andes soovitusi ning abi töötingimuste, abivahendite ja rehabilitatsiooni vajaduse korral. See võimaldab vähenenud töövõimega inimestel oma sissetulekuid suurendada,“ ütles Jaanson.

Jaanson lisas, et praegune töövõimetuspensionite süsteem on nii erivajadustega inimeste kaasamise mõttes kui finantsilisest vaatest jätkusuutmatu.

Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus jõustub 20. detsembril käesoleval aastal. 1. jaanuaril 2016 jõustuvad töövõimereformiga seotud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muudatused, mis tagavad inimestele uute tööturuteenuste kasutamise võimaluse uue aasta algusest.

Esialgne arutelu sotsiaalkomisjonis

Töövõimetoetuse seaduse jõustudes 1. juulil 2016 hakkab töötukassa maksma töövõimetoetust uue süsteemiga liituvatele inimestele, kelle töövõime on hinnatud osaliseks või puuduvaks. Tänased töövõimetuspensionärid, kelle staatus lõpeb ja kes tulevad töötukassasse korduvhindamisele, saavad töötukassast uutel alustel töövõime hinnangu alates 1. jaanuarist 2017.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on seadusesse tehtud mitmeid muudatusi töövõimereformi tervikliku rakendamiseks. „Oluline muudatus puudutab ühe ukse põhimõtte rakendamist, et inimene saaks töötukassas esitada nii töövõime hindamise kui puude tuvastamise taotluse. Ametkonnad jagavad omavahel infot ja inimene ei pea pöörduma mitmesse asutusse,“ ütles Kokk.

Pärast seaduse lõplikku rakendumist ei määrata inimestele enam püsivat töövõimetust ega töövõimetuspensioni, vaid hinnatakse töövõimet ja makstakse töövõimetoetust. Sellest tulenevalt muudetakse õigusakte, mille alusel on inimestel õigus muudele hüvitistele töövõime vähenemise tõttu.

Samuti on kavas kaotada nn sissetulekuauk. Selleks tehakse ühekordne ettemakse töövõimetuspensionilt sujuvaks üleminekuks töövõimetoetustele, et inimese sissetulekus ei tekiks kuni 40 päevast vaheaega.

Eelnõuga kaotatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduste alusel makstav töötamistoetus, sest töötukassa hakkab 1. jaanuarist 2016 maksma töölesõidutoetust, pakub tööks vajaminevat abivahendit ja osutab muid töötamist toetavaid teenuseid.

Eelnõu muudatused käsitlevad veel andmevahetust ametkondade vahel ning eelnõus on inimeste terviseandmetele ligipääs ja töötlemine rangemalt reguleeritud.

„Töövõimetoetuse seadus annab väljundi erivajadustega inimestele, kes tahavad tööd teha ja suuremat sissetulekut saada. Seadusega tekib osalise töövõimega inimesel õigus ja võimalus saada töötukassast tööle saamiseks vajalikku igakülgset abi,“ ütles eelnõu ettekandja, sotsiaalkomisjoni liige Jüri Jaanson.

Sotsiaalkomisjon korraldab puuetega inimeste organisatsioonide ja teiste asjaosalistega konsulteerimiseks avaliku istungi töövõimereformi teemal 13. oktoobril.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo neljapäevaks, 26. novembriks

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu istungi päevakorras on kahe eelnõu kolmas, kahe eelnõu teine ja kahe eelnõu esimene lugemine.

Kolmandal lugemisel on kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE). Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla vastava EL-i direktiivi nõuetega, mis käsitleb EL-i kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil. Muudatused puudutavad Euroopa Liidu kodaniku või ja tema pereliikme Eestis viibimise piiramise õiguslikke aluseid ja siin seadusliku aluseta töötamise eest määratavaid karistusi. Sätestatakse ka uus väärteokoosseis, mis käsitleb Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme viibimist Eestis sissesõidukeelu ajal. Samuti täpsustatakse välismaalase ebaseaduslikult üle piiri toimetamise ja Eestis ebaseaduslikult viibimisele kaasaaitamise eest karistuste määramise tingimusi.

Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE). Eelnõuga muudetakse riigilõivumäärasid lähtudes ekvivalendipõhimõttest või kulupõhimõttest Keskkonnaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas ning välisesindustes toimingute tegemisel. Muudatus avaldab mõju kõikidele ettevõtjatele ja ka füüsilistele isikutele, kes maksavad riigilõive vastavate toimingute tegemise või lubade väljastamise või muutmise korral. Muudatus tervikuna ei too ettevõtjatele ja füüsilistele isikutele kaasa uusi kohustusi ega nõua neilt täiendavaid tegevusi.

Teisel lugemisel on kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE). Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) toetub erinevatele põhiseaduslikele väärtustele – õigus abile puuduse korral, sotsiaalriigi printsiibile ja üldisele võrdsusõigusele, mis põhineb õigusele inimväärsele äraelamisele ja õiguspärase ootuse põhimõttele. Riiklikeks ülesanneteks on toimetulekutoetuse maksmine, vajaduspõhise peretoetuse maksmine, rehabilitatsiooniteenuse osutamine, erihoolekandeteenuste osutamine, lapsehoiuteenuse osutamine, asenduskoduteenuse osutamine, abivahendite andmine, sotsiaaltoetuse maksmine Eestisse elama asunud isikule, tasu maksmine lapse hooldamise eest teises perekonnas.

Valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE). Eelnõuga kehtestatakse tarbijakaitseseaduse uus terviktekst ja võetakse üle EL-i vastav direktiiv EL-i tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta. Olulisemad muudatused puudutavad veebipõhise interaktiivse platvormi loomist eelkõige piiriüleste tarbijakaebuste lahendamiseks ning tarbijale esitatud arve eest tasu küsimise keelamist.

Esimesel lugemisel on kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE). Eelnõuga kavandatavate muudatuste eesmärk on kajastada rahvastikuregistris e-residentsuse olemasolu ja kehtivust ning täiendada vastavalt rahvastikuregistri andmekoosseisu, täpsustada rahvastikuregistrist isikule õigustatud huvi korral andmete väljastamist ning täiendada seadust isiku õigusega saada rahvastikuregistrist teavet ja andmeid tema surnud abikaasa kohta.

Valitsuse algatatud riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE). Eelnõu esimene eesmärk on tagada 1. jaanuaril 2016. aastal jõustuva broneeringuinfo regulatsiooni rakendamine, selleks muudetakse ja täiendatakse riigipiiri seaduse jt seaduste muutmise. seadusega loodud õiguslikku raamistikku broneeringuinfo andmete edastamise ja töötlemise kohta. Eelnõu järgi luuakse õiguslik alus broneeringuinfo andmete töötlemiseks eraldi andmekogus.

Eelnõu teine eesmärk on leevendada teenuse osutamise tingimusi piiriületuse ooteala teenuse pakkujale, tagades sellega võimalike teenusepakkujate võrdse kohtlemise.

Eelnõu kolmas eesmärk on tõhustada riigipiiri valvamist laiendades riigipiiri valvamise eesmärgil politseile vajalikku takistamatult liikumise ala lisaks erateedele ka eramaadele ning laiendada piiriveekogul viibimise korda väiksematele, seni reguleerimata piiriveekogudele. Kehtiva riigipiiri seaduse järgi võib politsei riigipiiri valvamiseks liikuda takistamatult jalgsi ja sõidukitega riigipiiri ja piiriveekogudega piirnevatel või sinna viivatel ajutistel ja erateedel ning kallasradadel ilma omaniku või valdaja nõusolekuta. Eelnõu järgi võib politsei liikuda lisaks erateedele ka eramaadel.

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – arutelu Arengufondi kohta laekunud seisukohtadest; raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE); alkoholiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (111 SE);

rahanduskomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikogu otsuse “Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” (85 OE); tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 1.-2. detsembril toimuval NATO välisministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; Eesti seisukohad 3. – 4. detsembril Belgradis toimuval OSCE välisministrite kohtumisel; 1. – 5. detsembril toimuva väliskomisjoni ÜRO töövisiidi ettevalmistamine, kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 8.45 – Eesti-Prantsusmaa parlamendirühm kohtub Prantsuse suursaadiku Michel Raineriga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee istungil.

Kell 14 – Eesti-Georgia parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross kohtub Georgia kaitseministeeriumi atlandiülese koostöö osakonna ametnikega.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ida-Virumaa noortega kodanikupäeva raames (ruum L262).

Kell 14.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Vanalinna Täiskasvanute gümnaasiumi õpilastega.

Välislähetused

22. – 26. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osaleb kohtumistel Küprose ELi asjade komisjoni ja riigiasutuste esindajatega Nikosias, Küprosel.

25. – 27. november
Õiguskomisjoni delegatsioon koosseisus Heljo Pikhof, Toomas Vitsut, Uno Kaskpeit, Külliki Kübarsepp, Imre Sooäär (25.-26.11), Krstjan Kõljalg ja Raivo Aeg on töövisiidil Berliinis, kus toimuvad kohtumised Bundestagi siseasjade komisjoni ning õigus- ja tarbijakaitsekomisjoniga.

26. – 29. november
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee büroo koosolekul ja alalise komitee istungil ning kohtumisel Eesti Euroopa Nõukogu Bulgaaria naisliikumise esindajaga eesisumise prioriteetide teemal Sofias, Bulgaarias.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Kooseluseaduse rakendusaktid läbisid esimese lugemise

38 Riigikogu liikme algatatud kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE) näeb ette enam kui 80 seaduse muutmist. Rakendussätted on vajalikud näiteks selleks, et kooselu saaks kanda riiklikusse registrisse ning kindlaks määrata elukaaslase ülalpidamiskohustust ja pärimisõigust.

Läbirääkimistel võtsid sõna Toomas Vitsut, Yoko Alender, Martin Helme, Mihkel Raud, Jüri Adams ja Viktoria Ladõnskaja. Läbirääkimistel sõna võtnud fraktsioonide esindajad tõid välja oma seisukohad.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, kuid see ei leidnud toetust. Eelnõu tagasilükkamise poolt hääletas 41 ja vastu oli 42 Riigikogu liiget. Seega läbis eelnõu esimese lugemise.

Eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 8. detsember.

Kooseluseaduse võttis vastu Riigikogu eelmine koosseis, kuid enne jõustumist tuleva aasta algul on vaja Riigikogul vastu võtta rakendusaktid, mille vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust.

Riigikogu võttis täna vastu neli seadust.

 1. Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (84 SE), millega lükatakse töövõimereformi käivitumine poole aasta võrra edasi ehk 1. juulile 2016. Töövõimereformi käivitumist lükati edasi, et arendada välja infosüsteemid, valmistada ette rakendusaktid ja korraldada töövõime hindamist. Lisaks likvideeritakse seadusega töövõimetuspensionilt töövõimetoetusele üleminekul sissetulekuaugu tekkimise võimalus, millega tagatakse inimestele toetuse näol sujuv sissetuleku jätkumine. Samuti täpsustatakse terviseandmete töötlemise nõudeid, mis peavad tagama delikaatsete isikuandmete käsitlemise minimaalselt vajalikes piirides. Seadusega lihtsustatakse ka töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise üheaegset taotlemist. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 61 ja vastu oli 16 Riigikogu liiget.
 2. Riigikogu võttis 76 poolthäälega vastu valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse (101 SE). Seadusesse tehti täiendusi ja täpsustusi, mis on vajalikud eelkõige kalapüügi- ja vesiviljelussektori tootjaorganisatsioonide ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuste ja kalamajandusliku riigiabi andmise paremaks korraldamiseks. Muudatuste tegemise on tinginud Euroopa Komisjoni antud uued õigusaktid, mida kalandusturu korraldamise seaduse vastuvõtmise ajal veel ei olnud, ning praktikas tõstatatud küsimuste lahendamine.
 3. Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse (99 SE), millega lükatakse 1. jaanuariks 2016 planeeritud kütuse aktsiisitõusud edasi ühe kuu võrra ehk 1. veebruarile 2016. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 54 ja vastu neli Riigikogu liiget. Erapooletuks jäi kuus Riigikogu liiget.
 1. Häältega 58 poolt, kaks vastu ja kaks erapooletut, võttis Riigikogu vastu valitsuse algatatud aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse (120 SE), millega viiakse sisse selle aasta riigieelarve muudatused, mis kohandavad kulusid seoses muutunud vajadustega. Riigieelarve kulude ja tulude kogumaht selle tulemusel ei muutu, kuid täpsustuvad ministeeriumide ja teiste asutuste jooksva aasta kulud.

Riigikogu lõpetas viie eelnõu teise lugemise.

 1. Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE). Eelnõuga muudetakse riigilõivumäärasid lähtudes ekvivalendipõhimõttest või kulupõhimõttest Keskkonnaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas ning välisesindustes toimingute tegemisel. Muudatus avaldab mõju kõikidele ettevõtjatele ja ka füüsilistele isikutele, kes maksavad riigilõive vastavate toimingute tegemise või lubade väljastamise või muutmise korral. Muudatus tervikuna ei too ettevõtjatele ja füüsilistele isikutele kaasa uusi kohustusi ega nõua neilt täiendavaid tegevusi.
 2. Valitsuse algatatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (70 SE). Eelnõu eesmärk on võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta. Direktiivi ülevõtmine toob senistes regulatsioonides kaasa mitmeid muudatusi, milles käsitletakse spetsialistide liikuvust EL-i riikide vahel. Kõigile huvitatud kutsealadele tekib võimalus pakkuda Euroopa kutsekaarti, mis võimaldab kvalifikatsioonide lihtsamat ja kiiremat tunnustamist. Muudatustega selgineb süsteem ka tarbijatele, kuna liikmesriike kutsutakse üles läbi vaatama reguleeritud kutsealade kohaldamisala. Lisaks võetakse kasutusele hoiatussüsteem, mis kohustab riiklikke pädevaid asutusi hoiatama üksteist kutsealaste rikkumiste korral, eelkõige tervishoiusektoris.
 3. Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE). Eelnõu tõhustab meetmeid, mis tagavad telefoni-, mobiiltelefoni- ja lühinumbri numeratsiooni efektiivsema kasutamise. Eelnõu näeb ette olukorra lahendamise, kus numeratsioon on kasutusele võtmata või seda kasutatakse ebaefektiivselt, sealhulgas näiteks ka eritariifsete kõnede petuskeemide korraldamiseks. Eelnõuga muudetakse jälitus- või julgeolekuasutuse tsentraalse jälgimisseadme abil teostatud toimingute kohta kogutavate logifailide säilitamise aega seniselt 5-lt aastalt 10-le aastale. Kuna kohtu loal jälitustegevuse käigus kogutud tõendiks olevat logifaili ei saa hävitada enne, kui on läbi võimalike kohtuvaidluste aegumise tähtaeg, siis pikendatakse logifailide säilitamise tähtaega, kuna neil võib olla kohtumenetluses tõendi tähtsus.
 4. Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE). Eelnõuga reguleeritakse arst-residentide osalemist tervishoiuteenuse osutamisel ja täpsustatakse tervishoiuvaldkonna üliõpilaste tervishoiuteenuse osutamisel osalemise tingimusi. Lisaks laiendatakse eelnõuga üldarstiabiteenuse osutajate ja haiglat või õendushaiglat pidavate teenuseosutajate õiguseid selliselt, et nad saavad väljaspool tavapärast majandustegevust anda kasutusse neile kuuluvat kinnisasja. Samuti laiendatakse üldarstiabiteenuse osutajate ja õendushaiglat pidavate teenuseosutajate teenuste valikut füsioteraapiateenusega.
 5. Valitsuse algatatud sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE). Eelnõuga kehtestatakse Eesti õiguses sotsiaalseadustiku üldosa uus seadus, millega luuakse ühtsed alused Eesti sotsiaalkaitsesüsteemile ja sotsiaalkaitse korraldusele. Sotsiaalseadustik loob õiguslikud alused, et kaitsta inimest ja perekonda, ennetades, kõrvaldades või vähendades sotsiaalseid riske terviklikult eelkõige töötuse, haiguse, emaduse, töövõimetuse, vanaduse, toitja kaotuse, laste kasvatamise, kuriteoohvriks langemise, sotsiaalse erivajaduse ja toimetulekuraskuste korral. Määratakse ka sotsiaalõiguse põhimõisted – sotsiaalkaitse ja hüvitis ning rahaline ja mitterahaline hüvitis selle liikidena.

Riigikontrolör Alar Karis andis Riigikogule ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2014. aastal.

Karis märkis, et Riigikontrolli ülevaates toodud probleemid on paljuski lahendatavad mitte järjekordsete strateegiate ja uhkete nimedega dokumentide väljatöötamise kaudu, vaid lihtsalt asjaosaliste isikute kokkuleppimise teel.

„Kui siis on vaja kokkulepe lühidalt kirja panna ning kavaks nimetada, siis minugi poolest. Tähtis on teadvustada, et mitte paber ega plaan ei muuda pärsielu, vaid teod, töö ja koostöö,“ ütles Karis. Tema sõnul andis Riigikontroll just riigi koostoimivuse põhimõttest lähtudes seekord oma ettepanekutega panuse tööturuprobleemide lahendamisse.

Läbirääkimistel võtsid sõna Andres Ammas ja Aivar Sõerd.

Esimese lugemise läbis lisaks kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõule veel viis eelnõu, üks eelnõu langes esimesel lugemisel menetlusest välja.

 1. Valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (85 OE), eesmärk on anda ülevaade riigieelarves seatud eesmärkide saavutamisest, riigi finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest ning võimaldada Riigikogu-poolse kontrollifunktsiooni teostamist Vabariigi Valitsuse suhtes, anda valitsusele võimalus selgitada oma tegevust aruandeaastal ning esitada Riigikogule vajalik informatsioon uute eelarveliste otsuste tegemiseks.
 2. Riigikogu lõpetas 57 Riigikogu liikme algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks” eelnõu (122 OE) esimese lugemise. Eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 4. detsember.
 3. Riigikogu lõpetas Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (96 SE) esimese lugemise. Selle eelnõu eesmärk on võimaldada füüsilisele isikul, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, kuid samas elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel, omandada kinnisasja kuni 0,2 ha, mis annab isikule võimaluse osta maad aiandusühistutes. Eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 8. detsember.
 4. Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE). Lepingute eesmärk on määrata kindlaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheline riigipiir ning piiritleda eelnimetatud kahe riigi vahelised Narva jõe ja Soome lahe merealad. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Häältega 13 poolt, 63 vastu, üks erapooletu ei leidnud ettepanek toetust. Läbirääkimistel võtsid sõna Henn Põlluaas ja Andres Herkel. Eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 9. detsember.
 5. Valitsuse algatatud keskkonnaseire seaduse eelnõuga (100 SE), täpsustatakse ja tõhustatakse keskkonnaseire korraldust, kaasajastatakse sätteid ja viiakse keskkonnaseadustiku keskkonnaseire seadus kooskõlla teiste keskkonnaseadustiku seadustega. Eelnõu keskendub peamiselt seire korraldusele. Eelnõu sätestab vastutavate täitjate kohustused, seirejaamade ja -alade rajamise ning seire käigus saadud andmete töötlemise ja hoidmise korra. Eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 9. detsember.

Riigikogu menetlusest langes välja Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (92 SE), millega sooviti kaotada 1. mail 2014 kehtima hakanud kitsendus, et äriühingu juhatuse liige ei saa ennast töötuna arvele võtta ja tal puudub seetõttu võimalus saada töötuskindlustushüvitist.

Juhtivkomisjoni ettepanekul häältega 49 poolt ja 32 vastu, lükati eelnõu esimesel lugemisel tagasi ja see langes menetlusest välja.

Istung lõppes kell 20.45.

Istungi stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

 

 

Eesti-Vene riigipiirilepete ratifitseerimise eelnõu läbis esimese lugemise

Välisminister Marina Kaljurand märkis, et lepingute tekstid ei ole muutunud võrreldes 2014. aasta tekstidega. Muutunud on lepingutele lisatud seletuskiri, mida välisministeerium ajakohastas, lisades praegu ametis oleva õiguskantsleri arvamuse.

Välisministri sõnul on piirilepingute sõlmimisel Venemaaga Eesti julgeolekule positiivne mõju, kuna see aitab suurendada stabiilsust ja ettearvatavust riikidevahelistes suhetes ning välistada võimalikke arusaamatusi ja vääritimõistmisi nii olulisel teemal nagu riikide territooriumid.

„Selgelt paika pandud ja maha märgitud piir on seega julgeolekut täiendavalt kindlustav faktor,“ ütles Kaljurand ja lisas, et piirilepe võimaldab eemaldada ebaloogilisuse piirijoontel ja seda efektiivsemalt valvata.

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser andis ülevaate eelnõu (108 SE) menetlusest komisjonis.

Välisministri ja väliskomisjoni esimehe ettekannete ja küsimuste esitamise järel algasid läbirääkimised, millest võtsid osa fraktsioonide esindajad. Läbirääkimistel osalesid Henn Põlluaas ja Andres Herkel.

Põlluaas ütles, et Eestile ei ole vaja piirilepingut ja see on Eestile kahjulik. Tema sõnul on küsimus suveräänsuses ja selles, kas riik soovib kaitsta oma territoriaalset terviklikkust. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel tegi ta ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Häältega 13 poolt, 63 vastu, üks erapooletu ei leidnud ettepanek toetust ja eelnõu esimene lugemine lõpetati.

Andres Herkel tõi esile, et lepingutes on suured sisulised puudused ja seal puudub viide Tartu rahulepingule. Ta juhtis tähelepanu sellele, et Eesti pool hakkab taas ühepoolselt lepinguid ratifitseerima ja ei tea kuidas käitub teine pool.

Piirilepingutega määratakse kindlaks Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir ning piiritletakse nende riikide vahelised Narva jõe ja Soome lahe merealad. Riigipiiri kirjelduses ja kaartidel esitatud joon erineb vähesel määral praegusest kontrolljoonest ning võrreldes praeguse kontrolljoonega toimub osapoolte vahel teatud maatükkide vahetus. Näiteks, Eesti saab maad nn Saatse saapa piirkonnas ning Venemaa Meremäe vallas Marinova metsa piirkonnas ja Värska vallas Suursoo piirkonnas. Pooled leppisid kokku, et muudatused maismaal, kaasa arvatud järvedel, on võrdsed, nii et kumbki pool territooriumi ei kaota ega võida.

Välislepingut puudutavat eelnõu arutatakse Riigikogus kahel lugemisel, kui juhtivkomisjon ei tee ettepanekut kolmanda lugemise läbiviimiseks. Eesti riigipiire muutvate lepingute ratifitseerimiseks on nõutav Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline häälteenamus ehk 68 saadiku toetus.

Seadus jõustub üldises korras. Lepingud jõustuvad 30 päeva möödumisel ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast. Pärast lepingute jõustumist moodustatakse riikidevaheline demarkeerimiskomisjon ja alustatakse riigipiiride markeerimist, mille käigus märgitakse maha ja tähistatakse riigipiir.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Jüri Jaanson: ärategemist ootab üks ajaloo suurimaid sotsiaalreforme

„Aasta tagasi võtsime siin saalis vastu töövõimetoetuse seaduse, millega käivitame tuleval aastal töövõimereformi. See on põhimõtteline muudatus erivajadustega ja vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel. Täna on siin vastuvõtu ootel seaduse rakenduslikud muudatused, millega töövõimereformi käivitumine muutub seaduste sihtgruppidele sujuvamaks ja paremaks,“ rääkis Jaanson täna riigikogus seaduseelnõu kolmandal lugemisel peetud kõnes.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme sõnul on praegune töövõimetuspensionite süsteem nii erivajadustega inimeste kaasamise mõttes kui finantsilisest vaatest jätkusuutmatu.

„Süsteemi reformimise möödapääsmatust on kinnitanud erinevad sõltumatud uuringud ja reformi osapoolte seisukohad. Jätkusuutliku lahenduse elluviimiseks ja erivajadustega ning vähenenud töövõimega inimeste ühiskonda ja hõivesse kaasamiseks on meil kasutada 354 miljoni euro ulatuses Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigieelarve vahendeid. Tegemist on Eesti riigi viimaste aegade suurima sotsiaalreformiga,“ lausus Jaanson.

Seadusemuudatusega lükatakse töövõimereformi käivitumine 2016. aasta 1. juulile.

Jaansoni kinnitusel on reformi edasilükkamise põhjuseks vajadus välja arendada sotsiaalvaldkonna infosüsteemid  ja ette valmistada rakendusaktid, samuti vajadus kvaliteetse töövõime hindamise teenuse sisseostmiseks.

Seadusemuudatusega välditakse töövõimetuspensionilt töövõimetoetusele üleminekul sissetulekuaugu tekkimist. Lisaks on täpsustatud delikaatsete terviseandmete töötlemise nõudeid ja hüvitise suuruse arvutamist ning lihtsustud töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise üheaegset taotlemist.

Töövõimereformiga minnakse üle töövõimetuspensionite süsteemilt töövõimetoetuse süsteemile. Selle alustaladeks on töövõime hindamine ja aktiivsusmeetmed, mille täitmisel saavad õigustatud isikud töövõimetoetust. Töövõimetoetuse sihtgruppidele pakub reform töötukassa näol igakülgset abi hõivesse saamisel, hinnates nende töövõimet ja andes soovitusi ning vajadusel abi töötingimuste, abivahendite ja rehabilitatsiooniga.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige

Jüri Jaanson
jyri.jaanson@riigikogu.ee
+372 5184618

Riigikogu kiitis heaks töövõimereformi edasilükkamise

Valitsuse algatatud töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (84 SE) poolt hääletas 61 ja vastu oli 16 Riigikogu liiget.

Töövõimereformi käivitumist lükati edasi, et arendada välja infosüsteemid, valmistada ette rakendusaktid ja korraldada töövõime hindamist.

Lisaks likvideeritakse seadusega töövõimetuspensionilt töövõimetoetusele üleminekul sissetulekuaugu tekkimise võimalus, millega tagatakse inimestele toetuse näol sujuv sissetuleku jätkumine. Samuti täpsustatakse terviseandmete töötlemise nõudeid, mis peavad tagama delikaatsete isikuandmete käsitlemise minimaalselt vajalikes piirides. Seadusega lihtsustatakse ka töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise üheaegset taotlemist.

Sotsiaalkomisjoni liikme Jüri Jaansoni sõnul toob töövõimereform põhimõttelise muudatuse erivajadustega ja vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel hõivesse ja ühiskondlikku ellu. „Töövõimereformiga läheme üle töövõimetuspensionite süsteemilt töövõimetoetuse süsteemile ja selle alustaladeks on töövõimetoetuse seaduse kohaselt töövõime hindamine ja aktiivsusmeetmed, mille täitmisel saavad inimesed töövõimetoetust. Töövõimetoetuse sihtgruppidele pakub töötukassa igakülgset abi tööle saamisel, hinnates töövõimet ja andes soovitusi ning abi töötingimuste, abivahendite ja rehabilitatsiooni vajaduse korral. See võimaldab vähenenud töövõimega inimestel oma sissetulekuid suurendada,“ ütles Jaanson.

Jaanson lisas, et praegune töövõimetuspensionite süsteem on nii erivajadustega inimeste kaasamise mõttes kui finantsilisest vaatest jätkusuutmatu.

Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus jõustub 20. detsembril käesoleval aastal. 1. jaanuaril 2016 jõustuvad töövõimereformiga seotud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muudatused, mis tagavad inimestele uute tööturuteenuste kasutamise võimaluse uue aasta algusest.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Konservatiivide fraktsioon kohtus Jüri Ratasega

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon kohtus  25.novembril Riigikogu asespiikri Jüri Ratasega viimase initsiatiivil. Kohtumine leidis aset soojas ja asjalikus õhkkonnas.

Jüri Ratas jagas teavet Riigikogu juhatuse töö, riigikogu töö- ja kodukorra planeeritava uuendamise kohta. Samuti Riigikogu ajaveebi ja seadusandlike initsiatiivide kohta.

Jüri Ratas ütles, et Riigikogu juhatusel on kavas senisest rohkem arvestada Riigikogu väiksemate fraktsioonide huvidega. See puudutab nii rahalisi vahendeid kui ka kajastamist Riigikogu veebilehel. Lisaks on kõne all olnud väikeste fraktsioonide esindatuse küsimus Riigikogu komisjonide töös. Nii ei saa näiteks hetkel Konservatiivide ja Vabaerakonna fraktsioonid osaleda kõikide tähtsamate alaliste komisjonide töös. Selle all kannatab aga kogu demokraatlik seadusloome. Üheks väljapääsuks oleks võimaldada väikese fraktsiooni liikmetel osaleda kahe alalise komisjoni töös.

Konservatiivide fraktsiooni liikmed olid rahul Jüri Ratase senise tegevusega asespiikri ametikohal ja soovisid talle edu tema edasises ametialases töös.