Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo kolmapäevaks, 26. oktoobriks

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele on vastamas peaminister Taavi Rõivas, välisminister Jürgen Ligi ja maaeluminister Urmas Kruuse.

Välisminister Jürgen Ligi vastab küsimustele Ukraina olukorra kohta, Eesti Vabariigi välissaatkondade tegevuse optimeerimise kohta, kaubanduslepete mõju kohta välispoliitikale, Euroopa Liidu tuleviku kohta ja idapartnerluse tippkohtumise kohta.

Maaeluminister Urmas Kruuse vastab küsimustele sigade Aafrika katku toimetuleku kohta Eestis, põllumeeste rahalise toetamise kohta ning seakasvatuse hetkeseisu ja perspektiivide kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Jätkub teisipäevase istungi tööaja lõppemise tõttu pooleli jäänud Riigikogu liikmete Jüri Adamsi, Monika Haukanõmmi, Krista Aru, Andres Herkeli, Ain Lutsepa ja Külliki Kübarsepa algatatud haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (273 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on luua võimalused Setumaa osade omavaheliseks ühinemiseks.

Teisipäevase istungi tööaja lõppemise tõttu kolmapäevase istungi päevakorda lükkunud Riigikogu liikme Mark Soosaare algatatud haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE) esimene lugemine. Eelnõu näeb ette valitsusele suurema kaalutlusõiguse andmise omavalitsuste ühinemiskriteeriumide täitmisel.

Kolmas lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE) tõstetakse maksustatava käibe piirmäära, mille ületades tekib ettevõtlusega tegeleval isikul kohustus end registreerida käibemaksukohustuslasena ning täiendada kaupade nimekirja, millele rakendatakse käibemaksuarvestuses erikorda – pöördmaksustamist.

Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) muudab välisteenistuse seadust seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi ülesande täitmisega. Muudatuste eesmärk on lihtsustada ELi eesistumisega seotud personalimääramisi ning vähendada sellega seotud töökoormust, võimaldada teenistujate sujuvat ning operatiivset lähetamist ELi eesistumisega seotud ametikohtadele ja muuta kehtivat regulatsiooni selgemaks. Kehtiv seadus ei võimalda praegu ELi Nõukogu eesistumisega seotud paindlikkust ja suurenenud koormuse tingimustes operatiivset lähetustega seotud dokumentide menetlemist. Eelnõuga võimaldatakse edaspidi ka Riigikantseleil lähetada erialadiplomaate välisteenistuse seaduse alusel. Muudatus on seotud EL eesistumise ülesannete täitmisega, mille tõttu suureneb Riigikantseleist lähetatavate ametnike hulk. Eelnõuga luuakse võimalus võtta erialadiplomaate välisteenistusse ka siis, kui nad võõrkeeltest oskavad ainult inglise keelt. Seni on nõutav kahe võõrkeele oskus, millest üks on inglise või prantsuse keel. Erialadiplomaat on oma valdkonna spetsialist, kelle puhul on kõige olulisemad tema erialased teadmised. Muudatus on vajalik, sest kahe võõrkeele oskuse nõue on takistuseks pädeva spetsialisti lähetamisel erialadiplomaadina.

Teine lugemine – 4 eelnõu:

Valitsuse algatatud Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (310 SE) järgi ratifitseerib Eesti Pariisi kokkuleppe kasvuhoonegaaside heite üleilmse vähendamise kohta. Eesti on seadnud endale eesmärgiks ratifitseerida Pariisi kokkuleppe novembris algavaks kliimakonverentsiks Marrakeshis. Kliimakokkuleppe põhieesmärk on hoida ülemaailmne keskmine temperatuuri tõus tunduvalt alla 2°C võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga. Selleks kohustusid riigid oluliselt vähendama oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Pariisi kokkuleppega pannakse muuhulgas paika siduvad kasvuhoonegaaside vähendamise sihttasemed ja aruandlussüsteem, nähakse ette dünaamiline mehhanism, mis võimaldab võetud kohustusi aja jooksul hinnata ja suurendada, samuti kliimamuutustega seotud rahastamise tegevused ning kliimamuutustega seotud kohanemise pikaajaline kava. Kliimakokkulepe võeti 195 riigi osalusel vastu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 21. konverentsil, mis toimus möödunud aasta oktoobris Pariisis. Kokkulepe jõustub 30. päeval pärast seda, kui vähemalt 55 konventsiooniosalist, kelle kasvuhoonegaaside heide kokku moodustab vähemalt 55 protsenti kasvuhoonegaaside koguheitest, on andnud hoiule oma ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja.

Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (249 SE) viiakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus kooskõlla ELi täpsustatud nõuete ja ühise põllumajanduspoliitika uue rahastamisperioodi 2014-2020 käivitamiseks tehtud muudatustega. Samuti lisatakse seadusesse sätted seoses maaelu arengukava toetuste eest tehtavate tegevuste muutmistega, piimatootmiskvoodi rakendamise lõppemise ja põlluraamatuga. Eelnõu lihtsustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 toetuste eest tehtavate tegevuste muutmist dokumentides ja sätestab, millistel juhtudel võib toetust kaotamata tegevusi muuta. Juhul kui põllumajandustootja pole piimatootmiskvoodi ületamise tasu tähtpäevaks ära maksnud, antakse PRIAle õigus see tasaarveldada põllumajandustootjale makstavate toetustega. Põllumajandusega tegelevad isikud peavad põlluraamatusse kandma lisaks veeseaduses nõutud andmetele ka toetuse saamise tingimustes märgitud andmed. Näiteks andmed mullaproovide võtmise ja nende analüüsi tulemuste, taimekahjustajate seire, kasvatatavate põllumajanduskultuuride sortide ja muu kohta. Tegemist on teabega, mida enamikel juhtudel juba põlluraamatusse kantakse. Muudatus on vajalik, et tagada Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames antavate keskkonnatoetuste, samuti mahepõllumajanduse toetuse saamise nõuete tõhusam kontroll. Teiseks lugemiseks täiendati eelnõu sätetega, millega koolipiimatoetus ning koolipuuvilja ja -köögiviljatoetus asendatakse koolikava toetusega tulenevalt Euroopa Liidu asjaomastest õigusaktidest.

Valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE). Seaduse muudatuse eesmärk on viia üha enam toodangust mahedalt märgistatuna tarbijani, soodustada mahetoidu tarbimist ja mahetooraine üha laialdasemat kasutamist toitlustusettevõttetes. Sätestatakse võimalus mahetooraine kasutamisele viitamiseks spetsiaalselt toitlustajatele väljatöötatud märgi kaudu. Tekib võimalus näidata mahetooraine protsentuaalselt osakaalu kolmes vahemikus: üle 20 kuni 50 protsendi toorainest on mahe; üle 50 kuni 80 protsendi toorainest on mahe; üle 80 kuni 100 protsendi toorainest on mahe. Vahemikku on võimalik arvestada ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal. Andmed saadakse ettevõtte raamatupidamisdokumentidest. Toitlustajatele antakse võimalus ise otsustada, kas osakaalu arvestamise aluseks võetakse toodete kogus või maksumus. Kehtiv seadus võimaldab toitlustusettevõttes kasutada riiklikku ökomärki, kui vähemalt 95% kasutatavast toorainest on mahepõllumajandusest, kuid seda on paljudes ettevõtetes keeruline täita.

Valitsuse algatatud 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE) ei muuda riigieelarve kulude ja tulude kogu mahtu, kuid täpsustuvad ministeeriumide ja teiste asutuste jooksva aasta kulud. Eelnõu kajastab kokku 98 muudatusettepanekut.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse algatatud 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE). 2017. aasta riigieelarve eesmärk on kestliku ja läbimõeldud eelarvepoliitika kaudu tugevdada Eesti julgeolekut, edendada majanduskasvu, vähendada tööjõumakse, suurendada madalapalgaliste ja lastega perede toimetulekut soodustamaks laste sünde ning uuendada riigi ja kohalikku haldust.

Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE) muudab Eesti fonditurgu atraktiivsemaks ja soodustab konkurentsi pensionifondide turul. Eelnõu soodustab uute pensionfondide valitsejate lisandumist ning muudab inimeste jaoks pensionifondi vahetamise oluliselt odavamaks.

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE).

Sündmused

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab kunstnik Saskia Järve näituse „Mälu kaob“ (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 14.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi analüütiku Kathy Guiducci-Ferryga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tadžikistani ajakirjanikega.

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi suursaadiku Theresa Bubbeariga.

Kell 15.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Euroopa Komisjoni julgeolekuvoliniku Julian Kingiga.

Välislähetused

21. – 27. oktoober
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Toomas Kivimägi (21.–26.10) osalevad Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 135. assambleel ja sellega seotud kohtumistel Genfis, Šveitsis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Urve Tiidus: riik paneb üksi elavatele pensionäridele õla alla

“Toetust hakkavad saama vanaduspensioniikka jõudnud inimesed, kes on enne toetuse väljamaksmist elanud kuus kuud üksi. Kindlasti on see samm õiges suunas, eesmärgiga toetada eakate toimetulekut,” lausus Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Urve Tiidus.

Tiidus selgitas, et toetuse saamiseks avaldust tegema ei pea, selleks peab olema jooksva kalendriaasta 1. aprillil vanaduspensionieas.

“Toetuse maksmisel ei arvestata, kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta, samuti ei arvestata talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Töine tulu jäetakse arvestamata selleks, et soodustada vanaduspensionieas töötamist, sealhulgas osalise koormusega. Pensionäritoetust ei maksustata tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka,” lisas Tiidus.

Riigieelarves on üksikpensionäride 115-euroseks toetuseks ette nähtud 10 miljonit eurot.

Teisipäeval läbis riigikogus esimese lugemise sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus, mis näeb ette kehtestada järgmisest aastast üksi elava pensionäri toetus.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees

Urve Tiidus
Urve.Tiidus@riigikogu.ee
+372 5217702

Majanduskomisjon arutas elektrituruseaduse muutmist

Eelnõu tutvustanud majanduskomisjoni liikme Kalle Pallingu sõnul võimaldab elektrituruseaduse muutmine Eestil müüa taastuvatest allikatest toodetud energia statistikat teisele liikmesriigile, kes ei suuda enda 2020. aastaks võetud taastuvenergia osakaalu eesmärke iseseisvalt täita.

„Statistikakaubandus võimaldab Eestil toota taastuvenergiat Eesti tarbijaid koormamata. Vajaliku toetuse taastuvenergia tootmiseks maksab liikmesriik, kes soovib Eestilt taastuvenergia statistikat osta,“ ütles Palling. „Eesti võit statistikakaubanduses osalemisel on täiendavad töökohad metsandussektoris ja majanduse elavdamine.”

Palling selgitas, et müüdud statistika võimaldab teenitavale tulule lisaks vähendada taastuvenergia toetuste kulu tarbijale ja seeläbi vähendada inimeste elektriarvel kajastuvat taastuvenergia tasu.

Komisjoni aseesimees Mihhail Korb ütles, et elektrituruseaduse muutmine on kindlasti vajalik. Tema sõnul peab eelnõu lõplik eesmärk olema elektrihinna vähendamine tarbijale ja keskkonna saastatuse vähendamine. Korb avaldas lootust, et pika ja keerulise diskusiooni tulemusel on võimalik need eesmärgid saavutada.

“Elektrituru uusi regulatsioone on soovitud pikalt,“ ütles majandus- ja taristuminister Kristen Michal. Ta selgitas komisjonile, et kaks olulisemat kavandatud muudatust on võimalus hakata müüma taastuvenergia statistikat teistele Euroopa Liidu riikidele ning taastuvenergia ostmine turupõhiselt, et tarbijat vähem koormata.

Ministri sõnul on statistikakaubandusega Eestil võimalik teenida kümneid miljoneid eksporditulu ning luua metsandusse ligi paartuhat uut töökohta. „Eesti taastuvenergia eesmärkide täitmiseks hakatakse edaspidi tegema vähempakkumisi, mille tulemus kajastub tarbijale soodsamas hinnas,” lisas minister Michal.

Majanduskomisjon otsustas saata valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE) Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 9. novembril. Ettepanekuid muudatusteks on võimalik esitada 23. novembrini.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Siim Kiisler: omavalitsuste haldusreformi järgne rahastamine on seni kokku leppimata

„Haldusreformi vältimatu osa on muuta ka omavalitsuste rahastamise põhimõtteid, sellest johtuvalt esitas IRL riigihaldusministrile Arto Aasale ettepanekud juba kevadel, kuid seni ei ole Aas sellekohast seaduseelnõud esitanud. Praegu liitumisläbirääkimisi pidavate omavalitsuste jaoks on kriitilise tähtsusega teadmine, millistel põhimõtetel hakkab toimima nende tulubaas peale haldusreformi,“ kritiseeris Kiisler otsustamatust.

„Viimati arutati omavalitsuste rahastamist valitsuskabinetis augusti lõpus ning lepiti kokku, et Arto Aas analüüsib IRLi ettepanekuid ja vajadusel toob lauale omapoolsed ettepanekud. Tänaseks on sellest kaks kuud möödas, kuid otsuseid ei ole ja vaikus kestab,“ kommenteeris Kiisler.

Kiisleri selgitusel on praegu kaks peamist omavalitsuse tulubaasi rahaallikat – tulumaks ja tasandusfond. „Tulumaksu saab omavalitsus 11,6 protsenti oma elanike tulult. See tähendab, et kui elaniku palk on tuhat eurot, laekub omavalitsuse eelarvesse 116 eurot. Meie ettepanek on muuta omavalitsusele laekuva tulumaksu protsenti nii, et neis omavalitsustes, kus elanike tulud on väiksemad, oleks omavalitsusele laekuv tulumaksu protsent suurem. Siis ei sõltu enamik omavalitsusi enam töökohtade loomist mittemotiveerivast tasandusfondist,“ kommenteeris ta erakonna ettepaneku sisu.

„Sisuliselt tähendaks see, et Tallinnast ja Tartust kaugemal asuvad ja seetõttu väiksema tulupotentsiaaliga omavalitsused saavad tasandusfondi asemel omale senisest suurema osa tulumaksust. Nii saame suurendada omavalitsuste vabadust ja vastutust oma eelarve kujundamisel ning leevendada tõhusalt regionaalsetest sissetulekutasemetest tulenevaid erisusi,“ selgitas ta.

Kiisleri sõnul on IRLi ettepanekud kantud kaugemast eesmärgist, et tulevikus oleks Eesti omavalitsused iseseisvad ja hästi toimetulevad ning suudavad nii oma kodanike kui ka investeeringute ja kultuurikeskkonna poolest konkureerida Tallinna või Riiaga. „Tuleviku omavalitsuse peamine ülesanne on aidata kaasa sellise majandus- ja elukeskkonna loomisele, mis kasvatab elanike sissetulekuid ja heaolu. Uus tulumaksu jaotamise süsteem loob selleks paremad võimalused,“ lõpetas ta.

Kontakt
Priit Värk
58 053 895

Eelarvenõukogu rahanduskomisjonile: majandusprognoos kirjeldab piisava usaldusväärsusega Eesti majanduse olukorda

Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer märkis, et suvine majandusprognoos on aluseks järgmise aasta riigieelarvele ning sellele annab seaduse järgi oma hinnangu Eelarvenõukogu. “Sõltumatu kõrvalvaade eelarve projektile ja Eesti majanduse olukorrale laiemalt on äärmiselt oluline sisend Riigikogule,” lisas Holsmer.

“Diagnoos majanduse olukorrale kattub ka just Eesti viibinud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hinnangutega. Kiire palgakasv on positiivne inimese jaoks, kuid küsimus on tootlikkuses ning ettevõtete võimes pikaajaliselt kohaneda kõrgema palgatasemega,” ütles Holsmer. „Eelarvepoliitiliste otsuste kaudu suurendab riik antud olukorras investeeringuid, vähendab avaliku sektori töötajaskonda ja viib ellu riigireformi ning vähendab tööjõumakse. Niisamuti pean oluliseks ettevõtjate aitamist uute turgude leidmisel. Need sammud aitavad kaasa Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele.”

Eelarvenõukogu hinnangu kohaselt on aeglasemaks korrigeeritud SKP nominaali 5,9-lt protsendilt 5,2-le protsendile, reaalkasvu aga on alandatud 3-lt protsendilt 2,5-le protsendile. Eelarvenõukogu analüüsis tõdetakse, et jätkuvalt on üleval küsimus Eesti majanduse kriisijärgsest kasvupotentsiaalist. Kuigi nii sel kevadel kui ka suvel on SKP potentsiaalse taseme hinnanguid allapoole korrigeeritud, siis ei pruugi korrigeerimise ulatus olla piisav.

Rahanduskomisjoni aseesimees Tarmo Tamm viitaski asjaolule, et viimase nelja aasta jooksul on kärbitud algset majanduskasvu prognoosi. Eelarvenõukogu esimees Raul Eamets ütles, et Rahandusministeeriumi makromajandusprognoos on teiste prognoosidega sarnane ning kirjeldab piisava usaldusväärsusega Eesti majanduse väljavaateid. Majanduskasvu väljavaadete halvenemisele vaatamata on maksulaekumine lähiajal väga hea.

Seadustest lähtuvalt on Eelarvenõukogu näol tegemist nõuandekoguga, mis hindab riigi makromajandusprognoose ning jälgib eelarvereeglite täitmist. Eelarvenõukogule pandud ülesanded ei eelda eelarvepoliitiliste hinnangute andmist ning Eelarvenõukogu on selgelt järelvalvaja rollis

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

 

Menetlusse võeti eelnõu tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmiseks

Valitsuse 24. oktoobril algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE).

Eelnõu muudab vastsündinud lastele perearsti määramise korda ning annab arstiõppe üliõpilasele ligipääsu tervise infosüsteemile. Esimese muudatusega soovib valitsus tugevdada lastekaitset ennetades ning vähendades laste haigestumist ning sotsiaalsest oludest tulenevat riski arsti juurde mitte pääseda. Muudatus tagab, et perearstideni jõuab info kõigi vastsündinute kohta ning seeläbi on võimalik kõiki lapsi jälgida kuni 18 aastaseks saamiseni vastavalt laste tervisekontrolli nõuetele.

Eelnõu kohaselt määratakse vastsündinud laps automaatselt tema ema perearsti nimistusse. Kui seni on tulnud lapsevanemal endal esitada vastav avaldus arsti nimistusse saamiseks, siis muudatuse kehtima hakkamisel kantakse laps perearsti nimistusse sünnitushaigla taotluse alusel. Haigekassa nimistu andmeid uuendades saab perearst teada ka uuest patsiendist. Kui emal ei ole perearsti, määrab vastsündinule perearsti terviseamet.

Samuti antakse eelnõuga neljanda kursuse lõpetanud arstiõppe üliõpilastele, kes töötavad arsti abilisena, ligipääs e-tervise infosüsteemile. Muudatus võimaldab tudengitest abiarstidel näha patsiendi varasemaid haigusi ja seeläbi paremini abistada arsti, teha patsiendile põhjalikumat esmast läbivaatust ja valmistada ette vajalikke dokumente ning retseptipõhjasid. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Valitsuse 24. oktoobril algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE).

Eelnõuga muudetakse sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenus kohaliku omavalitsuse poolt korraldatavaks sotsiaalteenuseks ning sellega seoses muutub riigieelarvest rahastatud raske ja sügava puudega lapsehoiuteenuse rahastus – edaspidi läbi kohalike omavalitsuste toetusfondi. Eelnõu kohaselt eraldatakse riigieelarvest sügava puudega laste vanemate toetamiseks täiendavalt 1 miljon eurot.

Seletuskirjas märgitakse, et riik rahastab raske ja sügava puudega laste toetamist praegu osaliselt ja teeb seda maavalitsuste kaudu. Pärast seaduse muudatust hakkavad lapsehoiuteenuse korraldamisega tegelema ainult kohalikud omavalitsused, kes teavad oma kogukonna laste ja perede vajadusi kõige paremini. Kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav lapsehoiuteenus hõlmab edaspidi ka raske ja sügava puudega lapsi sellise erisusega, et riik katab osaliselt puudest tuleneva rahastuse lisavajaduse.

Kooskõlas riigieelarve seadusega jagatakse riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse vahendid kohalikele omavalitsustele vastavalt teenust vajavate laste arvule. Rahastus tagatakse kohalike omavalitsuste toetusfondi kaudu.

Siseriikliku lapsendamise korraldamine antakse eelnõu kohaselt maamaavalitsuste pädevusest sotsiaalkindlustusametisse, et kõik lapsendamisega seotud toimingud oleksid koondunud ühte asutusse. Muudatus tagab lapsendamistele ühtse lähenemise üle Eesti. Sellega seoses muudetakse lisaks sotsiaalhoolekande seadusele ka lastekaitseseadust, perekonnaseadust ja tsiviilkohtumenetluse seadustikku. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

 

 

Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekut muuta looduskaitseseadust

„Jah, omand kohustab, aga samal ajal ütleb põhiseadus selgelt, et kui inimeselt tema omand sundvõõrandatakse, siis tuleb maksta kohe õiglast hüvitist, ja kui omandile seatakse ulatuslikke kitsendusi, siis tuleb hüvitada need kitsendused mõistliku aja jooksul,“ sõnas Madise. „Sellepärast, et mõistlik tasakaal Eesti looduse kaitse ja omanikuõiguste kaitse vahel on jäänud leidmata, olen teinud ettepaneku viia looduskaitseseaduse § 20 kooskõlla põhiseaduses omandi põhiõigust sätestavate lõikudega §-s 32 ja §-ga 14, mis ütleb seda, et ükski õigus ei tohi jääda formaalseks, vaid ka seadused peavad olema seatud nõnda, et valitsus tegelikult seaduses ettenähtud eesmärke ja norme täidab.“

Õiguskantsleri sõnul on probleem lahendatav ja mitte ainult rahaga. Ta märkis, et kõigi vajalike väljaostmiste tegemiseks kuluks üle 15 miljoni euro.

„On selge, et sellist raha ilmselt riigieelarvest võtta ei ole. Aga on olemas ka teised variandid. See, mida varem tunti maadevahetuse nime all. Kindlasti on Eesti riik tänaseks juba nii palju küpsem ja suutlik korruptsiooni ennetama ning seal, kus on siiski aset leidnud, seda ka avastama, et niisugused skeemid, nagu eelmine kord kasutusel olid, jääksid nüüd ära,“ ütles Madise. „Muu hulgas on mõeldav seegi, et need maad, mida riik ise ei vaja, eriti, kui need asuvad nn magusates kohtades, müüb riik ise oksjonil maha ja sealt saadud rahaga hüvitab piiranguid. Praegusel ajal on kasutusel ümberkruntimine ja meie andmetel ei kasutata seda kuigi aktiivselt.“

Põhiseaduskomisjoni liige Kalle Muuli andis ülevaate põhiseaduskomisjonis arutatust ning märkis, et põhiseaduskomisjon toetas õiguskantsleri ettepanekut astuda vajalikke samme tagamaks maaomanike õigust saada oluliste looduskaitseliste piirangute eest õiglast hüvitist mõistliku aja jooksul. Tema sõnul leidsid komisjoni liikmed omavahelises arutelus, et õiguskantsleri algatus on põhimõtteliselt õige, sest probleem on olemas, kuid leidsid ka seda, et ainuüksi menetlustähtaja seadmine eraomandi hüvitamisele ei lahenda probleeme ning et vaja on ka muid abinõusid.

„Pigem aitab probleeme lahendada keskkonnaministri ette kantud abinõude pakett. Põhiseaduskomisjoni liikmete arvates nendest hulgast vahenditest või asjadest, mida tuleks probleemi lahendamiseks rakendada, peab õige sobiva ja vajaliku lahenduse leidma keskkonnakomisjon,“ lausus ta.

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra andis ülevaate keskkonnakomisjonis arutatust ning ütles, et keskkonnakomisjon otsustas õiguskantsleri ettepanekut põhimõtteliselt toetada. „Ka keskkonnakomisjonis käis korduvalt läbi mõte, mida tutvustas riigivara osakonna jurist Teet Kukk, et raha efektiivseks kasutamiseks oleks mõistlik antud probleemi puhul kasutada erinevaid meetodeid, nagu väljaost, maakorralduse käigus maade vahetus ja piirangute leevendamine maaomanike kasuks,“ ütles Vakra. „Ja keskkonnaminister Marko Pomerants lisas, et praegu on eesmärk kaasata maaomanikke läbirääkimistele varem, kui maale kehtestatakse looduskaitselised piirangud.“

Läbirääkimistel sõna võtnud Artur Talvik Vabaerakonna fraktsioonist ütles, et loodab, et siit minnakse edasi ka nii kaugele, et looduskaitse kui selline saab tagasi n-ö kaalutlusõiguse ja regulatsioonide rägastikku jääb vähemaks.

Õiguskantsleri ettepaneku poolt hääletas 70 saadikut, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele sai keskkonnakomisjon ülesandeks algatada eelnõu looduskaitse seaduse § 20 kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Riigikogus läbis esimese lugemise üks eelnõu:

Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) näeb ette kehtestada üksi elava pensionäri toetus. Üks kord aastas makstavat toetust hakkavad saama vanaduspensioniikka jõudnud inimesed, kes on enne toetuse väljamaksmist elanud kuus kuud üksi. Andmed võetakse rahvastikuregistrist perioodi 1. aprill kuni 30. september kohta. Toetus makstakse välja oktoobrikuus. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid selle määrab Sotsiaalkindlustusamet pärast andmete kontrollimist. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et toetuse maksmisel ei arvestata, kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta, samuti ei arvestata talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Töine tulu jäetakse arvestamata selleks, et soodustada vanaduspensionieas töötamist, sealhulgas osalise koormusega. Pensionäritoetust ei maksustata tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka.

Läbirääkimistel võtsid sõna Marika Tuus-Laul Keskerakonna fraktsioonist, Andres Herkel Vabaerakonna fraktsioonist, Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist, Jaak Madison Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist ning Aivar Kokk Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist.

Riigikogu ei toetanud üht otsuse eelnõu:

Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (271 OE) tehakse valitsusele ettepanek algatada kiiremas korras käesoleva aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus, millega otsustatakse maksta jooksval aastal kriisiabitoetusi summas 8,3 miljonit eurot tõsistesse raskustesse sattunud põllumajanduse piima- ja sealihasektorile.

Läbirääkimistel võtsid sõna Siret Kotka Keskerakonna fraktsioonist ja Mart Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist.

Juhtivkomisjon tegi ettepaneku viia läbi otsuse eelnõu lõpphääletus.

Otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt oli 32 saadikut, vastu ja erapooletuid ei olnud. Kuna otsuse eelnõu vastuvõtmiseks oli vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust, siis otsuse eelnõu toetust ei leidnud ja langes menetlusest välja.

Istungi tööaja lõppemise tõttu jäi täna pooleli Riigikogu liikmete Jüri Adamsi, Monika Haukanõmmi, Krista Aru, Andres Herkeli, Ain Lutsepa ja Külliki Kübarsepa algatatud haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (273 SE) esimene lugemine, mille eesmärk on luua võimalused Setumaa osade omavaheliseks ühinemiseks. Eelnõu arutelu jätkub järgmisel istungil.

Istungi tööaja lõppemise tõttu lisandub järgmise istungi päevakorda Riigikogu liikme Mark Soosaare algatatud haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE) esimene lugemine, mis näeb ette valitsusele suurema kaalutlusõiguse andmise omavalitsuste ühinemiskriteeriumide täitmisel.

Istungi stenogramm http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201610251000

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Keskerakond toetab üksi elavate pensionäride toetuse kehtestamist

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Marika Tuus-Lauli sõnul toetab Keskerakond täna parlamendis esimese lugemise läbinud seadusmuudatust, millega tagataks üksi elavatele pensionäridele tulevikus ühel korral aastas toetus 115 euro ulatuses. Saadiku hinnangul on iga pensionäride eluolu parandav toetus tervitatav ja taolisi samme tuleks astuda veelgi enam.

„Keskerakond on juba pikalt seisnud selle eest, et meie eakate pensionid suureneksid. Täna planeeritav üksi elava pensionäri toetus on üsna sarnane varasemalt Keskerakonna poolt pakutud lesepensionile. Tegelikkuses oleks Eestis tõenäoliselt vaja läbi viia hoopis erakorraline pensionitõus kõigile, kuid kindlasti oleme nõus toetama ka teisi algatusi, mis meie vanureid aitavad,“ rääkis Marika Tuus-Laul.

Riigikogulase sõnul leidub eelnõus siiski ka punkte, mis vajavad muutmist. Esmalt plaanib Keskerakond teha muudatusettepaneku, mis võimaldaks ühekordset aastatoetust saada kõikidel pensionäridel, mitte vaid neil, kes elavad üksi ja kelle pension jääb alla 470 euro.

„Muutmist vajab ka eelnõusse sisse kirjutatud poliitiline aspekt. Nimelt tuleb antud eelnõu kohaselt esimene toetussumma pensionäridele tuleva aasta 1. oktoobril. Kuid üllatus-üllatus, täiesti juhuslikult on kaks nädalat pärast seda toimumas kohalikud valimised. Täna jääb mulje, et eelnõuga püütakse lihtsalt pensionäridele enne valimisi muljet avaldada. Ma usun, et Keskerakond teeb eelnõusse muudatusettepaneku, mis näeb ette toetuse maksmise pensionäridele nende sünnipäeva kuul, mitte kõigile ühe korraga oktoobris. See muudatus aitaks vähendada ka halduskoormust, mis oleks kõigile korraga makstes lihtsalt ülemäära suur,“ rääkis Tuus-Laul ja lisas, et muudatusettepanekuid lisandub tõenäoliselt veel teisigi.

Lisainfo:
Marika Tuus-Laul
Tel: +372 506 9018

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel: +372 53 474 246

Mihhail Korb: valitsus soovib riigiettevõtete erastamist, sest lihtsalt ei soovi nendega tegeleda

„Arvestades tänast olukorda, kus meie majandus on endiselt madalseisus ja uut kasvu on raske näha, on meil riigiosalusega ettevõtteid väga vaja. Seega teevad mind majandus- ja taristuministeeriumist tulevad signaalid riigiettevõtete müümise kohta väga rahutuks,“ rääkis Riigikogu majanduskomisjoni liige, keskerakondlane Mihhail Korb.

Eesti riigil on osalus 33 äriühingus, mis teenisid riigile puhaskasumit möödunud aastal kokku 128 miljonit eurot. Riigieelarvesse maksid need ettevõtted eelmisel aastal dividende kokku 129 miljoni euro ulatuses.

„Hoolimata sellest, et riigiosalusega ettevõtted aitavad katta tublisti riigieelarve tulude poolt, räägitakse juba aastaid riigiettevõtete müümisest või börsile viimisest. Eelmisel nädalal asuti taas spekuleerima Eleringi börsile viimise teemal. Juba varasemalt oli aga teada plaan erastada lähiaastatel AS Eesti Teed ning tõenäoliselt ka Omniva, EVR Cargo, Teede Tehnokeskus ja Metrosert. Eriti huvitav on minu hinnangul seis Eesti Teedega, mis loodi alles 2012. aastal ja mis pidi tihendama konkurentsi ning vähendama võimalust valdkonnas tegutsevate ettevõtete kokkulepeteks. Kui me aga ettevõtte juba 2018. aastal erastame, tekib taas oht, et turuosalised asuvad lubamatuid kokkuleppeid tegema,“ selgitas Korb vastuseisu AS Eesti teede erastamise kavale.

Korb jätkas: „Olen veendunud, et riik võib olla hea peremees ettevõtetele, täna lihtsalt tundub, et valitsusel jääb puudu tahtmisest nendega tegeleda. Ettevõtteid on kerge erastada, kuid märksa raskem tagasi saada. Lisaks säilib oht, et langeb inimestele osutavate vajalike teenuste kvaliteet. Riigiettevõtete erastamise kava on lühinägelik samm!“

Seoses antud küsimustega edastas Riigikogu Keskerakonna fraktsioon täna peaminister Taavi Rõivasele ka arupärimise, et saada parem ülevaade riigiettevõtete müümise plaanist ning valitsuse edasisest kavast, kuidas plaanitakse tulevikus korrastada riigiettevõtete juhtimist ning nõukogudesse liikmete nimetamist.

Lisainfo:
Mihhail Korb
Tel: +372 52 654 77

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel: +372 53 474 246
Jaan.Mannik@riigikogu.ee

Setomaa toetusrühm: Setomaa terviklikkus tuleb säilitada

Toetusrühma esimehe Priit Sibule sõnul on vaid ühtse Setomaana olles võimalik kogukondlikku ja kultuurilist terviklikkust koos hoida ning piirkonnale omaseid ja unikaalseid väärtusi esile tõsta. „Setomaa  killustumine erinevate omavalitsuste vahel teeb kultuuriväärtuste hoidmisele karuteene,“ kommenteeris Sibul.

Lisaks haldusreformile arutati toetusrühma koosolekul noorte inimeste Setomaale elamisega seonduvaid teemasid ja programmi „Noored Setomaale“ esimese aasta kokkuvõtet tutvustas toetusrühmale Meel Valk.

„Meele sõnul on programm igati korda läinud ning sellega kavatsetakse jätkata. Peamise probleemina tõusis asjaolu, et pankade jaoks ei ole piirkonna kinnisvara piisavalt likviidne, mille tõttu on väga raske saada laenu kodu soetamiseks ja renoveerimiseks Setomaal,“ selgitas Sibul.

Tema sõnul arutati koosolekul võimaluse üle anda täiendav garantii riigi poolt kui inimene soetab omale kodu Setomaal. „See on vajalik, sest kogu ühiskonnale on oluline , et Setomaa oleks noorte inimestega asustatud piirkond,“ kommenteeris Sibul.

Toetusrühmas lepiti kokku, et kevadel tehakse ühine visiit Setomaale. Toetusrühma kuulub  kokku 16 liiget kõigist parlamendi fraktsioonidest: Priit Sibul, Jüri Adams, Krista Aru, Monika Haukanõmm, Uno Kaskpeit, Maire Aunaste, Andres Herkel, Liina Kersna, Johannes Kert, Meelis Mälberg, Aivar Sõerd, Henn Põlluaas, Jaanus Marrandi, Kalle Palling, Arno Sild ja Tarmo Tamm.

Lisainfo:

Priit Sibul
Riigikogu Setomaa toetusrühma esimees
5248433